A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 4

4 Mojžíšova 5:1-31
1. Jindy Hospodin řekl Mojžíšovi:
2. "Oznam Izraelcům, že nesmí mezi sebou v táboře ponechat nikoho, kdo trpí malomocenstvím či jakýmkoliv výtokem nebo se poskvrnil kontaktem s mrtvým.
3. Ať je to muž nebo žena, musíte je vykázat mimo tábor, aby nepřenesli svou nečistotu na ostatní Izraelce, mezi nimiž přebývám."
4. Izraelci Hospodina uposlechli a vypověděli všechny nečisté za hranice tábora.
5. Vzápětí Hospodin opět oslovil Mojžíše a řekl mu:
6. "Když se kdokoliv zpronevěří mým zásadám a proviní se proti jinému člověku, ponese za svůj čin zodpovědnost.
7. Musí svou vinu přiznat a k náhradě škody, kterou způsobil, přidá ještě pětinu ceny.
8. Pokud ale mezitím poškozený zemřel a nezanechal po sobě nikoho, kdo by mohl odškodnění přijmout, patří celá náhrada mně, Hospodinu. Společně s beranem pro smírčí obětní obřad ji odevzdáte knězi.
9. Kněžím budou náležet také všechny dary, které mi Izraelci věnují.
10. Každý kněz si ponechá, co mu lidé přinesou."
11. 11-14 Hospodin pokračoval a nařídil Mojžíšovi, aby řekl Izraelcům: "Může se stát, že manžel začne podezřívat svou ženu z nevěry a intimního vztahu s jiným mužem, ale nebude to moci doložit žádnými důkazy. Buď z toho důvodu, že ho manželka podváděla potají a nikdo ji nepřistihl, anebo proto, že ji podezřívá neprávem.
12. ***
13. ***
14. ***
15. V obou případech přivede svou ženu ke knězi a vezme s sebou dva litry ječné mouky bez oleje a kadidla jako obilnou oběť žárlivosti, která ukáže, zda se manželka provinila.
16. 16-17 Kněz přivede ženu do mé přítomnosti, nabere do džbánu posvěcenou vodu a nasype do ní trochu hlíny z podlahy ve svatyni.
17. ***
18. 18-19 Potom ženě rozpustí vlasy, dá jí do rukou obilnou oběť žárlivosti a se džbánem v ruce nad ní vynese tuto přísahu: "Jestliže ses proti svému manželovi neprovinila a nepodváděla ho s jiným mužem, pak ti tato voda neublíží.
19. ***
20. 20-22 Pokud jsi mu ale byla nevěrná, ať Hospodin naplní tuto kletbu: Voda ti přivodí bolesti a umrtví dělohu, takže navždy zůstaneš neplodná a všichni budou proklínat tvé jméno." Žena pak musí přísahu stvrdit svým souhlasem.
21. ***
22. ***
23. 23-24 Kněz toto prokletí zapíše na zvláštní listinu a vzápětí smyje text do džbánu, aby až se žena napije, přísaha vstoupila s vodou do jejího těla.
24. ***
25. 25-26 Kněz pak vezme od ženy obilnou oběť žárlivosti, pozvedne ji k nebi, aby mi ji zasvětil, a symbolickou část spálí na oltáři. Nakonec dá ženě napít vody ze džbánu.
26. ***
27. Jestliže se žena provinila a skutečně svého muže podváděla, bude žít mezi ostatními v opovržení, neboť voda jí přivodí velké bolesti a zbaví ji plodnosti.
28. Pokud se ale neprovinila a je nevinná, nic se jí nestane. Podezření se ukáže jako neoprávněné a žena zůstane plodná.
29. 29-30 Tento postup dodržujte pokaždé, když muž začne podezřívat svou ženu, že se provinila a potají ho podvádí. Kněz ji přivede do mé přítomnosti a vykoná popsaný obřad.
30. ***
31. Ať je výsledek jakýkoliv, manžel za to neponese žádnou vinu. Jestliže se ale jeho podezření potvrdí, žena ponese důsledky svého provinění."

4 Mojžíšova 6:1-27
1. 1-3 Jindy Hospodin pověřil Mojžíše, aby oznámil Izraelcům: "Bude-li kdokoliv z vás chtít složit zvláštní nazírskou přísahu a zasvětit se tak na nějakou dobu Hospodinu, nesmí po celou dobu svého zasvěcení pít víno ani jiný alkohol.
2. ***
3. ***
4. Nesmí pít hroznovou šťávu, jíst čerstvé nebo sušené hrozny ani cokoliv jiného, co pochází z vinné révy.
5. 5-8 Dále se po celý čas služby pod přísahou nesmí dát ostříhat. Nechá si vlasy růst jako znamení svého zasvěcení, dokud jeho slib neskončí. Po celou dobu se také nesmí poskvrnit kontaktem s mrtvým. Dokonce ani v případě, že zemře některý z jeho rodičů nebo sourozenců, neboť v době zasvěcení patří nazír výhradně mně a musí zůstat svatý.
6. ***
7. ***
8. ***
9. Kdyby se stalo, že v jeho blízkosti někdo znenadání zemře, přestanou být jeho vlasy symbolem zasvěcení a musí si je sedmý den ostříhat.
10. Osmý den pak přinese ke vchodu do svatyně dvě holoubátka nebo dvě hrdličky a předá je knězi.
11. Ten mi v rámci smírčího obřadu předloží jednu jako oběť za provinění a druhou jako oběť určenou ke spálení na oltáři. Tím bude poskvrněný opět očištěn a jeho vlasy se budou moci znovu stát symbolem zasvěcení. Předcházející slib pozbude platnosti, protože se zasvěcenec v době jeho trvání poskvrnil.
12. Proto musí složit novou přísahu a předložit mi zcela zdravého jednoletého beránka jako oběť za provinění.
13. Jakmile doba slibu vyprší, zasvěcenec se musí dostavit ke vchodu do svatyně a přinést mi jako svému Hospodinu jednoletého beránka bez jakékoliv tělesné vady jako oběť určenou ke spálení na oltáři.
14. Dále přinese zcela zdravou jednoletou ovci jako oběť za provinění a konečně berana jako oběť na výraz přátelství a vděčnosti.
15. Ke každému z těchto zvířat přidá předepsanou obilnou a tekutou oběť a navíc přinese košík s nekynutým chlebem, koláči z jemné mouky s olejem a oplatky potřenými olejem.
16. 16-17 Všechny tyto oběti a dary odevzdá knězi, který mi je předloží. Nejprve oběť z provinění a oběť určenou ke spálení na oltáři a potom košík nekynutého chleba, berana jako oběť na výraz přátelství a vděčnosti a nakonec příslušné obilné a tekuté oběti.
17. ***
18. Zasvěcenec si potom před vchodem do svatyně ostříhá vlasy, které byly symbolem jeho slibu, a vloží je do ohně na oltáři ke své oběti na výraz přátelství a vděčnosti.
19. Jakmile si zasvěcenec ostříhá posvěcené vlasy, kněz mu dá do rukou vařené plece z berana a nekynutý koláč a oplatek z košíku.
20. Potom si tyto dary vezme zpět, pozvedne je k nebi a symbolicky mi je zasvětí. Všechny tyto dary pak společně s hrudí a kýtou oběti připadnou knězi. Po skončení obřadu bude zasvěcenec zproštěn svého slibu a smí opět pít víno.
21. Tyto oběti a dary jsou povinné pro všechny zasvěcence. Pokud se ale nazír při svém slibu zavázal, že mi daruje více, musí to dodržet a přinést tolik obětí a darů, kolik slíbil."
22. Nakonec Hospodin dodal:
23. "Mojžíši, nauč Árona a jeho syny, jak mají žádat, abych Izraeli projevil svou přízeň. Budou pronášet tato slova:
24. Kéž ti Hospodin požehná a chrání tě.
25. Ať prokáže svou laskavost a je k tobě milosrdný.
26. Kéž ti projeví svou přízeň a obdaří tě pokojem.
27. Když mě Áron a jeho synové takto požádají o přízeň pro Izraelce, já jim požehnám.

Žalmy 30:8-12
8. Zapomněl jsem rychle, že jsi to ty, Pane, kdo mě pevně drží, dává jistotu. Jen jsi poodešel, padl na mne strach.
9. Znovu jsem se modlil, prosil úpěnlivě: Vrať se ke mně, Bože, poslouchej můj hlas!
10. Jak ti budu sloužit, když můj život skončí, prolijí mou krev, dají mne do hrobu?
11. Vyslyš, Hospodine, nade mnou se smiluj, jako vždycky dříve, přijď mi na pomoc!
12. Pláč můj proměnil jsi na radostnou píseň, místo rubáše mám roucho svatební.

Přísloví 11:1-3
1. Falešné váhy jsou Hospodinu odporné, kdežto správné závaží ho těší.
2. Za pýchou přichází hanba, kdežto pokorní vynikají moudrostí.
3. Umírněnost vede k bezúhonnosti, zatímco věrolomnost je cesta k záhubě.

Marek 8:22-38
22. Když dorazili do Betsaidy, přivedli k němu slepce s prosbou, aby ho svým dotekem uzdravil.
23. Ježíš ho vzal za ruku a vyvedl za vesnici. Tam se nasliněnými prsty dotkl očí slepce a zeptal se: "Vidíš něco?"
24. Muž se rozhlédl a zvolal: "Ano, vidím lidi, ale nejasně; vypadají jako chodící stromy!"
25. Ježíš se ještě jednou dotkl jeho očí. Když se muž znovu podíval kolem sebe, viděl všechno jasně; jeho oči byly uzdraveny.
26. Ježíš ho poslal domů se slovy: "Přes vesnici raději nechoď a nikomu to neříkej."
27. Potom Ježíš se svými učedníky opustil Galileu a procházel vesničkami v okolí Césareje Filipovy, na úpatí pohoří Hermonu. Cestou se svých učedníků zeptal: "Za koho mne lidé považují?"
28. "Někteří se domnívají, že jsi Jan Křtitel, jiní říkají, že jsi Elijáš nebo jiný velký prorok."
29. "A za koho mne považujete vy?" otázal se dále."Ty jsi ten zaslíbený král - Kristus," zvolal Petr.
30. Nato jim přikázal, aby to nikomu neříkali,
31. a začal jim vykládat, co ho čeká, než uskuteční své poslání. Bude muset velmi trpět, velekněží, učitelé zákona i židovští předáci ho odsoudí, bude zabit, ale třetí den vstane z mrtvých.
32. Mluvil s nimi naprosto otevřeně. Petr si ho vzal stranou a chtěl mu to rozmluvit.
33. Ježíš se však obrátil k učedníkům a před nimi Petra pokáral: "Mlč, pokušiteli! Díváš se na to z lidského hlediska, a ne z Božího."
34. Ke svým učedníkům přizval ještě další lidi a kladl jim na srdce: "Kdo mě chce následovat, musí odložit své vlastní zájmy, nést kříž svých nesnází a utrpení a ve všem následovat můj příklad.
35. Kdo si život a jeho radosti chce zachovat za každou cenu, ten přijde o všechno. Kdo se však všeho zřekne pro mne a moji nabídku, najde pravý a věčný život.
36. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, a pravý život promarní?
37. Dostane snad ještě jednou takovou příležitost?
38. Jestli se někdo stydí za mne a za má slova před nevěřícími a hříšnými lidmi, za toho se také já budu stydět, až se vrátím se svatými anděly v slávě svého Otce.