A A A A A
Error:
BookNum: 4 Chapter: 3 VerseStart: 50 VerseShouldHave: 49
Bible za jeden rok
Březen 3

4 Mojžíšova 3:1-51
1. V době, kdy Hospodin promlouval s Mojžíšem na hoře Sínaji, měl Áron čtyři syny.
2. Nejstarší se jmenoval Nádab a po něm následovali Abíhú, Eleazar a Ítamar.
3. Všichni byli obřadně vysvěceni a měli sloužit ve svatyni jako kněží.
4. Dva z nich Nádaba a Abíhúa však Hospodin nechal zahynout, když na Sínajské poušti přinesli do jeho přítomnosti neposvěcený oheň. Protože tito dva neměli žádné potomky, po zbytek Áronova života vykonávali úřad kněží pouze jejich bratři Eleazar a Ítamar.
5. Hospodin nařídil Mojžíšovi:
6. "Pověříš lévijce, aby pomáhali knězi Áronovi.
7. 7-8 Budou pečovat o svatyni i veškeré její vybavení a vykonávat pro Árona a pro všechny ostatní Izraelce povinnosti spojené s posvátnými obřady.
8. ***
9. Zasvětíš lévijce Áronovi a jeho synům, jako jejich podíl z Izraele.
10. Úřad kněží však budou vykonávat pouze Áron a jeho synové. Jestliže se na jejich místo opováží vstoupit kdokoliv jiný, zaplatí za to životem."
11. Mojžíš poslouchal a Hospodin pokračoval:
12. "Vyvolil jsem si lévijce za své namísto nejstarších potomků všech izraelských žen.
13. Už od té doby, kdy jsem nechal zahynout všechny prvorozené v Egyptě, patří nejstarší potomci Izraelců i jejich zvířat výhradně jen mně, Hospodinu."
14. 14-15 Když Izraelci sídlili na Sínajské poušti, Hospodin nařídil Mojžíšovi, aby podle rodových linií spočítal všechny lévijce starší než jeden měsíc.
15. ***
16. Mojžíš Hospodina uposlechl a lévijce sečetl.
17. Lévi měl jako zakladatel rodu tři syny, kterým dal jména Geršón, Kehat a Merarí.
18. 18-20 Geršónovi synové se jmenovali Libní a Šimeí, Kehatovi potomci Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel a konečně Merarí měl syny jménem Machlí a Muší.
19. ***
20. ***
21. 21-22 Geršónův rod tvořily dvě linie (Libní a Šimeí) s celkovým počtem 7 500 mužů ve věku od jednoho měsíce.
22. ***
23. 23-24 V čele stál Láelův syn Eljásaf a rod tábořil na západní straně svatyně.
24. ***
25. 25-26 Geršónovci se starali o stanové dílce svatyně, oponu ze vchodu do svatyně, plátěnou zástěnu okolo nádvoří svatyně včetně vstupního závěsu a také o lana a vše co k těmto věcem náleželo.
26. ***
27. 27-28 Kehatův rod tvořily čtyři linie (Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel) s celkovým počtem 8 600 mužů ve věku od jednoho měsíce.
28. ***
29. 29-30 V čele stál Uzíelův syn Elísáfan a rod tábořil na jižní straně svatyně.
30. ***
31. Kehatovci dostali za úkol strážit svatyni a kromě toho zodpovídali za truhlu s deskami Hospodinova zákona, stůl ve svatyni, svícen, oltáře, předměty a nádoby používané při obřadech ve svatyni, oponu z velesvatyně a všechno ostatní, co k těmto věcem náleželo.
32. Vůdcem všech lévijců byl Áronův syn Eleazar, který dohlížel na veškeré dění a povinnosti spojené se svatyní.
33. 33-34 Rod Merarího tvořily dvě linie (Machlí a Muší) s celkovým počtem 6 200 mužů ve věku od jednoho měsíce.
34. ***
35. V čele stál Abíchajilův syn Súríel a rod tábořil na severní straně svatyně.
36. 36-37 Meraríovci se starali o nosnou konstrukci svatyně včetně desek, trámů, kůlů a patek, dále o kůly z plotu nádvoří svatyně i s jejich patkami, stanové kolíky, lana a veškeré související vybavení.
37. ***
38. Na východní straně svatyně pak tábořil Mojžíš s Áronem a jeho potomky. Zodpovídali za celou svatyni a za všechny obyvatele Izraele, a proto každý nepovolaný, kdo se namísto nich přiblížil ke svatyni, zaplatil za svou opovážlivost životem.
39. Když tedy Mojžíš na Hospodinův příkaz sečetl veškeré muže ze všech rodových linií lévijců ve věku od jednoho měsíce, napočítal jich 22 000.
40. Později Hospodin Mojžíšovi přikázal: "Zjisti počet všech prvorozených Izraelců starších než jeden měsíc a vytvoř jejich jmenný seznam.
41. Přestože jako prvorození patří mně, Hospodinu, oddělím pro sebe náhradou za ně lévijce a namísto prvorozených kusů dobytka Izraelců dobytek lévijců."
42. Mojžíš uposlechl, co mu Hospodin nařídil, a spočítal všechny nejdříve narozené izraelské muže.
43. Ve věku od jednoho měsíce výše jich napočítal a jmenovitě zapsal 22 273.
44. Když byl Mojžíš hotov, Hospodin mu řekl:
45. "Namísto Izraelců a jejich dobytka si vezmu lévijce a jejich dobytek.
46. 46-47 Prvozených Izraelců je však o 273 více než lévijců, a proto každého z těch, kdo jsou navíc, vyplatíte pěti kusy stříbra podle oficiální váhy stanovené svatyní.
47. ***
48. Toto výkupné za přebývající Izraelce pak odevzdáte Áronovi a jeho synům."
49. 49-51 Mojžíš tedy vybral za prvorozené Izraelce, kteří převyšovali počet lévijců, 1365 stříbrných platidel příslušné hmotnosti a podle příkazu od Hospodina je svěřil Áronovi a jeho synům.
50. Krátce nato Hospodin opět oslovil Mojžíše a Árona a nařídil jim:
51. 2-3 "Sečtěte v lévijské rodové linii Kehatovců všechny muže ve věku od třiceti do padesáti let, kteří jsou způsobilí pracovat pro svatyni.

4 Mojžíšova 4:1-49
1. ***
2. Kehatovci se budou starat o nejposvátnější předměty a zařízení celé svatyně.
3. Kdykoliv ale budete stěhovat tábor na jiné místo, musí nejprve Áron a jeho synové všechno ve svatyni řádně připravit. Svěsí oponu, která halí vchod do velesvatyně, a přikryjí s ní truhlu s deskami Zákona.
4. Tu pak ještě ovinou kůžemi z mořských zvířat, přehodí přes ni temně modrou látku a do kruhů po stranách truhly navléknout tyče pro přenášení.
5. 7-8 Dále přetáhnou pruh modré látky přes stůl na předkladné chleby a položí na něj talíře, mísy, hrnce a také džbány pro tekuté oběti. Chléb, který bývá trvale na stolku, ponechají ležet na svém místě, všechno přikryjí rudým plátnem, ovinou kůžemi z mořských zvířat a nakonec do otvorů po stranách stolu navléknou tyče pro přenášení.
6. ***
7. Do modré látky zabalí také svícen včetně kahánků, nůžek na zastřihování knotů, popelníků a džbánů se zásobním olejem.
8. Všechno pak navíc ovinou kůžemi mořských zvířat a položí na zvláštní nosítka.
9. Jako další zabalí do modré látky a kůží z mořských zvířat zlatý oltář k pálení kadidla a do kruhů po jeho stranách navléknou tyče pro přenášení.
10. Nakonec vezmou všechny ostatní předměty používané při bohoslužbě ve svatyni a zabalené do modrého plátna a kůží mořských zvířat je naloží na nosítka.
11. 13-14 Potom odstraní popel z bronzového oltáře k pálení obětních zvířat, zahalí ho fialovým pruhem látky a na přikrytý oltář naskládají veškeré nástroje používané při obětních obřadech: pánve, vidlice, lopatky a kropenky. Nakonec všechno obalí kůžemi mořských zvířat a do kruhů po stranách oltáře navléknou tyče pro přenášení. Všechny tyto věci budou při stěhování tábora přenášet pouze Kehatovci.
12. ***
13. Aby se však ničeho nedotkli a nezemřeli, smí se k nim přiblížit teprve tehdy, až Áron a jeho synové všechny svaté nástroje a předměty ze svatyně zahalí.
14. Za celou svatyni včetně jejího vybavení a posvátných předmětů bude zodpovídat Áronův syn Eleazar. Bude se starat o olej do svícnu, vonné kadidlo a posvátný olej pro obřadné vysvěcování a bude také dohlížet také na pravidelné předkládání obilných obětí."
15. Zatímco Mojžíš s Áronem naslouchali, Hospodin dodal:
16. 18-20 "Žádný z Kehatovců nesmí ani na okamžik spatřit posvátné předměty ze svatyně, jinak zemře. Proto dbejte na to, aby se Kehatovci z nepozornosti neprovinili a celá jejich linie z rodu lévijců nevymřela. Áron a jeho synové vždy musí přijít ke svatyni s Kehatovci a každému z nich ukázat, co přesně má udělat."
17. ***
18. ***
19. Po těchto slovech Hospodin řekl:
20. "Nyní sečti také celou linii Geršónovců.
21. Zjisti, kolik je mezi nimi mužů od třiceti do padesáti let, kteří mohou pracovat pro svatyni.
22. 24-27 Geršónovci budou při stěhování přenášet stanové dílce svatyně, horní plachtu z kůží mořských zvířat, závěs ze vchodu do svatyně, plátěnou zástěnu, která obklopuje nádvoří svatyně a obětní oltář, stanová lana a všechno ostatní, co k těmto věcem patří. Budou zodpovědní za všechno, co se s těmito věcmi bude dít.
23. ***
24. ***
25. ***
26. Na plnění všech povinností Geršónovců v práci pro svatyni bude zvláště dohlížet Áronův syn Ítamar, avšak úkoly jim smí zadávat také Áron a kterýkoliv jiný z jeho synů.
27. 29-30 Nakonec spočítejte všechny třicetileté až padesátileté muže schopné pracovat pro svatyni také v celé linii Meraríovců.
28. ***
29. 31-32 Ti budou mít při stěhování na starost nosnou konstrukci svatyně z trámů, desek kůlů a patek. Kromě toho budou nosit také kůly ze zástěny okolo nádvoří svatyně včetně patek, kolíků, lan a všech ostatních věcí, které k nim patří. Každý z Meraríovců dostane konkrétní úkol, za který bude zodpovídat.
30. ***
31. Také na povinnosti Meraríovců bude dohlížet Áronův syn Ítamar."
32. 34-48 Když Hospodin domluvil, Mojžíš s Áronem a ostatními představiteli Izraele uposlechli jeho nařízení a pustili se do sčítání vybraných mužů z lévijských rodových linií Kehatovců, Geršónovců a Meraríovců. Spočítali všechny muže ve věku třiceti až padesáti let, kteří byli způsobilí k práci pro svatyni. Z jednotlivých rodových linií lévijců se do práce pro svatyni zapojil následující počet mužů: Kehatovci
33. ***
34. ***
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. ***
40. ***
41. ***
42. ***
43. ***
44. ***
45. ***
46. ***
47. Takto tenkrát Mojžíš na Hospodinův příkaz spočítal vybrané lévijce a každému z nich řekl, co má dělat a za co je zodpovědný.
48. (Davidova píseň při otevření Božího chrámu)
49. Pane zpívat budu o tvé velikosti, tys mne vysvobodil, na trůn posadil, škodolibou radost nepřátelům vzal.

Žalmy 30:1-7
1. Hospodine, Bože, k tobě jsem se modlil, nemoci mé ty jsi zcela uzdravil.
2. Už mně pohřbívali moji nepřátelé, jámu přichystali — tys mne zachránil.
3. Bohu vzdejte chválu jeho věrní lidé, pokloňte se mnou jeho svatosti.
4. Vždyť jen na kratičko dovede se hněvat, po celý však život náš nám odpouští. Večer bojíme se, rozplýváme v slzách, jitro líbezné nám zase vrací zpěv.
5. Když mně bylo dobře, cítil jsem se silný: pořád to tak bude, namlouval jsem si.
6. Spravedlivým nic neotřese kdežto bezbožní budou vykořeněni ze země.
7. Ústa spravedlivého vynášejí moudrost, kdežto jazyk věrolomných bude umlčen.

Přísloví 10:30-32
30. Rty spravedlivého vědí, co se líbí Bohu, zatímco ústa svévolníků vynášejí jen zvrácenost.
31. Opět se kolem Ježíše shromáždilo velké množství lidí. Byli s ním tak dlouho, že dojedli své zásoby. Ježíš si svolal učedníky, aby se o tom poradili.
32. "Je mi líto těch lidí," řekl."Jsou zde již tři dny a nemají co do úst.

Marek 8:1-21
1. Když je pošlu domů bez jídla, cesta je vyčerpá. Vždyť někteří bydlí daleko."
2. "Chceš snad, abychom jim tady v té pustině sháněli něco k jídlu?" ulekli se učedníci.
3. "Kolik chlebů máte?" zeptal se Ježíš."Sedm," odpověděli.
4. Nato řekl všem shromážděným, aby se posadili na zem. Vzal těch sedm chlebů, děkoval za ně Bohu, ulamoval z nich a dával svým učedníkům, kteří je rozdělovali všem ostatním.
5. Měli ještě několik malých ryb, za které Ježíš také Bohu poděkoval a dal je učedníkům, aby je opět roznesli.
6. 8-9 Všichni se dosyta najedli; bylo jich tentokrát asi čtyři tisíce. Když potom posbírali zbytky nalámaných chlebů, naplnili jimi sedm košů. Pak Ježíš poslal lidi domů
7. ***
8. a sám se svými učedníky nastoupil na loďku a přeplavili se k městečku Magdala.
9. Když se o Ježíšově příchodu dověděli tamější farizejové, přišli k němu a začali na něj dotírat: "Udělej nějaký zázrak! Prokaž se nějakým božským znamením, a pak ti uvěříme."
10. "Kolik zázraků a znamení byste ještě chtěli?" povzdechl si Ježíš."Stejně byste ani potom neuvěřili."
11. Nechal je, nastoupil s učedníky znovu do loďky a pluli jinam.
12. Protože se zapomněli postarat o doplnění zásob, měli s sebou jen jednu chlebovou placku.
13. Během plavby jim Ježíš vážně kladl na srdce: "Dejte si pozor na farizejský a herodovský kvas!"
14. Tu si uvědomili, že nemají dost chleba. Neřešitelná situace!
15. Ježíš zaslechl, co je znepokojuje."Co se staráte o jídlo? Ještě pořád vám nic nedošlo? To jste tak nechápaví?
16. ‚Oči mají a nevidí, uši mají a neslyší.' Cožpak si nic nepamatujete?
17. Co těch pět tisíc, které jsem nasytil pěti chleby? A kolik košů jste nasbírali?""Dvanáct," odpověděli.
18. 20-21 "A když jsem nasytil čtyři tisíce pouhými sedmi chleby, kolik ještě zbylo? Vzpomínáte si?""Sedm plných košů," přiznali."Tak vidíte - ještě vám to nestačí?"
19. ***