A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 2

4 Mojžíšova 1:1-54
1. Když Izraelci ve druhém roce po odchodu z Egypta tábořili na Sínajské poušti, první den druhého měsíce oslovil Hospodin ve svatyni Mojžíše a přikázal mu:
2. 2-3 "Proveď s Áronem jmenovité sčítání všeho lidu a z každého rodu pořiďte soupis mužů starších dvaceti let, kteří jsou schopni sloužit v armádě.
3. ***
4. 4-15 Při sčítání vám bude pomáhat těchto dvanáct představitelů izraelských rodů: za Rúbenovce Šedeúrův syn Elísúr, za Šimeónovce Suríšadajův syn Šelumíel, za Judovce Amínadabův syn Nachšón, za Isacharovce Súarův syn Netaneel, za Zabulónovce Chelónův syn Elíab, za Efrajimovce Amíhudův syn Elíšama, za Manasesovce Pedásurův syn Gamlíel, za Benjamínovce Gideóního syn Abídan, za Danovce Amíšadajův syn Achíezer, za Ašerovce Okranův syn Pagíel, za Gádovce Deúelův syn Eljásaf a za Neftalíovce Énanův syn Achíra.
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. ***
10. ***
11. ***
12. ***
13. ***
14. ***
15. ***
16. 16-17 Mojžíš s Áronem uposlechli a přizvali vyjmenované zástupce izraelských rodů, aby jim pomáhali.
17. ***
18. 18-19 Podle Hospodinova nařízení ještě téhož dne společně shromáždili na poušti všechny Izraelce a začali je sčítat podle příslušnosti k jednotlivým rodům a rodinným společenstvím. Každého muže ve věku dvaceti let a výše pak jmenovitě zapsali do seznamu.
19. ***
20. 20-46 Zde jsou počty všech bojeschopných mužů starších dvaceti let, které Mojžíš s Áronem a představiteli dvanácti izraelských rodů zjistili podle soupisu jednotlivých rodů a společenství: Rúbenovci
21. ***
22. ***
23. ***
24. ***
25. ***
26. ***
27. ***
28. ***
29. ***
30. ***
31. ***
32. ***
33. ***
34. ***
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. ***
40. ***
41. ***
42. ***
43. ***
44. ***
45. ***
46. ***
47. 47-48 Sčítání se zúčastnili všechny izraelské rody kromě Lévijců, protože Hospodin řekl Mojžíšovi:
48. ***
49. "Nesčítej lévijce spolu s ostatními Izraelci.
50. Budou se starat o svatyni a všechno, co k ní patří.
51. Když potáhnete dále, budou svatyni a její vybavení skládat a přenášet výhradně lévijci a na všech stanovištích se vždy utáboří v její blízkosti. Dotkne-li se svatyně kdokoliv jiný, zaplatí za to životem.
52. Kdykoliv budete zakládat tábor, rozdělí se Izraelci podle své příslušnosti a každý bude sídlit na místě určeném pro jeho rod, které bude označeno znakem rodu.
53. Jen lévijci se usadí přímo okolo svatyně, aby ji strážili a oddělovali ji od ostatních Izraelců, kteří by ji mohli znesvětit a přivést pohromu na celý národ."
54. Když Hospodin domluvil, oznámil Mojžíš jeho vůli Izraelcům a ti udělali, co jim přikázal.

4 Mojžíšova 2:1-34
1. Dále Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl:
2. "Kdykoliv budete zakládat tábor, umístíte svatyni doprostřed a v určité vzdálenosti kolem ní vymezíte a označíte prostor pro každý z izraelských rodů. Všichni tak budou sídlit podle své příslušnosti pod vlajkou vlastního rodu.
3. 3-31 Jednotlivé rody se pod vedením svých představitelů rozmístí v okolí svatyně podle následujícího uspořádání: Na východě budou tábořit: Rod: Judejci, Vůdce: Amínadabův syn Nachšón, Počet: 74 600; Rod: Isacharovci, Vůdce: Súarův syn Netaneel, Počet: 54 400; Rod: Zabulónovci, Vůdce: Chelónův syn Elíab, Počet: 57 400; Celkem 186 400. Na jihu se usadí: Rod: Rúbenovci, Vůdce: Šedeúrův syn Elísúr, Počet: 46 500; Rod: Šimeónovci, Vůdce: Suríšadajův syn Šelumíel, Počet: 59 300; Rod: Gádovci, Vůdce: Reúelův syn Eljásaf, Počet: 45 650; Celkem 151 450. Západně od svatyně budou sídlit: Rod: Efrajimovci, Vůdce: Amíhudův syn Elíšama, Počet: 40 500; Rod: Manasesovci, Vůdce: Pedásurův syn Gamlíel, Počet: 32 200; Rod: Benjamínovci, Vůdce: Gideóního syn Abídan, Počet: 35 400; Celkem 108 100. A konečně severní stranu obsadí: Rod: Danovci, Vůdce: Amíšadajův syn Achíezer, Počet: 62 700; Rod: Ašerovci, Vůdce: Okranův syn Pagíel, Počet: 41 500; Rod: Neftalíovci, Vůdce: Énanův syn Achíra, Počet: 53 400; Celkem 157 600. Když Izraelci potáhnou dál, půjdou vždy v čele Judejci s dalšími dvěma rody z východní strany a za nimi se budou ubírat Rúbenovci a rody z jihu tábora. Uprostřed průvodu izraelských rodů pak budou ve stanoveném pořadí následovat jednotlivé rodové větve Lévijců, kteří ponesou svatyni. Za nimi půjdou Efrajimovci a ostatní rody ze západní strany a nakonec Danovci a zbývající dva rody ze severu tábora."
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. ***
10. ***
11. ***
12. ***
13. ***
14. ***
15. ***
16. ***
17. ***
18. ***
19. ***
20. ***
21. ***
22. ***
23. ***
24. ***
25. ***
26. ***
27. ***
28. ***
29. ***
30. ***
31. ***
32. Ze sčítání lidu tedy vyplynulo, že ve všech izraelských rodech je celkem 603 550 bojeschopných mužů.
33. Do tohoto počtu Mojžíš nezahrnul lévijce, protože mu Hospodin přikázal, aby je při sčítání vynechal.
34. Izraelci uposlechli, co jim Hospodin prostřednictvím Mojžíše nařídil, a vždy tábořili a putovali pouze podle stanoveného řádu se svým rodem.

Žalmy 29:7-11
7. 7-8 Boží hlas srší ohněm, nikdo není si jistý, mění nádherné lesy v neutěšenou poušť.
8. ***
9. Cedry v pahýly mění, stáda zvěře se plaší, potom právě tak náhle přijde velebný klid.
10. Kdysi potopou všecko svoje stvoření zničil, Králem zůstane moří, věčný vesmíru Pán.
11. Tak je Hospodin mocný, přesto k lidem se sklání, on nám pokoj svůj dává, svoje požehnání.

Přísloví 10:26-29
26. Lenoch je pro ty, kdo s ním mají co do činění, jako ocet zubům a dým očím.
27. Bázeň před Hospodinem prodlužuje život, pošetilcům se léta krátí.
28. Spravedliví mají radostné vyhlídky, naděje svévolníků je planá.
29. Pro bezúhonného je Hospodinova cesta bezpečná, ale ti, co páchají ničemnosti, se jí bojí.

Marek 7:14-37
14. Pak k sobě přivolal zástup lidí a řekl jim:
15. 15-16 "Poslouchejte mě a snažte se porozumět. To, co sníte, nemůže nijak ublížit vaší duši; ničíte ji však, když se zabýváte nečistými a zlými myšlenkami a šíříte je kolem sebe."
16. ***
17. Když potom vešel do nějakého domu, aby si odpočinul, začali se ho učedníci vyptávat na význam toho, co právě řekl.
18. "Ani vy tomu nerozumíte? divil se Ježíš. Nechápete, že duši člověka nemůže uškodit to, co snědl?
19. Vždyť jídlo neznečišťuje nitro; projde jen žaludkem a vychází ven."
20. K tomu připojil: "Člověku škodí to, co pochází z jeho nitra.
21. Tam se líhnou zlé myšlenky, necudnost,
22. nevěra, krádež, vražda, sobectví, zlost, podlost, sprostota, závist, urážky, pýcha a všelijaké výstřednosti.
23. To je to zlo, které vychází z nitra člověka a odděluje ho od Boha."
24. Když opustil Ježíš Galileu, odešel na sever do pohanské Fénicie, kde se ubytoval v jednom domě. Chtěl utajit svou přítomnost, ale bylo to marné; už se o něm vědělo i tam.
25. Tak o něm uslyšela i jedna Syroféničanka.
26. Přišla a prosila ho na kolenou, aby uzdravil její pomatenou dceru.
27. Ježíš jí odpověděl: "Přišel jsem především pro ty, kdo se hlásí k živému Bohu. Nech nejprve najíst děti. Nebylo by správné vzít jim jídlo a hodit je štěňatům."
28. Žena se však nevzdala: "To je pravda, Pane, ale i štěňata sbírají pod stolem, co dětem upadne."
29. "Když to vidíš tak," řekl jí,"jdi klidně domů, tvoje dcera je zdravá."
30. Vrátila se tedy domů, kde nalezla dítě, jak klidně spí, beze stopy pomatenosti.
31. Z Fénicie se Ježíš vracel velikou oklikou zpět ke Genezaretskému jezeru, až se ocitl na území Desítiměstí.
32. Tamější lidé k němu přivedli hluchoněmého člověka a žádali, aby ho uzdravil.
33. Ježíš si vzal muže stranou od zástupu. Nasliněným prstem se dotkl jeho jazyka a vložil mu své prsty do uší. (To byla jeho řeč k hluchoněmému.)
34. Pak se Ježíš krátce pomodlil a zvolal: "Otevři se!"
35. V té chvíli začal muž slyšet a srozumitelně mluvit.
36. Pak Ježíš žádal všechny shromážděné, aby se o tom nikomu nezmiňovali; ale čím více jim to zakazoval, tím více o tom mluvili, protože se s něčím podobným ještě nesetkali.
37. Lidé žasli a říkali: "To už je schopen napravit všechno, když hluchým vrací sluch a němým řeč."