A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 26

3 Mojžíšova 21:1-24
1. Po techto slovech Hospodin narídil Mojžíšovi, aby znovu promluvil k Áronovi a jeho synum a rekl jim: "Knez nesmí porušit podmínky obradní cistoty stykem s jakýmkoliv zesnulým.
2. 2-3 Výjimku tvorí pouze jeho blízcí príbuzní jako je matka, otec, syn, dcera, bratr nebo neprovdaná sestra, o kterou se knez staral, protože nemela manžela.
3. ***
4. Nesmí se však poskvrnit prítomností na pohrbu príbuzných, které získal snatkem.
5. Kneží si nesmí na znamení zármutku ostríhat vlasy, zkrátit plnovous ani zjizvit své telo.
6. Musí prede mnou jako pred svým Bohem osvedcit svou svatost, aby neznevážili mé jméno, nebot pro me spalují na oltárním ohni veškeré posvátné obetní dary.
7. Nesmí se oženit s prostitutkou nebo rozvedenou ženou, protože musí být jako kneží prede mnou svatí.
8. Všichni ostatní je musí respektovat jako svaté muže, protože mi prinášejí obeti a já sám, jejich Buh, jim propujcuji svou svatost. Vždyt jedine já mohu cloveka posvetit.
9. Kdyby se z dcery nekterého kneze stala prostitutka, zneváží tím svého otce a musí být upálena.
10. Muž, který byl mezi ostatními vybrán, vysvecen posvátným olejem a slavnostne oblecen jako veleknez, nesmí na znamení zármutku chodit neucesaný nebo dokonce roztrhnout svuj odev.
11. Nesmí se také priblížit k žádnému mrtvému cloveku a jako veleknez nemá dovoleno porušit zásady obradní cistoty dokonce ani kvuli svému zesnulému otci nebo matce.
12. Kdyby kvuli zesnulému opustil mou svatyni vysvecenou posvátným olejem, celou by ji poskvrnil.
13. Veleknez se smí oženit jen s dívkou z vlastního rodu, která dosud nepoznala muže.
14. 14-15 Nesmí si vzít vdovu, rozvedenou ženu nebo dokonce prostitutku, protože by jeho potomci narušili cistotu knežského rodu. Vždyt práve já, Hospodin, mu propujcuji svou svatost."
15. ***
16. 16-17 V dalším poselství Hospodin prostrednictvím Mojžíše vzkázal Áronovi:
17. ***
18. "Kdyby se v kterékoliv z generací tvých budoucích potomku narodil muž s nejakou telesnou vadou, nesmí prinášet obeti jako ostatní kneží.
19. 19-20 Nesmí sloužit jako knez, at už jakkoliv postižený - slepý, chromý, zmrzacený nebo zohyzdený, s vadou na noze nebo na ruce, hrbatý, zakrslý, s poruchou zraku nebo s hnisajícími ci otevrenými ranami a zranením varlat.
20. ***
21. Žádný telesne postižený potomek z Áronova knežského rodu nesmí sloužit ve svatyni a prinášet mi jako svému Bohu obeti na oltár.
22. Muže však jíst posvecený podíl ze všech mých obetních daru, který náleží knežím.
23. Kvuli svému postižení se ale nesmí približovat k opone ve svatyni ani k obetnímu oltári, aby je neznesvetil. Vždyt jedine já, Hospodin, mohu cloveka posvetit."
24. Když Hospodin domluvil, Mojžíš oznámil jeho vuli Áronovi a jeho synum a také všem ostatním Izraelcum.

3 Mojžíšova 22:1-33
1. Hospodin vyzval Mojžíše:
2. "Rekni Áronovi a jeho synum, at pristupují k obetem, které mi Izraelci prinášejí, se vší úctou a vážností, aby me neznevažovali jako svého Boha.
3. Vzkaž jim: Kdyby se v budoucnu kdokoliv z vašich potomku priblížil v dobe své obradní necistoty k posvátným obetem, které mi Izraelci zasvecují jako svému Hospodinu, musíte ho vyhostit se svého národa.
4. Pokud nekoho z Áronova rodu postihne malomocenství nebo bude trpet výtokem, nesmí až do svého uzdravení jíst nic z posvátných obetních daru. Totéž bude platit, když se poskvrní kontaktem s címkoliv necistým, s mrtvolou nebo u neho dojde k výronu semene.
5. Jeho obradní cistotu naruší také kontakt s nejakou drobnou havetí, s necistým clovekem nebo s címkoliv jinak necistým.
6. Jestliže se potomek z Áronova rodu takto poskvrnil, až do vecera bude necistý a ani potom nesmí jíst cokoliv z posvátných obetních daru, dokud se celý neomyje vodou.
7. Jakmile zapadne slunce, bude opet cistý a smí jíst z posvátného podílu obetních daru, který jsem urcil za pokrm knežím.
8. Nikdy ale nesmí vzít do úst maso z uhynulého nebo rozsápaného zvírete, protože by se jím prede mnou poskvrnil.
9. Kneží musí peclive respektovat má pravidla a plnit je s veškerou úctou a vážností, aby se neprovinili a nezaplatili za svou vinu životem. Vždyt jedine já, Hospodin, mohu cloveka posvetit. Posvátný podíl z obetních daru smí jíst výhradne kneží a jejich rodiny.
10. Nikdo jiný na to nemá nárok, ani kdyby ho knez k sobe pozval nebo si ho najal za mzdu.
11. Výjimku tvorí pouze otrok, kterého si knez koupí nebo který se narodí v domácnosti kneze. Ten jediný smí jíst potravu urcenou pouze knežím.
12. Jestliže se dcera kneze vdá za muže, který není z knežského rodu, nesmí již nadále jíst cokoliv z posvátných obetních daru.
13. Pokud ale takto provdaná bezdetná dcera kneze ovdoví nebo se rozvede a vrátí se domu, aby žila v domácnosti svého otce jako zamlada, smí opet jíst posvátný pokrm jako kneží. Nikdo jiný si to však nesmí dovolit.
14. Kdyby presto nekdo nedopatrením snedl cokoliv z posvátného obetního daru, musí ho knezi nahradit a navíc pridat ješte petinu jeho ceny.
15. Kneží však musí dbát na to, aby posvátné obetní dary, které mi Izraelci predkládají jako svému Hospodinu, nikdo neznesvetil.
16. Nesmí nikomu dovolit, aby se provinil a musel zaplatit za to, že snedl cokoliv z posvátných obetních daru, které jsem já sám, Hospodin, posvetil."
17. Po techto slovech Hospodin pokracoval:
18. 18-20 "Mojžíši, promluv znovu k Áronovi, jeho synum a ke všem ostatním Izraelcum a rekni jim: Jestliže mi kdokoliv z Izraelcu nebo z cizincu, kterí žijí mezi vámi, bude chtít jako svému Hospodinu predložit obet urcenou ke spálení v ohni na oltári, at už z vdecnosti za naplnení slibu nebo jen tak z dobré vule, musí mi obetovat býcka, berana nebo kozla, který nemá žádnou telesnou vadu. Neprinášejte mi k obeti jakkoliv postižené zvíre, jinak vaši obet neprijmu.
19. ***
20. ***
21. Totéž platí i v prípade, když mi nekdo prinese ze svého stáda obetní dar na výraz prátelství a vdecnosti, at už z vdecnosti za naplnení slibu nebo jen tak z dobré vule. Abych takové zvíre mohl prijmout, musí být zcela zdravé.
22. Jsem Hospodin, a proto mi neprinášejte obeti s poškozeným zrakem, jakkoliv zranené nebo zmrzacené ani zvírata se zanícenou kuží ci otevrenými ranami.
23. Jako obetní dar z dobré vule je sice výjimecne možné prinést zakrslého ci jinak zdeformovaného býcka nebo jehne, ale jako dar z vecnosti za naplnení slibu takové zvíre neprijmu.
24. Neprinášejte mi ani zvírata s jakkoliv poškozenými varlaty.
25. Neprijímejte pro me takové obeti ani od obyvatel své zeme, ani od cizincu. Mají telesnou vadu, a proto jsou pro me neprijatelná."
26. Mojžíš poslouchal a Hospodin pokracoval:
27. "Když se narodí tele, jehne nebo kuzle, ponecháte je sedm dní u matky. Pocínaje osmým dnem mi ale mužete mláde obetovat v ohni na oltári.
28. Neusmrcujte však matku a její mláde ve stejný den.
29. Ridte se obradními predpisy také v prípade, kdy mi ponesete obet díkuvzdání, abych ji od vás mohl prijmout.
30. Veškeré maso, které jsem z této obeti oddelil pro vás, musíte sníst ve stejný den, kdy ji usmrtíte. Nic nesmí zustat do druhého dne.
31. Respektujte a zachovávejte prikázání, která jsem vám jako váš Hospodin sveril.
32. Neznevažujte mou povest. Celý izraelský národ musí ctít mou svatost, protože jedine já, Hospodin, vás mohu posvetit.
33. Vždyt jsem vás vysvobodil z Egypta práve proto, abych se stal vaším Bohem."

Žalmy 27:11-14
11. Trpělivě uč mne, kudy choditi mám, přímým směrem proveď houfem nepřátel.
12. Nevydej mne, prosím, té prolhané chásce, chtějí mne jen zničit, krutě obelstít.
13. Jenom víra v tebe, v tvoji dobrotivost, při životě drží, dává naději.
14. Zkus to také s Bohem, vyhlížej jen k němu, rozhodni se pro něj, on tě posilní, vyhlížej ho stále, dá ti naději.

Přísloví 10:13-16
13. Na rtech rozumného se nachází moudrost, kdežto hřbet toho, kdo nemá rozum, si zaslouží jen hůl.
14. Moudří se nevynášejí se svým poznáním, zatímco hlupáci vyžvaní všechno, co vědí, a to přináší zkázu.
15. Majetek je bohatému je jako pevný hrad, nedostatek je pro chudého zkázou.
16. Spravedlivý užívá svůj výdělek k životu, ale bezbožnému slouží k hříchu.

Marek 5:21-43
21. Když se Ježíš znovu vrátil na galilejský břeh, sešel se kolem něho zase obrovský zástup lidí.
22. Přišel i představený místní synagogy Jairos, klekl před ním
23. a úpěnlivě ho prosil: "Moje dceruška umírá. Pojď a zachraň ji, aby žila."
24. Ježíš tedy šel s ním. Také zástup se vydal s nimi a tlačil se na Ježíše ze všech stran.
25. V davu byla jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvácením.
26. Mnoho lékařů na ní zkoušelo své umění. Stálo ji to celé jmění, ale nebylo to nic platné, nemoc se stále zhoršovala.
27. 27-28 Až jednou se doslechla o Ježíšovi a jeho zázračné moci, a tak ho hledala s myšlenkou: "Když si jen sáhnu na jeho plášť, určitě se uzdravím."
28. ***
29. A opravdu! Jakmile se ho dotkla, krvácení přestalo a žena cítila, že je nadobro zdravá.
30. Ježíš ovšem ihned poznal, že z něho vyšla uzdravující síla, otočil se a otázal se: "Kdo se to dotkl mého pláště?"
31. Jeho učedníci se divili: "Všichni se na tebe tlačí a ty se ptáš, kdo se tě dotkl?"
32. Ale Ježíš se rozhlížel, aby zjistil, kdo to byl.
33. Žena, celá rozechvělá tím, co se s ní událo, padla mu k nohám a všechno mu pravdivě pověděla.
34. On ji ujistil: "Dcero, tvá víra tě uzdravila. Můžeš klidně jít, protože nemoc tě už nebude trápit."
35. Když s ní ještě mluvil, dorazili poslové z Jairova domu se zprávou, že již je pozdě shánět pomoc."Tvá dcera právě umřela, už Mistra neobtěžuj," oznamovali Jairovi.
36. 36-37 Jako by nic neslyšel, obrátil se Ježíš k Jairovi a řekl mu: "Jen se neboj a důvěřuj mi!" Do Jairova domu s sebou vzal pouze Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Ostatní požádal, aby zůstali venku.
37. ***
38. 38-39 Dům byl plný hlasitého pláče a nářku."K čemu ten pláč a rozruch? Vždyť to děvče není mrtvé, jenom spí!"
39. ***
40. Vysmáli se mu. Vykázal všechny kromě rodičů a svých tří učedníků. Vešli do místnosti, kde dívka ležela.
41. Vzal ji za ruku a řekl: "Děvčátko, přikazuji ti, vstaň!"
42. Dvanáctiletá dívka vstala a chodila.Přítomní oněměli úžasem.
43. Ježíš jim důrazně nařídil, aby nikomu nevypravovali, co se stalo."Dejte jí najíst," připomněl rodičům.