A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 25

3 Mojžíšova 19:1-37
1. 1-2 Jindy Hospodin poveril Mojžíše, aby oslovil Izraelce a rekl jim: "Budte svatí, jako jsem svatý já, váš Hospodin a Buh.
2. ***
3. 3-4 Mejte úctu ke svým rodicum, zachovávejte sobotní dny odpocinku, a neuctívejte vlastnorucne vyrobené napodobeniny falešných bohu, protože jedine já, Hospodin, jsem váš skutecný Buh.
4. ***
5. Když mi jako svému Hospodinu budete chtít prinést obet na výraz prátelství a vdecnosti, predložte mi ji podle pravidel obetování a já ji pak ochotne prijmu.
6. Maso z takové obeti smíte jíst pouze dva dny a všechno, co zustane do tretího dne, musíte spálit.
7. Kdyby kdokoliv snedl maso z obeti ješte tretí den, celou obet zavrhnu jako necistou a neprijmu ji.
8. Navíc cloveka, který by se neceho takového dopustil, musíte vypovedet z izraelského národa, protože znevážil obet zasvecenou Bohu.
9. Behem sklizne obilí, které se ve vaší zemi urodí, nechávejte na okrajích polí cást úrody a nesbírejte ani klasy, které vám upadnou na zem.
10. Také ve vinicích nesklízejte hrozny až do posledního strapce. Ponechejte zbytky úrody a spadané plody pro chudé a pro cizince. Vždyt to vše vám dávám já sám, Hospodin, váš Buh.
11. Zakazuji vám krást, lhát a podvádet jeden druhého.
12. Neznevažujte mne a neslibujte mým jménem neco, co nehodláte splnit. Vždyt já jsem samotný Buh.
13. Nikoho se nesnažte využít nebo okrást a ani o jediný den nezdržujte mzdu tem, kdo na ni mají nárok.
14. Nezatracujte hluché a neztežujte život slepým. Prokazujte mi svou zbožnou úctu, nebot jsem Hospodin, váš Buh.
15. Když soudíte, budte spravedliví a nikoho nezvýhodnujte, at je chudý ci bohatý.
16. Neširte kolem sebe pomluvy a neusilujte nikomu o život. Pamatujte, že jsem váš Hospodin.
17. Nebudte k ostatním nevraživí, ale na druhé strane uprímne odsuzujte jejich nepravosti, jinak ponesete vinu spolecne.
18. Nevyhledávejte pomstu a nechovejte vuci lidem nenávist. Milujte ostatní jako sebe sama. Víte prece, že jsem váš Hospodin.
19. Respektujte mé predpisy. Pri rozmnožování svých stád nesmíte krížit ruzné druhy zvírat. Také nepestujte na jednom poli dva druhy plodin a nenoste odev zhotovený ze dvou ruzných materiálu.
20. Jestliže se muž vyspí s otrokyní, jež se má vdát za jiného muže, který ji dosud nevykoupil z otroctví, budou sice oba smilníci potrestáni, ale nepropadnou smrti, protože dívka ješte nebyla svobodná.
21. Dotycný muž mi presto musí ke vchodu do svatyne privést berana jako obet za provinení.
22. Knez vezme obetní zvíre a vykoná príslušné smírcí obrady a já pak muži, který se provinil, odpustím.
23. Až jednou prijdete do své nové vlasti a zacnete pestovat rozlicné ovocné stromy, první tri roky z nich nejezte žádné ovoce, jako kdyby bylo necisté.
24. Ctvrtý rok ješte zasvette celou úrodu mne, svému Hospodinu, jako obetní dar na mou oslavu.
25. Teprve pátý rok mužete ovoce, které sklidíte, jíst. Jsem váš Buh a postarám se, aby stromy nesly opravdu bohatou úrodu.
26. Zakazuji vám jíst maso, ve kterém zustala krev, a zabývat se magií a okultismem.
27. Nestríhejte si vlasy na boku hlavy a nezkracujte si plnovous po vzoru pohanu.
28. Když nekdo zemre, nehyzdete si kvuli nemu svá tela rituálními jizvami nebo tetováním, nebot jedine já jsem váš Hospodin.
29. Rodice nesmí pokorovat své dcery a nutit je k prostituci pri rituálech kultu plodnosti, jinak se po celé zemi rozšírí nákaza neresti.
30. Zachovávejte sobotní den odpocinku a mejte úctu k mé svatyni, nebot jsem váš Hospodin.
31. Nestýkejte se s lidmi, kterí tvrdí, že komunikují se svetem zemrelých. Svádejí vás na scestí. Pamatujte, že jedine já, Hospodin, jsem váš Buh.
32. Chovejte se uctive v prítomnosti starších lidí a pristupujte s vážností predevším ke mne, svému Bohu.
33. Neutlacujte cizince žijící ve vaší zemi a chovejte se k nim, jako kdyby se mezi vámi narodili.
34. Mejte je rádi jako své vlastní a nezapomínejte, že i vy jste kdysi pobývali v Egypte jako cizinci. Vždyt já, Hospodin, jsem Bohem všech.
35. 35-36 Když meríte, vážíte nebo odmerujete, nesnažte se nikoho ošidit a používejte jen poctivá závaží a míry.
36. ***
37. Jsem Hospodin, váš Buh, který vás vysvobodil z Egypta, a proto respektujte všechny mé zákony a prikázání a ridte se jimi."

3 Mojžíšova 20:1-27
1. Dále Hospodin Mojžíšovi rekl:
2. "Oznam Izraelcum, že kdyby kdokoliv z nich nebo z cizincu, kterí žijí mezi nimi, obetoval své díte falešnému bohu Molekovi, bude odsouzen k smrti. Ostatní obyvatelé zeme ho spolecne ukamenují.
3. Sám se postavím proti nemu a vymažu ho z izraelského národa, protože obetováním lidského života falešnému bohu znesvetil mou svatyni a pošlapal mou svatost.
4. 4-5 I kdyby se všichni ostatní tvárili, že nevideli, jak tento clovek obetuje své vlastní díte Molekovi, a neodsoudili ho k smrti, já sám se obrátím proti nemu i celé jeho rodine a spolu se všemi, kdo s nimi uctívali Moleka je vyhostím z Izraele.
5. ***
6. Postavím se ale také proti každému, kdo se spolcí se spiritisty, kterí tvrdí, že komunikují s mrtvými, a vyhostím ho z izraelského národa.
7. Jsem Hospodin, váš Buh, a proto usilujte o cistou a svatost.
8. Respektujte má prikázání a ridte se jimi, nebot jedine já, Hospodin, vás mohu posvetit.
9. Jestliže nekdo prokleje svého otce ci matku, zaplatí za to životem. Zatratil vlastní rodice, a proto ponese dusledky svého cinu.
10. Když se nekdo dopustí nevery se ženou jiného muže, musí být neverný muž i žena odsouzeni k smrti.
11. Syn, který se vyspí s vlastní ci nevlastní matkou, poníží svého otce, a proto musí on i neverná žena za svuj cin zemrít.
12. Stejne tak je odporné, když se tchán pohlavne stýká se svou snachou, a proto musí oba za svuj hanebný cin zemrít.
13. Sex mezi dvema muži je zvrhlost, a proto si ti, kterí se mu oddávají, za své pocínání zaslouží smrt.
14. Jestliže muž pojme za manželku ženu a soucasne její matku, musí být všichni tri za tuto hanebnost upáleni, aby se zabránilo podobnému šírení neresti mezi ostatními.
15. 15-16 Kdyby se kdokoliv, at muž nebo žena, pohlavne stýkal se zvíretem, musí za svou zvrhlost zemrít a s ním zabijete i dotycné zvíre.
16. ***
17. Jestliže se muž ožení a sexuálne žije se svou vlastní ci nevlastní sestrou, dopustil se vuci ní hanebnosti a oba musí být pred zraky všech vypovezeni z Izraele.
18. Muž a žena, kterí se spolu pohlavne stýkají behem ženiny menstruace, musí být vyhošteni z izraelského národa.
19. Muž se nesmí pohlavne stýkat se svou tetou, sestrou své matky nebo otce, protože je to príbuzná. Pokud tento zákaz poruší, ponesou dusledky oba dva.
20. 20-21 Totéž platí i v prípade, kdy se muž vyspí se ženou svého strýce nebo se oženil se ženou svého bratra. Zneuctil své príbuzné, a proto on i neverná žena zemrou bezdetní.
21. ***
22. Respektujte všechna má prikázání a zákony, abyste ze své nové vlasti nemuseli odejít a mohli v ní spokojene žít.
23. Nejednejte po vzoru národu, které pred vámi vyháním, protože je nenávidím práve kvuli hanebnostem, kterých se dopouštejí.
24. Jsem Hospodin, váš Buh, a oddelil jsem si vás od ostatních národu. Také jsem slíbil, že vám natrvalo sverím jejich bohatou a úrodnou zemi.
25. Proto jezte jen maso zvírat a ptáku, které jsem vám dovolil jíst, a neposkvrnujte se masem ostatních zvírat, ptáku a drobných živocichu, které jsem oznacil za necisté.
26. Oddelil jsem vás od ostatních národu jako svuj vlastní lid, protože chci, abyste speli ke svatosti, jakou oplývám já.
27. Proto každý muž nebo žena, kterí podlehli spiritismu a komunikovali s falešným svetem zesnulých, zaplatí vlastním životem. Svým jednáním vynesli rozsudek sami nad sebou a musí být ukamenováni k smrti."

Žalmy 27:4-10
4. Na jediné věci záleží mně stále: Chci být blízko Bohu po celý svůj život, prožít jeho vlídnost, zkoumat jeho vůli.
5. U něho mám úkryt, až mně bude nejhůř, jeho příbytek je pevný na skále.
6. Vyzdvihne mne jako na věž svého hradu, dá mně vidět všecky moje nepřátele, kteří obklíčili mne již dokola. Tam ho budu slavit, budu obětovat, zazpívám mu svoje nové žalmy chval.
7. Slyš mne Hospodine, naléhavě volám, naslouchej mým prosbám, odpovídej mi!
8. Přemýšlím o tobě, že nám stále říkáš: Pojďte ke mně blíže, následujte mne! Tak jsme tady, Pane, přicházíme k tobě.
9. Neskrývej mi tvář svou, neodmítej v hněvu, nepropouštěj svého služebníka nyní, pomáhej mi znovu, Bože, zachraňuj.
10. Rodiče už nemám, otce ani matku, Hospodin mne s láskou k sobě přivine.

Přísloví 10:10-12
10. Kdo potměšile mžourá očima, působí nesnáze, kdo otevřeně pokárá, působí pokoj.
11. Ústa spravedlivého jsou zdrojem života, kdežto v ústech ničemů se skrývá násilí.
12. Nenávist působí sváry, ale láska přikrývá všechna přestoupení.

Marek 5:1-20
1. Na protějším břehu jezera přistáli v gerasenském kraji.
2. Jakmile Ježíš vystoupil ze člunu, přiběhl k němu nějaký člověk. Byl to muž posedlý démony,
3. který žil ve starých hrobech vytesaných do skály
4. a měl takovou sílu, že když ho spoutali okovy na nohou a řetězy na rukou, pouta vždycky rozlámal a řetězy roztrhal. Nenašel se nikdo tak silný, aby ho mohl zkrotit.
5. Ve dne i v noci se skrýval v hrobech a toulal se po okolních pahorcích, skučel a tloukl se kamením.
6. 6-8 Když teď uviděl Ježíše, přiběhl a vrhl se před ním na zem. Ve chvíli, kdy Ježíš přikazoval démonovi, aby posedlého muže opustil, začal onen ubožák křičet: "Co si mne všímáš, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, nech mne na pokoji!"
7. ***
8. ***
9. "Jak se jmenuješ?" zeptal se Ježíš."Zástup, protože je nás v tomto těle mnoho," zněla odpověď.
10. A potom démoni žadonili, aby je neposílal nikam daleko.
11. Na stráni nad pobřežím se právě páslo stádo vepřů.
12. "Pošli nás do těch prasat," volali démoni.
13. Ježíš svolil a nečistí duchové vjeli do zvířat. Vzápětí se to velké, asi dvoutisícové stádo splašilo a hnalo se po stráni dolů k jezeru, vběhlo do vody a utopilo se.
14. Pasáci těch vepřů utekli do města a cestou všude rozhlašovali, co se stalo. Každý, kdo je uslyšel, spěchal se o tom přesvědčit na vlastní oči.
15. A tak se kolem Ježíše shromáždilo mnoho lidí. Když viděli uzdraveného muže, jak sedí oblečený a chová se rozumně, polekali se.
16. Ti, kteří byli svědky celé události, jim totiž vyprávěli, co se událo s mužem a kam se poděli vepři.
17. A tak začali všichni Ježíše prosit, aby z jejich kraje raději odešel.
18. Nastoupil tedy zase do člunu. Uzdravený muž ho prosil, aby mohl jít s ním.
19. Ježíš však odmítl: "Jdi domů ke své rodině a řekni všem známým, jaké dobrodiní ti Bůh prokázal a jak se nad tebou slitoval."
20. Ten člověk tedy v celém tom kraji zvaném Desítiměstí vyprávěl, jak velké dobrodiní mu prokázal Ježíš. A každý nad tím žasl.