A A A A A
Bible za jeden rok
Září 8

Izajáš 7:1-25
1. A v dnech Ácháze, syna Jótháma, syna Uzzijjáhúova, krále Júdova, se stalo: K Jerúsalém u k válce proti němu vystoupil Recín, král Arámu, a Pekach, syn Remaljáhúův, král Isráélův, a le bojovat proti němu se mu nedařilo.
2. A domu Dávidovu byla podána zpráva výrokem: Arám se utábořil na Efrájimovi; i roztřáslo se jeho srdce a srdce jeho lidu jako by roztřesením stromů lesa od větru.
3. A Hospodin řekl k Isajovi: Nuže, vyjdi vstříc Ácházovi, ty a Šeárjášúv, tvůj syn, ke konci strouhy horní vodní nádrže u silnice k poli valchářovu
4. a řekni k němu: Měj se na pozoru, a le zachovej klid; nechť se nebojíš a nechť nemalomyslní tvé srdce před těmito dvěma pahýly oharků, jež dýmají, pro vzplanutí hněvu Recína a Aráma a syna Remaljáhúova.
5. Protože Arám proti tobě zosnoval zlo, i Efrájim a syn Remaljáhúův, s výrokem:
6. Vystupujme v Júdu a nahánějme mu hrůzu, a ť jej můžeme strhnout k sobě a v kralování v jeho střed uvést krále, syna Táveálova,
7. řekl Pán, Hospodin, takto: To nesmí nastat a nebude toho!
8. Ano, hlavou Aráma je Damašek a hlavou Damašku Recín, a Efrájim se za ještě šedesát a pět let bude muset zřítit, takže nebude lidem;
9. a hlavou Efrájima je Šómrón a hlavou Šómrónu syn Remaljáhúův. Nevěříte-li, nikterak nemůžete být upevněni.
10. A Hospodin k Ácházovi dále promluvil výrokem:
11. Vyžádej si z blízkosti Hospodina, svého Boha, znamení, spusť žádost hluboko nebo pozvedni do výše.
12. A Ácház řekl: Nebudu žádat, aniž budu Hospodina podrobovat zkoušce.
13. I řekl: Nuže, slyšte, dome Dávidův: Zda je vám málo obtěžovat lidi, že i mého Boha chcete obtěžovat?
14. Proto vám Pán, on, chce dát znamení: Hle, těhotná bude ta, jež bude panna, a má porodit syna a jeho jméno nazve Immanú-Él.
15. Bude jíst smetanu a med k svému dosažení schopnosti shledat ošklivost v zlu a najít zálibu v dobru,
16. neboť dříve než ten hoch bude umět shledat ošklivost v zlu a najít zálibu v dobru, musí půda, z jejíchž dvou králů ty pociťuješ hrůzu, být opuštěna.
17. Hospodin bude na tebe a na tvůj lid a na dům tvého otce přivádět dni, jaké ode dne odstoupení Efrájima zpřed Júdy nepřicházely - krále Aššúru.
18. A v onen den se bude dít: Hospodin bude syčet na mouchy, jež jsou na pokraji řek Egypta, a na včely, jež jsou v zemi Aššúrově,
19. i přiletí a budou se ony všechny usazovat v hluboce se zařezávajících údolích a v rozštěpech skalisk a ve všech trnitých křovinách a na všech pastvinách.
20. V onen den bude Pán holit břitvou najatou na druhé straně Řeky, králem Aššúru, hlavu a ochlupení nohou, ba i bradu to bude odstraňovat.
21. A v onen den se bude dít: Bude-li kdo moci uživit mladou krávu a nebo dva kusy drobného dobytka,
22. bude pro hojnost výnosu mléka jíst smetanu, ano, každý, kdo bude pozůstávat v nitru země, bude jíst smetanu a med.
23. A v onen den se bude dít: Každé místo, kde je tisíc rév za tisíc kusů stříbra, se bude do stávat trnitému křoví a bodláčí,
24. bude se tam vcházet se šípy a s lukem, neboť celá země bude trnitým křovím a bodláčím,
25. a všechny hory, jež se okopávají okopávačkou, tam pro bázeň z trnitého křoví a bodláčí nebudeš moci vcházet, i bude to místem vyhánění hovězího dobytka a místem rozšlapávání drobným dobytkem.

Izajáš 8:1-22
1. A Hospodin ke mně řekl: Vezmi si velikou tabuli a napiš na ni způsobem smrtelníka: Pro Mahér-šálál-cháš-baza;
2. a na svědectví jsem si měl vzít věrohodné svědky, Úrijju, kněze, a Zecharjáhúa, syna Berechjáhúova.
3. A když jsem se přiblížil k prorokyni, otěhotněla a porodila syna, a Hospodin mi řekl: Nazvi jeho jméno Mahér-šálál-cháš-baz,
4. neboť dříve než ten hoch bude umět zavolat: Můj otče, a neb: Má matko, bude se bohatství Damašku a lup ze Šómrónu od nášet před tvář krále Aššúru.
5. A dále ke mně Hospodin promluvil výrokem:
6. Protože tento lid zavrhl vody Šilóachu, jež tiše tekou, a le je jásot při Recínovi a synu Remaljáhúovu,
7. a no, proto se, hle, Pán chystá na ně vyvést vody Řeky, mohutné a mnohé - krále Aššúru a všechnu jeho moc, i bude vystupovat nad všechna svá řečiště a půjde nad všechny své břehy
8. a projde Júdou, provalí se a přelije se, bude dosahovat až po krk, a bude se dít: Rozpětí jeho křídel budou náplní šíře tvé země, Immánú-Éli!
9. Zlobte se, národnosti, a zřiťte se, a nastavte uši, všechny dálky země; opásejte se a zřiťte se, opásejte se a zřiťte se,
10. raďte se radou - ta musí být zmařena, vyslovujte slovo - to nebude moci obstát, neboť s námi je BŮH!
11. Neboť takto ke mně řekl Hospodin při uchvácení svou rukou, a by mě poučoval stran chození cestou tohoto lidu, výrokem:
12. Nesmíte říkat spiknutí všemu, čemu tento lid říká spiknutí, ani se bát předmětu jejich bázně, ani se ho děsit;
13. Hospodina zástupů, jeho musíte za Svatého uznávat a předmětem vaší bázně budiž on a předmětem vašeho děsu on;
14. bude i svatyní, oběma domům Isráélovým však kamenem úrazu a skálou klopýtnutí, obyvatelům Jerúsaléma pastí a léčkou;
15. i klopýtnou mezi nimi mnozí, a padnou a polámou se a budou lapeni a zajati.
16. Zavaž osvědčení, zapečeť poučení v mých žácích! -
17. Budu tedy čekat na Hospodina, jenž zakryl svou tvář před domem Jákóbovým, a budu v něho doufat.
18. Hle, já a dítky, jež mi dal Hospodin za znamení a za zázraky v Isráéli z blízkosti Hospodina zástupů, jenž sídlí na hoře Cijjónu.
19. A když vám budou říkat: upřete svou pozornost k duchům mrtvých a k jasnovidcům, již pípají a již mumlají - zda ne k svému Bohu má lid svou pozornost upírat? V prospěch živých k mrtvým?
20. K zákonu a k osvědčení! Ne-li, nechť podle tohoto slova říkají, že to nemá úsvitu.
21. I bude v ní přecházet těžce postižen a hladov, a když bude hladovět, stane se, že upadne v zlost a jme se zlořečit proti svému králi a proti svému Bohu; a otočí-li se nahoru,
22. a neb bude hledět k zemi, hle, úzkost a temnota, černo soužení, i bude zahnán v hlubokou tmu.

Žalmy 105:37-45
37. a vyvedl je se stříbrem a zlatem a v jeho kmenech nebylo klopýtajícího.
38. Egypt se při jejich vyjití zaradoval, neboť na ně padl strach z nich.
39. Rozprostřel oblak jako přikrývku a oheň k osvětlování noci;
40. požádal i, i přihnal křepelky a sytil je chlebem z nebes,
41. otevřel skálu a vy tekly vody, rozproudily se po suchých krajích - řeka!
42. Ano, vzpomněl svého svatého slova, Abráháma svého nevolníka,
43. a vyvedl s veselím svůj lid, s plesáním své vyvolené,
44. a dal jim země národů, takže se mohli zmocnit výnosu národností
45. pro tu příčinu, aby zachovávali jeho ustanovení a dbali jeho zákonů. Chvalte Jáha!

Přísloví 24:30-34
30. Přešel jsem podél pole lenocha a podél vinice majícího nedostatek rozumu
31. a hle, to celé přerostlo plevelí, povrch toho pokryly kopřivy a jeho kamenná zídka byla stržena.
32. A já jsem popatřil, přikládal jsem své srdce, uviděl jsem, přijal jsem poučení:
33. Trocha pospaní, trocha podřímání, trocha založení rukou k ulehnutí,
34. i přijde, potulujíc se, tvá bída, a no, tvůj nedostatek jako ozbrojenec.

1 Korintským 16:1-24
1. Stran sbírky pak, jež je pro svaté, se i vy zachovejte právě tak, jak jsem ustanovil shromážděním Galatie:
2. Vždycky prvního dne týdne nechť každý z vás sám u sebe ukládá a střádá, cokoli se mu daří získat, aby se sbírky neděly až tehdy, když přijdu;
3. a až přibudu, pošlu ty, kterékoli schválíte, s listy, by váš projev štědrosti odnesli do Jerúsaléma,
4. a bude-li vhodno, bych se ubíral i já, odeberou se se mnou.
5. K vám pak přijdu, až projdu Makedonií, neboť Makedonií projít míním.
6. Možná se však u vás zdržím nebo budu i přezimovat, abyste vy mě vyprovodili, kamkoli se budu ubírat.
7. Teď bych vás totiž nerad uviděl jen tak mimochodem; ano, doufám, že se u vás nějaký čas pozdržím, povolí-li to Pán.
8. Až do Padesátky se však pozdržím v Efesu,
9. neboť mi jsou otevřeny veliké a účinné dveře, a odpůrců je mnoho.
10. Přijde-li však Timotheos, hleďte, aby k vám přibyl bez obav, vždyť dělá dílo Páně jako i já.
11. Ať si ho tedy nikdo nezneváží, a vyprovoďte ho v pokoji, aby přišel ke mně, neboť ho s bratry vyčkávám.
12. Stran pak Apollóa, bratra: mnoho jsem se ho snažně naprosil, aby k vám s bratry zašel, ale naprosto nebylo jeho přáním, aby přišel nyní, přijde však, až se mu naskytne příležitost.
13. Bděte, pevně stůjte ve víře, veďte si mužně, buďte silni;
14. všechny vaše věci nechť se dějí v lásce.
15. Snažně vás však prosím, bratři, (znáte dům Stefanův, že je prvotinou Achaie a že se sami oddali svatým k obsluze,)
16. abyste se i vy podřizovali takovýmto, i každému, kdo spolupracuje a lopotí se.
17. Z příchodu Stefanova a Fortunatova a Achaikova se však raduji, protože čeho se s vaší strany nedostávalo, doplnili oni,
18. neboť občerstvili ducha mého i vašeho. Takovéto tedy uznávejte.
19. Pozdravují vás shromáždění Asie. Velice vás v Pánu pozdravují Aquila a Priscilla se shromážděním, jež je v jejich domě.
20. Pozdravují vás všichni bratři. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
21. Pozdrav rukou mou, Pavlovou.
22. Nemá-li kdo Pána [Ježíše Krista] rád, nechť je ANATHEMA MARAN-ATHA.
23. Milost Pána Ježíše Krista s vámi.
24. Má láska se všemi vámi v Kristu Ježíši. AMÉN.