A A A A A
Bible za jeden rok
Září 28

Izajáš 47:1-15
1. Sestup a sedni v prach, panno, dcero Bávelu, sedni na zem, trůnu není, dcero Kasdím, nebudeš nadále takovou, aby ti dávali název změkčilé a zhýčkané!
2. Vezmi žernovy a mel mouku, odhal se zpod svého závoje, vyhrň vlečku, odhal stehna, překračuj řeky;
3. bude odhalována tvá nahota, ano, tvá potupa se bude vidět. Chci se chopit pomsty, aniž budu dopouštět zákrok člověka.
4. Náš Výkupce je Hospodin zástupů, to je jeho jméno, Svatý Isráélův!
5. Seď v mlčení a vstup ve tmu, dcero Kasdím, neboť nebudeš nadále takovou, aby ti dávali název paní království.
6. Rozhněval jsem se na svůj lid, zhanobil jsem své dědictví a vy dal jsem je v tvou ruku; neposkytla jsi jim slitování, na starce jsi velmi těžce uvalila své jho
7. a řekla jsi: Navždy budu paní, přičemž jsi tyto věci nepoložila na své srdce, nepřipomněla si s posledek toho.
8. Nuže tedy slyš toto, rozkošnice, jež sedíš bezstarostně, jež říkáš ve svém srdci: Já a nikdo další; nebudu sedět jako vdova, aniž budu znát ztrátu dětí -
9. a no, tyto dvě věci na tebe budou přicházet, v okamžik u, v jeden den: ztráta dětí i ovdovění; přijdou na tebe ve své úplnosti za množství tvých kouzel, za veliké hojnosti tvých zaklínadel.
10. A no, důvěřovala jsi ve své zlo, říkala jsi: Není vidoucího mě; tvá moudrost a tvé vědění, to tě svedlo, takže jsi ve svém srdci říkala: Já a nikdo další.
11. I přijde na tebe pohroma, nebudeš znát jejího původu, a no, bude na tebe padat nehoda, nebudeš jí moci zmírnit, a náhle na tebe bude přicházet zkáza, jíž neznáš.
12. Nuže, postav se se svými zaklínadly a s množstvím svých kouzel, s nimiž ses lopotila od svého mládí, snad budeš moci dojít zdaru, snad to budeš umět zastrašit.
13. Unavila ses množstvím svých rad; nuže, nechť se postavují děliči nebes, již hledí mezi hvězdy, poučující o novech měsíce, a nechť tě vysvobozují z věcí, jež na tebe budou přicházet.
14. Hle, stanou se jako by slámou, spálí je oheň, nebudou moci sami sebe vyprostit z moci plamene - nebude to žhavé uhlí k zahřátí, teplo k sedění před ním!
15. Tak ovými se ti stanou ti, pro něž ses nalopotila, tvoji obchodníci od tvého mládí; zatoulají se každý k své straně, nebude vysvobozujícího tě.

Izajáš 48:1-22
1. Slyšte toto, dome Jákóbův, ti, již jsou nazýváni jménem Isráélovým a vyšli z vod Júdových, již přísahají při jménu Hospodinově a na Boha Isráélova poukazují, ne v pravdě, ani v spravedlnosti,
2. ačkoli se nazývají podle svatého města a opírají se o Boha Isráélova, jeho ž jméno je Hospodin zástupů:
3. Předem jsem oznamoval dřívější věci; a když vyšly z mých úst a zvěstoval jsem je, náhle jsem zapůsobil a přišlo to.
4. Protože vím, že jsi ty tvrd ohlav ý, neboť tvá šíje - šlacha ze železa, a tvé čelo - mosaz,
5. proto jsem ti předem oznamoval, zvěstoval jsem ti dříve než to přicházelo, abys neříkal: Učinilo je mé zobrazení, a no, přikázala je má socha a neb má slitina.
6. Uslyšel jsi, pohleď na to vše; a vy - zda nebudete oznamovat? Od nynějška ti zvěstuji věci nové a utajované, ty, je ž neznáš;
7. budou stvořeny nyní a ne od dřívějška a před dnem, a neuslyšel jsi o nich, abys neříkal: Hle, věděl jsem o nich.
8. Ani jsi neuslyšel ani jsi nezvěděl ani se tvé ucho od dřívějška neotevřelo, neboť jsem věděl, že jednáš velmi nevěrně a dává se ti název přestupníka od lůna.
9. Vzhledem k svému jménu svůj hněv oddaluji, pro svou chválu krotím vůči tobě, ne chtěje tě vytít.
10. Hle, pročišťoval jsem tě, a le ne se stříbrem, zkoušel jsem tě v peci soužení;
11. vzhledem k sobě, vzhledem k sobě jednám - ano, jak by se kdo dával zhanobit? A svou slávu nebudu dávat jinému.
12. Obrať sluch ke mně, Jákóbe, a no, Isráéli, můj povolaný! Já jsem ON, já jsem První, ano, já jsem Poslední;
13. ano, má ruka založila zem, má pravice rozpjala nebesa: Zavolal jsem na ně - stála pospolu.
14. Shromážděte se, vy všichni, a slyšte: Kdo mezi nimi oznámil tyto věci? Hospodin ho miluje, on bude uskutečňovat jeho přání v Bávelu a jeho paži na Kasdím;
15. já, já jsem promluvil, ano, zavolal jsem ho, přivedl jsem ho, a ť zdárně vykoná svou cestu.
16. Přibližte se ke mně, slyšte toto: Nemluvil jsem od počátku nikdy v skrytosti, od doby, kdy se co stalo, byl jsem tam já. - A nyní mě Pán, Hospodin, poslal, a jeho Duch.
17. Takto řekl Hospodin, tvůj Výkupce, Svatý Isráélův: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, vyučující tě: K prospěchu, dávající ti kráčet cestou, jíž jdeš.
18. Kéž bys byl naslouchal mým rozkazům! Pak by byl tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako vlny moře,
19. a tvého semene by bylo jako písku a potomků z tvých útrob jako jeho kamení; jeho jméno by nesmělo být vyťato ani vypleněno z přítomnosti mé tváře.
20. Vyjděte z Bávelu, utecte od Kasdím, hlasem plesání toto oznamujte, zvěstujte, vyneste to až po okraj země; říkejte: Hospodin svého nevolníka Jákóba vykoupil!
21. A nežíznili v suchých místech, kudy je vodil, dal pro ně vyřinout se vodám ze skály, neboť skálu rozpoltil a vody vy tekly.
22. Zlovolní, řekl Hospodin, nemají pokoje.

Žalmy 111:7-10
7. ( Mém ) činy jeho rukou - věrnost a právo, ( Nún ) všechna jeho nařízení jsou spolehlivá,
8. ( Sámech ) podepřená na věčnost - navždy, ( Ajin ) zavedená v pravdě a přímosti.
9. ( Pé ) Poslal svému lidu osvobození, ( Cádé ) navždy přikázal svou smlouvu, ( Kóf ) svaté a úctu budící je jeho jméno.
10. ( Réš ) Počátek moudrosti je úcta k Hospodinu, ( Šín ) dobrá rozumnost všem řídícím se jimi; ( Táu ) jeho chvála potrvá na věčnost.

Přísloví 26:11-12
11. Jako se pes vrací k svému vývratku, opakuje se zpozdilý ve své pošetilosti.
12. Vidíš někoho moudrého ve svých očích? Naděje je spíše o zpozdilém než o něm.

Galatským 6:1-18
1. Bratři, i když bude nějaký člověk zastižen v nějakém provinění, napravujte takovéhoto v duchu tichosti vy, kteří jste duchovní; přitom se měj sám na pozoru, bys nebyl pokoušen i ty.
2. Neste vzájemně své těžkosti, a tak splňte zákon KRISTŮV.
3. Domnívá-li se totiž někdo, že něco je, nejsa nic, klame v mysli sám sebe;
4. každý nechť však ověřuje své dílo a potom bude mít chloubu jen sám vzhledem k sobě a ne k jinému,
5. neboť každý ponese svůj vlastní náklad.
6. Ten pak, kdo je vyučován ve slovu, nechť se s tím, kdo vyučuje, ve všech dobrých věcech sdílí.
7. Nemylte se, Bohu se nelze pošklebovat; ano, cokoli bude člověk sít, to bude i žnout,
8. protože kdo seje pro své maso, bude z masa žnout zkázu, kdo však seje pro Ducha, bude z Ducha žnout věčný život.
9. Neklesejme však na mysli, konajíce to, co je správné, vždyť nebudeme-li umdlévat, budeme svým časem žnout;
10. tak tedy, jak máme příležitost, působme to, co je dobré, vůči všem, zejména však vůči příslušníkům domácnosti víry.
11. Pohleďte, jak dlouhý list jsem vám vlastní rukou napsal.
12. Kteříkoli se chtějí pěkně ukázat v mase, ti vás nutí dávat se obřezávat, jen aby nebyli pronásledováni pro KRISTŮV kříž,
13. vždyť ani sami ti, kdo se obřezávat dávají, zákon nezachovávají, ale chtějí, byste se vy dávali obřezávat, aby se mohli pochlubit ve vašem mase.
14. Mně však nechť se nestane, bych se chlubil, leč v kříži našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož je svět ukřižován mně a já světu;
15. vždyť [v Kristu Ježíši] ani obřízka nic není ani neobřízka, nýbrž nové stvoření,
16. a kteříkoli se budou řídit tímto pravidlem, pokoj na ně a smilování, i na Božího Israéle.
17. Ostatně nechť mi nikdo nepůsobí nepříjemností; jáť na svém těle nosím značky Pána Ježíše.
18. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. AMÉN.