A A A A A
Bible za jeden rok
Září 22

Izajáš 35:1-10
1. Pustina a suchá země se jim budou těšit a step bude jásat a pučet jako ocún,
2. bujně bude pučet a jásat, ano, radostně a plesáním, bude jí dána sláva Levánónu, nádhera Karmelu a Šárónu - oni budou vidět slávu Hospodinovu, a no, nádheru našeho Boha.
3. Posilněte svěšené ruce a upevněte klesající kolena,
4. poplašeným v srdci řekněte: Buďte silní, nechť se nebojíte, hle, váš Bůh - přichází pomsta, odplata vašeho Boha, přichází on a chce vás vysvobodit!
5. Tehdy se budou otvírat oči slepých a odkrývat uši hluchých,
6. tehdy bude chromý skákat jako jelen a jazyk němého bude plesat; ano, v pustině se provalí vody a ve stepi potoky,
7. i stane se vzdušné zrcadlení rybníkem a žíznivá země výtrysky vod; v příbytku šakalů, místě jejich ukládání, bude zeleň třtiny a sítí.
8. A bude tam dráha, a no, cesta a bude se jí dávat název svaté cesty; nebude jí přecházet nečistý, nýbrž ona bude pro ně; kdo bude cestou chodit - a ni prostoduší nebudou bloudit,
9. nebude tam lva, aniž na ni bude dravec ze zvířat vystupovat, nebude se moci najít tam, kde budou chodit vykoupení,
10. a no, osvobození Hospodinovi se budou vracet a s plesáním a věčnou radostí na své hlavě přijdou na Cijjón; budou dosahovat jásotu a radosti a zármutek a vzdychání prchnou.

Izajáš 36:1-22
1. A ve čtrnáctém roce krále Chizkijjáhúa se stalo, že vystoupil Sanchérív, král Aššúru, proti všem městům Júdovým, jež byla opevněna, a zmocnil se jich;
2. i poslal král Aššúru z Láchíše ke králi Chizkijjáhúovi k Jerúsalém u rav-šákéa se silným oddílem vojska; ten stanul u strouhy horní vodní nádrže, jež je u silnice k poli valchářovu.
3. I vyšel k nim Eljákím, syn Chilkijjáhúův, jenž byl nad domem, a Ševná, písař, a Jóách, syn Ásáfův, zapisovatel.
4. A rav-šáké k nim řekl: Nuže, řekněte k Chizkijjáhúovi: Takto řekl veliký král, král Aššúru: Co je toto za spoléhání, jímž spoléháš?
5. Řekl jsi - jen slovo rtů -: Je rada i síla k válce; nuže na koho spoléháš, že ses proti mně vzbouřil?
6. Hle, spolehl jsi na oporu této třtiny, jež je nalomena, na Egypt, jež, opírá-li se o ni kdo, vnikne v jeho dlaň a probodne ji - tak ový je farao, král Egypta, vůči všem na něho spoléhajícím.
7. A jestliže ke mně chcete říci: Spoléháme na Hospodina, našeho Boha, - zda on ne ní ten, jehož výšiny a jehož oltáře Chizkijjáhú odstranil a Júdovi a Jerúsalému řekl: Klanět se budete před tímto oltářem?
8. Nyní se tedy, prosím, s mým pánem, s králem Aššúru, vsaď, i budu ti moci dát dva tisíce koní, budeš-li schopen dát si na ně jezdce!
9. Jak tedy chceš od vrátit tvář jednoho hodnostáře z nejmenších služebníků mého pána, a by sis spolehl stran vozů a stran jezdců na koních na Egypt?
10. A ostatně - zda jsem mimo Hospodina proti této zemi vystoupil zničit ji? Hospodin ke mně řekl: Vystup proti této zemi a znič ji!
11. I řekl k rav-šákéovi Eljákím a Ševná a Jóách: Mluv, prosím, k svým nevolníkům aramejsky, vždyť my rozumíme, a ť k nám nemluvíš júdsky v uši lidu, jenž je na zdi.
12. A rav-šáké řekl: Zda mě můj pán poslal těmito slovy mluvit k tvému pánu a k tobě? Zda ne na ty lidi, již sedí na zdi k jedení svých výkalů a k pití své moči s vámi?
13. A jak rav-šáké stál, jal se silným hlasem volat, júdsky, i řekl: Slyšte slovo velikého krále, krále Aššúru:
14. Takto řekl král: Nechť vás Chizkijjáhú neklame, neboť nebude schopen vás vyprostit,
15. a nechť vás Chizkijjáhú nemá k spoléhání na Hospodina, výrokem: Hospodin nás jistotně bude umět vyprostit, aniž smí toto město být vy dáno v ruku krále Aššúru;
16. neměli byste obracet sluch k Chizkijjáhúovi, neboť takto řekl král Aššúru: Zjednejte se mnou mír a vyjděte ke mně a ob jídejte každý svou révu a každý svůj fíkovník a pijte každý vodu ze své cisterny
17. až do mého příchodu, kdy vás vezmu do země jako země vaše, země obilí a moštu, země chleba a vinic,
18. aby vás Chizkijjáhú nesváděl výrokem: Hospodin nás bude umět vyprostit. Zda vyprostili bohové národů každý svou zem z ruky krále Aššúru?
19. Kde jsou bohové Chamáthu a Arpádu, kde bohové Sefarvajím? A což z mé ruky vyprostili Šómrón?
20. Kdo jsou mezi všemi bohy těchto zemí tací, že by svou zem z mé ruky vyprostili? Což bude moci Hospodin z mé ruky vyprostit Jerúsalém?
21. Zachovali však mlčení a neodpověděli mu slovem, neboť králův rozkaz, to byl výrok: Nesmíte mu odpovídat.
22. I vstoupil Eljákím, syn Chilkijjáhúův, jenž byl nad domem, a Ševná, písař, a Jóách, syn Ásáfův, zapisovatel, k Chizkijjáhúovi s roztrženými rouchy a oznámili mu slova rav-šákéova.

Žalmy 109:6-13
6. Ustanov nad ním zlovolného a nechť po jeho pravici stojí odpůrce,
7. při svém souzení nechť vychází jako zlovolný, i jeho modlitba nechť se projevuje jako hřích,
8. jeho dni nechť jsou nečetné a jeho pověření nechť musí pře vzít jiný,
9. jeho děti nechť jsou sirotky a jeho žena vdovou
10. a nechť se jeho děti neustále potulují a žebrají a nechť se pachtí mimo své zříceniny.
11. Věřitel nechť klade léčky všemu, co mu patří, a jeho výnos nechť loupí cizáci;
12. nechť nemá trvale prokazujícího laskavost a nechť není nikoho milostivého vůči jeho sirotkům,
13. jeho potomstvo nechť je k vytětí, jejich jméno nechť je v dalším pokolení vyhlazováno,

Přísloví 25:27-28
27. Jíst med v množství ch ne ní dobré; a je slávou zkoumání vlastní slávy?
28. Město prolomené, kde není zdi - toť každý, při němž není zábrany stran jeho ducha.

2 Korintským 13:1-14
1. Tentokrát k vám přicházím potřetí; každá záležitost bude založena na slově dvou a tří svědků.
2. Předem jsem řekl a předem pravím - jako když jsem byl podruhé přítomen, a nyní v nepřítomnosti - těm, kteří předtím upadli do hříchů, a ostatním všem, že přijdu-li opětovně, nebudu nikoho šetřit.
3. Jelikož požadujete osvědčení toho, že ve mně mluví Kristus, (jenž není vůči vám sláb, nýbrž je mezi vámi mocný,
4. neboť i když byl ukřižován v slabosti, přece žije Boží mocí, a my jsme zajisté slábi v něm, ale budeme s ním žít Boží mocí vůči vám,)
5. zkoušejte sami sebe, zda jste ve víře, osvědčujte sami sebe - což sami sebe nerozpoznáváte, že je ve vás Ježíš Kristus, nejste-li ovšem neosvědčeni?
6. Nuže, doufám, že poznáte, že my neosvědčeni nejsme;
7. modlíme se však k Bohu, byste nevykonali nic zlého, ne proto, abychom se my ukázali jako osvědčení, nýbrž vy abyste konali to, co je správné, a my a bychom byli jakoby neosvědčení.
8. Nic přece nemůžeme proti pravdě, nýbrž pro pravdu;
9. ano, radujeme se, když my jsme slabí a vy jste mocní. Modlíme se však i za toto: za vaše zdokonalení.
10. Pro tuto příčinu vám v nepřítomnosti tyto věci píši, abych, až budu přítomen, nemusel přísně zakročit podle pravomoci, již mi Pán dal k budování a ne k vyvracení.
11. Ostatně se, bratři, radujte, spějte k dokonalosti, přijímejte povzbuzování, buďte téhož smýšlení, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
12. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
13. Pozdravují vás všichni svatí.
14. Milost Pána Ježíše Krista a Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi vámi.