A A A A A
Bible za jeden rok
Srpen 29

Kazatel 7:1-29
1. Jméno je lepší než dobrý olej a den smrti než den vlastního narození,
2. lépe chodit do domu smutku než chodit do domu hostiny, protože to je konec každého člověka; to si živý má přiložit k srdci.
3. Zármutek je lepší než smích, neboť při zasmušilosti tváře se srdce má lépe.
4. Srdce moudrých je v domě smutku, a le srdce zpozdilých v domě veselí.
5. Lépe poslouchat důtku moudrého než aby někdo poslouchal zpěv zpozdilých,
6. neboť smích zpozdilého je tak ový jako zvuk trní pod kotlem. A i toto je marnost.
7. Vydírání zajisté může zmást moudrého a úplatek kazí srdce.
8. Posledek věci je lepší než její počátek, shovívavý duchem je lepší než vypínavý duchem.
9. Nechť ve svém duchu nejsi kvapný k projevování nevole, neboť nevole spočívá v klíně zpozdilých.
10. Nechť neříkáš: Co se stalo, že dřívější dni bývaly lepší než tyto? Neboť ne z moudrosti by ses na toto vyptával.
11. Moudrost je dobrá, stejně jako dědictví, a výhodná těm, kdo vidí slunce,
12. neboť ve stínu moudrosti je jako ve stínu peněz, a le užitek poznání je, že moudrost oživuje ty, kdo ji mají.
13. Uvaž Boží skutky; ano, kdo může narovnat, co on zkřivil?
14. V den blaha zůstávej v blahu a v den zlý uvaž: i toto uskutečnil Bůh vedle onoho pro tu příčinu, aby se člověk nemohl po sobě praničeho dobrat.
15. To to vše jsem shledal ve dnech své marnosti: Je spravedlivý hynoucí ve své spravedlnosti a je zlovolný dlouho žijící ve své zlovůli.
16. Nechť nejsi příliš spravedlivý a nechť se nestavíš nadmíru moudrým; nač máš sám sobě působit zkázu?
17. Nechť nejednáš příliš zlovolně a nechť nejsi potrhlý; nač máš umírat, dokud nebude tvůj čas?
18. Je dobré, když se držíš při tomto, a le ani od onoho nechť neuvolňuješ svou ruku, neboť mající Boha v úctě uchází všem těmto věcem.
19. Moudrost je moudrému větší silou než deset mocipánů, již jsou ve městě.
20. Vždyť na zemi není spravedlivého člověka, jenž by vykonával dobro a nehřešil.
21. Nechť také své srdce nepřikládáš ke všem slovům, jež se vyslovují, abys neslyšel svého nevolníka zlořečícího ti,
22. vždyť také mnohokrát - tvé srdce ví, že jsi i ty zlořečil jiným.
23. Toto vše jsem vyzkoušel v moudrosti; řekl jsem si: Chci zmoudřet; a le to bylo ode mne daleké;
24. daleké je to, co je, a hluboké, hluboké - kdo se toho může dobrat? -
25. Obrátil jsem se já i mé srdce k poznávání a k vypátrávání a k hledání moudrosti a správného úsudku a k poznávání zlovůle, pošetilosti a potrhlosti nesmyslu,
26. a objevil jsem já, co je hořčejší než smrt: ženu, jež je jako tenata a její ž srdce - sítě, její ž ruce - pouta; milý Boží tváři od ní může vyváznout, a le hříšník jí bývá polapen.
27. Viz, toto jsem objevil, řekl svolavatel, jedno k druhému, k nalezení závěru,
28. jejž má duše ještě hledá, a le nenašel jsem. Muže, jednoho mezi tisícem, jsem našel, a le ženu jsem mezi nimi nenašel.
29. Jen toto, viz, jsem objevil: že Bůh člověka utvořil upřímného, a le oni se jali hledat mnohé pletichy.

Žalmy 102:1-5
1. (Modlitba usouženého, když zemdlívá a před tváří Hospodinovou vylévá své hoře.) Hospodine, slyš mou modlitbu, a no, kéž můj křik o pomoc vstupuje k tobě,
2. kéž v den mé tísně přede mnou neskrýváš svou tvář, nakloň ke mně své ucho, v den, kdy volám, mi spěšně odpověz!
3. Vždyť mé dni zacházejí v kouři a mé kosti doutnají jako spáleniště,
4. mé srdce je poraženo jako bylina a seschlo, neboť jsem zapomenuv zanechal jedení svého chleba,
5. hlasem mého vzdychání přilnuly mé kosti k mému masu.

Přísloví 24:7-9
7. Zpozdilému je moudrost příliš vysoká - v bráně neumí otevřít svá ústa.
8. Zamýšlející činit zlo - budou mu dávat název odborníka na úklady.
9. Zlý úmysl pošetilosti je hřích a posměvač je lidem ošklivostí.

1 Korintským 10:1-18
1. Nerad bych totiž, bratři, by vám bylo neznámo, že naši otcové byli všichni pod oblakem a všichni prošli mořem
2. a všichni se v tom oblaku a v tom moři dali pro Mojžíše pokřtít,
3. a všichni se napojídali téhož duchovního pokrmu,
4. a všichni se napili téhož duchovního nápoje, neboť pili z duchovní skály, jež šla za nimi; (ta skála pak byl KRISTUS;)
5. ale ve většině z nich se Bohu nezalíbilo, neboť jich bylo nastláno v pustině.
6. Tyto věci se však staly jako předobrazy nás, abychom nebyli chtivci zlých věcí, jako se jich zachtělo i oněm;
7. aniž se stávejte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno: Lid usedl, by se najedl a napil, i vstali, by si hráli;
8. aniž smilněme, jako se smilstva dopustili někteří z nich, a jednoho dne jich třiadvacet tisíc padlo;
9. aniž pokoušejme KRISTA, jako se pokoušení dopustili někteří z nich, a zhynuli od hadů;
10. aniž reptejte, jako se reptání dopustili někteří z nich, a zhynuli od zhoubce.
11. Oněm se pak všechny tyto věci přihodily jako předobrazy a byly popsány k napomenutí nás, na něž připadly konce věků.
12. Kdo tedy myslí, že stojí, nechť hledí, by nepadl.
13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské, a Bůh je věrný; on nedopustí, byste byli pokoušení podrobeni nad to, na co stačíte, nýbrž zjedná s pokušením i východisko, byste je stačili unést.
14. Právě proto, moji milovaní, od modlářství utíkejte.
15. Mluvím jako k prozíravým, posuďte vy, co dím:
16. Kalich požehnání, jejž žehnáme - není to společenství KRISTOVY krve? Chléb, jejž lámeme - není to společenství KRISTOVA těla,
17. protože jsme mnozí jeden chléb, jedno tělo, neboť se na tom jednom chlebě všichni podílíme?
18. Hleďte na Israéle co do masa: nejsou ti, kteří jedí oběti, ve společenství s oltářem?