A A A A A
Bible za jeden rok
Červenec 8

2 Letopisu 11:1-23
1. A když Rechaveám přišel v Jerúsalém, svolal všechen dům Júdův a Benjámínův, sto a osmdesát tisíc vybraných válečníků, k bojování s Isráélem, k navrácení kralování Rechaveámovi.
2. A le k Šemaejovi, Božímu muži, se do stalo Boží slovo výrokem:
3. Prones k Rechaveámovi, synu Šalomounovu, králi Júdovu, a ke všemu Isráélovi v Júdovi a Benjámínovi výrok:
4. Takto řekl Hospodin: Nesmíte vystupovat ani bojovat se svými bratry; vraťte se každý k svému domu, neboť tato věc byla vyvolána z mé strany. I uposlechli slov Hospodinových a vrátili se od tažení proti Jároveámovi.
5. A Rechaveám se usídlil v Jerúsalémě a vybudoval v Júdovi opevněná města;
6. vybudoval tedy Béth-lechem a Étam a Tekou
7. a Béth-cúr a Sóchó a Adullám
8. a Gath a Maréšu a Zíf
9. a Adórajim a Láchíš a Azéku
10. a Coreu a Ajjálón a Chevrón, jež jsou v Júdovi a Benjámínovi, města s opevnění mi,
11. i posílil ta opevnění a umístil v nich představené a zásobárny potravy a oleje a vína
12. a v každém jednotlivém městě štíty a kopí a velmi velice je posílil. A zůstal mu Júdá a Benjámín,
13. a le postavili se k němu z celého svého území kněží a Lévíovci, kteří byli ve všem Isráélovi,
14. neboť Lévíovci opustili své obvody a svou držbu a odešli k Júdovi a k Jerúsalému, neboť je odstrčil Jároveám a jeho synové od zastávání kněžství Hospodinu
15. a určil si kněží na výšiny a pro chlupatce a pro telata, jež zhotovil.
16. A za nimi ze všech kmenů Isráélových ti, kteří od dávali svá srdce k hledání Hospodina, Boha Isráélova, přišli v Jerúsalém obětovat Hospodinu, Bohu svých otců,
17. a posílili království Júdovo a utvrdili Rechaveáma, syna Šalomounova, na tři léta, neboť se na tři léta jali chodit cestou Dávídovou a Šalomounovou.
18. A Rechaveám si za ženu vzal Machalath, dceru Jerímótha, syna Dávídova, a Avíchajil, dcery Elíáva, syna Jíšajova,
19. a porodila mu syny: Jeúše a Šemarju a Záhama.
20. A po ní pojal Maachu, dceru Avšálómovu; ta mu porodila Avijju a Attaje a Zízu a Šelómítha.
21. A Maachu, dceru Avšálómovu, si Rechaveám zamiloval nad všechny své ženy a své souložnice; pojal totiž osmnáct žen a šedesát souložnic a zplodil dvacet a osm synů a šedesát dcer;
22. a Avijju, syna Maachy, určil Rechaveám za hlavu, za vůdce mezi jeho bratry, totiž k uvedení ho v kralování.
23. A jednal rozvážně a rozeslal některé ze svých synů do všech zemí Júdových a Benjámínových, do všech měst s opevnění mi, a dal jim stravu v hojnosti. A vyžádal pro ně spoustu žen.

2 Letopisu 12:1-16
1. A jak Rechaveám upevnil kralování a jak nabyl moci, stalo se, že opustil zákon Hospodinův, a všechen Isráél s ním;
2. a v pátém roce krále Rechaveáma se stalo, že proti Jerúsalému vystoupil Šíšak, král Egypta (neboť se proti Hospodinu dopustili nevěrnosti ),
3. s tisícem a dvěma sty vozů a s šedesáti tisíci jezdců, a lidu, jenž s ním přišel z Egypta, nebylo počtu - Lúvím, Sukkijjím a Kúším.
4. I dobyl měst s opevnění mi, jež byla v Júdovi, a přitáhl až k Jerúsalému.
5. A k Rechaveámovi a hodnostářům Júdovým, kteří se před tváří Šíšakovou shromáždili do Jerúsaléma, přišel Šemaejá, prorok, a řekl jim: Takto řekl Hospodin: Vy jste opustili mne a tak jsem opustil já vás v ruce Šíšakově.
6. I pokořili se, hodnostáři Isráélovi a král, a řekli: Hospodin je spravedlivý.
7. A když Hospodin viděl, že se pokořili, do stalo se k Šemaejovi slovo Hospodinovo výrokem: Pokořili se - nebudu jich hubit, nýbrž jim chci dát jako by trochu úniku a nebudu na Jerúsalém rukou Šíšakovou vylévat své popuzení.
8. Ale budou mu nevolníky, a ť po znají službu mně a službu královstvím zemí.
9. Vystoupil tedy Šíšak, král Egypta, proti Jerúsalému a pobral poklady domu Hospodinova a poklady domu králova, pobral vše - také pobral štíty ze zlata, jež zhotovil Šalomoun.
10. A král Rechaveám místo nich zhotovil štíty z mosazi; ty svěřil ruce velitelů běhounů, již střežili vchod do králova domu,
11. a za každého vstupování krále do domu Hospodinova se dělo, že přicházeli běhouni a nosili je; potom je vraceli do strážnice běhounů.
12. A v jeho pokoření se od něho Hospodinův hněv od vrátil a ne došlo k vyhubení docela; a bylo v Júdovi i něco dobrých věcí.
13. I upevnil král Rechaveám svou moc v Jerúsalémě a zůstal králem; byl totiž Rechaveám při započetí svého kralování ve věku čtyřiceti a jednoho roku a sedmnáct let kraloval v Jerúsalémě, městě, jež Hospodin ze všech kmenů Isráélových vyvolil k vložení tam svého jména; a jméno jeho matky Naamá, Ammónovkyně.
14. A činil, co bylo zlé, neboť své srdce neusměrnil k vyhledávání Hospodina.
15. A věci Rechaveámovy, první i poslední, zda ony ne jsou vy psány mezi slovy Šemaeji, proroka, a Iddóa, vidoucího, podle rodopisného seznamu? A po všechny dni byly války Rechaveáma a Jároveáma.
16. I ulehl Rechaveám se svými otci a byl pohřben ve městě Dávídově. A kralování se místo něho ujal Avijjá, jeho syn.

Žalmy 80:14-19
14. Bože zástupů, vrať se, prosím! Pohleď z nebes a viz, a ujmi se této révy,
15. a no, sazenice, již zasadila tvá pravice, a na odnož, již sis vypěstoval!
16. Je ohněm popálena, ořezána, hynou od hrozby tvé tváře.
17. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad synem člověka, jehož sis vypěstoval,
18. i nebudeme od tebe odstupovat; kéž nás chceš oživit, i budeme vzývat tvé jméno.
19. Hospodine, Bože zástupů, vrať nás, rozjasni svou tvář, a ť můžeme být vysvobozeni!

Přísloví 20:19-21
19. Pomlouvač, odhaluje tajnosti, ob chází, i nesmíš se k svými rty vábícímu přidružovat.
20. Zlořečící svému otci a své matce - jeho lampa bude hasnout vprostřed tmy.
21. Dědictví na počátku chvatně získané, tomu se v jeho budoucnosti nebude žehnat.

Skutky Apoštolské 15:1-21
1. A někteří, dolů přišedší z Júdska, vyučovali bratry: Nebudete-li podle Mojžíšova obyčeje obřezáni, nemůžete být zachráněni.
2. Když tedy nastal rozbroj a pro Pavla a Barnabu nemalý s nimi spor, ustanovili, že stran této sporné otázky mají Pavel a Barnabas a někteří další z nich vystoupit k apoštolům a starším do Jerúsaléma.
3. Nuže tedy oni, byvše shromážděním vyprovozeni, procházeli Foinikií a Samarií, vypravujíce o obrácení lidí z národů, a působili všem bratrům velikou radost.
4. A přibyvše do Jerúsaléma, byli uvítáni shromážděním a apoštoly i staršími, i zvěstovali vše, co s nimi Bůh vykonal.
5. A někteří uvěřivší z těch ze strany farizeů zprostřed nich povstali a říkali, že je záhodno je obřezávat a nakazovat jim dodržování Mojžíšova zákona.
6. I byli svoláni apoštolové a starší, by se na tuto věc podívali;
7. a když nastal veliký spor, vstal Petr a řekl k nim: Bratři, vám je povědomo, že od dávných dní si Bůh mezi vámi vyvolil to, by mými ústy národy uslyšely slovo blahé zvěsti a uvěřily;
8. a ten to srdcí znalý Bůh jim vydal svědectví - dalť [jim] Svatého Ducha stejně jako i nám
9. a neučinil mezi námi i nimi žádného rozdílu, když jejich srdce věrou očistil.
10. Nyní tedy: Co Boha pokoušíte, že byste na šíji učedníků uvalili jho, jež ani naši otcové ani my jsme nedokázali unést?
11. Ale věříme, že budeme zachráněni milostí Pána Ježíše - podle téhož způsobu jako i oni.
12. A všechen zástup zachoval mlčení, i naslouchali Barnabovi a Pavlovi, když rozprávěli o všech znameních a zázracích, jež Bůh skrze ně mezi národy vykonal.
13. A poté, co oni umlkli, odpověděl Jakub a pravil: Bratři, poslechněte mě.
14. Šimon vyrozprávěl, jak ponejprv Bůh obrátil zřetel k tomu, by si vzal z národů lid pro své jméno;
15. a s tím souhlasí slova proroků, jak je psáno:
16. Po těchto věcech se zase vrátím a zase zbuduji Davidův stan sesutý a zase zbuduji jeho trosky a zase jej vztyčím,
17. aby potom pozůstalí z lidí vyhledávali PÁNA, i všechny národy, nad nimiž se děje dovolávání mého jména, praví PÁN, jenž koná tyto věci,
18. od věčnosti známé.
19. Já tudíž soudím: Nepřitěžovat těm z národů, kteří se obracejí k Bohu,
20. ale poslat jim list, by se zdržovali od poskvrn model a smilstva a toho, co je zardoušeno, a krve.
21. Mojžíš má přece od dávných pokolení v každém městě ty, kteří ho káží; čítáť se po všechny soboty v synagogách.