A A A A A
Bible za jeden rok
Červenec 7

2 Letopisu 9:1-30
1. A zvěst o Šalomounovi uslyšela královna Ševy, i přibyla v Jerúsalém vyzkoušet Šalomouna hádankami, s velmi slavným komonstvem a s velbloudy nesoucími vonné látky a zlato v hojnosti a drahé kameny; a přišla k Šalomounovi a promluvila s ním o vše m, co bylo blízko jejímu srdci,
2. a Šalomoun jí všechny její otázky vysvětlil, neskrylo se před Šalomounem nic, co by jí nebyl vysvětlil.
3. A když královna Ševy zpozorovala Šalomounovu moudrost a dům, jejž zbudoval,
4. a pokrmy jeho stolu a sedání jeho nevolníků a stání jeho obsluhovačů a jejich oblečení a jeho číšníky a jejich oblečení a jeho horní chodbu, kudy vystupoval k domu Hospodinovu, nezůstalo v ní již dechu
5. a řekla ke králi: Pravdivá byla řeč, již jsem ve své zemi uslyšela o tvých věcech a o tvé moudrosti,
6. a neuvěřila jsem jejich slovům, než jsem přišla a mé oči pohleděly, a hle, nebyla mi oznámena polovina rozsahu tvé moudrosti, převýšil jsi pověst, již jsem uslyšela.
7. Blaho tvých mužů, a no, blaho těchto tvých služebníků, již stávají ustavičně před tvou tváří a slýchají tvou moudrost!
8. Nechť je veleben Hospodin, tvůj Bůh, jenž v tobě našel potěšení k uvedení tě na jeho trůn za krále pro Hospodina, tvého Boha! Tvůj Bůh ve svém milování Isráéle, k zjednání mu trvalého postavení, a no, dal tě za krále nad nimi k vykonávání práva a spravedlnosti!
9. A dala králi sto a dvacet kikkárů zlata a vonné látky ve veliké hojnosti a drahé kameny, aniž kdy byla vonná látka jako ona, již královna Ševy dala králi Šalomounovi.
10. (A i služebníci Chúrámovi a služebníci Šalomounovi, kteří z Ófíru dopravili zlato, dopravili santalové dříví a drahé kameny,
11. a král použil toho santalového dříví na schodiště k domu Hospodinovu a k domu královu a na lyry a varyta pěvcům, aniž bylo předtím v zemi Júdově takové spatřeno.)
12. A král Šalomoun splnil královně Ševy všechno její přání, o č požádala, mimo to, co králi přinesla. I obrátila se a odebrala k své zemi, ona i její služebníci.
13. A váha zlata, jež v jednom roce Šalomounovi docházelo, byla šest set šedesát a šest kikkárů zlata,
14. kromě příjmu od těch, již cestovali a toho, co přinášeli obchodníci a co Šalomounovi všichni králové Arabie a vladaři země přinášeli zlata a stříbra.
15. A král Šalomoun zhotovil dvě stě velikých štítů z kovaného zlata, na jeden veliký štít vyzvedl šest set šeklů kovaného zlata,
16. a tři sta malých štítů z kovaného zlata, na jeden malý štít vyzvedl tři sta šeklů zlata, a dal je král v dům lesa Levánónu.
17. A král zhotovil veliký trůn ze slonoviny a potáhl jej čištěným zlatem;
18. a ten trůn měl šest stupňů a zlatou podnož ( byly k trůnu připevněny) a na místě sedění opěradla odtud a odtud, a vedle opěradel stáli dva lvi
19. a na těch šesti stupních tam stálo, odtud a odtud, dvanáct lvů; pro žádné z království nebylo nic tak ového zhotoveno.
20. A všechny nádoby k pití pro krále Šalomouna byly ze zlata a všechny nádoby domu lesa Levánónu byly ze zlata, čistého, stříbro nebylo v dnech Šalomounových za něco považováno,
21. neboť královy lodi odplouvaly se služebníky Chúrámovými do Taršíše - jednou za tři léta lodi z Taršíše přijížděly, vezouce zlato a stříbro, slonovinu a opice a pávy.
22. I stal se král Šalomoun stran bohatství a stran moudrosti větším než všichni králové země
23. a všichni králové země vyhledávali Šalomounovu přítomnost k slyšení moudrosti, již dal Bůh v jeho srdce,
24. a oni, každý, přinášeli svůj dar, náčiní ze stříbra a náčiní ze zlata a pláště a zbroj a vonné látky, koně a mezky, dávku roku v roce.
25. A Šalomoun měl čtyřicet tisíc stájí koní a vozidel a dvanáct tisíc jezdců a umístil je ve městech vozů a u krále v Jerúsalémě.
26. I vládl nad všemi králi od Řeky a ž po zem Pelištím a po pomezí Egypta.
27. A v Jerúsalémě král nakladl stříbra jako kamenů a cedrů nakladl jako sykomor, jež jsou v hojnosti v nížině;
28. a koně Šalomounovi vyváželi z Egypta a ze všech zemí.
29. A zbývající věci Šalomounovy, první i poslední, zda ony ne jsou při psány k slovům Náthána, proroka, a k proroctví Achijji, Šilóního, a ve vidění Iddóa, vidoucího, o Jároveámovi, synu Nevátovu?
30. I kraloval Šalomoun v Jerúsalémě nad vším Isráélem čtyřicet let

2 Letopisu 10:1-19
1. A Rechaveám se odebral do Šechemu, neboť v Šechem přibyli, všechen Isráél, uvést ho v kralování;
2. to jak uslyšel Jároveám, syn Nevátův (jenž byl v Egyptě, kam utekl před tváří Šalomouna, krále), stalo se, že se Jároveám z Egypta vrátil,
3. i poslali a dali ho povolat; a přišel Jároveám a všechen Isráél a promluvili k Rechaveámovi výrokem:
4. Tvůj otec učinil naše jho tvrdým, nyní však ulev na tvrdé službě tvému otci a na našem těžkém jhu, jež na nás uvalil, a budeme ti sloužit.
5. I řekl k nim: Ještě tři dni a vraťte se ke mně. A lid odešel.
6. A král Rechaveám se jal radit se starci, kteří stávali před tváří Šalomouna, jeho otce, za jeho zůstávání na živ u, výrokem: Jak vy radíte odpovědět tomuto lidu?
7. I promluvili k němu výrokem: Chceš-li se vůči tomuto lidu projevit vlídným a být u nich oblíben a mluvit k nim vlídnými slovy, pak ti budou služebníky po všechny dni.
8. Opustil však radu starců, jíž mu poradili, a jal se radit s mladíky, kteří s ním vyrostli, již stáli před jeho tváří,
9. a řekl k nim: Co radíte vy, jak máme odpovědět tomuto lidu, těm, kteří ke mně promluvili výrokem: Ulev na jhu, jež na nás uvalil tvůj otec?
10. A ti mladíci, kteří s ním vyrostli, s ním promluvili výrokem: Takto budeš říkat lidu, těm, kteří k tobě promluvili výrokem: Tvůj otec ztížil naše jho, ty však nám ulev, - takto k nim budeš říkat: Můj malík ztloustne nad kyčle mého otce;
11. takže tedy: Můj otec na vás naložil těžké jho a já na vaše jho budu přidávat; můj otec vás trestal biči a já štíry.
12. Přišel tedy Jároveám a všechen lid k Rechaveámovi v třetí den podle toho, co král promluvil výrokem: V třetí den se ke mně vraťte,
13. a král jim odpověděl tvrdě, neboť opustil král Rechaveám radu starců
14. a promluvil k nim podle rady mladíků výrokem: Můj otec ztížil vaše jho a já na ně budu přidávat, můj otec vás trestal biči a já štíry.
15. Král tedy nenaklonil sluch k lidu, neboť ze strany Hospodina nastal obrat za účelem Hospodinova uskutečnění jeho slova, jež vyslovil skrze Achijju, Šílóního, k Jároveámovi, synu Nevátovu.
16. Když tedy shledali, všechen Isráél, že jich král ne vy slyšel, odpověděli - lid - králi výrokem: Co nám je podílem v Dávídovi? Ani dědictví v synu Jíšajovu! Každý k tvým stanům, Isráéli! Nyní si hleď svého domu, Dávíde! I odešel všechen Isráél k svým stanům,
17. a le děti Isráélovy, jež bydlely ve městech Júdových, - nadále nad nimi zůstal králem Rechaveám.
18. I poslal král Rechaveám Adóráma, jenž byl nad robotou, a le synové Isráélovi na něho naházeli kamení, takže umřel, a král Rechaveám si popílil vystoupit na vozidlo k uprchnutí v Jerúsalém.
19. A zůstali - Isráél - ve vzpouře proti domu Dávídovu až po tento den.

Žalmy 80:7-13
7. Bože zástupů, vrať nás a rozjasni svou tvář, a ť můžeme být vysvobozeni!
8. Révu jsi z Egypta vytahoval, vyháněl jsi národy a ji jsi zasadil,
9. uklidil jsi před ní, i zakořenila se hluboce a naplnila zem.
10. Jejím stínem byly pokryty hory, a její ratolesti - BOŽÍ cedry;
11. vypouštěla své výhonky až po moře a své šlahouny k Řece.
12. Nač jsi probořil její zídky, takže ji oškubávají všichni cestou mimojdoucí?
13. Ohlodává ji divoký vepř z lesa a spásá ji, co se hemží na poli!

Přísloví 20:16-18
16. Vezmi jeho roucho, neboť se zaručil za cizáka, a pro cizozemce ho zatěž zástavou.
17. Někomu je sladký chléb podvodu, ale potom se jeho ústa plní pískem.
18. Plány - to se musí připravit radou; jen s moudrým vedením podnikej boj.

Skutky Apoštolské 14:1-28
1. A v Ikoniu se stalo, že oni pospolu vstoupili do synagogy Židů a promluvili tak, že veliké množství i Židů i Řeků uvěřilo,
2. ti Židé však, kteří byli nepovolní, rozjitřili a proti bratrům zle naladili mysli lidí z národů.
3. Nuže tam tedy prodleli značně dlouhý čas, směle se vyslovujíce se spoléháním na Pána, a on dosvědčoval slovo své milosti a dával to, by se skrze jejich ruce děla znamení a zázraky.
4. I rozdvojilo se obyvatelstvo města a někteří byli s Židy a někteří s apoštoly.
5. A jak se strany i lidí z národů i Židů s jejich hodnostáři došlo k popudu k tomu, by byli ztýráni a ukamenováni,
6. uvědomili si to a utekli se do měst v Lykaonii, Derby a Lystry, a do okolního kraje,
7. a hlásali blahou zvěst tam.
8. A v Lystře sedával jakýsi muž nemohoucí na nohy, [jsoucí ] od útrob své matky chromý, jenž nikdy nechodil;
9. ten Pavlovi naslouchal, když mluvil, a on, upřev k němu zrak a vida, že má víru ve vyhojení,
10. řekl silným hlasem: Vstaň zpříma na své nohy! I skočil a chodil;
11. když však davy uviděly, co Pavel vykonal, pozvedli svůj hlas po lykaonsku a říkali: Sestoupili k nám bohové, připodobnivše se lidem!
12. I nazývali Barnabu Zevem a Pavla Hermem, jelikož on byl ten, jenž vedl slovo;
13. a kněz Zeva, jenž byl před městem, dopravil k vratům býky a věncoví a chtěl s davy obětovat.
14. Když to však uslyšeli apoštolové Barnabas a Pavel, roztrhli své šatstvo a vyrazili k davu, křičíce
15. a říkajíce: Muži, proč tyto věci děláte? I my jsme lidé stejných citů jako vy a přinášíme vám blahou zvěst, byste se od těchto nicotných věcí obrátili k živému Bohu, jenž učinil nebe i zemi i moře i všechny věci v nich;
16. ten za minulých pokolení dopustil, by se všechny národy ubíraly svými cestami,
17. ač ovšem sám sebe nenechal bez svědectví, neboť působí dobro, dávaje vám z nebe deště a úrodná období a tak vaše srdce zasycuje potravou a veselím.
18. A říkajíce tyto věci, stěží ty davy zadrželi, by jim neobětovali.
19. K tomu však přišli Židé z Antiochie a Ikonia a přemluvili davy, Pavla zkamenovali a vlekli z města ven, domnívajíce se, že je mrtev.
20. Když ho však obklopili učedníci, vstal a vstoupil do města a nazítří s Barnabou vyšel do Derby
21. a hlásali blahou zvěst onomu městu; i získali jich značně mnoho za učedníky a vrátili se zpět do Lystry a Ikonia a Antiochie
22. a upevňovali duše učedníků povzbuzováním, by setrvávali ve víře, a že do Božího království musíme vstoupit mnoha tísněmi.
23. A v každém shromáždění jim zvolili starší, s posty se pomodlili a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili;
24. a prošedše Pisidií, přišli do Pamfylie,
25. mluvili slovo v Perze a sestoupili do Attalie,
26. a odtamtud odpluli do Antiochie, odkud byli na tu činnost, již splnili, Boží milosti odevzdáni.
27. A přišedše a svolavše shromáždění, zvěstovali vše, co s nimi Bůh vykonal, a že národům otevřel dveře víry.
28. I prodleli s učedníky nemalý čas.