A A A A A
Bible za jeden rok
Červenec 20

Ezdráš 1:1-11
1. A v prvním roce Kóreše, krále Persie, k dokonání slova Hospodinova z úst Jeremjových, vzbudil Hospodin ducha Kóreše, krále Persie, takže ve všem svém království dal prohlásit výrok, a to i písemně:
2. Takto řekl Kóreš, král Persie: Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země, a on na mne vložil pověření budovat mu dům v Jerúsalémě, jenž je v Júdovi.
3. Kdo je ze všeho jeho lidu mezi vámi, nechť je jeho Bůh s ním a nechť vystupuje do Jerúsaléma, jenž je v Júdovi, a buduje dům Hospodina, Boha Isráélova, - on je Bůh, - jenž v Jerúsalémě byl;
4. a každý, kdo zbývá na kterémkoli místě, kde on pobývá, nechť ho lidé v jeho místě podporují stříbrem a zlatem a jměním i dobytkem s dobrovolnou oběti Božímu domu, jenž bude v Jerúsalémě.
5. I povstali, hlavy otců Júdy a Benjámína a kněží a Lévíovci, totiž každý, jeho ž ducha Bůh vzbudil, k vystoupení k budování Božího domu, jenž byl v Jerúsalémě;
6. a všichni vůkol nich posilnili jejich ruku předměty ze stříbra, zlatem, jměním i dobytkem a cennostmi, navíc kromě vší dobrovolné oběti.
7. A král Kóreš vynesl náčiní domu Hospodinova, jež vynesl Nevúchadneccar z Jerúsaléma a je ž dal v dům svých bohů,
8. a Kóreš, král Persie, je vynesl skrze ruku Mithredátha, pokladníka, a vypočítal je Šéšbaccarovi, náčelníku Júdy.
9. A toto byly jejich počty: Třicet podnosů ze zlata, tisíc podnosů ze stříbra, devět a dvacet nožů,
10. třicet pohárů ze zlata, čtyři sta a deset pohárů druhé třídy ze stříbra, tisíc jiných náčiní.
11. Všech náčiní, ve zlatě a ve stříbře, bylo pět tisíc a čtyři sta; to vše Šéšbaccar vynesl při výstupu vyhnanectva z Bávelu do Jerúsaléma.

Ezdráš 2:1-70
1. A toto byli synové kraje, již vystupovali ze zajetí vyhnanectva, jež Nevúchadneccar, král Bávelu, odvedl do Bávelu, kteří se vrátili do Jerúsaléma a do Júdy, každý do svého města,
2. kteří přišli se Zerubbávelem, Jéšúou, Nechemjou, Serájou, Reélájou, Mordechajem, Bilšánem, Mispárem, Bigvajem, Rechúmem, Baanou. Počet mužů lidu Isráélova:
3. Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát a dva;
4. synů Šefatjových tři sta sedmdesát a dva;
5. synů Árachových sedm set pět a sedmdesát;
6. synů Pachath-Móávových, ze synů Jéšúových, Jóávových, dva tisíce osm set a dvanáct;
7. synů Élámových dva tisíce dvě stě padesát a čtyři;
8. synů Zattúových devět set a čtyřicet a pět;
9. synů Zakkájových sedm set a šedesát;
10. synů Báního šest set čtyřicet a dva;
11. synů Bévájových šest set dvacet a tři;
12. synů Azgádových tisíc dvě stě dvacet a dva;
13. synů Adóníkámových šest set šedesát a šest;
14. synů Bigvájových dva tisíce padesát a šest;
15. synů Ádínových čtyři sta padesát a čtyři;
16. synů Átérových z Jechizkijjáhúa devadesát a osm;
17. synů Bécájových tři sta dvacet a tři;
18. synů Jórových sto a dvanáct;
19. synů Chášumových dvě stě dvacet a tři;
20. synů Gibbárových devadesát a pět;
21. synů Béth-láchema sto dvacet a tři;
22. mužů z Netófy padesát a šest;
23. mužů z Anáthóth sto dvacet a osm;
24. synů Azmávéthových čtyřicet a dva;
25. synů Kirjathárím, Kefíry a Beéróth sedm set a čtyřicet a tři;
26. synů Rámy a Gevy šest set dvacet a jeden;
27. mužů z Michmasu sto dvacet a dva;
28. mužů z Béth-Élu a Áje dvě stě dvacet a tři;
29. synů Néva padesát a dva;
30. synů Magbíšových sto padesát a šest;
31. synů jiného Éláma tisíc dvě stě padesát a čtyři;
32. synů Chárimových tři sta a dvacet;
33. synů Lódu, Chádídu a Óna sedm set dvacet a pět;
34. synů Jerícha tři sta čtyřicet a pět;
35. synů Senáových tři tisíce a šest set a třicet.
36. Kněží: Synů Jedaejových z domu Jéšúova devět set sedmdesát a tři;
37. synů Immérových tisíc padesát a dva;
38. synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet a sedm;
39. synů Chárimových tisíc a sedmnáct.
40. Lévíovci: Synů Jéšúových a Kadmíélových, ze synů Hódavjových, sedmdesát a čtyři.
41. Pěvci: Synů Ásáfových sto dvacet a osm.
42. Synové vrátných: Synů Átérových, synů Šallúmových, synů Talmónových, synů Akkúvových, synů Chatítových, synů Šóvájových, těch všech sto třicet a devět.
43. Nethíním: Synové Cíchovi, synové Chasúfovi, synové Tabbaóthovi,
44. synové Kérósovi, synové Síahovi, synové Pádónovi,
45. synové Levánovi, synové Chagávovi, synové Akkúvovi,
46. synové Chágávovi, synové Šamlajovi, synové Chánánovi,
47. synové Giddélovi, synové Gacharovi, synové Reájovi,
48. synové Recínovi, synové Nekódovi, synové Gazzámovi,
49. synové Uzzovi, synové Páséachovi, synové Bésajovi,
50. synové Asnovi, synové Meúním, synové Nefísím,
51. synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi,
52. synové Baclúthovi, synové Mechídovi, synové Charšovi,
53. synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Támachovi,
54. synové Necíachovi, synové Chatífovi.
55. Synové služebníků Šalomounových: Synové Sótajovi, synové Sóferethovi, synové Perúdovi,
56. synové Jaalovi, synové Darkónovi, synové Giddélovi,
57. synové Šefatjovi, synové Chattílovi, synové Pókereth-Haccevájim, synové Ámího.
58. Všech Nethíním a synů služebníků Šalomounových bylo tři sta devadesát a dva.
59. A toto byli ti, již vystoupili z Tel-Melachu, Tel-Charše, Kerúv-Addánu, Imméru, kteří nemohli oznámit domy svých otců a svůj původ, zda jsou oni z Isráéle:
60. Synů Delájových, synů Tóvijjových, synů Nekódových šest set padesát a dva;
61. a ze synů kněží: Synové Chavajjovi, synové Kócovi, synové Barzillaje, jenž pojal ženu z dcer Barzillaje, Gileádího, a byl nazván podle jejich jména.
62. Tito se jali hledat svůj zápis, chtějíce se ukázat jako rodopisně zaznamenaní, a le nebyli nalezeni, i byli z kněžství jako nečistí vyloučeni
63. a tiršáthá jim řekl, aby až než bude stát kněz k Úrím a k Tummím z nanejvýš svatého nejedli.
64. Všeho sejití úhrnem byly čtyři myriády dva tisíce tři sta šedesát
65. mimo jejich nevolníky a jejich služebnice; těchto bylo sedm tisíc tři sta třicet a sedm, a měli dvě stě pěvců a pěvkyň.
66. Jejich koní bylo sedm set třicet a šest, jejich mezků dvě stě čtyřicet a pět,
67. jejich velbloudů čtyři sta třicet a pět, oslů šest tisíc sedm set a dvacet.
68. A někteří z hlav otců se při svém příchodu k domu Hospodinovu v Jerúsalémě dobrovolně oddali Božímu domu k jeho znovuzřízení na jeho místě
69. a podle své možnosti dali do pokladny práce šest myriád a tisíc darkamónů zlata a pět tisíc min stříbra a sto tunik pro kněží.
70. A kněží a Lévíovci a někteří z lidu a pěvci a vrátní a Nethíním se usídlili ve svých městech, a všechen Isráél ve svých městech.

Žalmy 86:6-10
6. vpusť v uši, Hospodine, mou modlitbu a zaposlouchej se v hlas mých úpění,
7. volám tě v den své úzkosti, neboť mi budeš odpovídat.
8. Mezi bohy není tobě podobného, Pane, a není podobných tvým činům,
9. všechny národy, jež jsi učinil, budou přicházet a klanět se tvé tváři, Pane, a slávu vzdávat tvému jménu,
10. neboť ty jsi veliký a činíš divy, ty, Bože, ty samoten.

Přísloví 21:15-16
15. Uskutečňovat právo je radostí spravedlivému, a le zkázou pachatelům špatnosti.
16. Člověk pobloudivší z cesty prozíravosti bude spočívat v sejití stínů.

Skutky Apoštolské 21:18-40
18. a den nato Pavel s námi vstoupil k Jakubovi; dostavili se i všichni starší.
19. A pozdraviv je, vyprávěl jedno po druhém vše, co Bůh skrze jeho službu vykonal mezi národy;
20. a oni, uslyševše to, oslavovali Boha. A řekli mu: Pozoruješ, bratře, kolik desetitisíců je Židů, kteří uvěřili, a všichni zůstávají horlivci pro zákon,
21. o tobě jim však bylo udáno, že všechny Židy po všech národech vyučuješ odpadnutí od Mojžíše a říkáš, že nemají obřezávat své děti ani chodit podle obyčejů.
22. Co je to tedy? Zcela jistě se sejde zástup, neboť uslyší, že jsi přišel;
23. učiň tedy toto, co ti pravíme: Máme čtyři muže, kteří mají na sobě slib;
24. ty vezmi s sebou, očisť se s nimi a zaplať jejich výdaje, aby si dali oholit hlavu, i poznají všichni, že z těch věcí, jež jim o tobě byly udány, není nic pravda, nýbrž že si i sám řádně počínáš, dbaje zákona.
25. Stran těch však, kteří uvěřili z národů, jsme my poslali list, rozhodnuvše, by oni [ z takových věcí nedodržovali nic, leč] se chránili i toho, co je obětováno modlám, i krve i zardoušeného a smilstva.
26. Tu Pavel, vzav s sebou ty muže, příštího dne vstoupil, očistiv se, s nimi do CHRÁMU a prohlašoval čas, kdy budou dni očišťování vyplněny, dotud, než byl za každého jednotlivce z nich přinesen posvátný dar.
27. A jak se těch sedm dní téměř končilo, zpozorovali ho v CHRÁMĚ Židé z Asie i uváděli v zmatek všechen dav a položili na něho ruce,
28. křičíce: Israélovci, pomáhejte! Toto je ten člověk, jenž všechny všude vyučuje proti našemu lidu i zákonu a tomuto místu, a ještě i Řeky do CHRÁMU uvedl a toto svaté místo znečistil!
29. Předtím totiž s ním ve městě uviděli Trofima z Efesu a domnívali se, že ho Pavel uvedl do CHRÁMU.
30. I bylo rozvířeno všechno město a nastal sběh lidu, i chytili Pavla a táhli ho z CHRÁMU ven; a dveře byly hned zamknuty.
31. A co se oni dožadovali jeho zabití, došlo tribunovi posádky nahoru oznámení, že celý Jerúsalém je vzhůru;
32. a on, vzav s sebou vojáky a setníky, na ně neprodleně sběhl dolů. Oni pak, vidouce tribuna a vojáky, přestali Pavla tlouci;
33. tu ho tribun, přiblíživ se, chytil a poručil, by byl svázán dvěma řetězy, a vyptával se, kdo to asi je a čeho se dopustil.
34. A v davu volali různí lidé různé věci, i poručil, nemoha se pro ten povyk dovědět jistotu, by byl veden do pevnosti;
35. když se však dostal na schody, došlo k tomu, že on byl od vojáků pro nápor davu nesen,
36. neboť ten zástup lidu šel za nimi s křikem: Pryč s ním!
37. Když však byl Pavel již již uváděn do pevnosti, praví tribunovi: Je mi dovoleno něco k tobě říci? A on děl: Umíš řecky?
38. Tak ty nejsi ten Egypťan, jenž před těmito dny způsobil povstání a do pustiny vyvedl ty čtyři tisíce mužů z řad úkladných vrahů?
39. Pavel však řekl: Nuže, já jsem Žid z Tarsu, občan ne bezvýznamného města v Kilikii, a prosím tě, povol mi k lidu promluvit.
40. A když on povolil, pokynul Pavel, stoje na schodech, lidu rukou, a když nastalo naprosté mlčení, oslovil je hebrejským nářečím, pravě: