A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 23

1 Letopisu 9:1-44
1. A všechen Isráél, ti se dali rodopisně zaznamenat, a hle je, jsou zapsáni na knize králů Isráélových. A Júdá, ti byli pro svou nevěrnost odvedeni do Bávelu.
2. A dřívější obyvatelé, kteří byli ve své držbě ve městech, byli: Isráél, kněží, Lévíovci a Nethíním.
3. A v Jerúsalémě bydleli ze synů Júdových a ze synů Benjámínových a ze synů Efrájimových a Menaššéových:
4. Úthaj, syn Ammíhúda, syna Omrího, syna Imrího, syna Báního, ze synů Perece, syna Júdy;
5. a ze Šílóního Asájá, prvorozený, a jeho synové,
6. a ze synů Zeracha Jeúél; a jejich bratři, šest set a devadesát.
7. A ze synů Benjámína Sallú, syn Mešulláma, syna Hódavji, syna Hassenuy,
8. a Jivnejá, syn Jerócháma, a Élá, syn Uzzího, syna Michrího, a Mešullám, syn Šefatji, syna Reúéla, syna Jivnijji,
9. a jejich bratři podle jejich rodokmenů, devět set a padesát a šest. Všichni tito byli hlavy otců podle domů svých otců.
10. A z kněží: Jedaejá a Jehójárív a Jáchín
11. a Azarjá, syn Chilkijji, syna Mešulláma, syna Cádóka, syna Merájótha, syna Achítúva, vedoucí Božího domu,
12. a Adájá, syn Jerócháma, syna Pašchúra, syna Malkijji, a Masaj, syn Adíéla, syna Jachzéry, syna Mešulláma, syna Mešillémítha, syna Imméra,
13. a jejich bratři, hlavy pro domy svých otců, tisíc a sedm set a šedesát, zdatní mistři činnosti služby v Božím domě.
14. A z Lévíovců Šemájá, syn Chaššúva, syna Azríkáma, syna Chašavji, ze synů Merárího,
15. a Bakbakkar, Chereš a Gálál a Mattanjá, syn Míchy, syna Zichrího, syna Ásáfa,
16. a Óvadjá, syn Šemáji, syna Gálála, syna Jedúthúna, a Berechjá, syn Ásy, bydlící ve vsích Netófáthího.
17. A vrátní: Šallúm a Akkúv a Talmón a Achímán a jejich bratři; Šallúm byl hlavou
18. a až dotud byli v bráně králově ke vzcházení. To byli vrátní podle houfů synů Lévího.
19. A Šallúm, syn Kóréa, syna Evjásáfa, syna Kóracha, a jeho bratři, patřící k domu jeho otců, Korchím, byli nad činností služby, strážcové prahů stanu, jako byli jejich otcové nad táborem Hospodinovým strážci vstupu
20. a nad nimi byl dříve Pinchás, syn Eleázára, vedoucího, a Hospodin byl s ním;
21. vrátným vchodu stanu setkávání byl Zecharjá, syn Meselemji.
22. Všech jich, vybraných za vrátné na prazích, bylo dvě stě a dvanáct; oni byli ve svých rodopisných seznamech ve svých vsích; oni, jež v jejich závazek dosadil Dávíd a Samúél, vidoucí.
23. A oni a jejich synové byli nad branami domu Hospodinova, domu stanu, stran stráží.
24. Vrátní byli ke čtyřem stranám, ke vzcházení, k západu, k severu a k jihu,
25. a jejich bratři v jejich vsích měli vždy za sedm dní z času na čas přicházet s těmito,
26. neboť oni no čtyři byli skrze závazek mistry vrátných; oni, Levíovci, také byli nad síněmi a nad pokladnicemi Božího domu
27. a okolo Božího domu stávali v noci, neboť na nich byla stráž; oni také byli nad klíčem, a to jitro co jitro.
28. A někteří z nich byli nad náčiním k službě, takže je v počtu vnášeli a v počtu je vynášeli;
29. a z nich byli někteří ustanoveni nad náčiními, totiž nade všemi náčiními svatyně, i nad jemnou moukou a vínem a olejem a kadidlem a vonnými látkami;
30. a ze synů kněží někteří míchali vonnou směs vonných látek.
31. A Mattithjá, z Levíovců (on byl prvorozený Šallúma, Korchího ) byl skrze závazek nad přípravou svítků.
32. A někteří ze synů Keháthího, z jejich bratři, byli nad chlebem k seřazování, k ukládání sobotu co sobotu.
33. A toto byli pěvci, hlavy otců Lévíovců, v síních uvolněni, neboť dnem i nocí bylo na nich být v činnosti.
34. Tito byli hlavami otců Lévíovců, hlavami podle svých rodokmenů; tito bydleli v Jerúsalémě.
35. A v Giveónu bydleli otcové Giveónu: Jeíél, a jméno jeho ženy Maachá,
36. a jeho synové: Prvorozený Avdón, a Cúr a Kíš a Baal a Nér a Nádáv
37. a Gedór a Achjó a Zecharjá a Miklóth;
38. a Miklóth zplodil Šimeáma. A ti se také naproti svým bratrům usídlili se svými bratry v Jerúsalémě.
39. A Nér zplodil Kíše a Kíš zplodil Šáúla a Šáúl zplodil Jehónáthána a Malkí-šúu a Avínádáva a Ešbaala.
40. A syn Jehónáthána byl Merív-baal, a Merív-baal zplodil Míchu;
41. a synové Míchy: Píthón a Melech a Tachréa.
42. A Ácház zplodil Jaeru a Jaerá zplodil Álemetha a Azmávetha a Zimrího a Zimrí zplodil Mócu
43. a Mócá zplodil Bineu; jeho syn byl Ráfá, jeho syn Eleásá, jeho syn Ácél.
44. A Ácél měl šest synů a toto byla jejich jména: Azríkám, Bóchrú a Jišmáél a Šearjá a Óvadjá a Chánán; toto byli synové Ácéla.

1 Letopisu 10:1-14
1. A když se Pelištím jali bojovat proti Isráélovi, prchl o muž stvo Isráéle před tváří Pelištím a na hoře Gilbói padali smrtelně ranění.
2. A Pelištím se zavěsili na paty Šáúlovi a jeho synům a skolili Pelištím Jónáthána a Avínádáva a Malkí-šúu, syny Šáúlovy,
3. a boj proti Šáúlovi se zostřil a dopadli ho střelci s luky, i byl před těmi, již stříleli, naplněn úzkostí;
4. i řekl Šáúl k nosiči své zbroje: Vytas svůj meč a probodni mě jím; aby nemohli přijít tito neobřezanci a dovolit si na mně hanobení. Nosič jeho zbroje však nebyl ochoten, neboť se velmi bál; Šáúl tedy vzal meč a nalehl na něj.
5. A když nosič jeho zbroje uviděl, že Šáúl je mrtev, nalehl na meč i on a umřel.
6. Tak umřel Šáúl a jeho tři synové a všechen dům Isráélův; umřeli spolu.
7. A když uviděli všichni muži Isráélovi, kteří byli v údolí, že prchli a že Šáúl a jeho synové jsou mrtvi, opustili města a prchli, a přišli Pelištím a usídlili se v nich.
8. A nazítří se stalo, že Pelištím přišli svlékat zabité a našli Šáúla a jeho tři syny padlé na hoře Gilbói;
9. i svlékli ho a odnesli jeho hlavu a jeho zbroj; to odeslali v zem Pelištím vůkol k vyrozumění svých model a lidu.
10. A jeho zbroj uložili v dům svých bohů a jeho lebku připevnili v domě Dágonově.
11. A když o vše m, co Pelištím se Šáúlem učinili, uslyšeli všichni z Jávéš-Gileádu,
12. vstali všichni zdatní muži a odnesli tělo Šáúlovo a těla jeho synů a dopravili je do Jávéše a jejich kosti pohřbili pod stromem v Jávéši, a po sedm dní se postili.
13. Tak Šáúl umřel pro svou nevěrnost, jíž se proti Hospodinu nevěrně dopustil, stran slova Hospodinova, jež nezachoval, a také za obracení s otázkou na vyvolavačku duchů k doptávání,
14. že se s doptáváním neobrátil na Hospodina; proto ho usmrtil a kralování přenesl na Dávída, syna Jíšajova.

Žalmy 77:10-15
10. I řekl jsem: To je mé zranění - změna pravice Nejvyššího?
11. Připomínám skutky Jáhovy, vzpomínám tvé divotvornosti od pradávna
12. a rozjímám o všem tvém působení, a no, přemýšlím o tvých počínáních.
13. Bože, tvá cesta je v svatosti; kdo je BOHEM, velikým jako Bůh?
14. Ty jsi BŮH, projevující divotvornost; dal jsi mezi národnostmi na vědomí svou sílu,
15. paží jsi vykoupil svůj lid, děti Jákóbovy a Josefovy. Seláh.

Přísloví 19:15-16
15. Lenost pohružuje v tvrdý spánek a nedbalá duše hladoví.
16. Dbající své duše dbá příkazu, a le lhostejný stran svých cest musí umřít.

Skutky Apoštolské 6:1-15
1. V těchto dnech však, když učedníků přibývalo, došlo k reptání helénistů proti Hebreům, protože jejich vdovy byly při každodenní obsluze přehlíženy.
2. I přivolalo si těch dvanáct zástup učedníků a řekli: Není vhodné, bychom my opustili Boží slovo a obsluhovali stoly;
3. poohlédněte se tedy, bratři, po sedmi mužích dobré pověsti zprostřed vás, plných [Svatého] Ducha a moudrosti, jež k této úloze ustanovíme,
4. a my se budeme nadále věnovat modlitbě a obsluze slovem.
5. A ta řeč přišla všemu zástupu vhod; i vyvolili si Štěpána, muže plného víry a Svatého Ducha, a Filipa a Prochora a Nikanora a Timóna a Parmenu a Mikuláše, přistoupilce z Antiochie;
6. ty postavili před apoštoly a oni na ně, pomodlivše se, položili ruce.
7. A Boží slovo se vzmáhalo a počet učedníků v Jerúsalémě nesmírně vzrůstal; víry poslušným se stával i početný zástup kněží.
8. A Štěpán, jsa pln milosti a moci, konal mezi lidem zázraky a veliká znamení.
9. I povstali někteří z těch ze synagogy, jíž se říká synagoga Propuštěnců a Kyréňanů a Alexandrijců a těch z Kilikie a Asie, a se Štěpánem se přeli,
10. i nebyli schopni odolat moudrosti a Duchu, jímž mluvil.
11. Tu podplatili muže, kteří říkali: Zaslechli jsme ho mluvit rouhavá slova o Mojžíšovi a Bohu.
12. I pobouřili lid a starší a písmaře a přepadli ho, násilím se ho zmocnili a zavedli ho do rady;
13. postavili i lživé svědky, kteří říkali: Tento člověk nepřestává mluvit slova proti svatému místu a zákonu,
14. vždyť jsme ho zaslechli říkat: Tento Ježíš, Nazarej, toto místo vyvrátí a změní obyčeje, jimž nás naučil Mojžíš.
15. A když všichni, kdo v radě seděli, na něho upřeli zrak, uviděli, že jeho tvář je jako tvář anděla.