A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 22

1 Letopisu 7:1-40
1. A stran synů Jissáschára: Tólá a Púá, Jášív a Šimrón, čtyři.
2. A synové Tóly: Uzzí a Refájá a Jeríél a Jachmaj a Jivsám a Samúél, hlavy domů svých otců. Tólovi byli zdatní hrdinové podle svých rodokmenů; jejich počet v dnech Dávídových byl dvacet a dva tisíce a šest set.
3. A synové Uzzího: Jizrachjá; a synové Jizrachji: Mícháél a Óvadjá a Jóél, Jiššijjá, pět; oni všichni byli hlavami
4. a při nich podle jejich rodokmenů, podle domů jejich otců, byly čety vojska k válce, třicet a šest tisíc, neboť měli mnoho žen a synů.
5. A jejich bratři po všech čeledích Jissáschára byli velmi zdatní hrdinové, osmdesát a sedm tisíc jejich rodopisného seznamu, všech.
6. Benjámín: Bela a Becher a Jedíaél, tři.
7. A synové Bely: Ecbón a Uzzí a Uzzíél a Jerímóth a Írí, pět, hlavy domů svých otců, velmi zdatní hrdinové; a jejich rodopisný seznam: Dvacet a dva tisíce a třicet a čtyři.
8. A synové Bechera: Zemírá a Jóáš a Elíezer a Eljóénaj a Omrí a Jerémóth a Avijjá a Anáthóth a Álámeth; všichni tito byli synové Bechera.
9. A jejich rodopisný seznam podle jejich rodokmenů: Hlavy domů svých otců, zdatní hrdinové, dvacet tisíc a dvě stě.
10. A synové Jedíaéla: Bilhán. A synové Bilhána: Jeíš a Benjámín a Éhúd a Kenaaná a Zéthán a Taršíš a Achíšáchar.
11. Tito všichni byli synové Jedíaéla, podle hlav otců, velmi zdatní hrdinové, sedmnáct tisíc a dvě stě vycházejících k vojsku do války.
12. A Šuppim a Chuppim, synové Íra. - A Chušim, synové Achéra.
13. Synové Naftálího: Jachacíél a Gúní a Jécer a Šallúm, synové Bilhy.
14. Synové Menaššéa: Asríél, jehož porodila jeho souložnice, Arámka; porodila Máchíra, otce Gileáda;
15. a Máchír pojal ženu od Chuppím a od Šuppím; a jméno jeho sestry: Maachá. A jméno druhého Celofchád; a Celofchádovi se do staly dcery.
16. A Maachá, žena Máchírova, porodila syna a nazvala jeho jméno Pereš, a jméno jeho bratra Šáreš; a jeho synové byli Úlám a Rákem.
17. A synové Úláma: Bedán. Toto byli synové Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššéa.
18. A jeho sestra Mólecheth porodila Íšhóda a Avíezera a Machlu.
19. A synové Šemídy byli: Achján a Šechem a Likchí a Aníán.
20. A synové Efrájima: Šúthelach, a jeho syn Bered a jeho syn Tachath a jeho syn Eleádá a jeho syn Tachath
21. a jeho syn Zavad a jeho syn Šúthelach, a Ezer a Eleád. A pozabíjeli je muži z Gathu, narození v zemi, neboť sestoupili pobrat jejich stáda;
22. a Efrájim, jejich otec, se po mnoho dní rmoutil a jeho bratři ho přišli utěšovat.
23. A vešel k své ženě, i otěhotněla a porodila syna, i nazval jeho jméno Beríá, neboť se to stalo při pohromě v jeho domě.
24. A jeho dcera byla Šeerá; ta zbudovala Béth-chórón dolní a horní a Uzzen-šeeru.
25. A jeho syn byl Refach a Rešef a jeho syn Telach a jeho syn Tachan,
26. jeho syn Laedán, jeho syn Ammíhúd, jeho syn Elíšámá,
27. jeho syn Nón, jeho syn Jóšua.
28. A jejich držba a jejich bydliště: Béth-Él a jeho osady, a ke vzcházení Naarán a k západu Gezer a jeho osady a Šechem a jeho osady až po Gazu a její osady,
29. a vedle dětí Menaššéových Béth-šean a jeho osady a Taenách a jeho osady a Megiddó a jeho osady a Dór a jeho osady. V těchto bydlely děti Josefa, syna Isráélova.
30. Synové Ášéra: Jimná a Jišvá a Jišví a Beríá; a Sérach, jejich sestra.
31. A synové Beríe: Chever a Malkíél; on byl otcem Birzávitha.
32. A Chever zplodil Jaflétha a Šóméra a Chótháma a Šúu, jejich sestru.
33. A synové Jaflétha: Pásach a Bimhal a Éšvath; toto byli synové Jaflétha.
34. A synové Šóméra: Achí a Rohgá, Jechubbá a Arám.
35. A synové Chelema, jeho bratra: Cófach a Jimná a Šeleš a Ámál.
36. Synové Cófacha: Súach a Charnefer a Šúál a Bérí a Jimrá,
37. Becer a Hód a Šammá a Šilšá a Jithrán a Beérá.
38. A synové Jethera: Jefunné a Pispá a Ará.
39. A synové Ully: Árach a Channíél a Ricjá.
40. Tito všichni byli synové Ášéra, hlavy domů otců, vybraní, velmi zdatní hrdinové, hlavy náčelníků. A jejich rodopisný seznam stran vojenské služby, stran války: Jejich počet byl dvacet a šest tisíc mužů.

1 Letopisu 8:1-40
1. A Benjámín zplodil Belu, svého prvorozeného, a Ašbéla, druhého, a Achracha, třetího,
2. Nóchu, čtvrtého, a Ráfu, pátého.
3. A Belovi se do stali synové: Adár a Gérá a Avíhúd
4. a Avíšúa a Naamán a Achóach
5. a Gérá a Šefúfán a Chúrám. -
6. A toto byli synové Achúda (tito, to byly hlavy otců obyvatel Gevy, a odvedli je k Mánáchathu,
7. totiž Naamán a Achijjách a Gérá, ten je odvedl ): On zplodil Uzzu a Achíchuda.
8. A Šacharajim, od jeho odklizení jich, plodil na území Móáva; jeho ženy byly Chúším i s Baarou,
9. a skrze Chódeš, svou ženu, zplodil Jóváva a Civju a Méšu a Malkáma
10. a Jeúce a Sachju a Mirmu. Toto byli jeho synové, hlavy otců.
11. A skrze Chúšímu zplodil Avítúva a Elpaala;
12. a synové Elpaala: Éver a Mišeám a Šemer - ten zbudoval Ónó a Lód a její osady -
13. a Beriu a Šemu. Ti byli hlavami otců obyvatel Ajjálónu; oni zahnali na útěk obyvatele Gathu.
14. A Achjó, Šášak a Jerémóth
15. a Zevadjá a Arád a Éder
16. a Mícháél a Jišpá a Jóchá byli synové Berie,
17. a Zevadjá a Mešullám a Chizkí a Chéver
18. a Jišmeraj a Jizlíá a Jóváv, synové Elpaala,
19. a Jákím a Zichrí a Zavdí
20. a Elíénaj a Cilthaj a Elíél
21. a Adájá a Berájá a Šimrath, synové Šimeího,
22. a Jišpán a Éver a Elíél
23. a Avdón a Zichrí a Chánán
24. a Chananjá a Élám a Anthóthijjá
25. a Jifdejá a Pení-Él, synové Šákaka,
26. a Šimšeraj a Šecharjá a Athaljá
27. a Jaarešjá a Élijjá a Zichrí, synové Jerócháma.
28. Tito byli hlavami otců podle svých rodokmenů, hlavami; tito bydleli v Jerúsalémě.
29. A v Giveónu bydlel otec Giveónu a jméno jeho ženy Maachá
30. a jeho syn, prvorozený, Avdón, a Cúr a Kíš a Baal a Nádáv
31. a Gedór a Achjó a Zecher.
32. A Miklóth zplodil Šimeu; a ti se také naproti svým bratrům usídlili se svými bratry v Jerúsalémě.
33. A Nér zplodil Kíše a Kíš zplodil Šáúla a Šáúl zplodil Jehónáthána a Malkí-šúu a Avínádáva a Ešbaala;
34. a syn Jehónáthána byl Merív-baal a Merív-baal zplodil Míchu.
35. A synové Míchy: Píthón a Melech a Taeréa a Ácház;
36. a Ácház zplodil Jehóaddu a Jehóaddá zplodil Álemetha a Azmávetha a Zimrího a Zimrí zplodil Mócu
37. a Mócá zplodil Bineu; jeho syn byl Ráfá, jeho syn Eleásá, jeho syn Ácél.
38. A Ácél měl šest synů a toto byla jejich jména: Azríkám, Bóchrú a Jišmáél a Šearjá a Óvadjá a Chánán; tito všichni byli synové Ácéla.
39. A synové Éšeka, jeho bratra: Úlám, jeho prvorozený, Jeúš, druhý, a Elífelet, třetí.
40. A synové Úláma byli zdatní hrdinové, napínající luk a mající mnohé syny a syny synů, sto a padesát. Tito všichni byli ze synů Benjámína.

Žalmy 77:4-9
4. Ty držíš víčka mých očí, jsem zneklidněn, aniž mohu mluvit;
5. probírám v mysli dni od pradávna, léta věků,
6. vzpomínám v noci své hry na strunový nástroj, se svým srdcem rozmlouvám a můj duch hloubá:
7. Zda bude Pán do věků odhazovat, aniž bude kdy nadále projevovat blahovůli?
8. Zda navždy vymizela jeho laskavost? Ztratil platnost PŘÍSLIB pro pokolení a pokolení?
9. Zda BŮH zapomněl být milostiv? Uzavřel-li v hněvu svá smilování? Seláh.

Přísloví 19:13-14
13. Zpozdilý syn je strastí svému otci, a sváry s ženou - trvalý okap.
14. Dům a majetek - dědictví otců, a le rozumná žena je od Hospodina.

Skutky Apoštolské 5:22-42
22. a když se tam zřízenci dostavili, nenašli je ve vězení, i vrátili se zase a podali zprávu,
23. říkajíce: Shledali jsme věznici se vší bezpečností zamknutou a hlídače stojící u dveří, otevřevše však, nenašli jsme uvnitř nikoho.
24. A jak uslyšeli tato slova, byli i kněz i důstojník CHRÁMU i velekněží vzhledem k nim plni rozpaků, co z toho asi povstane.
25. I přišel kdosi a podal jim zprávu: Hle, ti muži, jež jste vsadili do vězení, jsou v CHRÁMĚ, stojíce a vyučujíce lid.
26. Tu důstojník s těmi zřízenci odešel a přivedl je, ne násilím, neboť se báli lidu, by nebyli ukamenováni;
27. a když je přivedli, postavili je v radě a velekněz se jich otázal,
28. pravě: Přísně jsme vám nakázali v tomto jménu nevyučovat, a hle, naplnili jste svou naukou Jerúsalém a zamýšlíte krev tohoto člověka uvalit na nás.
29. Petr však a apoštolové v odpověď řekli: Poslušnost nutno prokazovat raději Bohu než lidem.
30. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, jehož vy jste pověšením na dřevo utratili -
31. toho Bůh jako vůdce a zachránce svou pravicí vyvýšil, by Israélovi dal pokání a odpuštění hříchů,
32. a [jeho] svědky stran těchto věcí jsme my a také Svatý Duch, jehož Bůh dal těm, kdo mu prokazují poslušnost.
33. Oni však, uslyševše to, byli sžíráni zlostí a uvažovali o jejich odpravení.
34. V radě však kdosi povstal, farizej jménem Gamaliél, učitel zákona ctěný vším lidem, a poručil ty lidi nakrátko vystrčit ven;
35. i řekl k nim: Muži israélští, dávejte při těchto lidech sami na sebe pozor, co hodláte podnikat.
36. Před těmito dny přece povstal Theudas, říkaje sám o sobě, že kýmsi je, a připojili se k němu muži v počtu asi čtyř set, a ten byl odpraven a všichni, kolik jich ho poslouchalo, byli rozprášeni a přišli vniveč.
37. Po něm ve dnech soupisu povstal Júdas, Galilejec, a stáhl za sebou [značně mnoho] lid[u]; zahynul i onen, a všichni, kolik jich ho poslouchalo, byli rozehnáni.
38. A nyní vám pravím: Odstupte od těchto lidí a nechejte je, protože je-li snad tento záměr nebo tato činnost původem z lidí, zhroutí se,
39. pakli však je původem z Boha, nebudete je moci potřít - aby snad ještě nebylo shledáno, že se přete s Bohem.
40. I dali si od něho říci, a přivolavše si apoštoly, zbili je a nakázali jim nemluvit ve jménu Ježíšově, i propustili je.
41. Tak se tedy oni ubírali z rady, radujíce se, že byli uznáni za hodny zneuctění pro to jméno.
42. A každý den v CHRÁMĚ i po domech bez přestání vyučovali a hlásali, blahou zvěst, že Ježíš je KRISTUS.