A A A A A
Error:
BookNum: 19 Chapter: 72 VerseStart: 20 VerseShouldHave: 19
Bible za jeden rok
Červen 11

2 Královská 9:1-37
1. A Elíšá, prorok, povolal jednoho ze synů proroků a řekl mu: Opásej své kyčle a vezmi v svou ruku tuto láhev oleje a jdi v Rámóth-Gileád,
2. a až tam přijdeš, vy hlédni tam Jéhúa, syna Jehóšáfáta, syna Nimšího, i vejdi a dej mu povstat zprostřed jeho bratrů a uveď ho v nejvnitřnější pokoj,
3. a vezmi láhev oleje, tu vylij na jeho hlavu a řekni: Takto řekl Hospodin: Pomazal jsem tě za krále Isráélovi. A otevři dveře, a ť prchneš, a nebudeš čekat.
4. Ten mladík, mladík-prorok, se tedy odebral do Rámóth-Gileád u
5. a přišel, kde, hle, seděli velitelé vojenské moci. A řekl: Mám k tobě slovo, ó veliteli. A Jéhú řekl: Ke komu z nás všech? I řekl: K tobě, ó veliteli.
6. Vstal tedy a vešel do domu, a vylil olej na jeho hlavu a řekl mu: Takto řekl Hospodin, Bůh Isráélův: Pomazal jsem tě za krále lidu Hospodinovu, Isráélovi;
7. i budeš moci pobít dům Acheáva, svého pána, takže budu moci pomstít krev svých nevolníků, proroků, a krev všech nevolníků Hospodinových z ruky Ízeveliny,
8. i zahyne všechen dům Acheávův, neboť budu vytínat Acheávovi močícího na stěnu, zadrženého i propuštěného v Isráélovi,
9. a činit dům Acheávův takovým jako dům Jároveáma, syna Nevátova, a jako dům Baeši, syna Achijjova.
10. A Ízevel budou na pozemku Jizreéle žrát psi a nebude pohřbívajícího. A otevřel dveře a prchl.
11. A Jéhú vyšel k služebníkům svého pána, i řekl i mu: Zda je vše v pořádku? Proč k tobě přišel tento šílenec? A řekl k nim: Vy znáte člověka a jeho tlachání.
12. I řekli: Vytáčka! Jen nám oznam! A řekl: Tak a tak - pronesl ke mně výrok: Takto řekl Hospodin: Pomazal jsem tě za krále Isráélovi.
13. I vzali každý spěšně své roucho, to položili pod něho na kámen schodů a zatroubili na troubu a řekli: Kralování se ujal Jéhú!
14. Tak se Jéhú, syn Jehóšáfáta, syna Nimšího, spikl proti Jórámovi (a Jórám se jal střežit Rámóth-Gileád, on a všechen Isráél, před tváří Chazáéle, krále Arámu,
15. a le vrátil se král Jehórám dát se v Jizreéli vyhojit z ran, jimiž ho Arammím při jeho bojování s Chazáélem, králem Arámu, zasáhli ) a řekl Jéhú: Je-li to vaše smýšlení, nechť nikdo nevychází utéci z města, aby se odebral podat zprávu v Jizreéli.
16. A Jéhú nastoupil do vozu a odebral se do Jizreéle, neboť tam Jórám ležel a Achazjá, král Júdův, sestoupil na Jóráma se podívat.
17. A na věži v Jizreéli stál pozorovatel; ten uviděl Jéhúův houf při jeho příchodu a řekl: Já vidím jakýsi houf. A Jehórám řekl: Sežeň a pošli jim vstříc jezdce, a ť může říci: Zda je vše v pořádku?
18. Odebral se mu tedy jezdec na koni vstříc a řekl: Takto řekl král: Zda je vše v pořádku? A Jéhú řekl: Co tobě do toho, zda je vše v pořádku? Obrať - za mne! A pozorovatel podal zprávu výrokem: Posel dojel až k nim, a le nevrací se.
19. Poslal tedy druhého jezdce na koni; ten k nim dojel a řekl: Takto řekl král: Vše v pořádku? A Jéhú řekl: Co tobě do toho, zda je vše v pořádku? Obrať - za mne!
20. A pozorovatel podal zprávu výrokem: Dojel až k nim, a le nevrací se; a le jízda je jako jízda Jéhúa, syna Nimšího, neboť jede jako šílenec.
21. A Jehórám řekl: Zapřáhni! I zapřáhl i v jeho vůz a vyjel Jehórám, král Isráélův, a Achazjáhú, král Júdův, každý ve svém voze, vyjeli tedy vstříc Jéhúovi a zastihli ho na pozemku Návótha, Jizreélího;
22. a za Jehórámova uvidění Jéhúa se stalo, že řekl: Zda je vše v pořádku, Jéhú? I řekl: Co v pořádku, pokud trvají smilstva Ízevel, tvé matky, a její mnohá čarodějnictví?
23. A Jehórám obrátil svůj směr a dal se na útěk a k Achazjáhúovi řekl: Zrada, Achazjo!
24. A Jéhú naplnil svou ruku lukem a zasáhl Jehóráma mezi jeho paže (takže šíp vyšel od jeho srdce; i klesl v svůj vůz ),
25. a k Bidkarovi, svému důstojníku, řekl: Zvedni, hoď ho na kus pole Návótha, Jizreélího; vždyť si vzpomeň, já a ty, jak jsme jeli spolu za Acheávem, jeho otcem, když na něho Hospodin vznesl toto břímě:
26. Neuviděl-li jsem včera krev Návóthovu a krev jeho synů! - prohlášeno Hospodinem, - a no, budu ti odplácet na tomto pozemku, - prohlášeno Hospodinem. Nyní tedy zvedni, hoď ho na ten pozemek podle slova Hospodinova.
27. To když uviděl Achazjá, král Júdův, prchl cestou zahradního domu (a Jéhú vyrazil za ním a řekl: I jeho, srazte ho do vozidla!) vzestupem Gúr, jenž je u Jivleámu, a prchl v Megiddó a umřel tam.
28. A jeho služebníci ho odvezli do Jerúsaléma a pohřbili ho v jeho hrobě s jeho otci ve městě Dávidově.
29. (A Achazjá se byl ujal kralování nad Júdou v roce jedenácti let Jóráma, syna Acheávova.)
30. A Jéhú přibyl do Jizreéle; to když uslyšela Ízevel, vkladla své oči v čerň a upravila svou hlavu a vyhlédla oknem,
31. a když Jéhú branou vstoupil, řekla: Zda je vše v pořádku, Zimrí, zabíječi svého pána?
32. I upřel svou tvář k oknu a řekl: Kdo je se mnou? Kdo? A vyhlédli k němu dva-tři komorníci;
33. i řekl: Svrhněte ji! I svrhli ji a z její krve stříklo na stěnu a na koně; a pošlapal ji.
34. A vešel a pojedl a napil se a řekl: Nuže, postarejte se o tuto prokletou a pohřběte ji, neboť ona byla dcera krále.
35. Odebrali se tedy pohřbít ji, a le nenašli z ní, leč lebku a nohy a dlaně rukou;
36. a vrátili se a podali mu zprávu, i řekl: To je slovo Hospodinovo, jež vyslovil skrze svého nevolníka Élijjáhúa, Tišbího, výrokem: Ízevel budou na pozemku Jizreéle žrát psi
37. a mrtvola Ízevel se stane jako by hnojem na povrchu pole na pozemku Jizreéle, takže nebudou moci říci: Toto je Ízevel.

2 Královská 10:1-36
1. A Acheáv měl v Šómrónu sedmdesát synů; a Jéhú napsal a do Šómrón u rozeslal dopisy vůdcům Jizreéle a starším a opatrovníkům Acheávovým s výrokem:
2. A nyní, jak k vám tento dopis dojde, - vždyť u vás jsou synové vašeho pána a jsou u vás vozy a koně a opevněné město a zbroj, -
3. pak si budete umět vy hlédnout ze synů vašeho pána nejlepšího a nejsprávnějšího, jehož dosadíte na trůn jeho otce, pak se dejte do boje za dům vašeho pána.
4. I ulekli se velmi, velmi, a řekli: Hle, dva králové před jeho tváří ne ob stáli, jak tedy budeme moci ob stát my?
5. I poslal ten, jenž byl nad domem, a ten, jenž byl nad městem, a starší a opatrovníci k Jéhúovi vzkaz: My jsme tvoji nevolníci a budeme činit vše, co nám budeš říkat, nebudeme nikoho v kralování uvádět; učiň, co bude dobré v tvých očích.
6. Napsal jim tedy druhý dopis s výrokem: Jestliže vy jste pro mne a jste vy ochotni uposlechnout mého hlasu, vezměte zítra okolo této doby hlavy synů vašeho pána a přijďte ke mně do Jizreéle. (A synové Acheávovi, sedmdesát mužů, byli u velikánů města, vychovavších je.)
7. Jak k nim tedy ten dopis došel, stalo se, že královy syny vzali a utratili, sedmdesát mužů, a jejich hlavy nakladli v nůše a poslali k němu do Jizreéle,
8. a přišel posel a podal mu zprávu výrokem: Přinesli hlavy králových synů. I řekl: Naklaďte je, dvě kupy, až do jitra u vchod u do brány.
9. A za jitra se stalo, že vyšel a stanul a řekl ke všemu lidu: Vy jste spravedlivi; hle, já jsem se spikl proti svému pánu a zabil jsem ho, a le kdo pobil všechny tyto?
10. Vězte tedy, že nemůže k zemi padnout nic ze slova Hospodinova, jež Hospodin vyslovil proti domu Acheávovu; a no, Hospodin učinil, co vyslovil skrze svého nevolníka Élijjáhúa.
11. A Jéhú pobil všechny, již zbývali domu Acheávovu v Jizreéli, a všechny jeho velikány a jeho známé a jeho kněží, až mu nezanechal přeživšího.
12. A vstal a vstoupil a odebral se v Šómrón; když on byl u domu svazu pastýřů na cestě,
13. potkal Jéhú bratry Achazjáhúa, krále Júdova; a řekl: Kdo jste vy? I řekli: My jsme bratři Achazjáhúovi a sestupujeme pozdravit syny královy a syny velitelčiny.
14. A řekl: Pochytejte je živé! Pochytali je tedy živé a utratili je do cisterny domu svazu, čtyřicet a dva muže, nikoho z nich nezanechal i.
15. A odešel odtamtud a potkal Jehó-nádáva, syna Réchávova, jdoucího mu vstříc, a pozdravil ho a řekl k němu: Zda je tvé srdce upřímné, jako je mé srdce při tvém srdci? A Jehónádáv řekl: Je. - Jestliže je, po dej svou ruku. - Po dal tedy svou ruku, i dal mu vystoupit k sobě do vozidla
16. a řekl: Pojď se mnou a nahlédni v mou horlivost pro Hospodina. I od vezli ho v jeho voze;
17. a když přibyl v Šómrón, pobil všechny, již zbývali Acheávovi v Šómrónu, až ho vymýtil, podle slova Hospodinova, jež vyslovil k Élijjáhúovi.
18. A Jéhú shromáždil všechen lid a řekl k nim: Acheáv sloužil Baalovi málo; Jéhú mu bude sloužit mnoho.
19. Nyní tedy ke mně zavolejte všechny proroky Baalovy, všechny jeho služebníky a všechny jeho kněží, nechť nikdo nechybí, neboť mám pro Baala velikou oběť; kdokoli bude chybět, nebude žít. To Jéhú učinil se lstí za účelem vyhubení služebníků Baalových.
20. A Jéhú řekl: Zasvěťte pro Baala slavnostní sejití. To provolali
21. a Jéhú poslal ve všechen Isráél, i přišli všichni služebníci Baalovi, takže nezbyl nikdo, kdo by nebyl přišel, i vešli v dům Baalův a dům Baalův se naplnil od jednoho konce k druhému.
22. A řekl k tomu, jenž byl nad šatnou: Vynes oblečení pro všechny služebníky Baalovy; i vynesl pro ně oblečení.
23. I vešel Jéhú a Jehónádáv, syn Rechávův, v dům Baalův, a řekl služebníkům Baalovým: Prohledejte a do hlédněte, aby tu s vámi nebylo nikoho ze služebníků Hospodinových, nýbrž samotní služebníci Baalovi.
24. I vešli ke konání obětí a vzestupných obětí a Jéhú si zvenčí určil osmdesát mužů a řekl: Muž, jenž bude moci vyváznout, z mužů, jež se já chystám přivést před vaše ruce, - jeho žití místo jeho žití!
25. A jak on dokončil konání vzestupné oběti, stalo se, že Jéhú řekl běhounům a důstojníkům: Vstupte, pobijte je, nikdo nesmí vyjít. Pobili je tedy ostřím meče a běhouni a důstojníci je vyházeli, a odešli až do města domu Baalova
26. a vynesli sloupy domu Baalova a spálili je
27. a sloup Baalův zbořili a dům Baalův zbořili a určili jej za záchody až podnes.
28. Tak Jéhú Baala z Isráéle vymýtil,
29. jen že hříchy Jároveáma, syna Nevátova, jimiž svedl Isráéle k hřešení, - od následování jich, telat ze zlata, jež byla v Béth-Él u a jež byla v Dánu, se Jéhú neodvrátil.
30. A Hospodin k Jéhúovi řekl: Protože jsi dobře učinil vykonáním toho, co je v mých očích správné, - podle všeho, co bylo v mém srdci, jsi zakročil vůči domu Acheávovu, - budou tvoji synové do čtvrtého pokolení sedět na trůně Isráélově.
31. A le Jéhú nedbal o chození v zákoně Hospodina, Boha Isráélova, celým svým srdcem, neodvrátil se od hříchů Jároveámových, jimiž svedl Isráéle k hřešení.
32. V oněch dnech počal Hospodin z Isráéle odřezávat, neboť Chazáél se jal v celém území Isráélově je porážet,
33. od Jordánu, od vzcházení slunce, celou zem Gileáda a Gádího a Reúveního a Menaššího, od Aróéru, jenž je při potoku Arnónu, totiž Gileád a Bášán.
34. A ostatní věci Jéhúovy a vše, co vykonal, a všechno jeho hrdinství, - zda ony ne jsou vy psány na knize letopisů králů Isráélových?
35. I ulehl Jéhú se svými otci a pohřbili ho v Šómrónu. A kralování se místo něho ujal Jehóácház, jeho syn.
36. A dní, co Jéhú nad Isráélem v Šómrónu kraloval, bylo dvacet a osm let.

Žalmy 72:17-20
17. Nechť jeho jméno navždy trvá, před sluncem nechť se jeho jméno rozplozuje a nechť si v něm všechny národy žehnají, jeho nazývají blaženým.
18. Budiž veleben Hospodin, Bůh, Bůh Isráélův, činící divy, on sám,
19. a budiž navždy velebeno jméno jeho slávy a nechť jeho sláva naplňuje všechnu zem! Ámén, a no, Ámén! Modlitby Dávida, syna Jíšajova, jsou ukončeny.
20. Duch člověka může pomoci vydržet jeho nemoc, a le kdo může snést zkrušeného ducha?

Přísloví 18:14-15
14. Srdce rozvážného nabývá poznání, a no, ucho moudrých o poznání usiluje.
15. Tu tedy Pilát Ježíše vzal a zbičoval

Jan 19:1-22
1. a vojáci spletli z trní věnec a nasadili na jeho hlavu a oblékli ho v purpurový přehoz,
2. i přicházeli k němu a říkali: Buď zdráv, Králi Židů! A dávali mu políčky.
3. A Pilát vyšel zase ven a praví jim: Hle, vedu vám ho ven, abyste poznali, že na něm neshledávám žádné viny.
4. (Ježíš tedy vyšel ven, maje na sobě ten trnový věnec a ten purpurový přehoz.) A praví jim: Hle, ten člověk!
5. Když ho tedy velekněží a zřízenci uviděli, spustili pokřik a říkali: Ukřižuj, ukřižuj [ho]! Pilát jim praví: Vezměte ho vy a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám viny.
6. Židé mu odpověděli: My máme zákon a podle [našeho] zákona musí umřít, protože se činil Božím Synem.
7. Když tedy Pilát uslyšel toto slovo, ulekl se tím více;
8. i vstoupil zase do prétoria a praví Ježíšovi: Odkud jsi ty? Ježíš mu však nedal odpovědi;
9. Pilát mu tedy praví: Ke mně nemluvíš? Nevíš, že mám pravomoc tě propustit a mám pravomoc tě ukřižovat?
10. Ježíš odpověděl: Neměl bys proti mně žádné pravomoci, kdyby ti nebyla dána shora; pro tuto příčinu má ten, kdo ti mě vydal, větší hřích.
11. Od té chvíle Pilát usiloval ho propustit, Židé však křičeli, říkajíce: Propustíš-li tohoto, nejsi císařův přítel; každý, kdo se činí králem, mluví proti císaři.
12. Pilát tedy, zaslechnuv tato slova, vyvedl Ježíše ven a usedl na soudcovský stolec k místu řečenému Kamenná dlažba, hebrejsky však Gabbatha,
13. (a bylo Přichystávání před Minutím, hodina byla asi šestá,) a praví Židům: Hle, váš Král!
14. Oni však spustili pokřik: Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho! Pilát jim praví: Vašeho Krále mám ukřižovat? Velekněží odpověděli: Nemáme krále, leč císaře!
15. Tu jim ho tedy odevzdal, aby byl ukřižován; i převzali Ježíše a odvedli ho.
16. I vyšel, nesa svůj kříž, na tak řečené Místo lebky, jemuž se hebrejsky říká Golgotha,
17. kde ho ukřižovali, a s ním druhé dva, z jedné i z druhé strany, a Ježíše uprostřed.
18. A Pilát napsal i označení a umístil je na kříž; i bylo napsáno: Ježíš, Nazarej, Král Židů.
19. Toto označení tedy mnozí ze Židů četli, protože to místo u města, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko; i bylo to napsáno hebrejsky, řecky, latinsky.
20. Velekněží Židů tedy Pilátovi pravili: Nepiš: Král Židů, nýbrž že on řekl: Jsem Král Židů.
21. Pilát odpověděl: Co jsem napsal, napsal jsem.