A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 7

1 Samuelova 16:1-23
1. A Hospodin k Samúélovi řekl: Dokdy se ty budeš nad Šáúlem rmoutit, že jsem ho já stran kralování nad Isráélem zavrhl? Naplň svůj roh olejem a jdi, chci tě poslat k Jíšajovi, Béth-lechemímu, neboť jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.
2. A Samúél řekl: Jak mám jít? A ž to uslyší Šáúl, pak mě zabije. I řekl Hospodin: Musíš s sebou vzít jalovici ze skotu a říci: Přišel jsem obětovat Hospodinu;
3. a povoláš k oběti Jíšaje a já ti budu dávat na vědomí, co máš činit, a musíš mi pomazat, koho ti budu chtít říci.
4. A Samúél učinil, co Hospodin promluvil, a přišel do Béth-lechem a; a starší města se při setkání s ním ulekli a řekli: Je tvůj příchod pokoj ný?
5. I řekl: Pokoj ný, přišel jsem obětovat Hospodinu; posvěťte se a přijďte k oběti se mnou. A posvětil Jíšaje a jeho syny a povolal je k oběti.
6. A při jejich příchodu se stalo, že uviděl Elíáva a řekl si: Jistě je před Hospodinem jeho pomazaný.
7. A le Hospodin k Samúélovi řekl: Nechť nepatříš na jeho vzhled a na výšku jeho vzrůstu (neboť jsem ho zavrhl), ne jde totiž o to, jak člověk hledí, neboť člověk hledí ke vzezření, Hospodin však hledí k srdci.
8. A Jíšaj zavolal na Avínádáva a dal mu přejít před tváří Samúélovou; i řekl: An i v tomto nenašel Hospodin zálibu.
9. A Jíšaj dal přejít Šammovi; i řekl: An i v tomto nenašel Hospodin zálibu.
10. Tak dal Jíšaj před tváří Samúélovou přejít svým sedmi synům a Samúél k Jíšajovi řekl: V těchto Hospodin zálibu nenašel.
11. A Samúél k Jíšajovi řekl: Zda jsou ti mladíci všichni? I řekl: Ještě zbývá nejmladší; ten, hle, je pastýřem při drobném dobytku. A Samúél k Jíšajovi řekl: Pošli a dej ho přivést, neboť do jeho příchodu sem nemůžeme zasednout ke stolu.
12. Poslal tedy a uvedl ho; a on byl červenolící s krásnýma očima a hezký na pohled; a Hospodin řekl: Vstaň, pomaž ho, neboť toto je on.
13. I vzal Samúél roh oleje a vprostřed jeho bratrů ho pomazal; a od onoho dne a nadále na Dávida blahodárně působil Duch Hospodinův. A Samúél vstal a odešel do Rámy.
14. A od Šáúla se Duch Hospodinův odvrátil a jal se ho znepokojovat mučivý duch od Hospodina.
15. A Šáúlovi služebníci k němu řekli: Hle, prosím, znepokojuje tě mučivý duch od Boha;
16. nechť, prosím, náš pán ráčí říci svým nevolníkům před tvou tváří, nechť vyhledávají nadaného muže, hrajícího na lyru, a kdykoli se na tobě octne mučivý duch od Boha, stane se, že svou rukou zahraje a bude ti lépe.
17. A Šáúl k svým služebníkům řekl: Nuže, vyhlédněte mi a ke mně uveďte muže dobře umějícího hrát.
18. I odpověděl jeden ze sluhů a řekl: Hle, uviděl jsem syna Jíšaje, Béth-lechemího, znalého hraní a zdatného junáka a bojovníka a rozumného v řeč i a švarného muže, a je s ním Hospodin.
19. Šáúl tedy k Jíšajovi poslal posly a vzkázal: Pošli ke mně Dávida, svého syna, jenž je při drobném dobytku.
20. A Jíšaj vzal osla, chléb a měch vína a jedno kůzle; to skrze Dávida, svého syna, poslal Šáúlovi.
21. A Dávid přišel k Šáúlovi a stanul před jeho tváří; ten si ho velmi zamiloval, i stal se mu nosičem zbroje
22. a k Jíšajovi Šáúl poslal vzkaz: Nechť, prosím, Dávid stojí před mou tváří, neboť našel v mých očích přízeň.
23. A kdykoli se na Šáúlovi octl duch od Boha, stávalo se, že Dávid vzal lyru a zahrál svou rukou a Šáúlovi se ulevilo a bylo mu lépe a mučivý duch se od něho odvracel.

1 Samuelova 17:1-58
1. A Pelištím shromáždili svá vojska k boji; i shromáždili se u Sócha, jež patří Júdovi, a položili se mezi Sóchem a mezi Azékou v Efes-dammím.
2. A Šáúl a muži Isráéle se shromáždili a položili se v údolí Élá a seřadili se vstříc Pelištím k boj i;
3. a Pelištím stáli na hoře odtud a Isráél, ti stáli na hoře odtud a mezi nimi byla průrva.
4. I vyšel z tábora Pelištím přední bojovník, jeho jméno Goljáth z Gathu, jeho výška šest loket a píď,
5. a na jeho hlavě přílba z mosazi; a oděn byl on pancířem ze šupin, a váha toho pancíře pět tisíc šeklů mosazi
6. a na jeho nohou holeně z mosazi a mezi jeho rameny oštěp z mosazi
7. a dřevce jeho kopí jako vratidlo tkalců a čepel jeho kopí - šest set šeklů železa; a před jeho tváří šel nosič štítu.
8. I stanul a zavolal do bitevního šiku Isráélova a řekl jim: Proč jste vycházeli seřadit se k boj i? Zda já ne jsem Peliští a vy nevolníci Šáúlovi? Vyberte si muže, a ť ke mně sestupuje;
9. jestliže bude moci se mnou bojovat a porazí mě, pak se vám staneme nevolníky, jestliže však budu já pře možitelem jemu a porazím ho, pak se stanete nevolníky nám a budete obsluhovat nás.
10. I řekl ten Peliští: Já jsem tohoto dne bitevní šiky Isráélovy potupil; dejte mi muže, a ť spolu bojujeme!
11. A když tato slova toho Pelištího uslyšel Šáúl i všechen Isráél, byli zdrceni a velmi se ulekli.
12. A Dávid byl syn jistého Efráthího z Béth-lechema Júdova; a jeho jméno bylo Jíšaj a on měl osm synů a v dnech Šáúlových vstupoval mezi muže jako starší.
13. A tři nejstarší synové Jíšajovi odešli, odešli za Šáúlem do boje; a jména jeho tří synů, kteří odešli v boj: Elíáv, prvorozený, a druhý po něm Avínádáv a třetí Šammá;
14. a Dávid, ten byl nejmladší, a tři nejstarší odešli za Šáúlem.
15. A Dávid zpřed Šáúla odešel a vrátil se k pasení drobného dobytka svého otce do Béth-lechem a.
16. A ten Peliští se přibližoval za rozednívání i za nastávání večera a stavěl se po čtyřicet dní.
17. A Jíšaj Dávidovi, svému synu, řekl: Nuže, vezmi pro své bratry éfu tohoto praženého zrní a těchto deset chlebů a zaběhni v tábor k svým bratrům,
18. a těchto deset řízků sýra poneseš veliteli tisíce a budeš se moci podívat na své bratry, zda se mají dobře, a od nich vzít doklad.
19. A Šáúl a oni a všichni muži Isráélovi byli v údolí Élá, bojujíce s Pelištím;
20. a Dávid za jitra časně vstal a drobný dobytek nechal na starosti hlídači a zvedl se a odešel podle toho, co mu Jíšaj rozkázal, a přišel k vozové hradbě, když vojenská síla, vycházející do bitevního šiku, se jala pokřikovat k bitvě.
21. I seřadil se Isráél i Pelištím, bitevní šik vstříc bitevnímu šiku;
22. Dávid tedy nechal zavazadla ze sebe na starosti ruce hlídače zavazadel a rozběhl se v bitevní šik a přišel a položil svým bratrům otázku, zda se mají dobře.
23. A když on s nimi mluvil, hle, vystupoval z bitevních šiků Pelištím přední bojovník, jeho jméno Goljáth, Peliští, z Gathu, a promluvil podle oněch slov; to Dávid uslyšel.
24. A všichni muži Isráélovi, když oni toho muže uviděli, tu před jeho tváří prchali, neboť se velmi báli.
25. A muž stvo Isráéle říkal o: Zda jste uviděli tohoto muže, jenž vystupuje? Vždyť vystupuje k tupení Isráéle; a stane se, že muž, jenž ho bude umět porazit, - král ho chce obohatit velikým bohatstvím a dát mu svou dceru a dům jeho otce učinit v Isráélovi svobodným.
26. A Dávid k mužům, již u něho stáli, pronesl výrok: Co se bude činit muži, jenž tohoto Pelištího bude umět porazit a potupu od Isráéle odvrátí? Vždyť kdo je tento neobřezaný Peliští, že potupil bitevní šiky živého Boha?
27. A lid k němu podle onoho slova pronesl výrok: Tak se bude činit muži, jenž ho porazí.
28. A při jeho mluvení s těmi muži naslouchal Elíáv, jeho nejstarší bratr, i vzplál proti Dávidovi Elíávův hněv; i řekl: Nač toto, že jsi sestoupil? A na koho jsi hodil trochu onoho drobného dobytka v pustině? Znám já tvou zpupnost a zlo tvého srdce, že jsi sestoupil za účelem hledění na bitvu.
29. A Dávid řekl: Co jsem nyní učinil? Zda to ne bylo slovo?
30. I obrátil se od něho naproti jinému a promluvil podle tohoto slova, a odpověděli mu, lid, slovem podle slova předešlého.
31. A slova, jež Dávid promluvil, bylo slyšet, i byla oznámena před tváří Šáúlovou; ten ho dal přivést
32. a Dávid k Šáúlovi řekl: Nechť pro něho srdce člověka neklesá; tvůj nevolník půjde a bude s tímto Pelištím bojovat.
33. A Šáúl k Dávidovi řekl: Nebudeš moci jít na tohoto Pelištího bojovat s ním, vždyť jsi ty mladík a on je od svého mládí bojovníkem.
34. A Dávid k Šáúlovi řekl: Tvůj nevolník je svému otci pastýřem při drobném dobytku, a přišel-li lev, a neb i medvěd, a unesl ze stáda dobytče,
35. vyšel jsem za ním a skolil jsem ho a vyprostil jsem je z jeho tlamy; a postavil-li se proti mně, chytil jsem ho za vous a skolil jsem ho a usmrtil jsem ho.
36. I lva i medvěda tvůj nevolník skolil, i stane se tento neobřezaný Peliští jako by jedním z nich, neboť potupil bitevní šiky živého Boha.
37. A Dávid řekl: Hospodin, jenž mě vyprostil z tlapy lva a z tlapy medvěda, on mě bude umět vyprostit z ruky tohoto Pelištího. A Šáúl k Dávidovi řekl: Jdi a nechť je Hospodin s tebou.
38. A Šáúl oděl Dávida svým šatstvem a na jeho hlavu dal přílbu z mosazi a oděl ho pancířem;
39. a Dávid si shora vůči svému šatstvu připásal svůj meč a pokusil se vykročit, neboť to nebyl vyzkoušel; a řekl Dávid k Šáúlovi: Nebudu moci v tomto chodit, neboť jsem to nevyzkoušel. I stáhl to Dávid ze sebe
40. a vzal ve svou ruku svou hůl a vybral si z potoka pět hladkých kamenů a vložil je ve výstroj pastýřů, již měl, totiž v mošnu, a v svou ruku svůj prak, a přistoupil blíže k Pelištímu.
41. A Peliští se postupně přiblížil k Dávidovi, a před jeho tváří muž nesoucí štít;
42. a když Peliští vzhlédl a uviděl Dávida, znevážil si ho, neboť byl mladík, a to červenolící a krásný vzhledem.
43. I řekl Peliští k Dávidovi: Zda jsem já pes, že ty na mne přicházíš s holemi? A jal se Peliští Dávidovi zlořečit skrze své bohy,
44. a řekl Peliští k Dávidovi: Pojď ke mně, a ť mohu dát tvé maso ptactvu nebes a zvěři pole.
45. A Dávid k Pelištímu řekl: Ty na mne přicházíš s mečem a s kopím a s oštěpem, já však na tebe přicházím se jménem Hospodina zástupů, Boha bitevních šiků Isráélových, jež jsi potupil;
46. tohoto dne tě Hospodin bude vydávat v mou ruku, i budu tě moci skolit a sejmout z tebe tvou hlavu a dát tohoto dne ptactvu nebes a živočišstvu země mrtvoly z tábora Pelištím, i zvědí, všechna země, že Isráél má Boha,
47. a zvědí, všechno toto sejití, že ne mečem a kopím Hospodin vysvobozuje, neboť boj je pro Hospodina, i vy dá vás v naši ruku.
48. A když Peliští povstal a vy šel a přiblížil se vstříc Dávidovi, stalo se, že se Dávid spěšně rozběhl v bitevní šik vstříc Pelištímu;
49. i sáhl Dávid svou rukou k své výstroji a vzal odtamtud kámen; ten vystřelil z praku, takže udeřil Pelištího na jeho čelo, a kámen v jeho čelo vnikl, i padl na svou tvář k zemi.
50. Tak se Dávid prakem a kamenem stal silnějším než Peliští, takže Pelištího skolil a usmrtil, a č v ruce Dávidově nebylo meče.
51. A Dávid se rozběhl a postavil se k Pelištímu a vzal jeho meč a vytasil jej z jeho pochvy a dorazil ho a uťal jím jeho hlavu. A když Pelištím uviděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk
52. a muži Isráélovi povstali, i Júdá, a jali se pokřikovat a pronásledovat Pelištím až po tvůj vstup v průrvu a po brány Ekrónu; a smrtelně ranění z Pelištím padali po cestě k Šaarajim a ž po Gath a po Ekrón.
53. A synové Isráélovi se od zanícené honby za Pelištím vrátili a jali se olupovat jejich tábory.
54. A Dávid vzal hlavu Pelištího a vnesl ji do Jerúsalém a a jeho zbroj složil ve svém stanu.
55. A jak Šáúl uviděl Davída vycházejícího vstříc Pelištímu, řekl k Avnérovi, veliteli vojska: Čí syn je tento mladík, Avnére? A Avnér řekl: Jako že je živa tvá duše, ó králi, - vím-li!
56. A král řekl: Otaž se ty, čí syn je tento mládenec.
57. A za Dávidova návratu od pobití Pelištího, tu ho Avnér vzal a uvedl ho před tvář Šáúlovu; a hlava Pelištího byla v jeho ruce.
58. A Šáúl k němu řekl: Čí syn ty jsi, ty kluku? I řekl: Syn tvého nevolníka Jíšaje, Béth-lechemího.

Žalmy 57:4-11
4. Má duše je vprostřed lvů, musím uléhat s rozpálenými, syny lidí; jejich zuby - kopí a šípy, a jejich jazyk - ostrý meč.
5. Buď vyvýšen nad nebesa, Bože, tvá sláva nad všechnu zem!
6. Mým krokům nastrojili síť, sklíčena je má duše, před mou tváří vykopali jámu - padli doprostřed ní. Seláh.
7. Mé srdce je upevněno, Bože, mé srdce je upevněno, chci zpívat, a no, zpívat při hudbě;
8. probuď se, má slávo, probuď se, varyto a lyro, chci probudit úsvit!
9. Chci tě chválit mezi národnostmi, Pane, při hudbě ti zpívat mezi lidskými plemeny,
10. vždyť až po nebesa veliká je tvá laskavost a až po oblaka tvá věrnost.
11. Buď vyvýšen nad nebesa, Bože, tvá sláva nad všechnu zem!

Přísloví 15:26-26
26. Ošklivostí Hospodinu jsou plány zlého, a le čistých - výroky líbezné.

Lukáš 23:26-56
26. A jak ho odváděli, chytili jakéhosi Šimona, Kyréňana, přicházejícího z pole, a naložili na něho kříž, by jej za Ježíšem nesl.
27. A šel za ním početný zástup lidu, i žen, jež pro něho bědovaly a naříkaly.
28. A Ježíš, obrátiv se k nim, řekl: Dcery Jerúsaléma, neplačte nade mnou, nýbrž plačte samy nad sebou a nad svými dětmi,
29. protože, hle, přicházejí dni, v nichž budou říkat: Blažené neplodné, a útroby, jež nerodily, a prsy, jež nekrmily.
30. Tehdy počnou říkat horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Zastřete nás;
31. protože konají-li se na zelené dřevině tyto věci, co se bude dít na suché?
32. I byli s ním vedeni i dva jiní zločinci, by byli odpraveni;
33. a když přišli na to místo, jež se nazývá Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince, jednoho zprava a jednoho zase zleva.
34. A Ježíš pravil: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. A při rozdělování jeho šatstva mezi sebe vrhali los;
35. a lid stál a díval se, a [s nimi] se jízlivě pošklebovali i hodnostáři, říkajíce: Druhé zachraňoval, nechť zachrání sám sebe, je-li tento KRISTUS, Boží vyvolený.
36. A posmívali se mu i vojáci, přistupujíce, podávajíce mu ocet
37. a říkajíce: Jsi-li ty ten Král Židů, zachraň sám sebe.
38. A také byl nad ním nadpis [, nadepsaný] řeckými a římskými a hebrejskými písmeny: Toto je ten Král Židů.
39. I spílal mu jeden z těch zločinců, kteří byli pověšeni, a pravil: Nejsi ty KRISTUS? Zachraň sám sebe i nás!
40. Ten druhý mu však v odpověď domlouval, pravě: Nebojíš se Boha ani ty, jenž jsi pod týmž soudem?
41. A my ovšem spravedlivě, neboť se nám dostává odplaty hodné těch věcí, jež jsme napáchali, tento však nespáchal nic nemístného.
42. I pravil Ježíšovi: Vzpomeň si na mne [, Pane], až přijdeš ve svém království.
43. A Ježíš mu řekl: Věru, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.
44. A bylo okolo šesté hodiny, i nastala po celé zemi tma až do hodiny deváté;
45. a slunce bylo zatemněno a opona chrámu se uprostřed roztrhla.
46. A Ježíš zvolal silným hlasem a řekl: Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. A pověděv toto, skonal.
47. A setník, když uviděl, co se stalo, oslavil Boha, pravě: Skutečně byl tento člověk spravedlivý.
48. A všechny davy, spolu přibyvší na tuto podívanou, když zpozorovaly ty věci, jež se staly, vracely se zpět, tlukouce se do [svých] hrudí.
49. A všichni jeho známí stáli zdaleka, i ty ženy, jež za ním spolu přišly od Galileje a viděly tyto věci.
50. A hle, muž jménem Josef, jenž byl členem rady, muž dobrý a spravedlivý,
51. (ten nebyl srozuměn s jejich rozhodnutím a skutkem,) z Arimatheje, města Židů, jenž [sám také] očekával Boží království -
52. ten přistoupil k Pilátovi a vyprosil si Ježíšovo tělo,
53. i sňal je a zavinul je do plátna a uložil ho v hrobce do skály vysekané, v níž ještě nikdo neležel.
54. A byl den Přichystávání a nastával sobotní soumrak.
55. A ty ženy, jež s ním přišly z Galileje, se daly v patách za ním a podívaly se na tu hrobku a jak bylo jeho tělo uloženo.
56. A vrátivše se zpět, připravily vonná koření a masti, a v sobotu sice podle příkazu zachovaly klid,