A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 15

Jozue 19:1-51
1. A druhý los vyšel Šimeónovi, větvi dětí Šimeónových po jejich čeledích, a jejich dědictví bylo vprostřed dědictví dětí Júdových.
2. Patřila jim tedy v jejich dědictví Beér-ševa a Ševa a Móládá
3. a Chacar-Šúál a Bálá a Ácem
4. a Eltólad a Bethúl a Chormá
5. a Ciklag a Béth-markavóth a Chacar-súsá
6. a Béth-levaóth a Šárúchen, třináct měst a jejich vsi;
7. Ajin, Rimmón a Ether a Ášán, čtyři města a jejich vsi;
8. a všechny vsi, jež jsou okolo těchto měst, až po Baalath-beér, to je Rámá jihu. Toto je dědictví větve dětí Šimeónových po jejich čeledích;
9. dědictví dětí Šimeónových bylo z podílu dětí Júdových, neboť podíl dětí Júdových byl pro ně příliš rozsáhlý, takže děti Šimeónovy dostaly dědictví vprostřed dědictví jejich.
10. A třetí los vzešel dětem Zevúlunovým po jejich čeledích, a pomezí jejich dědictví bylo až po Saríd;
11. i vystoupilo jejich pomezí k směru na západ a k Maréale a dosáhlo na Dabbášeth a dosáhlo k potoku, jenž je před Jokneámem.
12. A od Sarídu se obrátilo zpět na východ, ke vzcházení slunce, k pomezí Kislóth-Távóru, a vyšlo k Dávrathu a vystoupilo k Jáfii,
13. a odtamtud přešlo na východ, ke vzcházení, ke Gáth-Chéferu, k Éth-kácínu, a vyšlo k Rimmón u, táhnoucímu se k Néi,
14. a pomezí jej obešlo severně k Channáthónu a jeho zakončení byla u průrvy Jiftách-élu.
15. … a Kattath a Nahalál a Šimrón a Jidealá a Béth-láchem, dvanáct měst a jejich vsi.
16. Toto je dědictví dětí Zevúlunových po jejich čeledích, tato města a jejich vsi.
17. Jissáschárovi vyšel čtvrtý los, Jissáscharovým dětem po jejich čeledích,
18. a jejich území bylo k Jizreeli, totiž Kesullóth a Šúném
19. a Chafárajim a Šíón a Anácharáth
20. a Rábbíth a Kišjón a Ávec
21. a Remeth a Én-ganním a Én-chaddá a Béth-paccéc.
22. A pomezí dosáhlo na Távór a Šachacímu a Béth-šemeš; a zakončení pomezí byla u Jordán u, šestnáct měst a jejich vsi.
23. Toto je dědictví větve dětí Jissáschárových po jejich čeledích, města a jejich vsi.
24. A pátý los vyšel větvi dětí Ášérových po jejich čeledích,
25. a jejich územím bylo Chelkath a Chalí a Beten a Achšáf
26. a Allammelech a Ameád a Mišeál, a dosáhlo na Karmel k západu a na Šíchór-livnáth
27. a obrátilo se zpět ke vzcházení slunce k Béth-Dágón u a dosáhlo na Zevúlun a na průrvu Jiftách-él k severu, k Béth-emeku a Neiélu a vyšlo ke Kávúlu vlevo
28. a k Evrón u a Rechóvu a Chammónu a Káně až po rozsáhlý Cídón;
29. a pomezí se obrátilo zpět k Rámě a ž po opevněné město Cór; pak se pomezí obrátilo zpět k Chóse a jeho zakončení byla u moře při pruhu země k Achzívu.
30. … a Ummá a Afék a Rechóv, dvacet a dvě města a jejich vsi.
31. Toto je dědictví větve dětí Ášérových po jejich čeledích, tato města a jejich vsi.
32. A dětem Naftálího vyšel šestý los, dětem Naftálího po jejich čeledích,
33. a jejich pomezí bylo od Chelefu, od stromu v Caananním a Adamí-nekevu a Javneéle po Lakkúm a jeho zakončení byla u Jordán u;
34. a pomezí se obrátilo zpět na západ, k Aznóth-Távór u, a odtamtud vyšlo k Chukkóku a dosáhlo na Zevúlun k jihu a na Ášér k západu a na Júdu u Jordán u ke vzcházení slunce.
35. A opevněná města: Ciddím, Cér a Chammath, Rakkath a Kinnereth
36. a Adámá a Rámá a Chácór
37. a Kedeš a Edreí a Én-Chácór
38. a Jireón a Migdal-él, Chorém a Béth-anáth a Béth-šemeš, devatenáct měst a jejich vsi.
39. Toto je dědictví větve dětí Naftálího po jejich čeledích, města a jejich vsi.
40. Větvi dětí Dánových po jejich čeledích vyšel sedmý los
41. a území jejich dědictví bylo Coreá a Eštáól a Ír-šemeš
42. a Šaalabbín a Ajjálón a Jithlá
43. a Éljón a Timnáthá a Ekrón
44. a Eltekéh a Gibbethón a Baaláth
45. a Jehúd a Bené-berak a Gath-Rimmón
46. a Mé-jarkón a Rakkón s pomezím naproti Jáfó.
47. Potom se území dětí Dánových nad to rozšířilo, neboť synové Dánovi vystoupili a jali se bojovat s Lešemem, i dobyli ho a vybili jej ostřím meče a zmocnili se ho a usídlili se v něm a dali Lešemu název Dán podle jména Dána, jejich otce.
48. Toto je dědictví větve dětí Dánových po jejich čeledích, tato města a jejich vsi.
49. Tak rozdělování dědictví země dokončili podle jeho pomezí; a synové Isráélovi dali ve svém středu dědictví Jóšuovi, synu Núnovu -
50. na příkaz Hospodinův mu dali město, jež si vyžádal, Timnath-serach v pohoří Efrájimově. I vybudoval je a usídlil se v něm.
51. Toto jsou dědictví, jež v dědictví losem přidělil Eleázár, kněz, a Jóšua, syn Núnův, a hlavy otců větvím Isráélových dětí v Šíle před tváří Hospodinovou u vchod u stanu setkávání. I skončili s dělením země.

Jozue 20:1-9
1. A Hospodin k Jóšuovi promluvil výrokem:
2. Promluv k Isráélovým dětem výrokem: Ustanovte si města útočiště, jak jsem k vám promluvil skrze Mojžíše,
3. k uprchnutí tam toho, kdo někoho neúmyslně, bezděky, udeřením zabije, i stanou se vám útočištěm před mstitelem krve.
4. I uprchne k jednomu z těchto měst a stane u vchod u do brány toho města a přednese v uši starších onoho města svou věc, i přijmou ho do města k sobě a dají mu místo, a ť u nich zůstane.
5. A jestliže se mstitel krve za ním požene, pak toho, jenž zabil, v jeho ruku nebudou vydávat, neboť svého bližního udeřil bezděky a neměl on k němu od dřívějška nenávisti.
6. I zůstane v onom městě až do svého stanutí před tváří shromáždění k soudu, do smrti velikého kněze, jenž bude v oněch dnech; tehdy se ten, jenž zabil, bude moci vrátit a přijde do svého města a do svého domu, do města, odkud uprchl.
7. Posvětili tedy Kedeš v Gálíle v pohoří Naftálího a Šechem v pohoří Efrájimově a Kirjath-Arbu, to je Chevrón, v pohoří Júdově,
8. a z druhé strany vůči Jordánu - Jeríchu - od vzcházení ustanovili Becer v pustině z větve Reúvénovy, a Rámóth v Gileádu z větve Gádovy a Gólán v Bášánu z větve Menaššéovy.
9. Toto byla města určená pro všechny Isráélovy syny i pro cizince, již budou pobývat vprostřed nich, k uprchnutí tam každého, kdo někoho neúmyslně skolí, a ť neumírá rukou mstitele krve do svého stanutí před tváří shromáždění.

Žalmy 46:1-6
1. (Řediteli hudby. Od synů Kórachových, na alámóth. Píseň.) Bůh je nám útočištěm a silou, pomocí v úzkostech vždy dosažitelnou;
2. proto se nemusíme bát, byť se země proměnila a hory sklouzly v srdce moře,
3. nechť jeho vody hučí, pění, nechť se hory otřásají jeho vzdouváním. Seláh.
4. Řeka! Její ramena rozradostňují Boží město, svaté místo obydlí Nejvyššího;
5. Bůh je v jeho nitru, nemůže se zviklat, Bůh mu pomáhá za nastávání jitra.
6. Národy se bouří, království se viklají; zasáhne svým hlasem - země se rozplývá.

Přísloví 14:7-11
7. Odejdi zpřed zpozdilého, tam neseznáš rty poznání.
8. Moudrost bystrého je všímat si své cesty, a le pošetilost zpozdilých - klam.
9. Pošetilec se posmívá oběti za provinění, jež mezi upřímnými je libostí.
10. Srdce zná svou hořkost, aniž se kdo cizí může vmísit v jeho radost.
11. Dům zlovolných se bude ničit, a le stan upřímných bude vzkvétat.

Lukáš 12:32-59
32. Neboj se, ty malé stádečko, protože království vám dát se vašemu Otci stalo slastí.
33. Prodávejte, co je vaše, a dávejte almužnu, pořizujte si peněženky, jež nevetšejí, neubývající poklad v nebesích, kam se zloděj nepřibližuje, aniž tam mol působí zkázu,
34. neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
35. Nechť jsou vaše kyčle opásané a lampy hořící
36. a vy podobni lidem očekávajícím svého pána, aby mu, kdykoli by se odebral ze svatby, hned otevřeli, až přijde a zaklepá.
37. Blaženi jsou oni nevolníci, jež pán přijda zastihne, jak bdí; věru, pravím vám, že se opáše a uloží je ke stolu, i předstoupí a bude je obsluhovat.
38. A jestliže přijde při druhé hlídce a přijde při třetí hlídce a zastihne je takto, blaženi jsou onino [nevolníci].
39. Znejte však toto, že kdyby se hospodář domu dověděl, které hodiny přichází zloděj, bděl by a nestrpěl by prokopání do svého domu.
40. Buďte tedy připraveni i vy, protože Syn člověka přichází v hodinu, kdy si to nemyslíte.
41. A Petr mu řekl: Pane, toto přirovnání pronášíš k nám či i ke všem?
42. A Pán řekl: Nuže, kdo je ten věrný a prozíravý správce, jehož jeho pán ustanoví nad svou čeledí, by včas dával vyměřený příděl obilí?
43. Blažen je onen nevolník, jehož jeho pán přijda zastihne, jak si takto počíná;
44. říkám vám pravdivě, že ho ustanoví nade vším, co je jeho.
45. Jestliže však onen nevolník ve svém srdci řekne: Můj pán odkládá své přicházení, a počne tlouci sluhy a děvečky, i jíst a pít a opíjet se,
46. dostaví se pán onoho nevolníka v den, kdy na něho nečeká, a v hodinu, již nezná, i rozsekne ho na dvé a jeho podíl určí s nevěrci.
47. Onen nevolník však, jenž poznal vůli svého pána a nepřipravil se, aniž se zachoval podle jeho vůle, bude zbit mnoha ranami,
48. ten však, jenž nepoznal a dopustil se věcí hodných ran, bude zbit málo ranami; a každému, jemuž bylo mnoho dáno - bude se od něho mnoho požadovat, a u koho si mnoho uložili, o tím více ho budou žádat.
49. Přišel jsem na zem pustit oheň, a co chci, byl-li již vznícen?
50. Mám však křest, jímž mám být pokřtěn, a jak jsem svírán dotud, než to bude uskutečněno!
51. Myslíte si, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Nikoli, pravím vám, nýbrž naopak roztržku;
52. ano, od nynějška jich bude v roztržce pět v jednom domě, v roztržku budou uvedeni tři vůči dvěma a dva vůči třem,
53. otec vůči synu a syn vůči otci, matka vůči dceři a dcera vůči matce, tchyně proti své snaše a snacha proti své tchyni.
54. A pravil i davům: Když uvidíte od západu vzcházet oblak, pravíte hned: Přichází lijavec - a stává se tak;
55. a když pozorujete, že vane jižní vítr, pravíte: Bude vedro - a nastává.
56. Pokrytci! Tvář země i nebe hodnotit umíte - jak to však, že nehodnotíte tuto dobu?
57. A proč an i sami od sebe neusuzujete to, co je správné?
58. Když totiž jdeš se svým protivníkem před úředníka, dej si na cestě práci zbavit se ho, aby tě někdy nezavlékal k soudci; i odevzdá tě soudce drábu a dráb tě uvrhne do vězení.
59. Pravím ti: Nikterak odtamtud nevyjdeš, dokud neodvedeš i poslední lepton.