Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 26

5 Mojžíšova 13:1-18
1. Kdykoli vprostřed tebe bude povstávat prorok nebo snivec snu a ohlásí ti znamení nebo zázrak,
2. a dostaví se to znamení a neb ten zázrak, o němž k tobě promluvil výrokem: Pojďme za jinými bohy ( jež neznáš ) a služme jim,
3. nesmíš k slovům onoho proroka a neb k snu onoho snivce obrátit sluch, neboť vás Hospodin, váš Bůh, zkouší k poznání, zda jste milovníky Hospodina, vašeho Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.
4. Půjdete za Hospodinem, svým Bohem, a jeho budete mít v úctě a jeho rozkazů dbát a na jeho hlas poslouchat a na něm lpět;
5. a onen prorok nebo onen snivec snu bude muset být usmrcen, neboť mluvil o zvratu proti Hospodinu, vašemu Bohu, - jenž vás vyvedl ze země Egypta a jenž tě vykoupil z domu nevolníků, - k svedení tě z cesty, po níž chodit ti Hospodin, tvůj Bůh, rozkázal. Tak zprostřed sebe budeš plenit zlo.
6. Kdykoli tě bude tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo žena tvé náruče nebo tvůj přítel, jenž je jako tvá duše, potají nabádat výrokem: Pojďme a obsluhujme jiné bohy (jež neznáš ty a ni tvoji otcové)
7. z bohů národností, jež jsou okolo vás, blízkých tobě nebo dalekých od tebe, od konce země a ž po konec země,
8. nesmíš mu přivolovat a nesmíš k němu obracet sluch a tvé oko se nad ním nesmí smilovávat a nesmíš ho šetřit ani krýt,
9. nýbrž ho bezpodmínečně musíš zabít; tvá ruka bude proti němu jako první k jeho usmrcení a ruka všeho lidu jako následující;
10. a zasypeš ho kameny, a ť umře, neboť usiloval o odvedení tě od Hospodina, tvého Boha, jenž tě vyvedl ze země Egypta, z domu nevolníků;
11. a ť slyší, všechen Isráél, a bojí se a nečiní nadále zlých věcí jako tyto vprostřed tebe.
12. Kdykoli budeš slyšet o jednom z tvých měst, jež se ti Hospodin, tvůj Bůh, chystá dát k bydlení tam, výrok,
13. že zprostřed tebe vyšli muži-ničemové, kteří svedli obyvatele svého města výrokem: Pojďme a obsluhujme jiné bohy (jichž neznáte ),
14. pak budeš pátrat a vyšetřovat a důkladně se vyptávat, a hle, pravda, řeč se potvrdila - tato ošklivost byla učiněna vprostřed tebe!
15. Veskrze musíš obyvatele onoho města ostřím meče pobít - v odevzdání uveď je i vše, co v něm bude, i dobytek z něho - ostřím meče,
16. a všechen lup z něho musíš shromáždit do středu jeho prostranství a ohněm spálit město a všechen lup z něho, cele, pro Hospodina, tvého Boha, i bude trvale kupou sutin, nebude již budováno.
17. A z odevzdaného nesmí nic ulpět v tvé ruce, aby se Hospodin od vracel od žáru svého hněvu a prokázal ti slitování a politoval tě a rozmnožil tě podle toho, co přísahou slíbil tvým otcům,
18. když budeš poslouchat na hlas Hospodina, svého Boha, k zachovávání všech jeho rozkazů, jež ti já dnes rozkazuji, k vykonávání toho, co je v očích Hospodina, tvého Boha, správné.

5 Mojžíšova 14:1-29
1. Vy jste dětmi Hospodinu, vašemu Bohu; nesmíte se řezat, aniž smíte dělat lysinu mezi svýma očima pro mrtvého,
2. neboť ty jsi lid svatý Hospodinu, svému Bohu, a v tobě našel Hospodin zálibu, aby ses mu stal lidem jako zvláštní poklad nade všechny národnosti, jež jsou na tváři půdy.
3. Žádnou ošklivost nesmíš jíst;
4. toto je zvířectvo, jež jíst smíte: skot, dobytče z ovcí a dobytče z koz,
5. jelen a gazela a jachmúr a kozorožec a díšón a teó a zemer
6. a všechno zvířectvo mající rozdělené kopyto, totiž mající kopyta zcela na dvě rozštěpená, přežvykující mezi zvířectvem - smíte je jíst;
7. ale toto z přežvykujících a z majících rozdělená rozštěpená kopyta jíst nesmíte: velblouda a ni zajíce a ni damana, neboť oni přežvykují, a le kopyto rozdělené nemají; oni vám budou nečistí;
8. a ni vepře, neboť on kopyto rozdělené má, ne však vyvracení; on vám bude nečistý. Z jejich masa nesmíte jíst a na jejich zdechlinu nesmíte sahat.
9. Toto smíte jíst ze všeho, co je ve vodách: vše, co má ploutve a šupiny, smíte jíst,
10. cokoli však, co ploutve a šupiny nemá, jíst nesmíte, to vám bude nečisté.
11. Všechno čisté ptactvo smíte jíst,
12. toto však je, co z nich jíst nesmíte: orel a orlosup a mořský orel
13. a sokol, vůbec dravé ptactvo, a luňák podle jeho druhu,
14. a ni žádného krkavce podle jeho druhu,
15. a ni pštrosici a ni pštrosa a ni racka a ni jestřába podle jeho druhu
16. a ni sovu a ni ibise a ni vodní slípku
17. a ni stepní slípku a ni egyptského supa a ni kormorána;
18. a čáp a volavka podle jejího druhu a dudek a netopýr.
19. I všechno hemživé tvorstvo, létající - ono vám bude nečisté, nesmějí se jíst;
20. všechno letounstvo čisté jíst smíte.
21. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu; můžeš ji dát cizinci, jenž bude v tvých branách, a ť ji sní, nebo ji cizozemci prodat; ty jsi přece lid svatý Hospodinu, svému Bohu. Kůzle nesmíš vařit v mléce jeho matky.
22. Desátek budeš poctivě odvádět ze vší úrody své setby, jež rok co rok vychází z pole,
23. a budeš jídat před tváří Hospodina, svého Boha, v místě, jež bude chtít vyvolit, aby tam dal pobývat svému jménu, desátek svého obilí, svého moštu a svého oleje a prvorozených kusů svého skotu a svého drobného dobytka, aby ses učil mít Hospodina, svého Boha, po všechny dni v úctě.
24. A jestliže bude cesta pro tebe dlouhá, takže to nebudeš moci dopravit, neboť místo, jež Hospodin, tvůj Bůh, bude chtít vyvolit k vložení tam svého jména, bude od tebe daleko - jestliže ti Hospodin, tvůj Bůh, bude žehnat,
25. budeš to moci proměnit v peníze a peníze zavázat v svou ruku, a půjdeš k místu, v němž Hospodin, tvůj Bůh, bude nacházet zálibu,
26. a peníze budeš moci dát za cokoli, čeho tvá duše bude žádostiva ze skotu a neb z drobného dobytka a neb z vína a neb z čehokoli opojného a neb z čehokoli, co si tvá duše bude přát, a budeš tam jíst před tváří Hospodina, svého Boha, a budeš se veselit ty i tvůj dům.
27. A Léví ovec, jenž bude v tvých branách, - nesmíš ho pomíjet, neboť on nemá podílu a ni dědictví s tebou.
28. Po uplynutí tří let budeš všechen desátek ze své úrody v onom roce vynášet a ukládat v svých branách;
29. i přijde Léví ovec, neboť on nemá podílu a ni dědictví s tebou, a cizinec a sirotek a vdova, kteří budou v tvých branách, a najedí se a nasytí se, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, žehnal ve všem díle tvé ruky, jež děláš.

Žalmy 37:23-29
23. ( Mém ) Od Hospodina jsou upevňovány kroky muže, jehož cestu oblibuje;
24. jestliže padá, nezůstává natažen ležet, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.
25. ( Nún ) Býval jsem mlád i zestárl jsem a neviděl jsem spravedlivého opuštěného nebo jeho símě vyžebrávající chléb;
26. po celý den se smilovává a půjčuje a jeho símě je k požehnání.
27. ( Sámech ) Odstup od zla a čiň dobro a zůstaň navždy,
28. neboť Hospodin miluje právo a neopouští svých zbožných, navždy budou zachováni, a le símě zlovolných se bude vytínat;
29. spravedliví budou vlastnit zem a navěky na ní sídlit.

Přísloví 12:15-16
15. Cesta pošetilce je v jeho očích správná, a le moudrý naslouchá radě.
16. Pošetilec - jeho podrážděnost se poznává v týž den, a le bystrý umí utajit hanbu.

Lukáš 2:25-52
25. A hle, byl v Jerúsalémě člověk, jehož jméno bylo Simeón, a tento člověk byl spravedlivý a nábožný, očekávající útěchu Israélovu, a byl na něm Svatý Duch;
26. a od Svatého Ducha mu bylo vnuknutím sděleno, že dříve neuvidí smrti, než uvidí KRISTA PÁNĚ.
27. I přišel v Duchu do CHRÁMU a vtom, když rodiče vnesli děťátko Ježíše, by s ním naložili podle zvyklosti zákona,
28. je vzal on na své lokty a jal se velebit Boha a řekl:
29. Nyní propouštíš svého nevolníka, Hospodáři, podle svého slova, v pokoji,
30. protože mé oči uviděly tvůj nástroj vysvobození,
31. jejž jsi připravil před tváří všech lidí,
32. světlo k odhalení národů a slávu tvého lidu, Israéle.
33. A jeho otec a matka byli udiveni nad těmi věcmi, jež se o něm mluvily;
34. a Simeón jim požehnal a řekl k Marii, jeho matce: Hle, tento je ustanoven k pádu a opětovnému vstání mnohých v Israélovi a za znamení, jemuž se odporuje,
35. (a pronikne i meč tvou vlastní duší,) aby tak byly odhaleny myšlenky z mnoha srdcí.
36. A byla Anna, prorokyně, dcera Fanúélova, z kmene Asérova, jež byla velmi pokročilá v letech, proživší sedm let s mužem od svého panenství;
37. a ona sama byla již čtyřiaosmdesát let vdovou, i nevzdalovala se od CHRÁMU a konala svatou službu posty a modlitbami nocí i dnem.
38. A ta, přistoupivši téže hodiny, vzdávala PÁNU chválu a mluvila o něm ke všem, kteří v Jerúsalémě očekávali vykoupení.
39. A když dokončili všechny věci podle zákona PÁNĚ, vrátili se zpět do Galileje, do svého města Nazaretu.
40. A to děťátko rostlo a sílilo [ v duchu], jsouc naplňováno moudrostí, a Boží milost byla na něm.
41. I ubírávali se jeho rodiče ročně o svátku Minutí do Jerúsaléma.
42. A když dosáhl dvanácti let a oni podle obyčeje toho svátku [do Jerúsaléma] vystoupili
43. a svůj pobyt tam po ty dni dokončili, zdržel se Ježíš, ten hoch, když se vraceli zpět, v Jerúsalémě, a jeho rodiče si toho nepovšimli;
44. pomyslivše si však, že je mezi spolucestující společností, ušli den cesty a pátrali po něm mezi příbuznými a známými.
45. A když [ho] nenašli, vrátili se zpět do Jerúsaléma, aby po něm pátrali.
46. A po třech dnech se stalo, že ho našli v CHRÁMĚ, jak sedí uprostřed učitelů a naslouchá jim a dotazuje se jich;
47. a všichni, kteří mu naslouchali, žasli nad jeho chápavostí a odpověďmi.
48. A uzřevše ho, byli tím ohromeni a jeho matka k němu řekla: Dítě, proč ses k nám takto zachoval? Hle, tvůj otec a já jsme tě hledali, majíce bolest.
49. I řekl k nim: Proč to, že jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v záležitostech mého Otce?
50. A oni nepochopili tu věc, o níž k nim promluvil.
51. I sestoupil s nimi a přišel do Nazaretu a byl jim podřízen; a jeho matka všechny ty věci bedlivě uchovávala ve svém srdci.
52. A Ježíš činil pokroky v moudrosti a vzrůstu a přízni u Boha i lidí.