A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 18

4 Mojžíšova 33:1-56
1. Toto jsou cestování Isráélových dětí, jež po svých oddílech pod správou Mojžíšovou a Árónovou vyšly ze země Egypta;
2. a Mojžíš jejich východiska na příkaz Hospodinův zapsal, a toto jsou jejich cestování podle jejich východisek:
3. V prvním měsíci tedy, v patnáctý den prvního měsíce, se dali na cestu z Raemsésu; nazítří po minutí vyšly Isráélovy děti se zdviženou rukou před očima všech Egypťanů,
4. zatímco Egypťané pohřbívali, co Hospodin mezi nimi pobil, vše prvorozené; i proti jejich bohům vykonal Hospodin soud.
5. Isráélovy děti se tedy daly na cestu z Raemsésu a uložili se v Sukkóth;
6. a ze Sukkóth se dali na cestu a uložili se v Éthámu, jenž je na pokraji pustiny;
7. a z Éthámu se dali na cestu a obrátili se zpět na Pí-hachíróth, jež je u Baal-Cefónu; a uložili se před Migdólem;
8. a od Pí-hachíróth se dali na cestu a přešli středem moře do pustiny a pustinou Éthámu šli cestou tří dní a uložili se v Máře;
9. a z Máry se dali na cestu a přišli do Élím; a v Élím bylo dvanáct pramenů vody a sedmdesát palem, i uložili se tam.
10. A z Élím se dali na cestu a uložili se u moře Rákosí;
11. a od moře Rákosí se dali na cestu a uložili se v pustině Sínu;
12. a z pustiny Sínu se dali na cestu a uložili se v Dofce;
13. a z Dofky se dali na cestu a uložili se v Álúši;
14. a z Álúše se dali na cestu a uložili se v Refídím, a tam nebylo vody pro lid k pití.
15. A z Refídím se dali na cestu a uložili se v pustině Sínaje;
16. a z pustiny Sínaje se dali na cestu a uložili se v Kivróth-hattaavá;
17. a z Kivróth-hattaavá se dali na cestu a uložili se v Chacéróth;
18. a z Chacéróth se dali na cestu a uložili se v Rithmě;
19. a z Rithmy se dali na cestu a uložili se v Rimmón-Páreci;
20. a z Rimmón-Párece se dali na cestu a uložili se v Livně;
21. a z Livny se dali na cestu a uložili se v Risse;
22. a z Rissy se dali na cestu a uložili se v Kehéláthá;
23. a z Kehéláthá se dali na cestu a uložili se na hoře Šáferu;
24. a z hory Šáferu se dali na cestu a uložili se v Charádě;
25. a z Charády se dali na cestu a uložili se v Makhélóth;
26. a z Makhélóth se dali na cestu a uložili se v Táchathu;
27. a z Táchathu se dali na cestu a uložili se v Tárachu;
28. a z Tárachu se dali na cestu a uložili se v Mitce;
29. a z Mitky se dali na cestu a uložili se v Chašmóně;
30. a z Chašmóny se dali na cestu a uložili se v Móseróth;
31. a z Móseróth se dali na cestu a uložili se v Bené-Jaakán;
32. a z Bené-Jaakán se dali na cestu a uložili se v Chór-haggidgád;
33. a z Chór-haggidgád se dali na cestu a uložili se v Jotbáthá;
34. a z Jotbáthá se dali na cestu a uložili se v Avróně;
35. a z Avróny se dali na cestu a uložili se v Ecjón-Gáveru;
36. a z Ecjón-Gáveru se dali na cestu a uložili se v pustině Cínu, to je Kádéš;
37. a z Kádéše se dali na cestu a uložili se u hory Hóru na pokraji země Edóma.
38. A Árón, kněz, na příkaz Hospodinův vystoupil na horu Hór a umřel tam, čtyřicátého roku po vyjití Isráélových dětí ze země Egypta, v pátém měsíci, v první den měsíce.
39. A Árón byl při své smrti na hoře Hóru ve věku třiadvaceti a sta let.
40. A při příchodu Isráélových dětí se jal naslouchat Kenaaní, král Aradu, jenž bydlel v zemi Kenáanu na jihu.
41. A od hory Hóru se dali na cestu a uložili se v Calmóně;
42. a z Calmóny se dali na cestu a uložili se v Púnónu;
43. a z Púnónu se dali na cestu a uložili se v Óvóth;
44. a z Óvóth se dali na cestu a uložili se v Ijjé-Avárím na pomezí Móáva;
45. a z Ijjím se dali na cestu a uložili se v Dívón-Gádu;
۴۶. a z Dívón-Gádu se dali na cestu a uložili se v Almón-Divláthájim;
۴۷. a z Almón-Divláthájim se dali na cestu a uložili se v horách Avárím před Névem
۴۸. a z hor Avárím se dali na cestu a uložili se na stepích Móáva u Jordánu - Jerícha;
۴۹. a u Jordánu se uložili od Béth-Haj-šimóth po Ávél-Haššittím na stepích Móáva.
۵۰. A Hospodin na stepích Móáva u Jordánu - Jerícha - k Mojžíšovi promluvil výrokem:
۵۱. Promluv k Isráélovým dětem a řekni k nim: Až vy přejdete Jordán do země Kenáanu,
۵۲. pak všechny obyvatele země před svou tváří vypudíte a všechna jejich zobrazení zničíte, i všechny jejich slité podobizny musíte zničit a všechny jejich výšiny musíte vyplenit,
۵۳. i zmocníte se země a usídlíte se v ní, neboť vám jsem tu zem dal k ujmutí jí za vlastnictví,
۵۴. losem si však tu zem jako dědictví rozdělíte podle svých čeledí: četnému budete množit jeho dědictví a nečetnému budeš zmenšovat jeho dědictví. Kam ko mu los bude vycházet, tam se mu bude do stávat; dědictví se budete ujímat podle větví vašich otců.
۵۵. Nebudete-li však obyvatel země před svou tváří vypuzovat, pak se vám to, co z nich budete zůstavovat, stane trny ve vašich očích a ostny ve vašich bocích, takže se vás na zemi, v níž budete bydlet, jmou utiskovat
۵۶. a stane se, že podle toho, co jsem zamýšlel učinit jim, budu činit vám.

4 Mojžíšova ۳۴:۱-۲۹
۱. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
۲. Rozkaž Isráélovým dětem a řekni k nim: Až vy vstoupíte do země Kenáanu, bude toto země, jež vám bude při padat v dědictví, země Kenáan podle jejích hranic;
۳. i bude váš jižní okraj od pustiny Cínu podél Edóma, a vaše jižní pomezí bude od okraje moře Soli k východu,
۴. i bude se vaše pomezí vinout od jihu k vzestupu Akrabbím a přejde k Cínu a jeho zakončení budou od jihu ke Kádéš-barnéji, i vyjde k Chacar-Addáru a přejde k Acmónu,
۵. a od Acmónu se pomezí bude vinout k potoku Egypta a jeho zakončení budou u moře.
۶. A západní pomezí: tím se vám stane veliké moře a pobřeží; toto vám bude západním pomezím.
۷. A toto vám bude severním pomezím: od velikého moře si musíte vyznačit horu Hór;
۸. od hory Hóru budete vyznačovat ke vstupu do Chamáthu a zakončení pomezí budou u Cedádu
۹. a pomezí vyjde k Zifrónu a jeho zakončení budou u Chacar-Énán u; toto vám bude severním pomezím.
۱۰. A za pomezí k východu si budete určovat: od Chacar-Énánu k Šefámu
۱۱. a od Šefámu pomezí sestoupí k Rivle od východu k Ájínu; a když pomezí sestoupí, narazí na břeh moře Kinnereth k východu,
۱۲. i sestoupí pomezí k Jordánu a jeho zakončení budou u moře Soli. Toto bude vaše země podle jejích pomezí vůkol.
۱۳. A Mojžíš Isráélovým dětem rozkázal výrokem: Toto je země, již si jako dědictví budete losem rozdělovat, již Hospodin rozkázal dát devíti větvím a polovině větve,
۱۴. neboť větev dětí Reúvéního podle domů svých otců a větev dětí Gádího podle domů svých otců dostaly, a polovina větve Menaššéovy, i ti dostali své dědictví,
۱۵. dvě větve a polovina větve dostaly své dědictví z této strany vůči Jordánu - Jeríchu - od vzcházení.
۱۶. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
۱۷. Toto jsou jména mužů, kteří vám zemi jako dědictví budou rozdělovat: Eleázár, kněz, a Jóšua, syn Núnův,
۱۸. a po jednom náčelníku budete brát k rozdělování dědictví země z každé větve;
۱۹. a toto jsou jména těch mužů: za větev Júdovu Kálév, syn Jefunnéův;
۲۰. a za větev dětí Šimeónových Samúél, syn Ammíhúdův;
۲۱. za větev Benjámínovu Elídád, syn Kislónův;
۲۲. a za větev dětí Dánových náčelník Bukkí, syn Joglího;
۲۳. za děti Josefovy, za větev dětí Menaššéových náčelník Channíél, syn Éfódův,
۲۴. a za větev dětí Efrájimových Kemúél, syn Šiftánův;
۲۵. a za větev dětí Zevulúnových náčelník Elícáfán, syn Parnachův;
۲۶. a za větev dětí Jissáschárových náčelník Paltíél, syn Azzánův;
۲۷. a za větev dětí Ášérových náčelník Achíhúd, syn Šelómího;
۲۸. a za větev dětí Naftálího náčelník Pedaheél, syn Ammíhúdův.
۲۹. Toto jsou ti, jimž Hospodin rozkázal uvést Isráélovy děti do dědictví v zemi Kenáanu.

Žalmy ۳۵:۹-۱۶
۹. A má duše bude jásat v Hospodinu, těšit se v jeho vysvobození;
۱۰. všechny mé kosti budou říkat: Hospodine, kdo je podoben tobě, vyprošťujícímu sužovaného od silnějšího než on, a no, sužovaného a nemajetného od olupujícího jej?
۱۱. Povstávají křivdící svědkové, vyptávají se mne na to, co nevím,
۱۲. splácejí mi zlem za dobro, osiřením mé duši;
۱۳. a já - mým oděvem v jejich nemoci byla pytlovina, svou duši jsem trápíval postem a má modlitba se vracela na mé záňadří,
۱۴. jako přítelem, jako bratrem kdyby mi byl, jsem chodíval, jako truchlící po matce jsem se skláníval, začerněn.
۱۵. A le radují se při mém ochromení a scházejí se, proti mně se scházejí, pomlouvači, jež neznám; u trhají, aniž umlkají
۱۶. jako nevěřící, vysmívající se za kus chleba, se skřípání m svými zuby proti mně.

Přísloví ۱۲:۲-۲
۲. Dobr otiv ý si odnáší blahovůli od Hospodina, a le člověka úkladného odsuzuje.

Marek ۱۵:۱-۲۴
۱. A ihned za časného rána velekněží, vykonavše poradu se staršími a písmaři, a celá rada, Ježíše svázali a dali odvést a odevzdali Pilátovi.
۲. A Pilát se ho otázal: Ty jsi ten Král Židů? A on mu v odpověď řekl: Ty pravíš.
۳. A velekněží ho naléhavě obžalovávali,
۴. i otázal se ho Pilát opět, pravě: Neodpovídáš nic? Hle, kolik věcí proti tobě dosvědčují.
۵. Ježíš však již nic neodpověděl, takže se Pilát divil.
۶. Ve svátek jim však propouštíval jednoho vězně, kteréhokoli si vyprošovali;
۷. i byl ve vazbě jeden, jemuž se říkalo Barabbas, se svými spolupovstalci, kteří se při povstání dopustili vraždy.
۸. A dav se dal do hlasitého volání, i počali se doprošovat toho, co jim vždy činíval.
۹. Pilát jim však odpověděl, pravě: Přejete si, bych vám propustil toho Krále Židů?
۱۰. poznával totiž, že ho velekněží vydali ze závisti.
۱۱. Velekněží však poštvali dav, aby jim raději propustil Barabbu.
۱۲. A Pilát jim opět v odpověď řekl: Co si tedy přejete, bych učinil s tím, jemuž říkáte Král Židů?
۱۳. A oni se opět dali do křiku: Ukřižuj ho!
۱۴. A Pilát jim pravil: Copak učinil zlého? A oni se dali do tím silnějšího křiku: Ukřižuj ho!
۱۵. A Pilát, chtěje dav uspokojit, jim propustil Barabbu a Ježíše zmrskal a odevzdal, aby byl ukřižován.
۱۶. A vojáci ho odvedli dovnitř paláce, jenž se nazývá prétorium, a svolávají celý oddíl,
۱۷. i odívají ho purpurem a ovíjejí trnovým věncem, jejž spletli.
۱۸. A počali mu vzdávat poctu: Buď zdráv, Králi Židů!
۱۹. A tloukli do jeho hlavy třtinou a plivali na něho a klaněli se mu, klekajíce.
۲۰. A když se mu naposmívali, svlékli ho z toho purpuru a oděli ho jeho vlastním šatstvem; i vyvádějí ho, aby ho ukřižovali.
۲۱. A jakéhosi mimojdoucího, Šimona, Kyréňana, přicházejícího z pole, otce Alexandrova a Rufova, donucují jít s nimi, aby se chopil jeho kříže.
۲۲. I dopravují ho na místo zvané Golgotha, to je v překladu Místo lebky.
۲۳. A dávali mu napít se vína s přísadou myrhy, on však nevzal.
۲۴. A ukřižovavše ho, rozdělují si jeho šatstvo, vrhajíce o ně los, kdo co sebere.