A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 13

4 Mojžíšova 23:1-30
1. A Bileám řekl k Bálákovi: Zbuduj mi zde sedm oltářů a připrav mi zde sedm býků a sedm beranů.
2. A Bálák učinil podle toho, co Bileám promluvil, a obětoval Bálák a Bileám na každém oltáři býka a berana.
3. A Bileám Bálákovi řekl: Postav se ke své vzestupné oběti, já odcházím - snad tam bude Hospodin, takže mě potká, a cokoli mi bude ukazovat, to ti oznámím. A odešel na holý pahorek
4. a Bůh se k Bileámovi dostavil; ten k němu řekl: Zřídil jsem sedm oltářů a na každém oltáři jsem obětoval býka a berana.
5. A Hospodin v Bileámova ústa vložil slovo a řekl: Vrať se k Bálákovi a budeš mluvit takto.
6. Vrátil se tedy k němu, a hle, u své vzestupné oběti stál on a všichni hodnostáři Móávovi;
7. i ujal se své průpovědi a řekl: Z Árámu mě vedl Bálák, král Móávův, z hor východu: Pojď, proklej mi Jákóba, a no, pojď, uřkni Isráéle!
8. Co mohu zlořečit? BŮH nezlořečí! A co mohu uřknout? Hospodin neuřkl!
9. Vždyť jej vidím z temene skal, a no, pozoruji jej z pahrbků: Hle, lid - pobývá o samotě a mezi národy se nepočítá!
10. Kdo vyčíslí prach Jákóbův a neb čtvrtinu počtu Isráéle? Kéž má duše bude umírat smrtí upřímných a kéž má budoucnost bude taková jako jeho!
11. A Bálák k Bileámovi řekl: Co jsi mi provedl? Vzal jsem tě k zlořečení mým nepřátelům, a hle - žehnáš a žehnáš!
12. I odpověděl a řekl: Zda nemám při mluvení dbát toho, co Hospodin vložil v má ústa?
13. A Bálák k němu řekl: Pojď, prosím, se mnou na jiné místo, odkud jej budeš vidět - jedině jeho okraj budeš vidět a všechen jej vidět nebudeš, a zlořeč mu pro mne odtamtud.
14. Vzal ho tedy na pole hlídačů, na témě Pisgy, a zbudoval sedm oltářů a na každém oltáři obětoval býka a berana.
15. A on k Bálákovi řekl: Postav se sem ke své vzestupné oběti a já se ubírám sem.
16. A k Bileámovi se dostavil Hospodin a vložil slovo v jeho ústa a řekl: Vrať se k Bálákovi, a ť mluvíš takto.
17. Vrátil se tedy k němu, a hle, stál u své vzestupné oběti a s ním hodnostáři Móávovi. A Bálák mu řekl: Co promluvil Hospodin?
18. I ujal se své průpovědi a řekl: Vstaň, Báláku, a slyš a obrať ke mně uši, synu Cippórův!
19. BŮH ne ní člověk, a by lhal, a ni syn člověka, a by se kál; zda on řekl a nebude činit, a promluvil a nebude uskutečňovat?
20. Hle, žehnání jsem převzal; on požehnal, i nemohu to z vrátit.
21. Nespatří se v Jákóbovi ohavnost a neuvidí se v Isráélovi námaha, je s ním Hospodin, jeho Bůh, a v něm je jásavý pokřik krále.
22. BŮH, vyvedší je z Egypta, je mu jako by rohy reéma.
23. Neboť ne ní hádání proti Jákóbovi ani věštby proti Isráélovi; za času se bude o Jákóbovi a o Isráélovi říkat: Co BŮH způsobil!
24. Hle, povstávat bude lid jako lvice a pozvedat se jako lev; nebude uléhat, než bude moci zhltnout kořist a napít se krve probodených.
25. A Bálák k Bileámovi řekl: Ani mu nijak nemusíš zlořečit ani mu nijak nemusíš žehnat.
26. A Bileám odpověděl a řekl k Bálákovi: Zda jsem k tobě nepromluvil výrokem: Cokoli bude mluvit Hospodin, to musím činit?
27. A Bálák k Bileámovi řekl: Pojď, prosím, chci tě vzít na jiné místo, snad bude v očích Božích správné, a by s mu pro mne zlořečil odtamtud.
28. Bálák tedy vzal Bileáma na témě Peóru, jenž se sklání směrem k poušti;
29. a Bileám k Bálákovi řekl: Zbuduj mi zde sedm oltářů a připrav mi zde sedm býků a sedm beranů.
30. A Bálák učinil podle toho, co Bileám řekl, a na každém oltáři obětoval býka a berana.

4 Mojžíšova 24:1-25
1. A Bileám si uvědomil, že Hospodinu bylo vhod žehnat Isráélovi; neodešel tedy, jako při dřívějších příležitostech, vyhledávat znamení k předpovědím, nýbrž nastavil svou tvář k pustině;
2. a když Bileám pozvedl své oči, uviděl Isráéle usadivšího se podle svých kmenů, i octl se na něm Boží Duch;
3. ujal se tedy své průpovědi a řekl: Prohlášeno Bileámem, synem Beórovým, a no, prohlášeno mužem pootevřeného oka,
4. prohlášeno slyšícím BOŽÍ výroky, jenž vnímá vjem y Všemocného, padajícím a očí odkrytých:
5. Jak hezké jsou tvé stany, Jákóbe, tvé příbytky, Isráéli!
6. Rozložily se jako údolí, jako zahrady podél řeky, jako stromy aloé, jež vysadil Hospodin, jako cedry podél vod.
7. Voda bude kapat z jeho výhonků a při mnohých vodách bude jeho símě, a nad Agaga bude vyšší jeho král a povznášet se bude jeho království.
8. BŮH, vyvedší jej z Egypta, je mu jako by rohy reéma; bude pohlcovat národy, své utiskovatele, a drtit jejich kosti, je prorážet svými šípy.
9. Sehnul se, ulehl jako lev a jako lvice - kdo ho bude budit? Žehnající ti buďtež požehnán i a proklínající tě proklet i.
10. I vzplál Bálákův hněv na Bileáma, takže Bálák tleskl ve své dlaně a řekl k Bileámovi: Zavolal jsem tě k zlořečení mým nepřátelům, a hle - žehnáš a žehnáš, nyní třikrát!
11. Nyní si tedy zmiz na své místo - řekl jsem: Chci tě velmi poctít, a le hle, Hospodin tě před tou ctí zadržel.
12. A Bileám k Bálákovi řekl: Zda jsem i k tvým poslům, jež jsi ke mně vyslal, nepromluvil výrokem:
13. Byť mi dával Bálák svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit příkaz Hospodinův učiněním dobré nebo zlé věci ze svého srdce - co bude mluvit Hospodin, to musím promluvit?
14. Nyní tedy, hle, já odcházím k svému lidu; pojď, chci ti poradit, co tento lid v posledku dní bude činit tvému lidu.
15. I ujal se své průpovědi a řekl: Prohlášeno Bileámem, synem Beórovým, a no, prohlášeno mužem pootevřeného oka,
16. prohlášeno slyšícím BOŽÍ výroky a vědoucím vědění Nejvyššího, vnímajícím vjem y Všemocného, padajícím a očí odkrytých:
17. Budu ho vidět, ne však nyní, budu moci zpozorovat ho, ne však blízko; z Jákóba vystoupí hvězda a z Isráéle povstane žezlo a zproráží spánky Móáva a zničí všechny syny povyku.
18. A Edóm se stane vlastnictvím a vlastnictvím se stane Séír - jeho nepřátelé, Isráél však bude projevovat moc.
19. A z Jákóba se bude panovat, a kdo přežije z města, zahubí se.
20. A uviděl Amáléka, i ujal se své průpovědi a řekl: Amálék je prvotina národů, a le jeho posledek - záhuba navždy!
21. A uviděl Kéního, i ujal se své průpovědi a řekl: Pevný je tvůj příbytek - jen založ své hnízdo na skalisku!
22. Jenže Kajin bude propadat zkáze - dokdy, než tě Aššúr bude odvádět do zajetí?
23. A ujal se své průpovědi a řekl: Běda! Kdo bude žít, až to BŮH uskuteční?
24. A lodi od pobřeží Kittím - ty pokoří Aššúra a pokoří Évera, a le i to - záhuba navždy!
25. A Bileám vstal a odešel a vrátil se k svému místu, a i Bálák odešel svou cestou.

Žalmy 33:18-22
18. Hle, oko Hospodinovo na jeho ctitele, k čekajícím na jeho laskavost
19. stran vyproštění jejich duší ze smrti a stran jejich zachování naživu za hladu.
20. Naše duše čeká na Hospodina, on je naše pomoc a náš štít,
21. ano, v něm se naše srdce smí radovat, neboť důvěřujeme v jeho svaté jméno.
22. Kéž je tvá laskavost, Hospodine, nad námi podle toho, jak na tebe čekáme!

Přísloví 11:27-27
27. Pilně hledající dobro usiluje o blahovůli, a le shánějící zlo - ono ho potkává.

Marek 13:1-20
1. A když se ubíral z CHRÁMU ven, praví mu jeden z jeho učedníků: Učiteli, hle, jaké kameny a jaké budovy!
2. A Ježíš mu v odpověď řekl: Vidíš tyto veliké budovy? Nebude zde ponechán ani kámen na kameni, jenž by vskutku nebyl stržen.
3. A když seděl na hoře Oliv naproti CHRÁMU, dotazovali se ho v ústraní Petr a Jakub a Jan a Ondřej:
4. Pověz nám, kdy tyto věci budou a jaké bude znamení, až se bude schylovat ke splňování všech těchto věcí?
5. A Ježíš jim v odpověď počal říkat: Hleďte, by vás někdo nesvedl,
6. neboť v mém jménu přijdou mnozí a budou říkat: Jsem to já, a svedou mnohé.
7. Až však uslyšíte o válkách a válečných pověstech, nedávejte se zastrašovat, neboť se to musí stát, ale konec ještě ne bude.
8. Povstaneť národ proti národu a království proti království a místy budou zemětřesení, a bude bývat hlad a nepokoje; tyto věci jsou počátky bolestí.
9. Vy však hleďte sami na sebe, neboť vás budou vydávat do rad a do synagog; budete pro mne biti a stavěni před vladaře a krále, na svědectví jim.
10. A všem národům se nejprve musí prohlásit blahá zvěst.
11. Až však vás povedou, aby vás vydávali, nestarejte se předem, co máte promluvit, [aniž se na to připravujte,] nýbrž cokoli vám v oné hodině bude dáno, to mluvte; mluvčí totiž nejste vy, nýbrž Svatý Duch.
12. Bratr však vydá na smrt bratra a otec dítě, a děti se vzepřou proti rodičům a způsobí jejich smrt,
13. a budete pro mé jméno ode všech národů nenáviděni, kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn.
14. Až však uvidíte ohavnost pustošení, jak stojí, kde by neměla, (kdo čte, rozuměj,) tu nechť ti, kdo budou v Júdsku, prchají do hor,
15. a kdo bude na střeše, nesestupuj do domu, aniž vcházej, by si něco ze svého domu vzal,
16. a kdo bude na poli, nenavracej se dozadu, by si vzal svůj šat.
17. Běda však těm, jež budou těhotné, a těm, jež budou kojit v oněch dnech.
18. A modlete se, aby k tomu nedošlo v zimě,
19. neboť ony dny budou takovou tísní, jaké nebylo od počátku stvoření, jež Bůh stvořil, až doposud, a nikdy nebude,
20. a kdyby PÁN ty dni nebyl zkrátil, nebylo by žádné maso zachráněno, ale pro vyvolené, jež si vyvolil, zkrátil ty dni.