A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 9

2 Mojžíšova 29:1-46
1. A toto je věc, již s nimi budeš činit k posvěcení jich k zastávání kněžství mně: vezmi jednoho mladého býka a dva bezvadné berany
2. a chléb z nekvašených věcí a nekvašené preclíky zadělané olejem a nekvašené lívance pomazané olejem; budeš je dělat z jemné mouky z pšenice
3. a musíš je dát na jednu ošatku a v té ošatce je přinést blíže a přivést i toho býka a oba berany.
4. A Áróna a jeho syny musíš přivést blíže ke vchodu stanu setkávání a umýt je vodou,
5. a musíš vzít ta roucha a obléci Áróna v tuniku a plášť přehozu a přehoz a náprsník a opásat ho šerpou přehozu,
6. a na jeho hlavu nasadit turban a na turban dát svatou korunu,
7. a vzít olej k pomazávání a nalít na jeho hlavu a pomazat ho.
8. A musíš blíže přivést jeho syny a obléc je v tuniky
9. a navinout na ně na každého opasek, na Áróna i jeho syny, a uvázat jim vysoké turbany; i do stane se jim trvalým ustanovením kněžství. A musíš naplnit ruku Áróna i ruku jeho synů;
10. musíš tedy k průčelí stanu setkávání blíže přivést býka a na hlavu toho býka položí Árón a jeho synové své ruce
11. a před tváří Hospodinovou, u vchod u stanu setkávání, býka musíš porazit
12. a z krve býka vzít a nanést svým prstem na rohy oltáře, a všechnu krev vylít k základu oltáře.
13. A musíš vzít všechen tuk, pokrývající vnitřnosti, a veliký lalok na játrech a obě ledviny a tuk, jenž je na nich, a dát je na oltář obrátit v kouř;
14. a maso býka a jeho kůži a jeho lejna budeš spalovat ohněm zevně vůči táboru - je to oběť za hřích.
15. A musíš vzít jednoho berana a Árón a jeho synové položí na hlavu toho berana své ruce,
16. i toho berana musíš porazit a jeho krev vzít a vykropit na oltář dokola,
17. a rozdělit toho berana na jeho díly a jeho vnitřnosti a jeho holeně umýt a dát na ty díly a na jeho hlavu
18. a celého berana dát na oltář obrátit v kouř - je to vzestupná oběť Hospodinu, líbezná vůně; je to ohnivá oběť Hospodinu.
19. A musíš vzít druhého berana a Árón a jeho synové položí na hlavu toho berana své ruce,
20. a musíš toho berana porazit a vzít z jeho krve a dát na koneček ucha Árónova a na koneček pravého ucha jeho synů a na palec jejich pravé ruky a na palec jejich pravé nohy, a vykropit krev na oltář dokola,
21. a vzít z krve, jež bude na oltáři, i z oleje k pomazávání, a nastříkat na Áróna a na jeho roucha a na jeho syny a na roucha jeho synů s ním, i bude posvěcen on i jeho roucha a jeho synové i roucha jeho synů s ním.
22. A z toho berana musíš vzít tuk a ocas a tuk pokrývající vnitřnosti a veliký lalok jater a obě ledviny a tuk, jenž je na nich, a pravé plece, neboť je to beran zasvěcení,
23. a jeden bochník chleba a jeden preclík pečiva s olej em, a jeden lívanec z ošatky nekvašených věcí, jež bude před tváří Hospodinovou,
24. a položit to vše na dlaně Árónovy a na dlaně jeho synů a budeš to před tváří Hospodinovou obracet jako oběť obracení
25. a musíš to vzít z jejich ruky a dát na oltář, na vzestupnou oběť, obrátit v kouř k líbezné vůni před tváří Hospodinovou; je to ohnivá oběť Hospodinu.
26. A musíš vzít hruď z berana zasvěcení, jenž je pro Áróna, a budeš ji před tváří Hospodinovou obracet jako oběť obracení, a do stane se jí za podíl tobě;
27. a musíš posvětit hruď oběti obracení a plece oběti věnování, jež byla zobracena a jež byla věnována, z berana zasvěcení, z toho, co patří Árónovi a z toho, co patří jeho synům;
28. a Árónovi a jeho synům se toho do stane, podle trvalého ustanovení, ze strany Isráélových dětí, neboť je to oběť věnování, a obětí věnování se strany Isráélových dětí bude z obětí jejich pokojných hodů - jejich oběť věnování Hospodinu.
29. A svatá roucha, jež patří Árónovi, budou po něm patřit jeho synům k pomazávání v nich a k naplňování jejich ruky v nich.
30. Kněz, jenž bude na jeho místě, z jeho synů, je bude oblékat sedm dní, když bude vstupovat do stanu setkávání k službě ve svatyni.
31. A berana zasvěcení musíš vzít a jeho maso na svatém místě uvařit,
32. i pojí Árón a jeho synové u vchod u stanu setkávání masa toho berana a chleba, jenž bude v ošatce;
33. pojedí tedy těch věcí, jimiž bylo učiněno zadost k naplnění jejich ruky, k jich posvěcení, a le cizák jich jíst nesmí, neboť ony jsou svaté.
34. A bude-li co z masa zasvěcení a nebo z chleba pozůstávat až do jitra, pak budeš pozůstávající spalovat ohněm; nesmí se jíst, neboť ono je svaté.
35. Takto tedy budeš činit s Árónem a s jeho syny, podle všeho, co jsem ti rozkázal; sedm dní budeš naplňovat jejich ruku.
36. A denně budeš obětovat býka oběti za hřích jako zadostučinění a vykonávat očištění na oltáři svým učiněním zadost na něm, a musíš jej pomazat k jeho posvěcení.
37. Sedm dní budeš na oltáři činit zadost a posvěcovat jej, a oltář bude nanejvýš svatý; vše, co o oltář zavadí, bude posvěcováno.
38. A toto je, co budeš obětovat na oltáři: dva roční beránky za den, ustavičně;
39. jednoho beránka budeš obětovat za jitra a druhého beránka budeš obětovat mezi dvěma večery,
40. a k jednomu beránku desetinu jemné mouky, zadělané čtvrtinou hínu oleje z rozdrcení, a úlitbu, čtvrtinu hínu vína,
41. a druhého beránka budeš obětovat mezi dvěma večery; podle oběti daru z jitra a podle její úlitby budeš činit s touto k líbezné vůni ohnivé oběti Hospodinu -
42. ustavičná vzestupná oběť po vašich pokoleních u vchod u stanu setkávání před tváří Hospodinovou, kam budu přicházet k setkání s vámi k promlouvání tam k tobě;
43. a budu tam přicházet k setkání s Isráélovými dětmi - to bude posvěceno mou slávou,
44. i chci posvětit stan setkávání a oltář, i Áróna a jeho syny chci posvětit k zastávání kněžství mně.
45. I chci se usadit vprostřed Isráélových dětí a stanu se jim Bohem,
46. i poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh, jenž jsem je vyvedl ze země Egypta, abych se usadil vprostřed nich, já, Hospodin, jejich Bůh.

2 Mojžíšova 30:1-38
1. A zhotovíš oltář k zakuřování kouřidlem. Budeš jej hotovit z dříví akácií,
2. loket jeho délka a loket jeho šířka - bude čtvercový - a dva lokte jeho výška; jeho rohy budou z něho
3. a budeš jej potahovat ryzím zlatem, jeho svršek i jeho stěny dokola i jeho rohy, a zhotovíš k němu dokola obrubu ze zlata
4. a dva kruhy ze zlata k němu budeš hotovit, zdola vůči jeho obrubě; budeš je hotovit na jeho dva úhly na obou jeho stranách; to bude za ložiska pro tyče k jeho nošení na nich,
5. a ty tyče zhotovíš z dříví akácií a budeš je potahovat zlatem.
6. A musíš jej dát před oponu, jež bude naproti skříňce svědectví, před slitovnicí, jež bude nad svědectvím, kam budu přicházet k setkání s tebou.
7. A Árón na něm za každého jitra v kouř obrátí kouřidlo z vonných koření; bude je v kouř obracet při svém upravování lamp,
8. i při svém rozžehání lamp mezi dvěma večery je bude Árón v kouř obracet - ustavičné zakuřování před tváří Hospodinovou po vašich pokoleních.
9. Nesmíte na něm obětovat nepatřičné kouřidlo a ni vzestupnou oběť a ni oběť daru a ni na něj nesmíte lít úlitbu,
10. a le jednou v roce učiní Árón zadost na jeho rozích krví oběti za hřích, krví k zadostučiněním; jednou v roce na něm bude činit zadost po vašich pokoleních; on je nanejvýš svatý Hospodinu.
11. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
12. Kdykoli budeš zjišťovat úhrn Isráélových synů stran jejich prohlížených, pak dají každý při jejich prohlížení výkupné své duše Hospodinu, a ť mezi nimi při jejich prohlížení nenastává neštěstí.
13. Toto budou dávat - každý, kdo přechází k prohlíženým, půl šeklu, podle šeklu svatyně (šekl je dvacet gér); půl šeklu jako oběť věnování Hospodinu.
14. Každý, kdo přechází k prohlíženým, od dvacetiletého a výše, bude dávat Hospodinovu oběť věnování,
15. bohatý nebude přidávat a nuzný nebude ubírat od půl šeklu k dání Hospodinovy oběti věnování k učinění zadost za vaše duše.
16. Budeš tedy od Isráélových synů brát peníze k zadostučiněním a dávat je k službě stanu setkávání, a ť jsou Isráélovým synům k připomínce před tváří Hospodinovou k učinění zadost za vaše duše.
17. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
18. A zhotovíš umyvadlo z mosazi a jeho základnu z mosazi, k mytí, a musíš je dát mezi stan setkávání a mezi oltář a dát tam vodu,
19. a Árón a jeho synové z ní budou mýt své ruce a své nohy.
20. Budou se mýt při svém vstupování do stanu setkávání, a ť nemusejí mřít, nebo při svém přibližování k oltáři ke službě k obracení ohnivé oběti Hospodinu v kouř.
21. Budou tedy mýt své ruce a své nohy, a ť nemusejí mřít, a to se jim stane trvalým ustanovením, jemu a jeho semeni po jejich pokoleních.
22. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
23. A ty si vezmi vonné látky, nejlepší - tekuté myrhy pět set šeklů a vonné skořice polovici toho, padesát a dvě stě, a vonné třtiny padesát a dvě stě
24. a kassie pět set, podle šeklu svatyně, a hín oleje olivy,
25. a zpracuješ to na olej k svatému pomazávání, voňavku, vonnou směs, prací voňavkáře; bude to olej k svatému pomazávání,
26. a budeš jím pomazávat stan setkávání a skříňku svědectví
27. a stůl a všechna náčiní k němu a svícen a náčiní k němu a oltář k zakuřování
28. a oltář vzestupných obětí a všechna náčiní k němu a umyvadlo a jeho základnu
29. a budeš posvěcovat tyto věci, a ť se stanou nanejvýš svatými; vše, co o ně zavadí bude posvěcováno.
30. A Áróna a jeho syny musíš pomazat a posvětit je k zastávání kněžství mně;
31. a k Isráélovým dětem budeš mluvit výrokem: Toto mi bude olejem k svatému pomazávání po vašich pokoleních;
32. nesmí se lít na maso člověka a nesmíte připravovat jemu podobného v jeho složení; on je svatý - svatým vám bude.
33. Každý, kdo bude míchat jemu podobný a kdo z něho bude nanášet na cizáka, ten bude ze svého lidu vyťat.
34. A Hospodin k Mojžíšovi řekl: Vezmi si vonná koření - stakté a onychu a galbanum, vonná koření, a čisté kadidlo; nechť je všeho stejně,
35. a zpracuješ tyto věci na kouřidlo, vonnou věc, prací voňavkáře, osolené, ryzí, svaté.
36. A z něho musíš roztlouci na prach a dát z něho před svědectví ve stanu setkávání, kam budu přicházet k setkání s tebou. Bude vám nanejvýš svaté;
37. kouřidlo, jež budeš připravovat v jeho složení, nesmíte připravovat sobě; bude ti svaté Hospodinu.
38. Každý, kdo bude připravovat jemu podobné ku přivoňování k němu, ten bude ze svého lidu vyťat.

Žalmy 20:6-9
6. Nyní vím, že Hospodin svého pomazaného vysvobodil; odpovídá mu ze svých svatých nebes mocnými činy záchrany svou pravicí.
7. Tito na vozy a tito na koně, a le my na jméno Hospodina, našeho Boha, poukazujeme;
8. oni klesají a padají, a le my povstáváme a zpříma stojíme.
9. Hospodine, dej vysvobození! Nechť nám král v den našeho volání odpovídá!

Přísloví 6:6-23
6. Jdi k mravenci, lenochu, viz jeho cesty a zmoudři,
7. jenž nemá vůdce, dozorce a ni vládce,
8. v létě připravuje svůj pokrm, o žni sklízí svou potravu.
9. Až dokdy, lenochu, budeš ležet, kdy chceš vstát ze svého spánku?
10. Trocha pospaní, trocha podřímání, trocha založení rukou k ulehnutí,
11. i přijde jako tulák tvá bída, a no, tvůj nedostatek jako ozbrojenec.
12. Člověk ničemný, muž hanebný chodí s neupřímností úst,
13. mžourá svým okem, hrabe svou nohou, ukazuje svými prsty;
14. v jeho srdci jsou zvrácenosti, v každé době strojí zlo, rozsévá sváry.
15. Proto musí náhle přijít jeho pohroma, okamžitě musí být potřen, aniž bude vyhojení.
16. Toto šestero Hospodin nenávidí, b a sedmero - ošklivosti jeho duši:
17. vysoké oči, lživý jazyk a ruce prolévající nevinnou krev,
18. srdce kující plány špatnosti, nohy rychle běžící k zlu,
19. lživého svědka, jenž vydechuje nepravdy, a rozsévajícího sváry mezi bratry.
20. Dodržuj, můj synu, příkazy svého otce a nechť nezanedbáváš nauku své matky,
21. ustavičně si je přivazuj na své srdce, naviň je na svůj krk;
22. ona tě při tvém procházení bude vodit, při tvém uléhání nad tebou bdít; když budeš procitat, bude tě oslovovat.
23. Vždyť příkaz je lampa a nauka světlo, a napomínání kázně jsou cestou života

Matouš 25:1-30
1. Tehdy se království nebes stane podobným deset pannám, jež vzaly své svítilny a vyšly vstříc ženichovi;
2. a pět z nich bylo prozíravých a pět pošetilých.
3. Ty, jež byly pošetilé, vzaly své svítilny a nevzaly s sebou oleje,
4. ty, prozíravé, však se svými svítilnami olej v svých džbáncích vzaly.
5. A když ženich dlouho nešel, zdřímly všechny a spaly.
6. Uprostřed noci však nastal pokřik: Hle, ženich! Vycházejte mu vstříc!
7. Tu všechny ony panny vstaly a upravily své svítilny;
8. a ty pošetilé těm prozíravým řekly: Dejte nám ze svého oleje, protože naše svítilny hasnou.
9. Ty prozíravé však odpověděly, pravíce: Nikoli, aby se snad ne stalo, že by nepostačilo nám an i vám. Ubírejte se raději k těm, kdo prodávají, a samy si kupte.
10. Zatímco však ony odcházely koupit, přišel ženich, a ty, jež byly připraveny, s ním vstoupily na svatební slavnost; a dveře byly zamknuty.
11. A potom přicházejí i ty ostatní panny a říkají: Pane, Pane, otevři nám!
12. On však v odpověď řekl: Věru, pravím vám: Neznám vás.
13. Bděte tedy, protože nevíte dne ani hodiny.
14. Je tomu totiž právě tak jako když jeden člověk, odcházeje ze země, povolal své vlastní nevolníky a svěřil jim, co bylo jeho,
15. i dal jednomu pět talentů a jinému zase dva a jinému jeden, každému podle jeho osobní schopnosti, a hned ze země odešel.
16. A ten, jenž dostal těch pět talentů, se odebral a dal se s nimi do práce, i vydělal dalších pět talentů;
17. taktéž i ten, jenž dostal ty dva, [i on] získal dva další.
18. Ten však, jenž dostal ten jeden, odešel a jal se kopat v zemi a peníze svého pána ukryl.
19. A po dlouhém čase přichází pán těch nevolníků a účtuje s nimi.
20. I přistoupil ten, jenž dostal těch pět talentů, přinesl dalších pět talentů a pravil: Pane, svěřil jsi mi pět talentů - hle, získal jsem mimo ně dalších pět talentů.
21. Jeho pán mu děl: Dobře, poctivý a věrný nevolníče; nad málo věcmi jsi byl věrný, nad mnoha věcmi tě ustanovím - vstup v radost svého pána.
22. A přistoupil i ten, jenž dostal ty dva talenty, a řekl: Pane, svěřil jsi mi dva talenty - hle, získal jsem mimo ně další dva talenty.
23. Jeho pán mu děl: Dobře, poctivý a věrný nevolníče; nad málo věcmi jsi byl věrný, nad mnoha věcmi tě ustanovím - vstup v radost svého pána.
24. A přistoupil i ten, jenž byl dostal ten jeden talent, a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, žnoucí, kde jsi nezasel, a sklízející odtud, kde jsi nerozsypal;
25. i dostav strach, odešel jsem a skryl tvůj talent v zemi - hle, máš to, co je tvé.
26. A jeho pán mu v odpověď řekl: Zlý a lenivý nevolníče, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sklízím odtud, kde jsem nerozsypal;
27. měl jsi tedy mé peníze vysázet peněžníkům a já bych, až bych přišel, si to, co je mé, vyzvedl s úroky.
28. Vezměte tedy ten talent od něho a dejte tomu, jenž má těch deset talentů,
29. neboť každému, kdo má, bude dáno a bude obdařen hojností, od toho však, kdo nemá, od něho bude vzato i to, co má.
30. A toho k ničemu se nehodícího nevolníka vyhoďte do zevnější tmy; tam bude pláč a zatínání zubů.