A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 6

2 Mojžíšova 23:1-33
1. Nesmíš pronášet nepravdivou zprávu; nechť se zlovolným nepřikládáš svou ruku k tomu, abys byl křivdícím svědkem.
2. Nesmíš se dát za mnohými ke zlu, aniž smíš při sporu vypovídat převracením se za mnohými k převracení jiných,
3. aniž smíš nuznému v jeho sporu nadržovat. -
4. Kdykoli budeš přicházet na býka tvého nepřítele nebo na jeho osla bloudícího, bezpečně mu ho musíš přivést zpět.
5. Kdykoli budeš vidět osla toho, kdo tě nenávidí, ležet pod svým břemenem a chtěl bys upustit od ulehčení mu, bez váhání mu musíš ulehčit s ním.
6. Nesmíš převracet právo svého nemajetného v jeho sporu;
7. od podvodné záležitosti budeš zachovávat odstup a nevinného a spravedlivého nebudeš zabíjet, neboť zlovolného nebudu ospravedlňovat.
8. A nesmíš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje prozíravé a překrucuje slova spravedlivých.
9. A cizince nesmíš utlačovat - vždyť vy znáte duši cizince, neboť jste cizinci byli v zemi Egypta.
10. A svou zem budeš šest let osévat a její úrodu sklízet,
11. a le sedmého roku jí budeš ulevovat a nechávat ji ležet, a ť se najedí nemajetní tvého lidu, a zůstatek po nich může sežrat polní živočišstvo. Tak budeš činit se svou vinicí, se svou olivnicí.
12. Šest dní budeš dělat svá díla, a le v den sedmý budeš přestávat, aby si mohl odpočinout tvůj býk i tvůj osel a oddechnout syn tvé služebnice i cizinec.
13. A ve všem, co jsem k vám řekl, se budete mít na pozoru a jméno jiných bohů nesmíte připomínat - nesmí se uslyšet v tvých ústech.
14. Třikrát v roce mi budeš pořádat slavnost.
15. Budeš zachovávat slavnost nekvašených chlebů - sedm dní budeš jíst nekvašené chleby podle toho, co jsem ti rozkázal, k určenému času měsíce Ávívu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta, a nechť se před mou tvář í neukazují prázdní;
16. a slavnost žně, prvotin tvých prací, toho, co jsi v poli zaséval; a slavnost sklizně při vyjití roku, při sklízení tvých prací z pole.
17. Třikrát v roce bude každý tvůj mužský přicházet ukázat se před tvář Pána, Hospodina.
18. Krev mé oběti nesmíš obětovat s kynutým a tuk mých slavností nesmí zůstat přes noc do jitra.
19. Nejlepší z prvotin své půdy budeš vnášet v dům Hospodina, tvého Boha. Kůzle nesmíš vařit v mléce jeho matky.
20. Hle, já před tvou tváří posílám svého Anděla k tvé ochraně na cestě a k tvému vedení na místo, jež jsem určil.
21. Měj se před jeho tváří na pozoru a poslouchej na jeho hlas; nechť v něm nevzbuzuješ rozhořčení, neboť nebude odpouštět stran vašich přestoupení, neboť v něm je mé jméno;
22. ano, budeš-li vpravdě poslouchat na jeho hlas a činit vše, co budu mluvit, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků,
23. neboť můj Anděl půjde před tvou tváří a uvede tě k Emórímu a Chittímu a Perizzímu a Kenaanímu, Chivvímu a Jevúsímu, jejž vyhubím.
24. Nesmíš se klanět jejich bohům a nesmíš jim sloužit a nesmíš činit podle jejich činů, nýbrž je musíš veskrze vymýtit a jejich sloupy na padrť roztříštit.
25. I budete obsluhovat Hospodina, svého Boha, a on požehná tvůj chléb a tvou vodu; a z tvého středu budu odnímat nemoc,
26. v tvé zemi nebude potrativší a ni neplodné, i budu naplňovat počet tvých let.
27. Budu před tvou tváří vypouštět svou hrůzu a v zmatek uvádět všechen lid, ty, mezi něž budeš přicházet, a všechny tvé nepřátele k tobě budu obracet šíjí,
28. a před tvou tváří budu posílat sršně, kteří Chivvího, Kenaaního a Chittího zpřed tvé tváře vyženou.
29. Nebudu jej před tvou tváří vyhánět v jednom roce, aby se země nestávala pustou, takže by se proti tobě rozmnožilo polní živočišstvo;
30. budu jej před tvou tváří vyhánět po málu, než se budeš moci rozplodit a zaujmout zem.
31. A tvé pomezí jsem určil od moře Rákosí a ž po moře Pelištím a od pustiny po Řeku, neboť obyvatele té země chci dát ve vaši ruku, i vyženeš je před svou tváří.
32. Nesmíš vzhledem k nim a ni k jejich bohům uzavřít smlouvu;
33. nechť nebydlí v tvé zemi, aby tě nesváděli k hřešení vůči mně, neboť bys obsluhoval jejich bohy, neboť to by ti bylo léčkou.

2 Mojžíšova 24:1-18
1. A k Mojžíšovi řekl: Vystup k Hospodinu, ty a Árón, Nádáv a Avíhú a sedmdesát z Isráélových starších, a z daleka se pokloňte;
2. a Mojžíš nechť se k Hospodinu přiblíží sám, a le oni nechť se nepřibližují, a lid, ti nechť s ním nevystupují.
3. I přišel Mojžíš a všechna slova Hospodinova a všechna práva vyrozprávěl lidu; a všechen lid jedním hlasem odpověděl, i řekli: Všechna slova, jež Hospodin vyslovil, budeme vykonávat.
4. A Mojžíš všechna slova Hospodinova zapsal a za jitra časně vstal a pod horou zbudoval oltář a dvanáct sloupů podle dvanácti kmenů Isráélových,
5. a poslal mladíky Isráélových dětí, a ť vznesou vzestupné oběti a ať obětují oběti pokojných hodů Hospodinu, býky.
6. A polovinu krve Mojžíš vzal a dal v mísy a polovinu krve vykropil na oltář,
7. a vzal knihu smlouvy a jal se číst v uši lidu, i řekli: Vše, co Hospodin vyslovil, budeme konat a budeme poslouchat.
8. A Mojžíš vzal krev a vykropil na lid a řekl: Hle, krev smlouvy, již s vámi uzavřel Hospodin stran všech těchto slov.
9. I vystoupil Mojžíš a Árón, Nádáv a Avíhú a sedmdesát z Isráélových starších
10. a uviděli Isráélova Boha, a pod jeho nohama jako by práce z průsvitného safíru a co do lesku jako sama nebesa;
11. a na významné Isráélových dětí nevztáhl svou ruku, i spatřili Boha a jedli a pili.
12. A Hospodin k Mojžíšovi řekl: Vystup ke mně na horu a buď tam, a ť ti mohu dát desky z kamene a zákon a rozkazy, jež jsem napsal k jejich poučování.
13. I vstal Mojžíš, i Jóšua, jeho pobočník, a Mojžíš vystoupil na Boží horu,
14. a k starším řekl: Počkejte zde na nás, než se k vám budeme moci vrátit; a hle, jsou s vámi Árón a Chúr - kdo bude mít nějaké záležitosti, může se přiblížit k nim.
15. A Mojžíš vystoupil na horu a horu přikryl oblak,
16. i usadila se Hospodinova sláva na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní, a v sedmý den zavolal zprostřed oblaku na Mojžíše,
17. a vzhled Hospodinovy slávy na temeni hory byl před očima Isráélových dětí jako stravující oheň.
18. A Mojžíš vešel v střed oblaku a vystoupil k Hospodinu, i zůstal Mojžíš na té hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Žalmy 19:1-6
1. Řediteli hudby. Zpěv s hudebním doprovodem od Dávida.) Nebesa vyprávějí BOŽÍ slávu, a no, obloha hlásá činy jeho rukou.
2. Den jako den dává proudit ŘEČI a noc jako noc poskytuje vědomost;
3. není ŘEČI a není slov, jejich ž zvuk by nebyl uslyšen,
4. rozsah jejich působnosti se rozšířil po vší zemi a jejich slova po okruhu světa; v nich zřídil stan slunci
5. a ono vychází jako ženich ze své komnaty, těší se na běh drahou jako borec.
6. Jeho vycházení je od okraje nebes a jeho obíhání k jejich okrajům a před jeho žárem není nic skryto.

Přísloví 6:30-31
30. Neprojevují pohrdání vůči zloději, jestliže krade k nasycení své duše, neboť hladoví,
31. bude-li dopaden, musí nahradit škodu sedminásobně, dát všechen majetek svého domu;

Matouš 23:23-39
23. Běda vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože odvádíte desátky z máty a z anýzu a z kmínu a zanedbali jste závažnější věci zákona - právo a soucit a víru; tyto věci bylo záhodno uskutečnit a oněch nezanedbávat.
24. Slepí vodiči, kteří komára cedíte, velblouda však polykáte!
25. Běda vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože čistíte zevnějšek poháru a talíře, zevnitř však jsou napěchovány loupeží a nevázaností.
26. Slepý farizeji, vyčisť nejprve vnitřek poháru a talíře, aby se i jejich zevnějšek stal čistým.
27. Běda vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, jež se sice zevně jeví krásnými, zevnitř však jsou napěchovány kostmi mrtvých a veškerou nečistotou.
28. Tak se i vy sice zevně lidem jevíte spravedlivými, zevnitř však jste vrchovatě plni pokrytectví a bezzákonnosti.
29. Běda vám, písmaři a farizeové, pokrytci, protože budujete hroby proroků a zdobíte hrobky spravedlivých
30. a říkáte: Kdybychom byli bývali ve dnech svých otců, nebyli bychom bývali jejich společníky v krvi proroků.
31. Sami sobě tudíž podáváte svědectví, že jste synové těch, kteří proroky povraždili;
32. a vy - naplňte míru svých otců.
33. Hadi, zplozeňata zmijí, jak byste unikli odsouzení do pekla?
34. Pro tuto příčinu, hle, já k vám vysílám proroky a mudrce a písmaře, a některé z nich zabijete a ukřižujete a některé z nich budete bičovat v svých synagogách a štvát od města k městu
35. tak, aby na vás přišla veškerá na zemi vylévaná spravedlivá krev, od krve spravedlivého Abela po krev Zachariáše, syna Barachiova, jehož jste zavraždili mezi chrámem a oltářem.
36. Věru, pravím vám: Tyto všechny věci přijdou na toto pokolení.
37. Jerúsaléme, Jerúsaléme, město, jež zabíjí proroky a kamenuje ty, kdo jsou k němu vysláni, kolikrát jsem tvé děti chtěl svolat tak jako slepice svolává svá kuřátka pod křídla, a nechtěli jste!
38. Hle, váš dům se vám zanechává pustý,
39. neboť vám pravím: Od nynějška mě již nikterak neuvidíte, než řeknete: Požehnán budiž ten, jenž přichází ve jménu PÁNĚ.