A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 28

3 Mojžíšova 25:1-55
1. A Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sínaji promluvil výrokem:
2. Promluv k Isráélovým dětem a řekni k nim: Až budete moci vstoupit do země, již se vám já chystám dát, pak bude země odpočívat odpočinkem Hospodinovým.
3. Šest let budeš osévat své pole a šest let budeš prořezávat svou vinici a sklízet její úrodu,
4. a le v sedmém roce bude země mít sobotu odpočívání, sobotu Hospodinovu; své pole nesmíš osévat a svou vinici nesmíš prořezávat,
5. samorostlé od tvé žně nesmíš žnout a hrozny své neprořezané révy nesmíš očesávat - země bude mít rok odpočívání.
6. A vám nastane sobota země k poskytování potravy, tobě a tvému nevolníku a tvé služebnici a tvému námezdníku a tvému podruhovi, kteří pobývají u tebe;
7. i tvému dobytku a živočišstvu, jež bude ve tvé zemi, bude všechna její úroda za potravu.
8. A budeš si počítat sedm sedmic let, sedm let sedmkrát, takže budeš mít dní sedmi sedmic let, devětačtyřiceti let.
9. Tehdy budeš rozezvučovat hlaholící trouby; v sedmém měsíci, v desátý den měsíce, v den zadostučinění, budete rozezvučovat trouby po celé vaší zemi.
10. I budete posvěcovat rok padesátého roku a provolávat v zemi svobodu všem jejím obyvatelům; on vám bude zvučením polnice, i budete se vracet každý ke své držbě a každý ke své čeledi se budete vracet.
11. On, rok padesátého roku, vám bude zvučením polnice; nebudete sít, aniž budete žnout jeho samorostlé, aniž budete očesávat jeho neprořezané révy,
12. neboť on je zvučením polnice, bude vám svatý; z pole budete jíst jeho úrodu.
13. V tomto roce zvučení polnice se každý budete vracet ke své držbě.
14. A kdykoli tvému soukmenovci budete prodávat, co je na prodej, nebo při koupi z ruky tvého soukmenovce, nesmíte se navzájem poškozovat.
15. Podle počtu let po zvučení polnice budeš od svého soukmenovce kupovat, podle počtu let úrod ti bude prodávat:
16. podle mnohosti let budeš rozmnožovat kupní cenu toho a podle mála let budeš zmenšovat kupní cenu toho, neboť on ti prodává počet úrod;
17. a nesmíte jeden druhého poškozovat, nýbrž budeš mít úctu před svým Bohem, neboť já jsem Hospodin, váš Bůh.
18. I budete vykonávat má ustanovení a mé předpisy budete zachovávat a budete je vykonávat; pak budete v té zemi bezpečně bydlet
19. a země bude dávat své plody, i budete jíst dosyta a bezpečně v ní bydlet.
20. A když budete říkat: Co budeme jíst v sedmém roce? Hle, nemáme sít a nemáme sklízet své úrody? -
21. nuže, přivolám vám své požehnání v šestém roce, a ť vydá své úrody na tři léta,
22. a když budete sít v osmý rok, budete jíst ze staré úrody; do devátého roku, do dojití jeho úrody, budete jíst staré.
23. A země se nesmí prodávat navždy, neboť země patří mně, neboť vy jste u mne cizinci a podruhy
24. a v celé zemi vaší držby budete zemi dávat právo na vykoupení.
25. Kdykoli se tvůj bratr bude ocitat v tísni a prodá něco ze své držby, tu přijde jeho výkupce, blízký jemu, a vykoupí, co jeho bratr prodal.
26. Pakli někdo výkupce nemá a jeho ruka je schopna, takže si může sehnat, kolik je dost k vykoupení toho,
27. pak musí sčíst léta od prodeje toho a přebytek vrátit tomu, komu to prodal, a může se vrátit ke své držbě,
28. a nesežene-li jeho ruka dost k vrácení mu, pak zůstane, co prodal, v ruce toho, kdo to koupil, do roku zvučení polnice, a při zvučení polnice bude uvolněno a on se vrátí ke své držbě.
29. A kdykoli někdo bude prodávat obytný dům v hrazeném městě, pak jeho právo na vykoupení potrvá až do dovršení roku od jeho prodeje; po celý rok potrvá jeho právo na vykoupení.
30. A le nebude-li jej moci vykoupit než se mu vyplní dovršený rok, pak ten dům, jenž je ve městě, jež má zeď, navždy zůstane tomu, kdo jej koupil, po jeho pokoleních, nebude při zvučení polnice uvolňován.
31. A le domy vsí, jež nemají dokola zeď, se budou počítat za pole země, bude pro ně právo na vykoupení, takže při zvučení polnice budou uvolňovány.
32. A le města Lévíovců, domy měst jejich držby - Lévíovcům bude patřit trvalé právo na vykoupení,
33. a co kdo od Lévíovců bude vykupovat, to bude uvolňováno, - prodej domu, totiž ve městě jejich držby, - při zvučení polnice, neboť města Lévíovců, to bude jejich držba vprostřed Isráélových dětí.
34. Ale pole obvodů jejich měst se nebudou smět prodávat, neboť ona budou jejich trvalou držbou.
35. A kdykoli se tvůj bratr bude ocitat v tísni a jeho ruka u tebe zeslábne, pak se ho ujmeš, cizince a nebo podruha, a ť u tebe ožije.
36. Nebudeš od něho brát úrok a ni přirážku, nýbrž budeš mít úctu před svým Bohem, a ť tvůj bratr u tebe ožívá.
37. Nesmíš mu svých peněz dát na úrok, aniž smíš svůj pokrm dát na rozmnožení;
38. já jsem Hospodin, váš Bůh, jenž jsem vás vyvedl ze země Egypta k tomu, abych vám dal zem Kenáanu a stal se vám Bohem.
39. A kdykoli se tvůj bratr u tebe bude ocitat v tísni a bude ti prodáván, nesmíš po něm jako po otroku požadovat otroctví otroka.
40. Bude u tebe jako námezdník, jako podruh, až do roku zvučení polnice bude u tebe sloužit;
41. pak od tebe bude odcházet, on a s ním jeho děti, a vracet se ke své čeledi a k držbě svých otců se bude vracet,
42. neboť oni jsou moji nevolníci, jež jsem vyvedl ze země Egypta; nesmějí být prodáváni prodejem nevolníka.
43. Nesmíš nad ním s tvrdostí panovat, nýbrž budeš mít úctu před svým Bohem.
44. A tvůj nevolník a tvá služebnice, jež budeš mít, - od národů, jež budou okolo vás, z nich budete kupovat nevolníka a služebnici,
45. a také z dětí podruhů, kteří budou jako cizinci bydlet u vás, z nich budete kupovat, i z jejich čeledi, jež bude u vás, již ve vaší zemi zplodí, ti se vám budou stávat majetkem
46. a budete si je přivlastňovat pro své děti po vás ke zdědění jako majetku natrvalo. Na ně smíte uvalovat otroctví, a le nad vašimi bratry, Isráélovými dětmi, muž nad svým bratrem, - nesmíš nad ním s tvrdostí panovat.
47. A kdykoli se bude v zmáhat ruka cizince a neb podruha u tebe a tvůj bratr se u něho bude ocitat v tísni a prodávat se cizinci, podruhu u tebe, nebo potomku čeledi cizince,
48. bude mít poté, co bude prodán, právo na vykoupení, jeden z jeho bratrů ho bude moci vykoupit -
49. buď jeho strýc nebo syn jeho strýce ho bude moci vykoupit, nebo ho bude moci vykoupit jiný z jeho pokrevních příbuzných z jeho čeledi, nebo, v zmůže-li se jeho ruka, bude se moci vykoupit sám.
50. I bude účtovat s koupivším ho od roku svého prodání jemu až po rok zvučení polnice a cena jeho prodeje bude podle počtu let - bude jako za dni námezdníka u něho.
51. Bude -li ještě mnoho let, bude podle nich vracet své výkupné z ceny své koupě,
52. a zbude-li až do roku zvučení polnice ještě málo let, ta mu bude účtovat; podle počtu let bude vracet své výkupné.
53. Bude u něho rok po roce jako námezdník, nesmí se nad ním před tvýma očima s tvrdostí panovat.
54. A nebude-li takto vykupován, pak bude odcházet on a s ním jeho děti v roce zvučení polnice,
55. neboť Isráélovy děti jsou nevolníky mně, oni jsou moji nevolníci, jež jsem vyvedl ze země Egypta, já, Hospodin, jejich Bůh.

Žalmy 28:6-9
6. Budiž veleben Hospodin, neboť uslyšel hlas mých úpění!
7. Hospodin je má síla a můj štít, v něho důvěřuje mé srdce a dostává se mi pomoci; i bude se mé srdce veselit a budu ho svou písní chválit.
8. Hospodin je silou jim a on je základem vysvobození svého pomazaného.
9. Vysvoboď svůj lid a žehnej svému dědictví a pas je a povznes je navždy.

Přísloví 10:19-21
19. V množství slov nebude chybět přestoupení; a no, zadržující své rty je rozumný.
20. Jazyk spravedlivého - vybrané stříbro, srdce zlovolných stojí za málo.
21. Rty spravedlivého pasou mnohé, a le pošetilci umírají v nedostatku rozumu.

Marek 6:30-56
30. A apoštolové se scházejí k Ježíšovi, i oznámili mu všechny věci, [i] jaké vykonali i jakým vyučovali.
31. I řekl jim: Pojďte vy sami na pusté místo do ústraní a [po]hovějte si trochu. Těch totiž, kdo přicházeli a těch, kdo odcházeli, bylo mnoho, a ani pojíst neměli pokdy.
32. I odpluli v lodi na pusté místo do ústraní;
33. a mnozí je uviděli odjíždět a rozpoznali je, i sběhli se tam pěšky ze všech měst a předešli je.
34. A když [Ježíš] vyšel z lodi, uviděl početný dav a byl vůči nim pohnut niterným soucitem, protože byli jako ovce nemající pastýře; i počal je vyučovat mnoha věcem.
35. A když již nastala pozdní hodina, přistoupili k němu jeho učedníci a praví: To místo je pusté a hodina již pozdní;
36. propusť je, aby odešli do samot a vsí vůkol a nakoupili si chleba, neboť nemají, čeho by pojedli.
37. A on jim v odpověď řekl: Dejte jim pojíst vy. I praví mu: Máme odejít, nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim pojíst?
38. A on jim praví: Kolik chlebů máte? Jděte [a] podívejte se. A když seznali, praví: Pět, a dvě ryby.
39. I nařídil jim, by všichni byli po skupinách uloženi na zelené trávě;
40. a usadili se v řadách po stu a po padesáti.
41. A vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl do nebe a požehnal, i polámal ty chleby a podával svým učedníkům, aby jim je předkládali, a ty dvě ryby rozdělil všem.
42. A všichni pojedli a byli nasyceni,
43. i posbírali úlomků, že jimi naplnili dvanáct košíků, i z těch ryb.
44. A těch, kteří pojedli těch chlebů, bylo pět tisíc mužů.
45. A hned své učedníky přinutil nastoupit do lodi a brát se napřed na druhý břeh k Béthsaidě, než on propustí dav.
46. A rozloučiv se s nimi, odešel pomodlit se na horu.
47. A když nastal večer, byla loď uprostřed moře a on na zemi samotný;
48. a vida je lopotit se při veslování, neboť vítr byl proti nim, přichází okolo čtvrté noční hlídky k nim, kráčeje po moři, a chtěl je minout.
49. Oni však, když ho uviděli po moři kráčet, si pomyslili, že je to přízrak, a dali se do křiku;
50. uviděliť ho všichni a byli tím zděšeni. A hned s nimi promluvil, i praví jim: Buďte klidní, to jsem já, nebojte se.
51. A vystoupil k nim do lodi a vítr utichl. I žasli převelmi, nadmíru, sami v sobě a divili se;
52. nepochopili totiž skrze ty chleby, neboť jejich srdce bylo zatvrzelé.
53. A přeplavivše se, připluli k zemi Gennésaretu a přistáli;
54. a při jejich vyjití z lodi ho tam hned rozpoznali,
55. oběhli celý onen okolní kraj a počali ze všech stran na lehátkách nosit ty, kdo se měli zle, - kde uslyšeli, že tam je.
56. A kdekoli vcházel do vsí nebo měst nebo samot, kladli nemocné na tržiště a snažně ho prosili, aby si směli sáhnout byť i jen na lem jeho šatu, a kteříkoli si na něho sahali, docházeli vyhojení.