A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 9

Ozeáš 9:1-17
1. Nechť se neveselíš, Isráéli, až k jásotu, jako národnosti, neboť jsi zpřed tváře svého Boha chodil smilnit, zamiloval si s odměňování na všech obilných mlatech.
2. Mlat a lis je nebudou moci uživit a mošt v něm bude selhávat;
3. nebudou bydlet v zemi Hospodinově, nýbrž se Efrájim vrátí v Egypt a v Aššúru budou jíst nečisté.
4. Nebudou Hospodinu lít víno, aniž mu budou příjemní; jejich oběti jim budou jako by chlebem zármutku, všichni jídající jej se budou znečišťovat, neboť jejich chléb bude pro ně samy, nebude přicházet v dům Hospodinův.
5. Co budete činit v den svátku a v den slavnosti Hospodinovy?
6. Vždyť, hle, odešli od pustošení; Egypt je bude sbírat, Móf je bude pohřbívat, jejich cennosti ve stříbře - bude se jich zmocňovat plevel, v jejich stanech bude trní.
7. Přišly dni navštívení, přišly dni odplaty, Isráél, ti budou poznávat: Prorok je pomatený, muž Ducha je šílený, pro množství tvé nepravosti a mnohou nevraživost.
8. Je Efrájim pozorovatelem při mém Bohu? Prorok - na všech jeho cestách je past čižebníka a v domě jeho Boha nevraživost.
9. Hluboko zašli, zvrhli se jako za dní Givey; bude si připomínat jejich nepravost, bude navštěvovat jejich hříchy.
10. Našel jsem Isráéle jako hrozny v pustině, uviděl jsem vaše otce jako raný plod na fíkovníku v jeho počátku; zašli k Baal-Peór ovi a oddělili se k ostudě, i stali se ohavnostmi jako jejich láska.
11. Efrájim - jejich sláva odlétá jako letounstvo, není rození, není těhotenství, není početí;
12. jestliže přece své děti vychovávají, pak je budu o děti připravovat - nebude člověka, ano, běda i jim při mém odvrácení od nich.
13. Efrájim, jak vidím stran Córu, byl zasazen na nivě, své děti však má Efrájim na vyvádění k zabíječi.
14. Dej jim, Hospodine, - co budeš dávat? - dej jim potrácející dělohu a vyschlé prsy!
15. Všechno jejich zlo, - v Gilgále, ano, tam jsem je pojal v nenávist pro zlo jejich skutků; chci je odehnat od svého domu, nebudu je nadále milovat, - všichni jejich vůdcové jsou vzbouřenci.
16. Efrájim je zbit, jejich kořen vyschl, neponesou plodu; byť i plodili, pak předmět touhy jejich lůna budu usmrcovat.
17. Můj Bůh je bude zavrhovat, neboť ho neposlouchali, a budou tuláky mezi národy.

Ozeáš 10:1-15
1. Isráél je bující réva, ovoce nasazuje sobě; podle množství svého ovoce zřídil množství oltářů, podle dobroty země dobrem dařili pamětní sloupy.
2. Jejich srdce se rozdělilo; nyní ponesou svou vinu, on bude jejich oltáře rozbíjet, jejich pamětní sloupy porážet;
3. ano, nyní budou říkat: Nemáme krále, neboť jsme neměli Hospodina v úctě, a král - co by pro nás mohl učinit?
4. Vyslovovali slova křivým přísaháním při uzavírání smlouvy, takže jako jedovatá bylina na brázdách pole vypučí soud.
5. Osídlenci Šómrónu budou mít strach o telata Béth-Ávenu, ano, jeho lid nad tím upadne v zármutek, i jeho popové, již nad tím jásali, nad slávou toho, neboť od nich odejde do vyhnanství;
6. i ona bude přinášena Aššúrovi, dar svárlivému králi, Efrájim bude muset přijmout hanbu a Isráél bude mít ostudu ze svého rozhodnutí.
7. Šómrón zhyne, jeho král bude jako tříska na tváři vody,
8. a výšiny Ávenu, hřích Isráéle, budou vypleněny, na jejich oltářích bude vzcházet trní a bodláčí, i budou říkat horám: Přikryjte nás! a pahorkům: Padněte na nás!
9. Ode dní Givey hřešíš, Isráéli, tam se zastavili, nestačil je v Givei dostihnout boj proti synům zločinu;
10. až si budu přát, pak je budu trestat, i shrnou se proti nim národnosti za jejich připoutání k jejich dvěma nepravostem.
11. A Efrájim je vycvičená jalovice, milující mlácení, já však přejdu přes půvab její šíje - chci Efrájima zapřáhnout, Júdá bude orat, Jákób mu bude vláčet.
12. Rozsévejte si k spravedlnosti, žněte podle příkazu laskavosti, obdělejte si neobdělané, neboť je čas vyhledávat Hospodina, než bude přicházet, a by vám vštěpoval spravedlnost.
13. Orali jste zlovůli, žali jste nepravost, jedli jste ovoce lži, neboť ses jal důvěřovat ve svou cestu, v množství svých siláků,
14. i povstane mezi zástupy tvého lidu vřava a všechny tvé pevnosti budou pustošeny, jako Šalmanovo pustošení Béth-Arbelu v den bitvy - matky s dětmi byly rozráženy.
15. Takto učiní Béth-Él vám z příčiny zla vašeho zla; za úsvitu král Isráélův bezpodmínečně zhyne.

Žalmy 139:13-16
13. Vždyť ty jsi stvořil mé ledviny, utkával jsi mě v lůně mé matky.
14. Chválím tě, protože jsem byl úctyhodně divuplně utvořen; divuplná jsou tvá díla, to má duše dobře ví.
15. Není před tebou utajena kost má, jenž jsem byl v skrytosti zhotoven, upleten v spodních místech země;
16. tvé oči viděly můj zárodek a na tvou knihu byly zapisovány ony všechny - dni, jež byly určeny, totiž pro něj, každý z nich.

Přísloví 29:21-21
21. Svého nevolníka od mládí hýčkající - on mu na posled bude synem.

3 Janův 1:1-14
1. Starší milovanému Gaiovi, jehož já miluji v pravdě.
2. Milovaný, přeji si, bys ve všech věcech prospíval a byl zdráv tak, jak prospívá tvá duše.
3. Zaradovalť jsem se velmi, když přicházeli bratři a svědčili o tvé m vztahu k pravdě, totiž jak ty v pravdě chodíš;
4. nemám větší radosti než tyto věci - slyším-li, že v pravdě chodí děti mé.
5. Milovaný, věrně si počínáš ve všem, co jsi učinil pro bratry, a to hosty,
6. (oni tvou lásku dosvědčili před shromážděním,) a správně si budeš počínat, vypravíš-li je, jak je důstojno Boha.
7. Vždyť vyšli pro Jméno, nic neberouce od těch z národů;
8. my tedy jsme povinni takovéto podporovat, abychom se projevovali jako spolupracovníci pravdy.
9. Napsal jsem něco shromáždění, ale Diotrefés, jenž by rád byl prvním z nich, nás nepřijímá;
10. pro tuto příčinu, přijdu-li, připomenu jeho činy, jež provozuje, tlachaje o nás zlými slovy, a nemaje dost na těchto věcech, ani sám bratry nepřijímá, a těm, kteří chtějí, brání a vyhání je ze shromáždění.
11. Milovaný, nenapodobuj to, co je zlé, nýbrž to, co je dobré; kdo působí dobro, je z Boha, kdo působí zlo, Boha neuviděl.
12. Démétrios má plné svědectví ode všech, i od samé pravdy, a svědčíme i my; a víš, že naše svědectví je pravdivé.
13. Měl bych ti mnoho co napsat, ale nerad bych ti psal černí a třtinou,
14. doufám však, že tě co nejdříve uvidím a promluvíme od úst k ústům. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé; pozdravuj přátele jménem.