A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 6

Ozeáš 3:1-5
1. A Hospodin ke mně řekl: Ještě jdi a miluj ženu milovanou přítelem a cizoložící, jako Hospodin miluje děti Isráélovy, a č se ony otáčejí k jiným bohům a milují koláče z hroznů.
2. Zjednal jsem si ji tedy za patnáct stříbrných a chómer ječmene a lethech ječmene
3. a řekl jsem k ní: Po mnoho dní budeš zůstávat pro mne, nesmíš smilnit, aniž smíš být pro jiného muže; tak budu i já k tobě.
4. Ano, po mnoho dní budou děti Isráélovy zůstávat bez krále a bez vůdce a bez oběti a bez pamětního sloupu a bez přehozu a domácích bůžků;
5. potom se děti Isráélovy budou vracet a hledat Hospodina, svého Boha, a Dávída, svého krále, a v posledku dní půjdou ohromeni k Hospodinu a k jeho dobrotě.

Ozeáš 4:1-19
1. Slyšte slovo Hospodinovo, děti Isráélovy, neboť Hospodin má s obyvateli té to země rozepři, vždyť v té to zemi není pravdy a není laskavosti a není poznání Boha;
2. proklínání a lhaní a zabíjení a kradení a cizoložení - tato zla se rozmohla, a krve prolévání stíhají krve prolévání.
3. Proto bude země truchlit a každý v ní bydlící zemdlívat s živočišstvem pole a s letounstvem nebes, b a i ryby moře budou odnímány.
4. Avšak nechť se nikdo nepře a nikdo nechť nekárá, neboť tvůj lid je jako ti, kdo se přou s knězem;
5. i budeš klopýtat ve dne a i prorok bude s tebou klopýtat v noci, a tvou matku zahubím.
6. Můj lid, ti hynou pro nedostatek poznání; proto že ty jsi poznání zavrhl, také tě zavrhnu od zastávání kněžství mně; jak jsi zapomněl na zákon svého Boha, budu i já zapomínat na tvé děti -
7. podle svého množství, tak hřešili vůči mně; budu měnit jejich slávu v hanbu.
8. Jedí hříchy mého lidu a svou duši povznášejí k jejich nepravostem;
9. i stane se jak lid u, tak kněz i, že na něm budu navštěvovat jeho cesty a jeho skutky mu odplácet.
10. I budou jíst a nebudou se moci nasytit, budou smilnit a nebudou se rozmáhat, neboť přestali dbát Hospodina;
11. smilstvo a víno a mošt berou srdce.
12. Můj lid se s otázkami obrací na svá dřeva a zprávy mu podává jeho hůl, neboť duch smilstev nechává bloudit, a oni odešli smilnit zpod svého Boha;
13. obětují na temenech hor a zakuřují na pahorcích pod duby a topoly a terebinty, neboť stín toho je dobrý, proto vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží.
14. Nebudu na vašich dcerách navštěvovat to, že smilní, ani na vašich snachách to, že cizoloží, neboť oni sami se uchylují do ústraní s nevěstkami a obětují s chrámovými smilnicemi; a lid, jenž nechápe, dospívá k pádu.
15. Smilníš-li ty, Isráéli, nechť se neproviňuje Júdá; nechť nevstupujete v Gilgál a nechť nevystupujete v Béth-Áven, a nechť nepřísaháte: Jako že je živ Hospodin!
16. Vždyť Isráél je vzdorovitý jako vzdorovitá kráva; nyní jej bude Hospodin pást jako ovci na prostrannosti.
17. Efrájim je spojen s modlami, nechej ho;
18. jejich pití se zvrhlo, zplna se oddali smilnění, milují: Dejte! Jejich ochráncové jsou hanbou;
19. vichr je stěsná ve svá křídla, i budou se stydět za své oběti.

Žalmy 138:7-8
7. Chodím-li uprostřed úzkosti, oživuješ mě, vztahuješ svou ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě vysvobozuje.
8. Hospodin dokonává místo mne; tvá, Hospodine, laskavost trvá navždy, kéž se nezříkáš děl svých rukou!

Přísloví 29:18-18
18. Není-li vidění, stává se lid bezuzdným, a le dbající zákona - ó, jeho blaho!

1 Janův 4:1-21
1. Milovaní, nevěřte každému duchu, nýbrž duchy ověřujte, zda jsou z Boha, protože do světa vyšlo mnoho nepravých proroků.
2. Po tomto poznáte Božího Ducha: Každý duch, jenž vyznává Ježíše Krista přišedšího v mase, je z Boha,
3. a žádný duch, jenž Ježíše Krista v mase přišedšího nevyznává, z Boha není; a toto je působení antikrista, o němž jste uslyšeli, že přichází, a je ve světě již nyní.
4. Vy jste z Boha, dětičky, a přemohli jste je, protože ten, jenž je ve vás, je větší než ten, jenž je ve světě.
5. Oni jsou ze světa; pro tuto příčinu mluví jako ze světa a svět jim naslouchá.
6. My jsme z Boha; kdo Boha zná, naslouchá nám, kdo z Boha není, nenaslouchá nám. Podle tohoto poznáváme ducha pravdy a ducha podvodu.
7. Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha a každý, kdo miluje, je z Boha zplozen a Boha zná.
8. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
9. V tomto byla Boží láska projevena vůči nám: že Bůh do světa vyslal svého jednorozeného Syna, abychom skrze něho ožili.
10. V tom je láska, ne že jsme my milovali Boha, nýbrž že on miloval nás a svého Syna vyslal jako zadostučinění stran našich hříchů.
11. Milovaní, když nás takto miloval Bůh, jsme i my povinni navzájem se milovat.
12. Boha nikdo nikdy nespatřil; milujeme-li se navzájem, zůstává Bůh v nás a láska k němu je v nás přivedena k dokonalosti.
13. Po tomto poznáváme, že zůstáváme v něm a on v nás: že nám dal ze svého Ducha;
14. a my jsme spatřili a svědčíme, že Otec vyslal Syna jako Zachránce světa.
15. Kdokoli vyzná, že Ježíš je Boží Syn, zůstává Bůh v něm a on v Bohu;
16. a my jsme poznali a uvěřili v lásku, již má Bůh vůči nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.
17. V tomto je láska při nás přivedena k dokonalosti, abychom měli smělost v den soudu: že podle toho, jak ý je on, jsme v tomto světě i my.
18. V lásce není bázně, nýbrž dokonalá láska zahání bázeň ven, protože bázeň s sebou nese trýzeň, a kdo se bojí, není v lásce přiveden k dokonalosti.
19. My milujeme, protože on nás miloval jako první.
20. Řekne-li někdo: Miluji Boha, a svého bratra nenávidí, je lhář; ano, kdo nemiluje svého bratra, jehož vidí, jak může milovat Boha, jehož nevidí?
21. I máme od něho tento příkaz: Aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra;