A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 4

Daniel 11:1-45
1. A já, v prvním roce Dárjáveše, Mádaj ovc e, bylo mé postavení být mu posilujícím a pevností.
2. Nyní ti tedy budu oznamovat pravdu: Hle, Persii budou ještě v čele stát tři králové, a čtvrtý bude bohatnout mnohem více než všichni a ve své síle skrze své bohatství bude moci všechny pohnout proti království Jávána.
3. I pov stane mocný král, jenž bude vládnout mohutnou vládou a jednat podle své libovůle,
4. a za jeho pov stání se jeho království bude lámat a dělit ke čtyřem větrům nebes, a le ne pro jeho potomstvo ani podle jeho vládnutí, jímž vládl, nýbrž se jeho království bude vyvracet pro jiné, mimo tyto.
5. A sílit bude král jihu, jenž bude z jeho knížat, a bude sílit nad něho a vládnout, jeho vláda bude mohutnou vládou;
6. a na konci let se budou spojovat, když dcera krále jihu se bude dostávat ke králi severu, k uskutečnění společné dohody, ona však nebude moci udržet sílu paže, aniž bude moci ob stát on a jeho paže, a vy dávána bude ona i ti, kdo ji přivedli, i ten, jenž ji zplodil, i ten, jenž ji posílil v oněch časech.
7. A le na jeho místě pov stane z odnože jejích kořenů jeden, jenž bude přicházet k vojsku a přicházet v pevnost krále severu, i dá se v působení proti nim a nabude převahy
8. a bude i jejich bohy s jejich vladaři, s cenným náčiním ze stříbra a zlata, v zajetí dopravovat do Egypta; a on bude zaujímat své postavení více let než král severu.
9. Ten přijde v království krále jihu, a le vrátí se na svou půdu.
10. Jeho synové však budou začínat válku a shromáždí spoustu mohutných sil, a jeden se přižene a provalí se a přelije se, i bude se vracet a povedou válku až po pevnost.
11. A král jihu bude upadat v rozhořčení a vytáhne a dá se s ním, s králem severu, do boje; a ten postaví mohutnou spoustu, a le ta spousta bude dána v jeho ruku;
12. a když tu spoustu pobere, pozvedne se jeho srdce, i svrhne desetitisíce, a le nebude silný.
13. A král severu se vrátí a postaví spoustu mohutnější než ta první, a ke konci časů let se bude moci přihnat s velikým vojskem a s hojným jměním;
14. a v oněch časech budou proti králi jihu mnozí povstávat, a loupeživí synové tvého lidu se budou pozvedat k potvrzení vidění, a le klopýtnou.
15. A král severu bude přicházet a navršovat násep a dobude dobře opevněného města, a paže jihu nebudou moci ob stát, totiž jeho vybraný lid, neboť k ob stání nebude síly;
16. a ten, jenž proti němu přijde, bude jednat podle své libovůle a nebude schopného ob stát před jeho tváří; i stane v zemi okrasy a v jeho ruce bude zhouba.
17. I bude upírat svou tvář na vstup v mocnosti veškerého svého království, a upřímní s ním, a učiní tak; a bude mu dávat dceru žen, aby působila zkázu, a le ona nebude při tom stát a nebude pro něho.
18. I bude obracet svou tvář zpět k ostrovům a mnohých dobude, a le jistý velmož zarazí jeho posměch jemu; bez posměchu sobě mu jej bude vracet.
19. Bude tedy obracet svou tvář zpět k pevnostem své země, ale klopýtne a padne a nebude moci být nalezen.
20. A na jeho místě pov stane kdosi posílající nádherou království vymahače daní, a le v několika dnech bude muset být rozdrcen, a to ne v hněvu ani v boji.
21. A na jeho místě pov stane opovrženíhodný, na něhož nevloží velebnost kralování, nýbrž on přijde znenadání a kralování se zmocní lichotkami,
22. i budou paže záplavy zpřed jeho tváře odplavovány a tříštěny; tak i vládce smlouvy.
23. Od připojení se někoho k němu se bude dopouštět klamu, i vyvýší se a nabude moci s trochou lidu;
24. poklidně bude vcházet v nejúrodnější oblasti kraje a bude činit, co nečinili jeho otcové a ni otcové jeho otců: bude jim kořist, lup a jmění rozhazovat, a proti pevnostem bude plánovat své plány, a to až do času.
25. I bude povzbuzovat svou moc a své srdce proti králi jihu s velikým vojskem; i král jihu se bude rozněcovat k boji s vojskem velikým a nesmírně mocným, nebude však moci ob stát, neboť proti němu budou plánovat plány;
26. a no, ničit ho budou pojídači jeho pokrmu, jeho vojsko bude odplývat a mnozí zabití padnou.
27. A oba ti to králové - jejich srdce budou pro páchání zla a u jednoho stolu budou mluvit lež, a le nebude se dařit, neboť konec bude až v určený čas.
28. I vrátí se s velikým jměním ve svou zem a jeho srdce bude proti svaté smlouvě; učiní tedy tak, a no, vrátí se ve svou zem.
29. V určený čas bude zase přicházet na jih, aniž bude i naposled jako poprvé,
30. neboť proti němu zasáhnou lodi z Kittím, takže zmalomyslní a vrátí se a rozhorlí se proti svaté smlouvě; tak učiní, a no, vrátí se a bude upírat pozornost na opouštějící svatou smlouvu.
31. I budou z něho pov stávat paže, jež zneuctí svatyni pevnosti a odstraní ustavičnou oběť a zavedou pustošící ohavnost.
32. A zlovolně jednající stran smlouvy budou hladkými řečmi sváděni k odpadnutí, a le lid znajících svého Boha, ti budou silni a budou jednat,
33. a rozvážně si počínající z lidu budou mnohým věnovat pozornost, když budou po mnoho dní padat mečem a plamenem a v zajetí a za kořist,
34. a při jejich padání se jim bude pomáhat trochou pomoci, a le mnozí se k nim připojí s lichotkami;
35. padat budou i někteří z rozvážně si počínajících k pročišťování při nich a k tříbení a k bělení až do času konce, neboť to bude ještě až do určeného času.
36. A ten král bude jednat podle své libovůle a sebe vyzdvihovat a velikým činit nad každého BOHA, a proti BOHU BOHŮ vyslovovat podivné věci, i bude nabývat úspěchu až než bude rozhorlení dokonáno, neboť co je určeno, bude uskutečněno;
37. aniž bude upínat pozornost na boha svých otců ani na tužbu žen, aniž bude upínat pozornost na jakéhokoli +boha, neboť nade vše velikým bude činit sebe.
38. A le na místě toho bude slávu vzdávat +bohu pevností, a no, +bohu, jehož jeho otcové nepoznali, bude slávu vzdávat zlatem a stříbrem a drahými kameny a jinými cennostmi;
39. tak bude činit v nejpevnějších pevnostech s +bohem ciziny; kdo ho uzná, toho slávu bude množit a bude jim dávat nad mnohými vládnout a půdu jim za poplatek rozdělovat.
40. A le v době konce se s ním bude trkat král jihu, i bude se na něho král severu řítit s vozy a s jezdci a s mnoha loděmi, a přijde v jeho země a provalí se a přelije se,
41. i přijde v zem okrasy a mnohé země budou dospívat k pádu, a z jeho ruky budou moci vyváznout tyto: Edóm a Móáv a výběr dětí Ammónových.
42. Bude svou ruku vztahovat i po jiných zemích, aniž bude země Egypta unikat;
43. a zavládne poklady zlata a stříbra a vše možný mi cennostmi Egypta a v jeho průvodu budou Lubbím a Kuším.
44. Budou ho však znepokojovat zvěsti od vzcházení a od severu, takže vyjde ve velikém vzteku k vymycování a v odevzdání uvádění mnohých;
45. a stany svého paláce rozestaví mezi mořem a horou okrasy svatosti, a le dojde k svému konci a pomoci mu nebude.

Daniel 12:1-13
1. V onen čas bude pov stá va t Mícháél, veliký kníže, jenž stojí při dětech tvého lidu; a nastane čas tísně, jaká nebyla vyvolána od vzniku národa až po onen čas, a v onen čas bude tvůj lid moci vyváznout, každý, kdo bude shledán jako zapsaný v knize.
2. A mnozí ze spících v prach u půdy budou procitat, tito k věčnému životu a tito k potupě a k odporu věčnému,
3. a rozvážně si počínající budou zářit jako záře oblohy, a mnohé k spravedlnosti přivádějící jako hvězdy navždy a věčně.
4. Ty však, Dánijjéli, ukryj ta to slova, a no, zapečeť tu to knihu až do času konce; mnozí budou sem-tam probíhat a vědění se bude množit.
5. A já, Dánijjél, jsem pohleděl, a hle, jiní dva stáli, jeden tamto na břehu řeky a jeden tamto na břehu řeky,
6. a řekl i tomu muži oblečenému plátěnými rouchy, jenž byl shora vůči vodám řeky: Až dokdy, než bude konec těch to divů?
7. I uslyšel jsem toho muže oblečeného plátěnými rouchy, jenž byl shora vůči vodám řeky, když pozvedl svou pravici a svou levici k nebesům, jak přisáhl skrze Živého věčně, že k určenému času, určeným časům a polovině, a až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, budou se všechny tyto věci končit.
8. To jsem já uslyšel, a le nechápal; i řekl jsem: Můj pane, co bude posledkem těchto věcí?
9. A řekl: Jdi, Dánijjéli, neboť ta to slova jsou ukryta, a no, zapečetěna až do času konce;
10. a mnozí budou tříbeni a běleni, a no, budou pročišťováni, a zlovolní budou zlovolně jednat, aniž kteří zlovolní budou chápat, a le rozvážně si počínající chápat budou.
11. A od času odstranění ustavičné oběti, totiž aby byla zavedena pustošící ohavnost, bude tisíc dvě stě a devadesát dní;
12. blaho toho, kdo bude vyčkávat a bude moci dosáhnout k tisíci třem stům třiceti a pěti dnům!
13. Ty však jdi ke konci, i budeš moci spočinout a ke konci dní k svému údělu povstat.

Žalmy 138:1-3
1. (Od Dávida.) Chci tě chválit celým svým srdcem, před bohy při hudbě zpívat,
2. klanět se směrem k tvému svatému chrámu a chválit tvé jméno za tvou laskavost a za tvou věrnost, neboť jsi nade vše zvelebil své jméno, svou řeč.
3. V den, když jsem volal, odpověděl jsi mi, povzbuzuješ mě, v mé duši je síla.

Přísloví 29:16-16
16. Při rozmnožování zlovolných se rozmnožují přestoupení, a le spravedliví budou hledět na jejich pád.

1 Janův 2:1-29
1. Mé dětičky, tyto věci vám píši, abyste nehřešili; a zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, spravedlivého,
2. a on je zadostučiněním stran našich hříchů, nejen však stran těch, jež jsou naše, nýbrž i stran celého světa.
3. A po tomto poznáváme, že ho známe: zda jsme bedlivi jeho příkazů.
4. Kdo praví: Znám ho, a jeho příkazů bedliv není, je lhář a v tom není pravda.
5. Kdokoli však je bedliv jeho slova, v tom je opravdu láska k Bohu přivedena k dokonalosti; po tomto poznáváme, že jsme v něm.
6. Kdo praví, že v něm zůstává, je povinen i sám chodit [tak], jak chodil on.
7. Milovaní, nepíši vám nový příkaz, nýbrž příkaz starý, jejž jste měli od počátku; ten starý příkaz je to slovo, jež jste slýchali.
8. Přece však vám píši nový příkaz, to, co je skutečností v něm i ve vás, protože temnota pomíjí a pravé světlo již svítí.
9. Kdo praví, že je ve světle, a svého bratra nenávidí, je až doposud v temnotě.
10. Kdo svého bratra miluje, zůstává ve světle a není v něm příčiny úrazu,
11. kdo však svého bratra nenávidí, je v temnotě a chodí v temnotě a neví, kam jde, protože temnota oslepila jeho oči.
12. Píši vám, dětičky, protože pro jeho jméno vám jsou odpuštěny hříchy.
13. Píši vám, otcové, protože jste poznali toho, jenž je od počátku. Píši vám, mladíci, protože jste přemohli toho zlosyna. Píši vám, děťátka, protože jste poznali Otce.
14. Napsal jsem vám, otcové, protože jste poznali toho, jenž je od počátku. Napsal jsem vám, mladíci, protože jste silní a Boží slovo ve vás zůstává, a přemohli jste toho zlosyna.
15. Nemilujte svět ani věci ve světě; miluje-li kdo svět, Otcova láska v něm není,
16. protože nic z toho, co je ve světě - tužba masa a tužba očí a honosnost živobytí - není z Otce, nýbrž je ze světa,
17. a svět pomíjí, i jeho tužba, kdo však koná Boží vůli, zůstává navždy.
18. Děťátka, je poslední hodina, a podle toho, jak jste slýchali, že přichází antikrist, povstalo i nyní mnoho antikristů; odtud poznáváme, že je poslední hodina.
19. Vyšli zprostřed nás, ale z nás nebyli, vždyť kdyby byli bývali z nás, byli by s námi zůstali; ale to aby byli projeveni, že žádný z nich z nás není.
20. A vy máte pomazání od Svatého a všechny věci víte;
21. napsal jsem vám ne proto, že nevíte pravdu, nýbrž protože ji víte, a že žádná lež z pravdy není.
22. Kdo je lhář, leč ten, jenž popírá, že Ježíš je KRISTUS? Toto je antikrist, jenž popírá Otce i Syna.
23. Kdokoli popírá Syna, nemá ani Otce; kdo Syna vyznává, má i Otce.
24. Co jste vy slýchali od počátku, nechť ve vás zůstává; zůstane-li ve vás to, co jste slýchali od počátku, zůstanete i vy v Synu i v Otci,
25. a toto je ten příslib, jejž nám přislíbil on, věčný život.
26. Tyto věci jsem vám napsal stran těch, kteří vás svádějí;
27. a vy - ve vás zůstává to pomazání, jež jste od něho dostali, a nemáte zapotřebí, aby vás kdo poučoval, nýbrž jak vás o všech věcech poučuje právě to pomazání, a je pravdivé a není to lež, a podle toho, jak vás poučilo, zůstanete v něm.
28. A nyní, dětičky, v něm zůstávejte, abychom, zjeví-li se, měli smělost a nebyli od něho při jeho příchodu zahanbeni.
29. Víte-li, že on je spravedlivý, znejte, že každý, kdo provozuje spravedlnost, je z něho zplozen.