A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 22

Nahum 1:1-15
1. Břímě Nínívé. Kniha vidění Nachúma, Elkóšího.
2. Hospodin je BŮH žárlivý a mstící se, Hospodin se mstí, a no, je pln popuzení, Hospodin se mstí na svých protivnících, a no, on se horší na své nepřátele.
3. Hospodin je pomalý k hněvu a veliký v moci, a le zcela bez trestu nenechává; Hospodin - jeho cesta je ve vichřici a v bouři a oblaka jsou prach jeho nohou.
4. Osopuje se na moře a vysušuje je a vyschlými činí všechny řeky; Bášán i Karmél vadne, vadne i mladá zeleň Levánónu.
5. Před ním se hory třesou a pahorky se rozplývají, a no, před jeho tváří se pozvedá země, a no, svět a všichni jeho obyvatelé v něm;
6. kdo může ob stát před tváří jeho rozhorlení? A kdo může povstat proti žáru jeho hněvu? Jeho popuzení se vylévá jako oheň a skály jsou od něho rozráženy.
7. Hospodin je dobrý, je útočištěm v den tísně a zná důvěřující v něho,
8. i bude převalující se záplavou přivádět zhoubu jejího místa a jeho nepřátele bude pronásledovat tma.
9. Co zamýšlíte proti Hospodinu? On může uskutečnit skoncování, tíseň nebude dvakrát povstávat.
10. Byť byli spleteni až v trnité houští a jako by svým opojným nápojem opojeni, budou zplna pohlceni jako vysušené plevy.
11. Z tebe vyšel zamýšlející proti Hospodinu zlo, rádce ničemnosti.
12. Hospodin řekl takto: Ač jsou v plném počtu a tak mnozí, i tak budou skoseni a on pomine; a no, ponižoval jsem tě - již tě ponižovat nebudu,
13. nýbrž nyní z tebe budu lámat jeho jho a strhávat tvá pouta.
14. A stran tebe Hospodin rozkázal: Z tvého jména nebude již rozséváno, z domu tvého boha budu vytínat sochy a slitiny; budu připravovat tvůj hrob, neboť jsi hoden pohrdání.
15. Hle, na horách nohy zvěstovatele, ohlašujícího pokoj! Slav, Júdo, své slavnosti, splň své sliby, neboť ničemník již nadále nebude tebou procházet, on všechen je vyťat!

Nahum 2:1-13
1. K tvé tváři vystupuje bořitel - pozor na pevnost, hlídej cestu, posilni boky, velmi vystupňuj moc,
2. neboť Hospodin vrátil slávu Jákóbovu jako slávu Isráélovu, když je plenitelé poplenili a jejich výhonky zmařili.
3. Štíty jeho hrdinů jsou načerveněné, vojáci jsou oděni v červcový šarlat, vozy jsou v den své přípravy v ohnivé záři železa a kopí se míhají.
4. V ulicích zuří vozy, na prostranstvích se předbíhají, jejich vzezření - jako pochodně, sem-tam se kmitají jako blesky. -
5. Připomíná si své chrabré; ti klopýtají při své chůzi, spěchají k jeho zdi a zřizuje se ochranná střecha;
6. brány řek se otevřou a palác se rozpadne.
7. A no, je ustanoveno: Bude odvedeno, bude dopraveno nahoru, a jeho nevolnice budou sténat jako by hlas em holubů, tlukouce na svá prsa.
8. A Nínívé, to bylo odedávna jako rybník vod - a oni budou prchat… Stůjte! Stůjte! A le nebude ohlížejícího se.
9. Kořistěte stříbro, kořistěte zlato, neboť není konce jeho zařízení, bohatství všeho žádoucího náčiní.
10. Prázdnota, a no, vyprázdněnost a zpustošenost! I rozplývá se srdce za viklání kolenou a svíjení v bolesti ve všech bocích, a tváře jich všech stahují červeň.
11. Kde je doupě lvů, a no, to, jež bylo pastvištěm lvíčat, kde chodil lev, lvice, mládě lva, a nebylo plašícího?
12. Lev rval pro potřeby svých mláďat a rdousil svým lvicím, a plnil své díry úlovkem, a no, svá doupata rozervaným.
13. Hle, já, jsem proti tobě, prohlášeno Hospodinem zástupů, a chci na dým spálit jeho vozy, a tvá lvíčata bude požírat meč a tvé loupežení budu ze země vymycovat; a hlas tvých poslů již nebude slyšet.

Nahum 3:1-19
1. Běda, město krve! Ono všechno je lži, bezpráví plné, loupežení se nezanechává.
2. Zvuk biče a zvuk hřmotu kol a uhánějících koní a nadskakujících vozidel!
3. Vztyčující se jezdci a čepel meče a bleskot kopí a množství probodaných, a no, hromada mrtvol, a není konce tělům - klopýtají o jejich mrtvoly! -
4. pro množství smilstva smilnice vynikající půvabem, mistryně čarodějnictví, jež ve své smilstvo zaplétala národy a ve svá čarodějnictví kmeny.
5. Hle, já, jsem proti tobě, prohlášeno Hospodinem zástupů, a budu vyhrnovat tvé podolky nad tvou tvář a ukazovat národům tvou nahotu, a no, královstvím tvou hanbu,
6. a budu na tebe házet hnusnosti a budu tě znevažovat a činit tě jako by divadlem.
7. I bude se dít, že každý z vidoucích tě bude od tebe utíkat a říkat: Nínívé je vyvráceno, kdo mu bude projevovat soustrast? Odkud ti mám hledat potěšujícího?
8. Zda jsi lepší než Nó Ámónovo, jež leželo mezi řekami, vůkol mělo vody, jehož hradbou bylo moře, vody byly jeho zdí,
9. Kúš mohutností, a Egypťané, a nebylo jim konce, Pút a Lúvím byli jeho pomocí -
10. i ono ode šlo do vyhnanství, mezi zajatectvem, i jeho batolata byla na nárožích všech ulic rozrážena a stran jeho vážených vrhali los, a všichni jeho velikáni byli spoutáni okovy.
11. I ty budeš opájeno, budeš skrýváno, i ty budeš hledat útočiště před nepřítelem.
12. Všechny tvé pevnosti - fíkovníky s ranými plody, jež, jsou-li střásány, padají na ústa jedlíka.
13. Hle, tvůj lid - ženy v tvém nitru, brány tvé země jsou široce otevřeny tvým nepřátelům, tvé závory sžírá oheň;
14. načerpej si vody pro čas obležení, posilni svá opevnění, vejdi v jíl a šlapej v hlíně, zmocni se formy na cihly.
15. Tam tě bude sžírat oheň, vytínat tě bude meč, bude tě sžírat jako jelekové, rozplemeň se jako jelekové, rozplemeň se jako arbehové.
16. Rozmnožilo jsi své kupce nad hvězdy nebes; jelekové si zařádí a od letí,
17. tvoji minzárové jsou jako arbehové a tvoji tifsárové jako veliké kobylky, jež se v den chladu ukládají na zídkách, když vyjde slunce, ulétají, aniž je známo místo, kde oni jsou.
18. Tvoji pastýři spí, králi Aššúra, tvoji chrabří odpočívají, tvůj lid, ti jsou rozprášeni na horách a není shromažďujícího.
19. Není úlevy tvému zdrcení, tvá rána je nezhojitelná; všichni slyšící o tobě zvěst zatleskají nad tebou v dlaň, neboť na koho ustavičně nepřecházelo neštěstí od tebe?

Žalmy 145:17-21
17. ( Cádé ) Hospodin je spravedlivý na všech svých cestách a laskavý ve všech svých činech,
18. ( Kóf ) Hospodin je blízký všem volajícím ho, všem, kteří ho volají v pravdě,
19. ( Réš ) uskutečňuje přání svých ctitelů a jejich křik o pomoc slyší a pomáhá jim.
20. ( Šín ) Hospodin ochraňuje všechny milující ho a všechny zlovolné bude ničit.
21. ( Táu ) Má ústa budou vyslovovat chválu Hospodina a všechno maso bude oslavovat jeho svaté jméno navždy a věčně.

Přísloví 30:16-16
16. šeól a zavřená děloha, země se vodou nenasytí a oheň neřekne: Dost.

Zjevení Janovo 12:1-17
1. A v nebi se ukázalo veliké znamení: žena oblečená v slunce a pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě věnec dvanácti hvězd;
2. a jsouc těhotná, křičela, svíjejíc se a trpíc muka porodu.
3. A ukázalo se v nebi další znamení, a hle, veliký ohnivý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na jeho hlavách sedm čelenek;
4. a jeho ocas vleče třetinu hvězd nebe, i svrhl je na zem. A ten drak stanul před tou ženou, jež se chystala porodit, aby, až porodí, její dítě pohltil.
5. I porodila syna mužského pohlaví, jenž má všechny národy pást železnou holí, a to její dítě bylo uchváceno k Bohu a k jeho trůnu;
6. a ta žena prchla do pustiny, kde má od Boha připravené místo, aby ji tam tisíc dvě stě šedesát dní živili.
7. I nastala v nebi válka: Michaél a jeho andělé se jali válčit s tím drakem, a drak se jal bojovat, i jeho andělé,
8. a nedosáhl převahy, aniž se ještě v nebi našlo jejich místo;
9. i byl ten veliký drak, ten starý had, jenž se nazývá Ďábel a Satan, jenž svádí celý obydlený svět, svržen, byl svržen na zem, a s ním byli svrženi jeho andělé.
10. A v nebi jsem uslyšel silný hlas, pravící: Teď nastalo vysvobození a síla a království našeho Boha a pravomoc jeho KRISTA, protože žalobce našich bratrů, jenž je před naším Bohem dnem i nocí obžalovával, byl svržen;
11. a oni nad ním zvítězili pro Beránkovu krev a pro slovo svého svědectví, a své žití nemilovali až do smrti.
12. Pro tuto příčinu se veselte, vy nebesa i vy, kteří v nich bydlíte. Běda zemi a moři, protože ďábel sestoupil k vám a má veliký vztek, věda, že má málo času.
13. A když ten drak uviděl, že byl svržen na zem, jal se tu ženu, jež porodila to dítě mužského pohlaví, pronásledovat.
14. I byla té ženě dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde je pryč od toho hada po dobu a doby a půl doby živena.
15. A had za tou ženou vypustil ze svých úst vodu jako řeku, aby ji učinil kořistí řeky.
16. A té ženě pomohla země; i otevřela země svá ústa a tu řeku, již drak ze svých úst vypustil, pohltila.
17. A drak se na tu ženu rozhněval a odešel vést válku se zbývajícími z jejího semene, kteří jsou bedlivi Božích příkazů a drží se Ježíšova svědectví.