A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 17

Abdiasza 1:1-21
1. Vidění Óbadjovo: Takto řekl Pán, Hospodin, o Edómovi (uslyšeli jsme zvěst z blízkosti Hospodina, a mezi národy byl poslán vyslanec ): Povstaňte, a no, povstávejme proti němu do boje!
2. Hle, učinil jsem tě malým mezi národy, ty budeš velmi znevážen,
3. nadutost tvého srdce oklamala tebe, přebývajícího v rozsedlinách skalisek (jeho bydlištěm je výsost, on praví ve svém srdci: Kdo mě může stáhnout na zem?).
4. Byť jsi jako orel vysoko zakládal, a no, byť jsi mezi hvězdy položil své hnízdo, mohu tě odtamtud stáhnout, prohlášeno Hospodinem.
5. Přijdou-li k tobě zloději, noční-li loupežníci (jak budeš poškozen!), zda nebudou krást do své sytosti? Přijdou-li k tobě oběrači hroznů, zda nenechávají zbývat paběrky?
6. Jak bude Ésáv odkryt, prohledány budou jeho uschované věci!
7. Až po pomezí tě zaženou, všichni muži tvé smlouvy, oklamou tě, převahu vůči tobě získají muži tvého pokoje, tvého chleba, budou pod tebe klást osidlo. (Není v něm rozumnosti!)
8. Zda nemám v onen den, prohlášeno Hospodinem, a no, odstranit z prostřed Edóma mudrce, a no, z hory Ésávovy rozumnost?
9. I tvoji siláci, Témáne, se zděsí, aby z hory Ésávovy byl každý vytínán - pro vraždění,
10. pro násilnictví na tvém bratru Jákóbovi tě bude pokrývat ostuda a budeš vyťat navždy.
11. V den, kdy jsi stál zpředu, v den, kdy cizáci zajali jeho vojenskou moc, když vešli cizozemci v jeho brány a jali se o Jerúsalém vrhat los, byl jsi i ty jako jeden z nich;
12. a no, kéž bys nebyl hleděl v den svého bratra, v den jeho neštěstí, a kéž by ses nebyl radoval při dětech Júdových v den jejich zhouby, a kéž bys nebyl v den tísně otvíral svá ústa!
13. Kéž bys nebyl vstupoval v bránu mého lidu v den jejich pohromy, kéž bys, i ty, v den jeho pohromy nebyl hleděl v jeho bídu, a kéž bys v den jeho pohromy nebyl sahal v jeho bohatství,
14. a kéž bys nebyl stál na rozcestí k odříznutí jeho unikajících, a kéž bys jeho přeživší v den tísně nebyl vydával!
15. Vždyť den Hospodinův je blízký proti všem národům; tak, jak jsi jednal, bude se jednat s tebou, tvá zásluha se bude vracet na tvou hlavu;
16. ano, tak, jak jste pili na mé svaté hoře, budou ustavičně pít všechny národy, a budou pít a polykat, a budou jako by nebyli.
17. A le na hoře Cijjónu bude únik, ona bude svatá, a dům Jákóbův, ti se budou zmocňovat, čeho se zmocnili oni,
18. i bude dům Jákóbův ohněm a dům Josefův plamenem, a dům Ésávův za slámu, i budou mezi nimi podpalovat a sžírat je, takže dům Ésávův nebude mít přeživšího, neboť promluvil Hospodin.
19. A budou se zmocňovat jihu s horou Ésávovou a nížiny s Pelištím, a budou se zmocňovat pole Efrájimova a pole Šómrónu, a Benjámín Gileádu,
20. a odvedenectvo z této vojenské moci synů Isráélových toho, co mají Kenaaním, až po Carfáth, a odvedenectvo z Jerúsaléma, jež je v Sefarádu, ti se budou zmocňovat měst jihu.
21. A na horu Cijjón budou vystupovat vysvoboditelé k souzení hory Ésávovy, a království bude Hospodinovo.

Žalmy 143:7-12
7. Spěšně mi odpověz, Hospodine, můj duch je zničen, kéž přede mnou neskrýváš svou tvář, jinak se stanu porovnatelným se sestupujícími v jámu;
8. dej mi za jitra slyšet tvou laskavost, neboť v tebe důvěřuji, dej mi znát cestu, jíž se mám ubírat, neboť k tobě povznáším svou duši.
9. Vyprosť mě od mých nepřátel, Hospodine, k tobě jsem se přišel skrýt;
10. vyuč mě vykonávání záliby tvé vůle, neboť ty jsi můj Bůh. Tvůj Duch je dobrý, kéž mě vede po zemi roviny
11. vzhledem k tvému jménu, Hospodine; kéž mě chceš oživit, kéž ve své spravedlnosti chceš mou duši vyvést z úzkosti
12. a ve své laskavosti zhubit mé nepřátele, a kéž zničíš všechny protivníky mé duše, neboť já jsem tvůj nevolník.

Přísloví 30:5-5
5. Každý +Boží výrok je osvědčený; on je štítem pro spoléhající na něho.

Zjevení Janovo 7:1-17
1. A po tomto jsem uviděl na čtyřech koncích země stát čtyři anděly, zadržující čtyři větry země, aby žádný vítr nedul na zemi ani na moři ani na žádný strom;
2. a od východu slunce jsem uviděl vystupovat dalšího anděla, majícího pečeť živého Boha, i zavolal silným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno poškozovat zemi a moře,
3. pravě: Nepoškozujte zemi ani moře ani stromy, než nevolníky našeho Boha na jejich čelech označíme pečetí.
4. I uslyšel jsem počet těch, kteří byli pečetí označeni, sto čtyřiačtyřicet tisíc označených pečetí, z každého kmene Israélových synů:
5. z kmene Júdova dvanáct tisíc označených pečetí, z kmene Rúbénova dvanáct tisíc, z kmene Gadova dvanáct tisíc,
6. z kmene Asérova dvanáct tisíc, z kmene Nefthalímova dvanáct tisíc, z kmene Manasséova dvanáct tisíc,
7. z kmene Simeónova dvanáct tisíc, z kmene Leviho dvanáct tisíc, z kmene Issacharova dvanáct tisíc,
8. z kmene Zabúlónova dvanáct tisíc, z kmene Josefova dvanáct tisíc, z kmene Benjamínova dvanáct tisíc označených pečetí.
9. Po těchto věcech jsem uviděl, a hle, veliký dav, jejž nikdo nemohl spočítat, z každého národa a kmenů a národností a jazyků, i stáli před trůnem a před Beránkem oblečení v bílá roucha a v jejich rukou palmové ratolesti,
10. a volají silným hlasem, pravíce: Záchrana našemu Bohu, jenž sedí na trůně, a Beránkovi.
11. A všichni andělé stáli okolo trůnu a těch starších a těch čtyř živých bytostí; i padli před trůnem na své tváře a jali se Bohu klanět,
12. pravíce: AMÉN, velebení a sláva a moudrost a dík a čest a moc a síla našemu Bohu na věky věků. AMÉN.
13. A jeden z těch starších odvětil, pravě mi: Tito, kteří jsou oblečeni v ta bílá roucha, kdo jsou a odkud přišli?
14. I řekl jsem mu: Pane, to víš ty. I pověděl mi: To jsou ti, kteří přicházejí z té veliké tísně a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi.
15. Pro tuto příčinu jsou před Božím trůnem a konají mu dnem i nocí svatou službu v jeho chrámě, a ten, jenž sedí na trůně, nad nimi rozestře svůj stan.
16. Nebudou již hladovět, aniž ještě budou žíznit ani na ně nikterak nebude dotírat slunce ani žádný žár,
17. protože Beránek, jenž je vprostřed trůnu, bude jejich pastýřem a dovede je k pramenům vod života, a Bůh z jejich očí vytře každou slzu.