A A A A A
Bible za jeden rok
Prosinec 16

Ámos 8:1-14
1. Pán, Hospodin, mi ukázal toto: Že hle, koš letního ovoce;
2. a řekl: Co ty vidíš, Ámósi? I řekl jsem: Koš letního ovoce. A Hospodin ke mně řekl: Na můj lid, Isráéle, přišel konec, nebudu mu nadále promíjet;
3. skučte, písně chrámu, v onen den, prohlášeno Pánem, Hospodinem. Mrtvol bude mnoho, na kterémkoli místě se budou mlčky vyhazovat.
4. Slyšte toto, vy, již lapáte nemajetného k odstranění ponížených země,
5. s výrokem: Kdy bude míjet nov měsíce, a ť můžeme prodávat obilí, a sobota, a ť můžeme otevřít sýpky za zmenšování éfy a za zvětšování šeklu, a za podvodného používání klamných vah,
6. za kupování nuzných za peníze a nemajetného za pár sandálů, a ť můžeme prodávat odpad zrní?
7. Hospodin při slávě Jákóbově přisáhl: Budu-li vůbec kdy zapomínat kteroukoli z jejich činností!
8. Zda se pro toto nemá všechna země chvět a každý v ní bydlící truchlit? B a, ona všechna bude vystupovat jako Níl, a no, zmítat se a klesat jako Níl v Egypt ě.
9. A v onen den se bude dít, prohlášeno Pánem, Hospodinem, že budu působit zacházení slunce o polednách a zatemňovat na zemi v den světla
10. a vaše slavnosti převracet v smutek a všechny vaše písně v žalozpěv, a na všechny boky vzkládat pytlovinu, a na každé hlavě bude lysina; a zařídím to jako smutek pro jediného syna, a posledek toho jako hořký den.
11. Hle, přicházejí dni, prohlášeno Pánem, Hospodinem, kdy budu v zem posílat hlad - ne hlad po chlebě ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových,
12. i budou se potácet od moře k moři a potulovat se od severu a ž po vzcházení k hledání slova Hospodinova a nebudou nacházet.
13. V onen den budou umdlévat krásné panny, i jinoši, žízní;
14. ti, již přísahají při provinění Šómrónu, takže říkají: Jako že je živ tvůj bůh, Dáne, a: Jako že je živa cesta do Beér-ševy - ti musejí padnout, aniž ještě budou moci povstat.

Ámos 9:1-15
1. Uviděl jsem Pána stojícího u oltáře, i řekl: Udeř hlavici, a ť se otřásají prahy, a rozlámej je o hlavu jich všech, a ostatek jich budu zabíjet mečem, prchající z nich nebude moci uprchnout, aniž bude unikající z nich moci vyváznout;
2. byť se prokopávali v šeól, bude je odtamtud moci má ruka vzít, a byť vystupovali v nebesa, budu je moci odtamtud stáhnout,
3. a byť se skrývali na temeni Karmele, budu je moci odtamtud vypátrat a vzít, a byť se zpřed mých očí schovávali na dně moře, budu moci rozkázat hadu, a ť je odtamtud vyštipuje.
4. A byť před tváří svých nepřátel šli v zajetí, budu moci rozkázat meči, a ť je odtamtud zabíjí, i budu na ně své oči upírat k neštěstí a ne k dobru.
5. A no, Pán, Hospodin zástupů, je ten, jenž když sáhne na zem, ona se rozplývá a všichni bydlící v ní truchlí, i bude ona všechna vystupovat jako Níl a klesat jako Níl v Egypt ě,
6. ten, jenž v nebesích zbudoval své stupně, a svou klenbu - založil ji na zemi, ten, jenž přivolává vody moře a rozlévá je na tvář země - jeho jméno je Hospodin.
7. Zda mi vy, děti Isráélovy, ne jste jako by dětmi Kušijjím - prohlášeno Hospodinem -? Zda jsem Isráéle nevyvedl ze země Egypta a Pelištím z Kaftóru a Aráma z Kíru?
8. Hle, oči Pána, Hospodina, hledí v království, jež je hříšné, i budu je smetat z povrchu tváře půdy, jenže zcela smést dům Júdův nechci, prohlášeno Hospodinem;
9. ano, hle, já se chystám rozkázat a budu dům Isráélův mezi všemi národy roztřásat, jako se potřásá sítem, aniž padá zrnko na zem.
10. Všichni hříšníci mého lidu budou muset umřít mečem, ti, již říkají: Neštěstí mezi nás nemůže dorazit a získat náskok.
11. V onen den budu pozvedat stánek Dávídův, jenž u padl, a opravovat jeho průlomy - a no, jeho zříceniny budu pozvedat - a vybuduji jej jako v dávných dnech,
12. aby se mohli zmocnit zbytků Edóma a všech národů, nad nimiž je vzýváno mé jméno, prohlášeno Hospodinem, toto uskutečňujícím.
13. Hle, přicházejí dni, prohlášeno Hospodinem, kdy bude dostupovat oráč na žence a šlapač hroznů na roztrušovače semene; a hory budou kropit moštem a všechny pahorky se budou rozplývat.
14. A budu od vracet zajetí svého lidu, Isráéle, takže budou budovat a obývat zpustlá města a vysazovat vinice a pít víno z nich, a budou zřizovat zahrady a jíst jejich ovoce,
15. i budu je vysazovat na jejich půdě, aniž ještě budou z povrchu své půdy, již jsem jim dal, oderváváni, řekl Hospodin, tvůj Bůh.

Žalmy 143:1-6
1. (Zpěv s hudebním doprovodem od Dávida.) Hospodine, slyš mou modlitbu, nastav uši k mým úpěním, ve své věrnosti mi odpověz, ve své spravedlnosti,
2. a kéž se svým nevolníkem nevstupuješ v soud, neboť před tvou tváří nikdo živý není spravedliv.
3. Vždyť mou duši pronásleduje nepřítel, k zemi deptá můj život, usazuje mě v temná místa jako dávno mrtvé
4. a můj duch ve mně zemdlívá, mé srdce v mém nitru trne.
5. Jal jsem se vzpomínat dní od pradávna, rozjímat o všem tvém působení, přemýšlím o díle tvých rukou,
6. ruce své jsem rozprostřel k tobě, má duše je vůči tobě jako žíznivá země. Seláh.

Přísloví 30:1-4
1. SLOVA ÁGÚRA, SYNA JÁKEHOVA, BŘÍMĚ PROHLÁŠENÉ TÍM TO MUŽEM K ÍTÍÉLOVI, K ÍTÍÉLOVI A UCHÁLOVI.
2. Ano, já jsem hloupější než kdokoli a nemám soudnosti jiných lidí
3. a moudrosti jsem se nenaučil, aniž mám poznání Nejsvětějšího.
4. Kdo vystoupil v nebesa a sestoupil? Kdo shrnul vítr ve své pěsti? Kdo zavázal vody v šat? Kdo vytyčil všechny okraje země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna, jestliže víš?

Zjevení Janovo 6:1-17
1. I uviděl jsem, když ten Beránek otevřel jednu z těch sedmi pečetí, a zaslechl jsem jednu z těch čtyř živých bytostí pravit jako hlas hromu: Pojď [a pohleď ].
2. I uviděl jsem, a hle, bílý kůň, a ten, jenž na něm seděl, měl luk, a byl mu dán věnec, i vyšel vítězně a aby zvítězil.
3. A když otevřel druhou pečeť, zaslechl jsem druhou živou bytost pravit: Pojď [a pohleď ].
4. I vyšel další kůň, ryšavý, a tomu, jenž na něm seděl, bylo mu dáno odnít ze země mír, a aby se navzájem pobili a byl mu dán veliký meč.
5. A když otevřel třetí pečeť, zaslechl jsem třetí živou bytost pravit: Pojď [a pohleď ]. I uviděl jsem, a hle, černý kůň, a ten, jenž na něm seděl, měl ve své ruce váhy;
6. i uslyšel jsem uprostřed těch čtyř živých bytostí jakoby hlas pravící: Choinix pšenice za denár a tři choinixy ječmene za denár, a olej a víno nepoškozuj.
7. A když otevřel čtvrtou pečeť, zaslechl jsem čtvrtou živou bytost pravit: Pojď [a pohleď ].
8. I uviděl jsem, a hle, plavý kůň, a ten, jenž na něm seděl - jeho jméno Smrt, a následoval ho hádés, a byla mu nad čtvrtinou země dána pravomoc zabíjet mečem a hladem a smrtí a skrze zvířata země.
9. A když otevřel pátou pečeť, uviděl jsem pod oltářem duše těch, kdo byli pobiti pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi;
10. i zvolali silným hlasem, pravíce: Až dokdy, Panovníče, Svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš naši krev na těch, kdo sídlí na zemi?
11. I bylo jim každému dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby se ještě na malou chvíli upokojili, než budou doplněni i jejich spolunevolníci i jejich bratři, kteří mají být zabíjeni jako i oni.
12. I uviděl jsem, když otevřel šestou pečeť, i nastalo veliké zemětřesení a slunce se stalo černým jako žíněný pytel a měsíc se celý stal takovým jako krev
13. a hvězdy nebe napadaly na zem jako když fíkovník, jsa zmítán velikým větrem, shazuje své nezralé ovoce;
14. a nebe bylo odsunuto jako svinovaná kniha a každou horou a ostrovem bylo pohnuto z jejich míst.
15. A králové země a velmožové a vojevůdcové a boháči a siláci a každý nevolník i svobodný se skryli do jeskyní a do skal hor
16. a praví těm horám a těm skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, jenž sedí na trůně, a před hněvem toho Beránka,
17. protože přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo může obstát?