A A A A A
Bible za jeden rok
Listopad 29

Daniel 1:1-21
1. V třetím roce kralování Jehójákíma, krále Júdova, přibyl k Jerúsalém u Nevúchadneccar, král Bávelu, a zahájil proti němu obléhání
2. a Pán vy dal v jeho ruku Jehójákíma, krále Júdova, a z části zařízení Božího domu, jež dopravil v zem Šineáru, v dům svých bohů, a no, dopravil ta zařízení v dům pokladu svých bohů.
3. A král přikázal Ašpenazovi, představenému svých komorníků, přivést ze synů Isráélových a ze semene království a z velmožů
4. mladíky, na nichž by nebylo žádné chyby a sličné vzezřením a zběhlé ve všemožné moudrosti a bohaté věděním a chápající vědomosti, a při nichž by byla způsobilost stát v paláci krále, a naučit je písmu a jazyku Kasdím.
5. A král pro ně určil z králova pokrmu a z vína, jež on pil, dávku dne v její den k jejich výživě po tři léta, aby po uplynutí jich mohli stanout před tváří krále.
6. I do stal i se mezi ně ze synů Júdových Dánijjél, Chananjá, Míšáél a Azarjá,
7. a vedoucí komorníků jim přisoudil jména: Dánijjélovi přisoudil jméno Béltešaccar a Chananjovi Šadrach a Míšáélovi Méšach a Azarjovi Avéd-negó.
8. A le Dánijjél si položil na srdce, že se nebude poskvrňovat pokrmem královým a vínem, jež on pil, a jal se vyprošovat si od vedoucího komorníků, aby se nemusel poskvrňovat.
9. Bůh pak byl uvedl Dánijjéla před tváří vedoucího komorníků k laskavosti a k slitování;
10. vedoucí komorníků tedy Dánijjélovi řekl: Já se bojím svého pána, krále, jenž určil vaše jídlo a váš nápoj, vždyť nač by měl vidět vaše tváře přepadlejší než tváře mladíků, kteří jsou jako vy? I uvalili byste na mou hlavu vinu vůči králi.
11. Dánijjél tedy řekl k Melcarovi, jehož vedoucí komorníků určil nad Dánijjélem, Chananjou, Míšáélem a Azarjou:
12. Podrob, prosím, své nevolníky zkoušce na deset dní, takže nechť nám dávají trochu luštěnin, a ť jíme, a vodu, a ť pijeme;
13. pak se naše vzezření budou moci ukázat před tvou tváří, i vzezření mladíků, kteří budou jíst pokrm krále, i nalož se svými nevolníky podle toho, co budeš vidět.
14. I vyhověl jim stran této věci a na deset dní je zkoušce podrobil
15. a po uplynutí deseti dní se ukázalo, že jejich vzezření byla lepší a masem plnější než všech mladíků, již jedli pokrm krále;
16. Melcar se tedy jal od nášet jejich pokrm a víno, jejich nápoj, a dávat jim luštěniny.
17. A tito čtyři mladíci - Bůh jim dal vědomosti a rozhled stran všemožného písma a moudrosti, a Dánijjél byl znalcem stran všemožného vidění a snů;
18. a v čas po uplynutí dní, když král přikázal přivést je, tu je vedoucí komorníků před tvář Nevúchadneccarovu přivedl,
19. a když je král oslovil, nebyl mezi nimi všemi shledán nikdo jako Dánijjél, Chananjá, Míšáél a Azarjá, i stanuli před tváří krále,
20. a v kterékoli věci moudrosti a chápavosti, již král od nich vyžadoval, je shledal o deset pídí nade všemi písmaři a zaříkávači, kteří byli ve všem jeho království.
21. A Dánijjél zůstal až po první rok krále Kóreše.

Daniel 2:1-49
1. A v druhém roce kralování Nevúchadneccarova dostal Nevúchadneccar sny, takže se jeho duch rozrušil a jeho spánek na něho padl;
2. i přikázal král povolat písmaře a zaříkávače a čarodějníky a Kasdím k oznámení králi jeho snů. I přišli a stanuli před tváří krále
3. a král jim řekl: Dostal jsem sen a můj duch je rozrušen stran poznání toho snu.
4. I promluvili ke králi jeho služebníci, Kasdím, arámsky: Ó králi, žij na věky! Řekni ten sen svým nevolníkům a budeme moci vyjevit jeho výklad.
5. Král odpověděl a řekl ke Kasdejcům: Vyšel ode mne ten to příkaz: Jestliže mi nedáte na vědomí ten sen a jeho výklad, budete na kusy rozsekáni a vaše domy budou učiněny hnojištěm;
6. jestliže však ten sen a jeho výklad vyjevíte, obdržíte z mé strany dary a odměnu a velikou čest. Proto mi ten sen a jeho výklad vyjevte.
7. Opětovně odpověděli a řekli: Nechť král řekne ten sen a vyjevíme jeho výklad.
8. Král odpověděl a řekl: Já s jistotou vím, že vy chcete získat čas pro tu příčinu, že víte, že ten příkaz ode mne vyšel,
9. že jestliže mi ten sen nedáte na vědomí, je pro vás ta jedna vyhláška, neboť jste si připravili řeč lživou a zkaženou ku pronášení přede mnou, než by se čas změnil. Proto mi ten sen řekněte, a ť vím, že mi můžete vyjevit jeho výklad.
10. Kasdejci před králem odpověděli a řekli: Není na zemi člověka, jenž by mohl královu věc vyjevit, takže žádný král, mocnář a ni vladař nežádal takovouto věc u žádného písmaře a ni zaříkávače a ni Kasdího,
11. neboť věc, již král žádá, je vzácná a není jiného, kdo by ji mohl před králem vyjevit, leč bohové, jejichž bydliště není s masem.
12. Pro tuto příčinu se král rozzuřil, a no, velmi se rozzlobil a přikázal všechny mudrce Bávelu vyhubit,
13. takže vyšla vyhláška, a by mudrci byli pozabíjeni; i hledali k zabíjení Dánijjéla a jeho druhy.
14. Vtom Dánijjél s rozumností a obezřelostí odvětil Arjóchovi, veliteli královy osobní stráže, jenž vyšel zabíjet mudrce Bávelu;
15. ujal se slova a řekl Arjóchovi, královu zmocněnci: Nač ta přísná vyhláška ze strany krále? Tehdy Arjóch dal tu věc Dánijjélovi na vědomí
16. a Dánijjél vstoupil a vyprosil od krále, že mu dal čas, a by mohl výklad králi vyjevit.
17. Pak Dánijjél šel do svého domu a dal tu věc na vědomí Chananjovi, Míšáélovi a Azarjovi, svým druhům,
18. aby se jali ze strany Boha nebes vyprošovat slitování stran tohoto tajemství, aby Dánijjél a jeho druhové nemuseli s ostatkem mudrců Bávelu zahynout.
19. Tehdy bylo to tajemství ve vidění noci Dánijjélovi zjeveno, tehdy se Dánijjél jal Boha nebes velebit;
20. ujal se Dánijjél slova a řekl: Nechť je Boží jméno velebeno od věčnosti a ž po věčnost, neboť moudrost a moc - ano, jsou jeho,
21. a on mění doby a časy, odstraňuje krále a nastoluje krále, dává moudrost moudrým a poznání znajícím chápavost;
22. on zjevuje věci nevyzpytatelné a skryté, ví, co je ve tmě, neboť s ním sídlí světlo.
23. Já tobě, Bože mých otců, děkuji a vychvaluji tě, jenž jsi mi dal moudrost a moc a nyní jsi mi dal poznat, co jsme si od tebe vyprošovali, neboť jsi nám dal poznat královu věc.
24. Pro tuto příčinu vstoupil Dánijjél k Arjóchovi, jehož král určil k vyhubení mudrců Bávelu; přišel a oslovil ho takto: Nemusíš mudrců Bávelu hubit; uveď mě před krále, a ť mohu ten výklad králi vyjevit.
25. Tehdy Arjóch Dánijjéla spěšně uvedl před krále a to ho takto oslovil, že: Objevil jsem muže z vyhnanců Júdových, jenž bude umět dát králi na vědomí ten výklad.
26. Král odpověděl a řekl Dánijjélovi, jehož jméno bylo Béltešaccar: Zda jsi schopen dát mi na vědomí ten sen, jejž jsem uviděl, a jeho výklad?
27. Dánijjél před králem odpověděl a řekl: Tajemství, jež král požaduje, nemohou mudrci, zaříkávači, písmaři, věštci králi vyjevit;
28. ale v nebesích je Bůh, zjevující tajemství, jenž králi Nevúchadneccarovi dal na vědomí, co že se bude dít v posledku dní. Tvůj sen a vidění tvé hlavy na tvém lůžku, on o bylo toto:
29. Ty, ó králi, - na tvém lůžku vzcházely tvé myšlenky, co že se bude dít po tomto, a Zjevovatel tajemství ti dal na vědomí, co že se bude dít;
30. a já, - ne v moudrosti, jež by byla ve mně nad kohokoli živého, mi toto tajemství bylo zjeveno, nýbrž proto, aby mohli ten výklad dát králi na vědomí a aby si s uvědomil myšlenky svého srdce.
31. Ty, ó králi, jsi uviděl, že hle, jakási veliká socha; tato mohutná socha, jejíž lesk byl skvělý, se tyčila naproti tobě a její vzhled byl děsivý.
32. Ona, ta socha - její hlava byla z dobrého zlata, její hruď a její paže ze stříbra, její břicho a její bedra z mosazi,
33. její dolní končetiny ze železa, její nohy zčásti ze železa a zčásti z hlíny.
34. Hleděl jsi, až než se odtrhl kámen, jenž ne byl v rukou, a udeřil do té sochy na jejích nohou ze železa a hlíny a rozdrtil je,
35. vtom bylo stejně rozdrceno vše: železo, hlína, mosaz, stříbro a zlato, a stalo se jako by plevami od mlatů v létě, i od nesl je vítr, takže se pro ně nenašlo žádného místa. A ten kámen, jenž udeřil do té sochy, se stal mohutnou horou a naplnil všechnu zem.
36. Toto byl ten sen; nyní před králem musíme říci jeho výklad.
37. Ty, ó králi, jsi králem králů, jemuž Bůh nebes dal kralování, moc a sílu a čest,
38. a kdekoli bydlí děti člověka, dal v tvou ruku zvířata pole a letounstvo nebes a dal ti vládu nad nimi všemi. Ona, ta hlava ze zlata, jsi ty.
39. A po tobě bude povstávat jiné království, nižší než ty, a třetí, další, z mosazi, jež bude vládnout nade vší zemí;
40. a čtvrté království bude tvrdé jako železo; bude, právě tak, jako železo vše drtí a hmoždí, tříštit a drtit, a no, jako železo, jež tříští tyto všechny věci.
41. A že jsi viděl její nohy a jejich prsty zčásti z hlíny hrnčíře a zčásti ze železa, bude to království rozděleno, a le bude v něm něco z pevnosti železa, takže jsi viděl v hlíně, v jílu, vmíšené železo;
42. a že prsty jejích nohou byly zčásti ze železa a zčásti z hlíny, bude to království z jedné stránky silné a zčásti zranitelné.
43. Jako jsi viděl železo vmíšené v hlíně, v jílu, budou se vměšovat v símě lidí, a le nebudou spjati jeden s druhým, tak jako se železo nemísí s hlínou.
44. A Bůh nebes v dnech oněch králů vzbudí království, jež na věky nebude moci být vyvráceno, aniž to království bude přenecháno jinému lidu; rozdrtí a k zániku přivede všechna tato království a samo bude na věčné věky stát.
45. Tím, že jsi viděl, že z té hory se odtrhl kámen, jenž ne byl v rukou, a rozdrtil železo, mosaz, hlínu, stříbro i zlato, dal veliký Bůh králi na vědomí, co že se bude dít po tomto, a ten sen je jistý a jeho výklad spolehlivý.
46. Vtom král Nevúchadneccar padl na svůj obličej a jal se Dánijjélovi klanět a přikázal obětovat mu oběť dar u a líbezné vůně;
47. Dánijjélovi král odpověděl a řekl: Podle pravdy, že váš Bůh - on je Bůh bohů a Pán králů a Zjevovatel tajemství, neboť ty jsi toto tajemství mohl vyjevit.
48. Tehdy král Dánijjéla učinil velikým a dal mu přemnohé významné dary, a učinil ho vládcem nade vším krajem Bávelu a představeným místodržících nade všemi mudrci Bávelu.
49. A le Dánijjél od krále vyprosil, a by nad záležitostmi kraje Bávelu ustanovil Šadracha, Méšacha a Avéd-nega; a Dánijjél byl v bráně králově.

Žalmy 135:15-21
15. Modly národů jsou stříbro a zlato, dílo rukou člověka,
16. ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí,
17. uši mají a nemohou uši nastavit, ba ani není toho, že by byl dech v jejich ústech.
18. Jim podobni budou jejich zhotovitelé, každý, kdo v ně důvěřuje.
19. Dome Isráélův, velebte Hospodina! Dome Árónův, velebte Hospodina!
20. Dome Lévího, velebte Hospodina! Ctitelé Hospodina, velebte Hospodina!
21. Budiž z Cijjóna veleben Hospodin, usadivší se v Jerúsalémě! Velebte Jáha!

Přísloví 29:10-10
10. Muži krve nenávidí bezúhonného, a le upřímní pečují o jeho duši.

1 Petrův 5:1-14
1. Starší, kteří jsou mezi vámi, vybízím já, jenž jsem spolustarší a svědek KRISTOVÝCH utrpení, jenž jsem i účastník slávy, jež se bude brzy zjevovat:
2. buďte pastýři Božího stádečka, jež je mezi vámi, dohlížejíce ne z povinnosti, nýbrž z vlastního popudu, ani pro mrzký zisk, nýbrž z oddanosti,
3. ani jako byste panovali nad svými državami, nýbrž se stádečku stávejte vzory;
4. a až se ukáže nejvyšší pastýř, odnesete si nevadnoucí věnec slávy.
5. Podobně se vy mladší podřizujte starším, a všichni se pevně obvažte pokorou vůči sobě navzájem, protože pyšným Bůh klade odpor, pokorným však dává milost.
6. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás v pravý čas povýšil,
7. a všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť jemu na vás záleží.
8. Nabuďte bdělosti, procitněte; váš protivník, ďábel, obchází jako ryčící lev, hledaje, koho by pohltil -
9. vzepřete se mu, jsouce pevní ve víře, neboť víte, že táž utrpení se uskutečňují při vašem bratrstvu, jež je ve světě.
10. Avšak Bůh vší milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, až krátce potrpíte, sám zdokonalí, upevní, posilní, základem opatří;
11. jemu sláva a vláda na věky věků. AMÉN.
12. Skrze Silvana, věrného bratra, jak mám za to, jsem vám v krátkosti napsal, povzbuzuje a dosvědčuje, že pravá Boží milost je tato, v níž stojíte.
13. Pozdravuje vás spoluvyvolená, jež je v Babylóně, a Marek, můj syn.
14. Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu.