A A A A A
Bible za jeden rok
Listopad 25

Ezechiel 41:1-26
1. A uvedl mě do chrámu a změřil výčnělky, šest loket šířky odtud a šest loket šířky odtud - šířka stanu;
2. a šířka vchodu deset loket a strany vchodu pět loket odtud a pět loket odtud. A změřil jeho délku, čtyřicet loket, a šířku, dvacet loket.
3. A vešel dovnitř a změřil výčnělky vchodu, po dvou loktech, a vchod, šest loket, a šířku vchodu, sedm loket,
4. a změřil její délku, dvacet loket, a šířku, dvacet loket, před chrámem; a řekl ke mně: Toto je nejsvětější svatyně.
5. A změřil zeď domu, šest loket, a šířku každé boční místnosti, čtyři lokte, kolem dokola domu vůkol,
6. a ty boční místnosti, boční místnost na boční místnosti, byly troje, a to třicetkrát, a byly zřízeny ve zdi, již dům měl pro ty boční místnosti kolem dokola, aby se držely, a le držely se ne ve zdi vu domu,
7. nýbrž bočním místnostem přibývalo místa a vůkol se vinulo, čím výše, tím více, neboť okružní prostor domu - čím výše, tím více, kolem dokola vůči domu; proto rozšiřování při domě bylo do výše, a tak dolní patro vystupovalo na horní přes prostřední.
8. A při domě kolem dokola jsem uviděl vyvýšení - základy bočních místností, na celou třtinu, šest loket ke spoji;
9. šířka zdi, již měly boční místnosti navenek, byla pět loket, a co bylo ponecháno, byla chodba k bočním místnostem domu.
10. A mezi komnatami byla šířka dvaceti loket kolem dokola vůkol domu,
11. a vchod do bočních místností byl přes to, co bylo ponecháno, jeden vchod směrem k severu a jeden vchod k jihu, a šířka místa, jež bylo ponecháno, byla pět loket kolem dokola.
12. A budova, jež byla před odděleným místem na straně směrem k západu: Šířka sedmdesát loket, a zeď budovy: Pět loket šířky kolem dokola, a její délka devadesát loket.
13. A změřil dům: Délka sto loket, a oddělené místo a budovu a její zdi: Délka sto loket,
14. a šířku průčelí domu a odděleného místa k východu: Sto loket.
15. A změřil délku budovy naproti oddělenému místu, jež byla na jeho zadní straně, a jeho sloupové síně odtud a odtud, sto loket, a vnitřní chrám a předsíně nádvoří.
16. Prahy a zamřížovaná okna a sloupové síně vůkol na nich třech (naproti prahům bylo obložení dřevem kolem dokola a od země až po okna, a okna byla zakryta),
17. nad hořejškem vchodu až po vnitřní dům a navenek a na vší zdi kolem dokola, vnitřní i vnější, podle měr,
18. a byli tam vypodobněni kerúbové a palmy, a to palma mezi kerúbem a kerúbem, a kerúb měl dvojí tvář,
19. a to k palmě odtud tvář člověka a k palmě odtud tvář hřivnatce; byli vypodobněni na celém domě kolem dokola,
20. od země až po hořejšek vchodu a na zdi chrámu byli vypodobněni ti kerúbové a ty palmy.
21. Chrám - zárubeň byla čtvercová, i u průčelí svatyně, vzezření jako vzezření.
22. Oltář ze dřeva, vysoký tři lokte a jeho délka dva lokte, a jeho rohy, jež měl, a jeho délka a jeho stěny byly ze dřeva; i promluvil ke mně: Toto je stůl, jenž je před tváří Hospodinovou.
23. A chrám měl a svatyně měla dvoje dveře,
24. a dveře měly po dvou křídlech, po dvou otáčivých křídlech; dvě měly jedny dveře a dvě křídla měly druhé,
25. a na nich, na dveřích chrámu, byli vypodobněni kerúbové a palmy, jako byli vypodobněni na zdech, a na průčelí předsíně zevně bylo trámoví ze dřeva,
26. a zamřížovaná okna a palmy odtud a odtud po stranách předsíně a bočních místností domu a na trámoví.

Ezechiel 42:1-20
1. I vyvedl mě do vnějšího nádvoří směrem k severu a zavedl mě ke komnatě, jež byla naproti oddělenému místu a jež byla naproti budově k severu,
2. před podélnou stranu sta loket; vchod byl na severu, jeho šířka padesát loket.
3. Naproti dvaceti loktům, jež mělo vnitřní nádvoří, a naproti dlažbě, již mělo vnější nádvoří, byla v třetích patrech sloupová síň naproti sloupové síni,
4. a před komnatami chodba deseti loket šířky, dovnitř, cesta jednoho lokte, a jejich vchody k severu.
5. A horní komnaty byly kratší (neboť sloupové síně od nich ubíraly ) než dolní a než prostřední v budově,
6. neboť ony byly třípatrové a neměly sloupů, jako sloupy nádvoří, proto bylo dolními a prostředními odňato z podlahy.
7. A zeď, jež byla navenek při komnatách směrem k vnějšímu nádvoří, naproti komnatám, její délka byla padesát loket,
8. neboť padesát loket byla délka komnat, jež byly při vnějším nádvoří, a hle, před chrámem sto loket,
9. a pod těmito komnatami byl vstup od východu stran vcházení jím do nich z vnějšího nádvoří.
10. V šířce zdi nádvoří směrem k východu, před odděleným místem a před budovou, byly komnaty -
11. a cesta před nimi - vzezřením jako komnaty, jež byly směrem k severu, podle jejich délky, tak jejich šířka, a všechny jejich východy byly i podle jejich zřízení i podle jejich vchodů.
12. A jako vchody komnat, jež byly směrem k jihu, byl vchod při východisku cesty, cesty přímo ku příslušné zdi směrem k východu při vstupu do nich.
13. A řekl ke mně: Komnaty severu, komnaty jihu, jež jsou naproti oddělenému místu, to jsou svaté komnaty, kde kněží, kteří se přibližují k Hospodinu, jídají nanejvýš svaté věci; tam ukládají nanejvýš svaté věci, i oběti dar u a oběti za hřích a za provinění, neboť to místo je svaté.
14. Když kněží vejdou, pak nebudou ze svatyně vycházet do vnějšího nádvoří, nýbrž tam musejí uložit roucha, v nichž obsluhují, neboť ona jsou svatá, i oblečou si jiná roucha a tak se přiblíží k tomu, co patří lidu.
15. A když dokončil měření vnitřního domu, vyvedl mě směrem k bráně, jejíž průčelí bylo směrem k východu, a změřil ji kolem dokola;
16. změřil třtinou míry stranu východu, pět set třtin, třtinou míry vůkol,
17. změřil stranu severu, pět set třtin, třtinou míry vůkol,
18. změřil stranu jihu, pět set třtin, třtinou míry,
19. otočil se k straně západu a naměřil pět set třtin, třtinou míry.
20. Změřil ji na čtyři strany; kolem dokola měla zeď délku pěti set loket a šířku pěti set loket k rozhraničení mezi tím, co je svaté, a nesvatým.

Žalmy 133:1-3
1. (Píseň stupňů od Dávida.) Hle, jak dobré a jak milé - bydlení bratrů, ano, pospolu!
2. Jako dobrý olej na hlavě, stékající na plnovous, plnovous Árónův, jenž splýval na otvor jeho rouch,
3. jako rosa Chermónu, jež sestupuje na hory Cijjónu, neboť tam Hospodin přikázal požehnání, život navždy.

Přísloví 29:6-6
6. V přestupku zlého člověka je léčka, a le spravedlivý může plesat a radovat se.

1 Petrův 1:1-25
1. Petr, apoštol Ježíše Krista, poutníkům v rozptýlení v Pontu, Galatii, Kappadokii, Asii a Bithynii, vyvoleným
2. podle předchozí znalosti Boha Otce v posvěcení Duchem k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista: Kéž vám je rozmnožena milost a pokoj.
3. Veleben budiž ten, jenž je Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nás podle svého velikého smilování opět zplodil k živé naději skrze opětovné vstání Ježíše Krista zprostřed mrtvých,
4. k nezkazitelnému a neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, uchovanému v nebesích pro vás,
5. kteří jste Boží mocí skrze víru opatrováni k záchraně, připravené, by byla zjevena v poslední době.
6. V tom jásáte, nakrátko zatím, záhodno-li, jsouce zarmucováni různými zkouškami,
7. aby byla zjištěna osvědčená hodnota vaší víry, - mnohem cennější než zlata, jež bere za své, osvědčuje se však ohněm, - k chvále a slávě a cti při zjevení Ježíše Krista,
8. jehož milujete, ač jste ho neuzřeli, na něhož zatím nevidouce, v něhož však věříce, jásáte radostí nevýslovnou a plnou slávy,
9. jako cíl své víry si odnášejíce záchranu duší.
10. Stran této záchrany se proroci, kteří prorokovali o milosti, jež se měla stát vůči vám, mnoho navyzpytovávali a navyzkoumávali,
11. zkoumajíce, na kterou nebo jakou dobu poukazoval Kristův Duch, jenž byl v nich, předem svědčící o utrpeních určených pro Krista a slávách po nich;
12. jim bylo odhaleno, že ne sami sobě, nýbrž vám posluhovali těmito věcmi, jež vám nyní byly zvěstovány skrze ty, kteří vám v Svatém Duchu, seslaném z nebe, ohlásili blahou zvěst, do nichž se andělé touží zadívat.
13. Proto si podpásejte kyčle své mysli, buďte střízlivi a dokonale se nadějte milosti, jež vám bude přinesena při zjevení Ježíše Krista,
14. jako děti poslušnosti, nedávajíce se přizpůsobovat dřívějším choutkám ve vaší neznalosti,
15. nýbrž jako je svatý ten, jenž vás povolal, staňte se i vy svatými ve všem způsobu života,
16. protože je psáno: Staňte se svatými, protože já jsem svatý.
17. A jestliže se jako Otce dovoláváte toho, jenž bez přijímání osob soudí podle činnosti každého, prožijte svůj čas návštěvnictví v bázni,
18. vědouce, že jste byli ne zkazitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, vykoupeni ze svého nicotného způsobu života, dochovaného od otců,
19. nýbrž cennou krví jakoby beránka bez úhony a bez poskvrny, krví Krista,
20. předem ovšem známého před založením světa, vzhledem k vám však projeveného na konci časů;
21. vy skrze něho věříte v Boha, jenž ho vzkřísil zprostřed mrtvých a dal mu slávu, aby vaše víra a naděje byla v Boha.
22. Majíce své duše očištěné poslušností pravdy k nepředstírané bratrské náklonnosti, vřele si z ryzích srdcí druh druha zamilujte,
23. jsouce opět zplozeni ne ze semene zkazitelného, nýbrž z nezkazitelného, skrze živé a trvalé Boží slovo;
24. vždyť všechno maso je jako tráva a všechna jeho sláva jako květ trávy - tráva uschla a [její] květ odpadl,
25. slovo PÁNĚ však trvá navždy. To však je to slovo, jež vám bylo ohlášeno v blahé zvěsti.