A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 5

Izajáš 61:1-11
1. Na mně je Duch Pána, Hospodina, protože mě Hospodin pomazal k přinášení dobré zvěsti tichým, poslal mě obvazovat zlomené srdce m, prohlašovat zajatým svobodu a vězňům otevření žaláře,
2. prohlašovat rok blahovůle Hospodinovy a den pomsty našeho Boha, potěšovat všechny truchlící,
3. pro truchlící Cijjónu ustanovit dání jim turbanu místo popela, oleje veselí místo truchlení, oděvu chvály místo ochabujícího ducha, a ť se jim dá název stromů spravedlnosti, výsadby Hospodinovy k oslavování sebe.
4. I vybudují dávná rumiště, budou stavět dřívější zpustošeniny a opravovat města rumu a zpustošeniny pokolení z a pokolení m;
5. a cizáci stanou a budou pást váš drobný dobytek a synové ciziny budou vašimi oráči a vašimi vinaři.
6. A vy budete nazýváni kněžími Hospodinovými, bude se vám říkat obsluhující našeho Boha, budete jíst bohatství národů a jejich slávou se budete honosit;
7. místo vaší ostudy, dvojnásobné, a hanby budou plesat ve svém podílu, ve své zemi budou dědit dvojnásobek, bude se jim do stávat věčné radosti.
8. Neboť já, Hospodin, miluji právo a nenávidím loupež s křivdou, i dám jim s věrností jejich odměnu a chci vzhledem k nim uzavřít věčnou smlouvu
9. a jejich símě se stane známým mezi národy, a no, jejich potomci vprostřed národností, budou je všichni vidoucí je uznávat, že oni jsou símě, jemuž Hospodin požehnal.
10. Velmi se budu v Hospodinu těšit, má duše bude jásat v mém Bohu, neboť mě oblékl rouchy vysvobození, obestřel mě pláštěm spravedlnosti, jako si ženich kněžsky navíjí turban a jako se nevěsta krášlí svými šperky,
11. neboť jako země vydává svůj výhonek a zahrada působí klíčení svého osiva, tak Pán, Hospodin, působí klíčení spravedlnosti a chvály přede všemi národy.

Izajáš 62:1-12
1. Nebudu mlčet vzhledem k Cijjónu, aniž se vzhledem k Jerúsalému budu klidně chovat, než bude jako paprsek vycházet jeho spravedlnost a jeho vysvobození, jako by hořela pochodeň,
2. a národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové země tvou slávu a bude ti dán název novým jménem, jež budou určovat ústa Hospodinova.
3. I staneš se v ruce Hospodinově korunou krásy, a no, v dlani svého Boha královskou čelenkou;
4. nebude se ti již říkat Opuštěná, aniž se tvé zemi ještě bude říkat Spoušť, nýbrž ti bude dáván název: V ní je mé zalíbení, a tvé zemi: Vdaná, neboť v tobě bude zalíbení Hospodinovo a tvá země bude vdávána;
5. ano, jako si jinoch za manželku bere pannu, budou si tě za manželku brát tvoji synové, a jásotem ženicha nad nevěstou bude tvůj Bůh jásat nad tebou.
6. Na tvé zdi, Jerúsaléme, postavím strážce, kteří po celý den a celou noc, nikdy nebudou mlčet. Kdo připomínáte Hospodina, nechť nemáte klidu,
7. aniž dáváte klid jemu, než bude chtít Jerúsalém upevnit a učinit chválou v zemi.
8. Hospodin přisáhl svou pravicí a paží své síly: Budu-li ještě dávat tvé obilí za pokrm tvým nepřátelům a budou-li synové cizáků pít tvůj mošt, při němž ses nalopotil!
9. Nýbrž je budou jíst sklidivší je, a budou velebit Hospodina, a jeho sběrači jej budou v mých svatých nádvořích pít.
10. Procházejte, procházejte branami, upravujte cestu lidu, nasypávejte, nasypávejte, od kamenů očišťujte silnici, vztyčte prapor nad národnostmi!
11. Hle, Hospodin prohlásí k okraji země: Řekněte dceři Cijjónu: Hle, přichází tvé vysvobození, hle, jeho mzda s ním a jeho odměna před jeho tváří!
12. I dají jim název Svatý lid a Vykoupení Hospodinovi, a tobě se bude dávat název Vyhledaná, Neopuštěné město.

Žalmy 115:9-13
9. Isráéli, důvěřuj v Hospodina! On je jejich pomocí a jejich štítem!
10. Dome Árónův, důvěřujte v Hospodina! On je jejich pomocí a jejich štítem!
11. Ctitelé Hospodina, důvěřujte v Hospodina! On je jejich pomocí a jejich štítem!
12. Hospodin nás vzpomněl, žehná - žehná domu Isráélovu, žehná domu Árónovu,
13. žehná ctitelům Hospodina, malým s velikými.

Přísloví 26:24-26
24. Nenávistník se svými rty přetvařuje a uvnitř sebe připravuje klam;
25. ač příjemným činí svůj hlas, nechť v něho nevěříš, neboť v jeho srdci je sedmero ošklivostí.
26. Jeho nenávist se utajuje přetvářkou; jeho zlo se odhaluje v sejití.

Efezským 6:1-24
1. Vy děti buďte poslušny svých rodičů v Pánu, neboť toto je spravedlivé.
2. Cti svého otce i matku, to je první příkaz s příslibem:
3. abys dobře pochodil a byl dlouhověký na zemi.
4. Vy otcové své děti nerozhněvávejte, nýbrž je vychovávejte v kázni a napomínání Páně.
5. Vy nevolníci buďte svých pánů co do masa s bázní a chvěním poslušni v prostotě svého srdce jako KRISTA,
6. ne se službou naoko jako lidem se zalibující, nýbrž jako nevolníci Kristovi, z duše konajíce Boží vůli,
7. sloužíce s oddaností jakoby Pánu a ne lidem,
8. vědouce, že cokoli dobrého každý vykoná, to si od Pána odnese, ať nevolník, ať svobodný.
9. A vy páni vůči nim konejte totéž a od vyhrožování upusťte, vědouce, že i jejich i váš Pán je v nebesích, a u něho není přijímání osoby.
10. Ostatně, bratři, nabývejte moci v Pánu a v mohutnosti jeho síly;
11. odějte se Boží plnou výzbrojí, abyste se mohli postavit vůči ďáblovým pletichám.
12. Vždyť náš boj není vůči krvi a masu, nýbrž vůči knížectvím, vůči vrchnostem, vůči světovládcům této tmy, vůči duchovním mocnostem zla v nebeských místech.
13. Pro tuto příčinu na sebe vezměte Boží plnou výzbroj, abyste nabyli schopnosti v zlý den odolat, vše uskutečnit a postavit se.
14. Postavte se tedy, opásajíce se na svých kyčlích pravdou a odějíce se kyrysem spravedlnosti
15. a nohy si obujíce v přípravu k blahé zvěsti pokoje,
16. na to vše na sebe vezmouce štít víry, jímž budete moci uhasit všechny zapálené šípy toho zlosyna.
17. Také přijměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo,
18. vší modlitbou a prosbou se v každé době v Duchu modlíce a jsouce právě k tomuto cíli ostražití se vší ustavičností a prosbou stran všech svatých,
19. i za mne, aby mi byla dána řeč v otevření mých úst, bych se smělostí v známost uváděl tajemství blahé zvěsti,
20. pro niž jsem vyslancem v řetězu, abych se v ní směle vyslovoval, jak mám promlouvat.
21. Abyste však i vy věděli, co je se mnou, jak se mám, uvede vám vše v známost Tychikos, milovaný bratr a věrný služebník v Pánu,
22. jehož jsem k vám právě proto poslal, abyste poznali naše záležitosti a aby povzbudil vaše srdce.
23. Pokoj bratrům a láska s věrou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
24. Milost se všemi, kdo našeho Pána Ježíše Krista milují v neporušitelnosti.