Instagram
English
A A A A A
1 Mojžíšova 9:1-28
1. A Bůh Nóemu a jeho synům požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňujte zem,
2. a nechť na všechno živočišstvo země a na všechno letounstvo nebes přichází strach z vás a bázeň z vás; stran všeho, čím se hýbe půda, a stran všech ryb moře, ty jsou dány do vaší ruky.
3. Všechno pohyblivé tvorstvo, ono, jež je živé, vám bude za potravu, jako zelené bylinstvo jsem vám vše dal;
4. jen nebudete maso jíst s jeho žitím, jeho krví,
5. a le jen vaši krev budu vzhledem k vašim žitím požadovat; budu ji požadovat z ruky každého živočicha i z ruky člověka, žití člověka budu požadovat z ruky každého jeho bratra.
6. Prolivší krev člověka - jeho krev bude člověkem prolévána, neboť člověk byl zhotoven v Boží obraz.
7. A vy ploďte a množte se, rojte se na zemi a množte se na ní.
8. A Bůh k Nóemu a k jeho synům s ním pronesl výrok:
9. A já, hle, já - ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším semenem po vás
10. a se všemi živými bytostmi, jež jsou s vámi, z letounstva, z dobytka a ze všeho živočišstva země s vámi, ze všeho, co opouští schránu, co do všeho živočišstva země.
11. Ustanovuji tedy s vámi svou smlouvu, i nebude již všechno maso hubeno vodami potopy, aniž ještě bude potopa ke zpustošení země.
12. A Bůh řekl: Toto je znamení smlouvy, již já zavádím mezi mnou a mezi vámi a mezi všemi živými bytostmi, jež jsou s vámi, do nedohledných pokolení;
13. v oblačnosti jsem umístil svou duhu, i bude za znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí,
14. a když nad zemí způsobím hustou oblačnost, bude se dít, že se v oblačnosti bude ukazovat duha,
15. i budu si připomínat svou smlouvu, jež je mezi mnou a mezi vámi a mezi všemi živými bytostmi ze všeho masa, i nebudou již vody potopou k vymýcení všeho masa.
16. A ta duha bude v oblačnosti, i budu na ni hledět k připomenutí smlouvy trvalé mezi Bohem a mezi všemi živými bytostmi ze všeho masa, jež je na zemi.
17. A Bůh k Nóemu řekl: Toto je znamení smlouvy, již jsem ustanovil mezi mnou a mezi vším masem, jež je na zemi.
18. A synové Nóeho, ti, kteří vyšli ze schrány, byli Šém a Chám a Jáfeth; a Chám, on byl otcem Kenáana.
19. Tito tři byli synové Nóeho a od těchto se rozptýlila celá země.
20. A Nóe začal být zemědělcem a vysadil vinici,
21. i napil se vína a opojil se a vprostřed svého stanu se obnažil.
22. A Chám, otec Kenáana, nahotu svého otce uviděl a pověděl svým dvěma bratrům venku.
23. A Šém a Jáfeth vzal i šat a položili si jej oni oba každý na své rameno, i šli pozpátku a zakryli nahotu svého otce, se svými tvářemi nazpět, a nahotu svého otce neuviděli.
24. A Nóe se po svém víně probral a dověděl se, co mu jeho mladší syn provedl;
25. i řekl: Budiž proklet Kenáan, budiž nevolníkem nevolníků svým bratrům.
26. A řekl: Budiž veleben Hospodin, Bůh Šémův, a Kenáan mu budiž nevolníkem;
27. nechť Bůh dává rozšíření Jáfethovi a nechť pobývá v stanech Šémových, a Kenáan mu budiž nevolníkem.
28. A Nóe žil po potopě tři sta let a padesát let.

1 Mojžíšova 10:1-32
1. A toto jsou rodokmeny synů Nóeho, Šéma, Cháma a Jáfetha, neboť se jim po potopě narodili synové:
2. Synové Jáfetha: Gómer a Mágóg a Mádaj a Jáván a Tuvál a Mešech a Tírás.
3. A synové Gómera: Aškenaz a Rífath a Tógarmá.
4. A synové Jávána: Elíšá a Taršíš, Kittím a Dódáním.
5. Od těchto se odloučily ostrovy národů v jejich zemích, každý podle svého jazyka, podle jejich čeledí v jejich národech.
6. A synové Cháma: Kúš a Micrajim a Pút a Kenáan.
7. A synové Kúše: Sevá a Chavílá a Savtá a Raemá a Savtechá. A synové Raemy: Ševá a Dedán.
8. A Kúš zplodil Nimróda; on začal být na zemi mocným.
9. On se stal před tváří Hospodinovou mocným lovcem; proto se říká: Jako Nimród mocný lovec před tváří Hospodinovou.
10. A počátkem jeho království byl Bável a Erech a Akkad a Kalné v zemi Šineáru.
11. Z oné země vyšel Aššúr a zbudoval Nínívé a Rechóvóth-Ír a Kálach
12. a Resen mezi Nínívé a mezi Kálachem - to je to veliké město.
13. A Micrajim zplodil Lúdím a Anámím a Lehávím a Naftuchím
14. a Pathrusím a Kasluchím, odkud pocházejí Pelištím, a Kaftórím.
15. A Kenáan zplodil Cídóna, svého prvorozeného, a Chétha
16. a Jevúsího a Emórího a Girgášího
17. a Chivvího a Arkího a Síního
18. a Arvádího a Cemárího a Chamáthího. A potom se čeledi Kenáaního rozptýlily.
19. A pomezí Kenáaního bylo od Cídónu, na tvém vstup u do Geráru, po Gazu; na tvém vstup u do Sodomy a do Gomory a do Admy a Cevójim, po Lášu.
20. Toto jsou synové Cháma podle jejich čeledí, podle jejich jazyků, v jejich zemích, v jejich národech.
21. Narodilo se jich i Šémovi, ano, jemu, otci všech synů Évera, staršímu bratru Jáfetha.
22. Synové Šéma: Élám a Aššúr a Arpachšád a Lúd a Arám.
23. A synové Aráma: Úc a Chúl a Gether a Maš.
24. A Arpachšád zplodil Šálacha a Šálach zplodil Évera,
25. a Éverovi se narodilo dvé synů: jméno jednoho Peleg, neboť v jeho dnech byla rozdělena země, a jméno jeho bratra Joktán.
26. A Joktán zplodil Almódáda a Šálefa a Chacarmávetha a Járacha
27. a Hadórama a Úzála a Diklu
28. a Óvála a Avímáéla a Ševu
29. a Ófira a Chavílu a Jóváva; všichni tito jsou synové Joktána.
30. A jejich sídliště bylo u Méše, na tvém vstup u k Sefáru, hoře východu.
31. Toto jsou synové Šéma podle jejich čeledí, podle jejich jazyků, v jejich zemích, podle jejich národů.
32. Toto jsou čeledi synů Nóeho podle jejich rodokmenů, v jejich národech, a od těchto se po potopě odloučily národy na zemi.

Žalmy 3:5-8
5. Já jsem ulehl a usnul; procitl jsem, neboť mě Hospodin podpírá.
6. Nebudu se bát desetitisíců lidu, jež se dokola proti mně položily.
7. Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože, vždyť jsi všechny mé nepřátele zbil na líce, zuby zlovolných jsi zvyrážel.
8. Záchrana je od Hospodina, nad tvým lidem je tvé požehnání. Seláh.

Přísloví 1:23-27
23. Měli byste se obrátit k mému napomínání; hle, chci vám nalít svého ducha a svými slovy vás uvědomit.
24. Protože jsem volala a zpěčovali jste se, vztahovala jsem svou ruku a nebylo věnujícího pozornost,
25. nýbrž jste žádné mé rady nedbali, aniž jste přijali mé napomínání,
26. budu se i já smát při vaší pohromě, vysmívat se při příchodu vašeho postrachu,
27. až váš postrach přijde jako bouře, a ž se jako vichřice bude přicházet vaše pohroma, při příchodu úzkosti a soužení na vás;

Matouš 5:1-26
1. Uzřev však ty davy, vystoupil na horu, a když usedl, přistoupili k němu jeho učedníci.
2. A otevřev svá ústa, vyučoval je a pravil:
3. Blaženi chudí v duchu, protože těch je království nebes.
4. Blaženi ti, kteří hořekují, protože ti budou potěšeni.
5. Blaženi tiší, protože ti zdědí zemi.
6. Blaženi ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, protože ti budou nasyceni.
7. Blaženi soucitní, protože těm se dostane soucitu.
8. Blaženi čistí v srdci, protože ti uvidí Boha.
9. Blaženi působci pokoje, protože ti budou nazváni Božími syny.
10. Blaženi uštvaní pro spravedlnost, protože těch je království nebes.
11. Blaženi jste, kdykoli by vás hanobili a pronásledovali a lživě o vás říkali veškeré zlo - pro mne.
12. Radujte se a jásejte, protože vaše odměna je veliká v nebesích; vždyť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.
13. Sůl země jste vy; bude-li však sůl zbavena své chuti, čím se osolí? K ničemu již nemůže sloužit, leč k tomu, by byla vyhozena ven a zašlapávána od lidí.
14. Světlo světa jste vy; město ležící na vrchu hory se nemůže skrýt,
15. aniž zapalují lampu a postavují ji pod modius, nýbrž na svícen, i svítí všem, kteří jsou v domě.
16. Tak nechť se rozsvítí vaše světlo před lidmi, ať uvidí vaše dobré činy a oslavují vašeho Otce, jenž je v nebesích.
17. Nedomnívejte se, že jsem přišel zákon a proroky zbavit závaznosti; nepřišel jsem závaznosti zbavit, nýbrž vyplnit.
18. Věru, pravímť vám: Než pomine nebe i země, nikterak nepomine jediné IÓTA nebo jediná tečka ze zákona, než se stanou všechny věci.
19. Kdokoli tedy jeden z těchto nejmenších příkazů uzná za nezávazný a tak bude vyučovat lidi, bude v království nebes nazýván nejmenším, kdokoli však je bude vykonávat a jim vyučovat, ten bude v království nebes nazýván velikým.
20. Ano, pravím vám, že nepředčí-li vaše spravedlnost spravedlnost písmařů a farizeů, nikterak do království nebes nevstoupíte.
21. Slýchali jste, že starým se říkalo: Nebudeš vraždit, kdokoli však zavraždí, bude podléhat soudu.
22. Já však vám pravím, že soudu bude podléhat každý, kdo se na svého bratra zbytečně hněvá; kdokoli však svému bratru řekne: RAKA, bude podléhat radě, kdokoli však řekne: pošetilče, bude podléhat trestu ohnivého pekla.
23. Budeš-li tedy přinášet svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr proti tobě něco má,
24. nechej svůj dar tam před oltářem a nejprve jdi, srovnej se se svým bratrem, a potom přijď a přinášej svůj dar.
25. Spřátel se se svým protivníkem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě protivník někdy neodevzdal soudci a soudce a by tě ne odevzdal zřízenci a a bys ne byl uvržen do vězení.
26. Věru, pravím ti: Nikterak odtamtud nevyjdeš, dokud neodvedeš poslední kodrant.