A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 17

Jozue 23:1-16
1. A za mnoho dní poté, co Hospodin Isráélovi zjednal klid ode všech jejich nepřátel ze všech stran, když Jóšua byl zestárl, pokročil věkem, se stalo,
2. že Jóšua povolal všechen Isráél, jeho starší a jeho hlavy a jeho soudce a jeho předáky, a řekl k nim: Já jsem zestárl, pokročil jsem věkem,
3. a vy jste uviděli vše, co Hospodin, váš Bůh, učinil všem těmto národům před vaší tváří, že Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás on.
4. Vizte, rozlosoval jsem vám ty národy, jež zbývají, v dědictví vašim kmenům, od Jordánu se všemi národy, jež jsem vyťal, a ž po veliké moře od zacházení slunce.
5. A Hospodin, váš Bůh, on je před vaší tváří bude vytlačovat a z přítomnosti vaší tváře je vypudí, i budete moci zaujmout zem podle toho, co k vám Hospodin, váš Bůh, promluvil.
6. Musíte se však velmi pevně držet zachovávání a vykonávání všeho toho, co je zapsáno v knize Mojžíšova zákona, aby ne došlo k uchýlení od toho v pravo a neb v levo,
7. aby ne došlo k vmíšení mezi tyto národy, tyto, jež zbývají s vámi;, aniž se smíte zmiňovat o jménu jejich bohů ani jím zapřísahávat ani sloužit ani se klanět jim,
8. nýbrž budete lpět na Hospodinu, svém Bohu, jak jste činili až po tento den.
9. Vždyť Hospodin před vaší tváří vypudil veliké a mocné národy, a vy - až po tento den se nikdo nepostavil proti vaší tváři;
10. jeden muž z vás žene tisíc, neboť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás on podle toho, co k vám promluvil.
11. Velmi se tedy střezte v zájmu svých duší - milovat Hospodina, svého Boha!
12. Ano, jestliže se jakkoli budete obracet zpět a lpět na pozůstatku těchto národů, těchto, jež zbývají s vámi, a budete se s nimi sešvagřovat a vměšovat se mezi ně a ony mezi vás,
13. nechť jistotně víte, že Hospodin, váš Bůh, nebude tyto národy nadále před vaší tváří vypuzovat, nýbrž se vám stanou pastí a léčkou a metlou na vašich bocích a ostny ve vašich očích, až do vašeho vyhynutí z povrchu této dobré půdy, již vám dal Hospodin, váš Bůh.
14. A hle, já se dnes chystám odejít cestou vší země; i víte v celém svém srdci a v celé své duši, že nezklamalo jediné slovo ze všech dobrých slov, jež o vás Hospodin, váš Bůh, promluvil, všechna se vám uskutečnila, nezklamalo jediné slovo;
15. a jak se na vás uskutečnilo každé dobré slovo, jež Hospodin, váš Bůh, k vám promluvil, tak na vás Hospodin bude přivádět všemožnou zlou věc až do svého vymýcení vás z povrchu této dobré půdy, již vám Hospodin, váš Bůh, dal,
16. pro vaše přestoupení smlouvy Hospodina, vašeho Boha, již vám rozkázal, když budete odcházet a sloužit jiným bohům a klanět se jim, takže proti vám vzplane Hospodinův hněv, i budete muset rychle vyhynout z povrchu dobré půdy, již vám dal.

Jozue 24:1-33
1. A Jóšua shromáždil všechny Isráélovy kmeny do Šechemu a povolal Isráélovy starší a jeho soudce a jeho předáky; i postavili se před Boží tvář
2. a Jóšua ke všemu lidu řekl: Takto řekl Hospodin, Isráélův Bůh: Vaši otcové odvždy bydleli na druhé straně Řeky, Terach, otec Abráhámův a otec Náchórův, a sloužili jiným bohům;
3. vzal jsem však vašeho otce Abráháma z druhé strany Řeky a provedl jsem ho celou zemí Kenáanu a rozmnožil jsem jeho símě a dal jsem mu Isáka
4. a Isákovi jsem dal Jákóba a Ésáva, a Ésávovi jsem dal pohoří Séír, aby je zaujal, a Jákób a jeho děti sestoupili do Egypt a.
5. A poslal jsem Mojžíše a Áróna a zraňoval jsem Egypt podle toho, co jsem vprostřed něho učinil, a potom jsem vás vyvedl,
6. a no, vyvedl jsem vaše otce z Egypta, i přišli jste k moři a za vašimi otci se k moři Rákosí s vozy a s jezdci přihnali Egypťané;
7. i jali se křičet k Hospodinu a on mezi vás a mezi Egypťany vložil temnotu a uvedl na ně moře a zaplavil je, a vaše oči uviděly, co jsem proti Egypťanům učinil. A zůstali jste na mnoho dní v pustině
8. a uvedl jsem vás do země Emórího, jenž bydlel na druhé straně Jordánu; ti se s vámi jali bojovat, a le vy dal jsem je ve vaši ruku, takže jste se jejich země zmocnili, i vymýtil jsem je před vaší tváří.
9. Pak povstal Bálák, syn Cippórův, král Móáva, a jal se proti Isráéli bojovat, a poslal a povolal Bileáma, syna Beórova, k zlořečení vám,
10. nebyl jsem však ochoten Bileámovi naslouchat, nýbrž byl donucen vám žehnat, takže jsem vás z jeho ruky vyprostil.
11. I přešli jste Jordán a přišli jste k Jeríchu a vládcové Jerícha se proti vám jali bojovat, Emórí a Perizzí a Kenáaní a Chittí a Girgáší, Chivví a Jevúsí, a le vy dal jsem je ve vaši ruku;
12. i sršně jsem před vaší tváří poslal, kteří je zpřed vaší tváře vyhnali, - dva krále Emórího, ne tvým mečem ani tvým lukem,
13. a dal jsem vám zemi, v níž ses nenalopotil, a města, jež jste nezbudovali, a usídlili jste se v nich, jíte z vinic a z olivnic, jež jste nevysázeli.
14. Nyní tedy mějte Hospodina v úctě a služte mu v upřímnosti a v pravdě a odvrhněte bohy, jimž vaši otcové sloužili na druhé straně Řeky a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15. Je-li vám však sloužit Hospodinu nevhod, zvolte si dnes, komu budete sloužit, zda bohům, jimž sloužili vaši otcové, když byli na druhé straně Řeky, či zda bohům Emórího, v jehož zemi vy bydlíte; já však a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
16. A lid odpověděl a řekl: Daleko nám od opuštění Hospodina k sloužení jiným bohům,
17. vždyť Hospodin, on nás a naše otce vyvedl ze země Egypta, z domu nevolníků, a on před našima očima vykonal tato veliká znamení a zachoval nás po celé cestě, po níž jsme kráčeli, a mezi všemi národnostmi, jejichž středem jsme prošli!
18. A Hospodin všechny ty národnosti zpřed naší tváře vyhnal, i Emórího, obývajícího tu zem; i my budeme sloužit Hospodinu, neboť naším Bohem je on!
19. A Jóšua k lidu řekl: Nebudete moci sloužit Hospodinu, neboť on je Bůh svatý, on je Bůh žárlivý, nebude snášet vašich přečinů a vašich hříchů;
20. jestliže Hospodina budete opouštět a sloužit bohům cizím, pak se on obrátí zpět a učiní vám zle a skoncuje s vámi poté, co vám činil dobře.
21. A lid k Jóšuovi řekl: Nikoli, nýbrž budeme sloužit Hospodinu.
22. A Jóšua řekl k lidu: Vy jste sami proti sobě svědky, že jste si zvolili Hospodina k sloužení jemu. I řekli: Jsme svědky.
23. Nyní tedy odvrhněte cizí bohy, kteří jsou vprostřed vás, a nakloňte své srdce k Hospodinu, Isráélovu Bohu.
24. A lid k Jóšuovi řekl: Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a poslouchat na jeho hlas.
25. V onen den tedy Jóšua v Šechemu vzhledem k lidu uzavřel smlouvu, již jim uložil za ustanovení a předpis
26. a tato slova Jóšua zapsal v knihu Božího zákona; a vzal veliký kámen, jejž tam postavil pod strom, jenž byl u svatyně Hospodinovy;
27. a ke všemu lidu Jóšua řekl: Hle, tento kámen bude mezi námi svědkyní, neboť on uslyšel všechny výpovědi Hospodinovy, jež s námi promluvil; stane se tedy svědkyní proti vám, abyste se proti vašemu Bohu nedopouštěli zapírání.
28. A Jóšua lid propustil, každého k jeho dědictví.
29. A po těchto věcech se stalo, že Jóšua, syn Núnův, nevolník Hospodinův, umřel ve věku sta a deseti let;
30. a pohřbili ho na území jeho dědictví v Timnath-serachu, jenž je v pohoří Efrájimově, od severu vůči hoře Gaaši.
31. A Isráél sloužil Hospodinu po všechny dni Jóšuovy a po všechny dni starších, kteří prodloužili své dni po Jóšuovi a kteří znali všechny činy Hospodinovy, jež pro Isráéle učinil.
32. A kosti Josefovy, jež Isráélovi synové vynesli z Egypta, pohřbili v Šechemu, na podílu pole, jež Jákób koupil od synů Chamóra, otce Šechemova, za sto kesít; toho se do stalo dětem Josefovým za dědictví.
33. A umřel Eleázár, syn Árónův, a pohřbili ho na pahorku Pincháse, jeho syna, jejž mu dal i v pohoří Efrájimově.

Žalmy 47:1-9
1. (Řediteli hudby. Od synů Kórachových, zpěv s hudebním doprovodem.) Všechny národnosti, tleskejte v dlaň, výskejte Bohu hlasem plesání,
2. neboť Hospodin, Nejvyšší, je hoden úcty, veliký Král nade vší zemí!
3. Podřizuje nám národnosti, a no, lidská plemena pod naše nohy,
4. vyvoluje pro nás naše dědictví, chloubu Jákóba, jehož miloval. Seláh.
5. Bůh vystoupil za jásotu, Hospodin za zvuku trouby;
6. opěvujte při hudbě Boha, opěvujte při hudbě, zpívejte při hudbě našemu Králi, zpívejte při hudbě,
7. neboť Bůh je Král vší země, při hudbě zpívejte píseň!
8. Bůh se ujal kralování nad národy, Bůh usedl na svůj svatý trůn;
9. velmožové národností se shromáždili jako lid Boha Abráhámova, neboť štíty země patří Bohu; je velmi povznesen.

Přísloví 14:14-14
14. Odpadlík v srdci bývá nasycen svými cestami, a le dobrý člověk tím, co je nad ním.

Lukáš 13:23-35
23. A kdosi mu řekl: Pane, zdaž je těch, kdo budou ušetřeni, málo? On k nim však řekl:
24. Usilujte stůj co stůj vstoupit úzkými dveřmi, protože mnozí, pravím vám, budou žádostivi vstoupit a nedokáží to.
25. Od té doby, co hospodář domu vstane a dveře uzamkne a počnete stát venku a na dveře klepat a říkat: Pane, otevři nám, a řekne vám v odpověď: Neznám vás, odkud jste -
26. tu počnete říkat: V tvé přítomnosti jsme jídali a pívali a vyučoval jsi v našich ulicích.
27. I řekne: Pravím vám, neznám vás, odkud jste; odstupte ode mne, všichni působcové nepravosti.
28. Tam bude pláč a zatínání zubů, až uvidíte Abrahama a Isáka a Jakóba a všechny proroky v Božím království, sebe však vyhnané ven.
29. I přijdou od východu a západu a od severu a jihu a ulehnou v Božím království ke stolu.
30. A hle, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.
31. V téže hodině přistoupili někteří farizeové a pravili mu: Vyjdi a ubírej se odtud, protože tě Héródés chce zabít.
32. I řekl jim: Odeberte se a řekněte této lišce: Hle, vyháním démony a dokončuji léčby dnes a zítra, a třetího [dne] dospívám k dokonalosti;
33. nicméně musím chodit dnes i zítra i následujícího dne, protože není přípustné, by prorok zahynul vně Jerúsaléma.
34. Jerúsaléme, Jerúsaléme, město, jež zabíjí proroky a kamenuje ty, kdo jsou k němu vysláni, kolikrát jsem tvé děti chtěl svolat tak jako slepice své hejno kuřátek pod křídla, a nechtěli jste.
35. Hle, váš dům se vám zanechává, a pravím vám, že mě nikterak neuvidíte, dokud nedojde k tomu, že řeknete: Požehnán budiž ten, jenž přichází ve jménu PÁNĚ.