A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 13

Jozue 15:1-63
1. A větvi Júdově po jejich čeledích padl los k pomezí Edóma, pustina Cín k Negevu na nejzazším jihu
2. a jižní pomezí měli od okraje moře Soli, od výběžku obráceného k jihu,
3. a vyšlo ke směru od jihu k vzestupu Akrabbím a přešlo k Cínu a vystoupilo od jihu ke Kádéš-barnéji a přešlo k Checrón u a vystoupilo k Addáru a zahnulo ke Karkái
4. a přešlo k Acmónu a vyšlo k potoku Egypta a zakončení pomezí byla u moře. Toto vám bude jižním pomezím. -
5. A pomezí k východu: moře Soli po konec Jordánu. - A pomezí k směru na sever: od výběžku moře, od konce Jordánu,
6. pak vystoupilo pomezí k Béth-chogle a přešlo od severu k Béth-Arávě; a pomezí vystoupilo ke kameni Bóhana, syna Reúvénova,
7. a od údolí Áchór pomezí vystoupilo k Deviru, a stáčelo se na sever ke Gilgálu, jenž je naproti vzestupu Adummím, jenž je od jihu vůči potoku, a pomezí přešlo k vodám Én-šemeše a jeho nejzazší místa byla u Én-rógélu;
8. a pomezí vystoupilo průrvou syna Hinnómova k jižní straně Jevúsího, to je Jerúsalém, a pomezí vystoupilo k temeni hory, jež je před průrvou Hinnómovou k západu, na konci údolí Refáím k severu;
9. pak se pomezí protáhlo z temene té hory ke zřídlu vod Neftóachu a vyšlo k městům Efrónovým a protáhlo se pomezí k Baale, to je Kirjath-jeárím,
10. a od Baaly pomezí zahnulo k západu, k pohoří Séíru, a přešlo k severní straně Har-jeárím, to je Chesalón, a sešlo k Béth-šemeš i a přešlo k Timně;
11. pak pomezí vyšlo na severní stranu Ekrónu, i protáhlo se pomezí k Šikkerónu a přešlo na horu Baalu a vyšlo k Jachneel u; a zakončení pomezí byla u moře. -
12. A západní pomezí: veliké moře a jeho pomezí. To bylo pomezí dětí Júdových vůkol po jejich čeledích.
13. A Kálévovi, synu Jefunnéovu, dal i na Hospodinův příkaz Jóšuovi podíl vprostřed Júdových dětí: Kirjath-Arba, město otce Anákova, to je Chevrón,
14. a Kálév odtamtud vypudil tři syny Anákovy, Šéšaje a Achímána a Talmaje, zplozence Anákovy.
15. A odtamtud vystoupil k obyvatelům Deviru (a jméno Deviru bylo dříve Kirjath-séfer),
16. a Kálév řekl: Kdo bude umět porazit Kirjath-séfer a dobude ho, věru mu dám Achsu, svou dceru, za ženu.
17. I dobyl ho Othníél, syn Kenaze, bratra Kálévova, a dal mu Achsu, svou dceru, za ženu.
18. A při jejím příchodu se stalo, že ho pohnula žádat od jejího otce pole; pak slezla z osla a Kálév jí řekl: Co s tebou?
19. I řekla: Dej mi požehnání; když jsi mi dal zem sucha, i zdroje vod mi dej. Dal jí tedy zdroje horní a zdroje dolní.
20. Toto je dědictví větve dětí Júdových po jejich čeledích.
21. Města na okraji větve dětí Júdových při pomezí Edóma k jihu tedy byla: Kabcéel a Éder a Jágúr
22. a Kíná a Dimóná a Ádeádá
23. a Kedeš a Chácór a Jithná,
24. Zíf a Telem a Beálóth a
25. Chácór-chadattáh a Keríjjóth-Checrón, to je Chácór;
26. Amám a Šemá a Móládá a Chacar-gaddá
27. a Chešmón a Béth-Pelet
28. a Chacar-Šúál a Beér-ševa a Bizzíóthjá,
29. Baalá a Ijjím a Ácem
30. a Eltólad a Kesíl a Chormá
31. a Ciklag a Madmanná a San-sanná
32. a Leváóth a Šilchím a Ajin a Rimmón; všech měst dvacet a devět, a jejich vsi. -
33. V nížině: Eštáól a Cáreá a Ašná
34. a Zánóach a Én-ganním, Tappúach a Énám
35. Jarmúth a Adullám, Sóchó a Azéká
36. a Šaarajim a Adíthajim a Gedérá a Gedéróthajim; čtrnáct měst a jejich vsi.
37. Cenán a Chadášá a Migdal-Gád
38. a Dileán a Micpeh a Joktheél,
39. Láchíš a Bockath a Eglón
40. a Kabbón a Lachmás a Kithlíš
41. a Gedéróth, Béth-Dágón a Naamá a Makkédá, šestnáct měst a jejich vsi.
42. Livná a Ether a Ášán
43. a Jiftách a Ašná a Necív
44. a Keílá a Achzív a Máréšá; devět měst a jejich vsi.
45. Ekrón a jeho osady a jeho vsi;
46. od Ekrónu a k západu vše, co bylo na straně Ašdódu a jeho vsí;
47. Ašdód, jeho osady a jeho vsi, Gaza, její osady a její vsi, až po potok Egypta a veliké moře a jeho pomezí. -
48. A v horách: Šámír a Jattír a Sóchó
49. a Danná a Kirjath-sanná, to je Devir,
50. a Anáv a Eštemóth a Aním
51. a Góšen a Hólón a Giló, jedenáct měst a jejich vsi;
52. Aráv a Dúmá a Ešeán
53. a Jánúm a Béth-Tappúach a Aféká
54. a Chumtá a Kirjath-Arba, to je Chevrón, a Cíór, devět měst a jejich vsi;
55. Máón, Karmel a Zíf a Jútá
56. a Jizreel a Jokdeam a Zánóach,
57. Kajin, Giveá a Timná, deset měst a jejich vsi;
58. Chalchúl, Béth-Cúr a Gedór
59. a Maaráth a Béth-anóth a Eltekón, šest měst a jejich vsi;
60. Kirjath-Baal, to je Kirjath-jeárím, a Rabbá, dvě města a jejich vsi. -
61. V pustině: Béth-Arává, Middín a Sekáká
62. a Nibšán a Ír-Hammelach a Én-gedí, šest měst a jejich vsi.
63. A le Jevúsího, obyvatele Jerúsaléma, - synové Júdovi je nedokázali vypudit, takže Jevúsí s dětmi Júdovými v Jerúsalémě zůstal až po tento den.

Jozue 16:1-10
1. A dětem Josefovým vyšel los od Jordánu - Jerícha - k vodám Jerícha od vzcházení, pustina stoupající od Jerícha do pohoří Béth-Élu;
2. a vyšlo od Béth-Élu k Lúzu a přešlo k pomezí Arkího k Atáróth
3. a sešlo na západ k pomezí Jaflétího až po pomezí dolního Béth-chórónu a po Gázer a jeho zakončení byla u moře.
4. Josefovy děti, Efrájim a Menaššé, tedy dostaly dědictví.
5. A území dětí Efrájimových bylo podle jejich čeledí; a pomezím jejich dědictví od vzcházení bylo Ataróth-Addár po horní Béth-chórón,
6. a pomezí vyšlo na západ k Michmethath u od severu; pak pomezí zahnulo ke vzcházení u Taanath-Šiló a přešlo podle něho ke vzcházení na Jánóchu,
7. a od Jánóchy sešlo k Atáróth a Naaráth u a narazilo na Jeríchó a vyšlo k Jordán u.
8. Od Tappúachu vedlo pomezí na západ k potok u Káná a jeho zakončení byla u moře. To bylo dědictví dětí Efrájimových po jejich čeledích,
9. kromě měst oblastí vyčleněných pro Efrájimovy děti vprostřed dědictví dětí Menaššéových, všech těch měst a jejich vsí.
10. A le nevypudili Kenáaního, jenž bydlel v Gázeru, takže Kenáaní vprostřed Efrájima zůstal až po tento den a stal se robotujícím nevolníkem.

Žalmy 45:1-5
1. (Řediteli hudby, na Šóšanním. Od synů Kórachových, poučení. Píseň milostná.) Mé srdce kypí dobrým slovem, já budu přednášet svá díla králi, můj jazyk - pisátko zručného písaře.
2. Jsi krásnější než synové lidí, v tvé rty je vylita milost; proto ti Bůh navždy požehnal.
3. Připásej si na kyčle svůj meč, hrdino, svou velebnost a svou nádheru,
4. a no, svou nádheru! Měj zdar, vyjeď pro věc pravdy a dobrotivosti spravedlnosti a tvá pravice tě bude učit hrozným věcem.
5. Tvé šípy jsou naostřeny, národnosti budou pod tebe padat, v srdci nepřátelé krále.

Přísloví 14:4-5
4. Bez skotu jsou jesle prázdné, a le v síle hovězího dobytka je mnoho úrody.
5. Svědek spolehlivý neklame, a le svědek lživý vydechuje nepravdy.

Lukáš 11:29-54
29. Když se však seskupovaly davy, počal říkat: Toto pokolení je zlé pokolení - vyhledává znamení a znamení mu dáno nebude, leč znamení Jonášovo.
30. Jak se totiž Jonáš stal znamením Ninivanům, tak jím bude i Syn člověka tomuto pokolení.
31. Královna jihu se s muži tohoto pokolení pozvedne na soudu a odsoudí je, protože přišla od konců země poslechnout moudrost Šalomounovu, a hle, zde je více než Šalomoun.
32. Muži z Ninive s tímto pokolením povstanou na soudu a odsoudí je, protože se dali na pokání k poselství Jonášovu, a hle, zde je více než Jonáš.
33. Nikdo však, zanítiv lampu, ji nepostavuje do úkrytu ani pod modius, nýbrž na svícen, aby ti, kteří vcházejí, viděli záři.
34. Lampa těla je tvé oko; když je tvé oko upřímné, je i celé tvé tělo světlé, jakmile však je zlé, je i tvé tělo temné.
35. Hleď tedy, by to světlo, jež je v tobě, nebylo tmou.
36. Jestliže tedy tvé tělo bude celé světlé, nemajíc žádné temné části, bude světlé cele, jako když tě lampa osvětluje svým jasem.
37. A při tom promluvení ho kterýsi farizej žádal, aby u něho poobědval; i vstoupil a usadil se.
38. Ten farizej se však, vida to, podivil, že se před obědem nejprve neumyl.
39. Pán však k němu řekl: Inu, vy, fariseové, čistíte zevnějšek poháru a podnosu, vaše nitro je však napěchováno loupeží a zlem.
40. Bláhovci! Neutvořil ten, jenž utvořil zevnějšek, i to, co je zevnitř?
41. Raději však z těch věcí, jež máte, dávejte almužnu, a hle, všechny věci jsou vám čisté.
42. Ale běda vám, farizeům, protože odvádíte desátky z máty a z routy a z každé zeliny a pomíjíte právo a Boží lásku, tyto věci bylo záhodno uskutečnit a oněch nezanedbávat.
43. Běda vám, farizeům, protože milujete přední sedadlo v synagogách a pozdravy na tržištích.
44. Běda vám, protože jste jako hrobky, jež jsou nenápadné a lidé, po nich se procházejíce, o nich nevědí.
45. A kterýsi ze zákoníků mu v odpověď praví: Učiteli, když tyto věci pravíš, urážíš i nás.
46. A on řekl: I vám, zákoníkům, běda, protože zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a [vy] sami se těch břemen nedotýkáte ani jedním ze svých prstů.
47. Běda vám, protože budujete hrobky proroků, ale vaši otcové je pobili.
48. Dosvědčujete tedy a schvalujete činy svých otců, protože oni je pobili a vy zase budujete [ jejich hrobky ].
49. Pro tuto příčinu i Boží moudrost řekla: Vyšlu k nim proroky a apoštoly a z nich některé zabijí a některé vyštvou,
50. aby od tohoto pokolení byla vyžádána krev všech proroků, jež byla vylita od založení světa,
51. od krve Abelovy po krev Zachariáše, jenž zahynul mezi oltářem a domem. Ba, pravím vám: Bude od tohoto pokolení vyžádána.
52. Běda vám, zákoníkům, protože jste odstranili klíč poznání; sami jste nevstoupili a těm, kdo vstupovali, jste zbraňovali.
53. A když on k nim říkal tyto věci, počali na něho písmaři a farizeové ztuha dotírat a záludně se ho vyptávat na mnoho věcí,
54. i číhali na něho a snažili se zachytit něco z jeho úst [, aby ho mohli obžalovat ].