A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 22

Soudců 9:1-57
1. A Avímelech, syn Jerubbaalův, odešel do Šechemu k bratrům své matky a promluvil k nim a ke vší čeledi domu otce své matky výrokem:
2. Promluvte, prosím, v uši všech občanů Šechemu: Co je pro vás lepší: panování sedmdesáti mužů nad vámi, všech synů Jerub-baalových, či panování jednoho muže nad vámi? A měli byste pamatovat, že já jsem vaše kost a vaše maso.
3. Bratři jeho matky tedy o něm promluvili v uši všech občanů Šechemu všechna tato slova a jejich srdce se naklonilo za Avímelechem, neboť řekli: On je náš bratr.
4. I dali mu sedmdesát šeklů stříbra z domu Baala-Beríth, za něž Avímelech najal muže lehkomyslné a smělé, kteří šli za ním.
5. I přišel v dům svého otce do Ofry a pozabíjel své bratry, syny Jerubbaalovy, sedmdesát mužů, na jednom kameni; pozůstal však Jóthám, nejmladší syn Jerubbaalův, neboť se skryl.
6. A shromáždili se všichni občané Šechemu a všechen dům Milló a odebrali se a Avímelecha uvedli v kralování, za krále, u stromu Muccáv, jenž je v Šechemu.
7. To oznámili Jóthámovi, i odešel a stanul na temeni hory Gerizzím a pozvedl svůj hlas a jal se volat, i řekl jim: Obraťte sluch ke mně, občané Šechemu, a kéž Bůh obrátí sluch k vám.
8. Jednou se stromy odebraly pomazat nad sebou krále; i řekly olivě: Kraluj nad námi.
9. A oliva jim řekla: Zda se vzdám své tučnosti, jíž ve mně Bůh i lidé žehnají, a odejdu se natřásat nad stromy?
10. Stromy tedy řekly fíkovníku: Pojď ty, kraluj nad námi.
11. A fíkovník jim řekl: Zda se vzdám své sladkosti a svého dobrého ovoce a odejdu se natřásat nad stromy?
12. Stromy tedy řekly vinnému keři: Pojď ty, kraluj nad námi.
13. A vinný keř jim řekl: Zda se vzdám svého moštu, rozveselujícího Boha i lidi, a odejdu se natřásat nad stromy?
14. Všechny stromy tedy řekly k trnitému keři: Pojď ty, kraluj nad námi.
15. A trnitý keř k stromům řekl: Hodláte-li vy mě v pravdě pomazat za krále nad vámi, přijďte, uchylte se v můj stín; ne-li však, nechť vychází z trnitého keře oheň a sžírá cedry Levánónu.
16. Nyní tedy: V pravdě-li jste se a v poctivosti zachovali, když jste v kralování uvedli Avímelecha, a dobro-li jste uskutečnili při Jerubbaalovi a při jeho domě a učinili-li jste podle zásluhy jeho rukou jemu,
17. jenž - můj otec - se za vás jal bojovat a své žití zpřed sebe odhodil a vyprostil vás z ruky Midjánovy,
18. kdežto vy jste dnes povstali proti domu mého otce a pozabíjeli jste jeho syny, sedmdesát mužů, na jednom kameni, a v kralování jste uvedli Avímelecha, syna jeho služebnice, nad občany Šechemu, neboť on je váš bratr, -
19. v pravdě-li jste se tedy a v poctivosti tohoto dne zachovali při Jerubbaalovi a při jeho domě, veselte se v Avímelechovi a nechť se i on veselí ve vás;
20. ne-li však, nechť vychází z Avímelecha oheň a sžírá občany Šechemu i dům Milló, a nechť vychází oheň z občanů Šechemu a z domu Milló a sžírá Avímelecha.
21. A Jóthám před tváří Avímelecha, svého bratra, prchl a utekl a odebral se do Beéry a zůstal tam.
22. A Avímelech nad Isráélem vládl po tři léta
23. a Bůh poslal mezi Avímelecha a mezi občany Šechemu zlého ducha, takže se občané Šechemu proti Avímelechovi dopustili nevěrnosti,
24. aby násilí spáchané na sedmdesáti synech Jerubbaalových přišlo, a jejich krev aby vložil, na Avímelecha, jejich bratra, jenž je pozabíjel, a na občany Šechemu, kteří k pozabíjení jeho bratrů posilnili jeho ruce.
25. I nakladli mu občané Šechemu na temenech hor zálohy a jali se olupovat všechny, kdo mimo ně cestou přecházeli. To bylo oznámeno Avímelechovi.
26. I přišel Gaal, syn Evedův, a jeho bratři, i přešli do Šechemu a občané Šechemu v něho složili důvěru.
27. I vyšli do pole a jali se očesávat své vinice a šlapat a uspořádali slavnost; a vstoupili v dům svých bohů a jali se jíst a pít a zlořečit Avímelechovi.
28. A Gaal, syn Evedův, řekl: Kdo je Avímelech a kdo Šechem, že bychom mu měli sloužit? Zda ne ní synem Jerubbaalovým a Zevúl jeho správcem? Služte mužům Chamóra, otce Šechemu - a no, proč bychom mu my měli sloužit?
29. A kéž by byl tento lid v mé ruce, pak bych Avímelecha mohl odstranit. A řekl Avímelechovi: Rozmnož své vojsko a vytáhni!
30. A o Gaalových slovech uslyšel Zevúl, představený města, i vzplál jeho hněv,
31. takže lstivě vyslal k Avímelechovi posly se vzkazem: Hle, do Šechemu přicházejí Gaal, syn Evedův, a jeho bratři a hle, štvou město proti tobě.
32. Nyní tedy v noc i vstaň, ty i lid, jenž je s tebou, a číhej v poli,
33. a za jitra, za vzcházení slunce, se stane, že budeš moci časně vstát a vyrojit se na město, a hle, když on a lid, jenž je s ním, bude na tebe vycházet, učiníš mu podle toho, čeho tvá ruka bude dosahovat.
34. Avímelech tedy v noc i vstal, i všechen lid, jenž byl při něm, a položili se proti Šechemu v záloze, čtyři skupiny.
35. A Gaal, syn Evedův, vyšel a stanul u vchod u do brány města; a Avímelech a lid, jenž byl s ním, povstal ze zálohy,
36. a Gaal ten lid uviděl a řekl k Zevúlovi: Hle, z temen hor sestupuje jakýsi lid. A Zevúl k němu řekl: Vidíš stín hor jako lidi.
37. A Gaal ještě dále promluvil a řekl: Hle, sestupují, lid, z blízkosti vyvýšeniny země a jedna skupina přichází z cesty ke stromu Meónením.
38. A Zevúl k němu řekl: Kdepak je tvá řeč, když jsi říkal: Kdo je Avímelech, že bychom mu měli sloužit? Zda toto ne ní ten lid, jímž jsi pohrdl? Nuže, vytáhni a bojuj proti němu!
39. A Gaal před tváří občanů Šechemu vytáhl a jal se proti Avímelechovi bojovat;
40. a Avímelech se ho jal pronásledovat, takže před jeho tváří prchl, a až ke vchodu do brány padli mnozí zabití.
41. A Avímelech zůstal v Arúmě a Zevúl Gaala a jeho bratry zahnal, takže v Šechemu nezůstali.
42. A nazítří se stalo, že lid vytáhl do pole; to bylo oznámeno Avímelechovi
43. a Avímelech přivedl lid a rozdělil je na tři skupiny a v poli položil zálohy; a když uviděl, že hle, lid z města vychází, povstal proti nim a napadl je;
44. a Avímelech a skupiny, jež byly při něm, se vyrojili a zastavili se u vchod u do brány města, a dvě skupiny se rozběhly proti všem, kteří byli v poli, a pobili je.
45. A Avímelech po celý onen den bojoval proti městu a města dobyl a pozabíjel lid, jenž byl v něm, a město pobořil a posypal je solí.
46. To když uslyšeli všichni obyvatelé věže Šechemu, vešli do krytu BOHA Beríth;
47. a Avímelechovi bylo oznámeno, že se všichni obyvatelé věže Šechemu shromáždili.
48. Avímelech tedy vystoupil na horu Calmón, on i všechen lid, jenž byl s ním, a Avímelech vzal v svou ruku sekeru a nasekal chvojí ze stromů; to nakladl na své rameno a k lidu, jenž byl při něm, řekl: Co vidíte, že činím, pospěšte, učiňte právě tak jako já.
49. Nasekali tedy, i všechen lid, každý svého chvojí a odešli za Avímelechem a nakladli na kryt a zažehli kryt nad nimi ohněm, takže umřeli i všichni lidé z věže Šechemu, muži i ženy.
50. A Avímelech se odebral k Tévéci a položil se proti Tévéci a dobyl jí.
51. A vprostřed města byla pevná věž a tam uprchli všichni muži a ženy a všichni občané města a zavřeli za sebou a vystoupili na střechu věže.
52. A Avímelech přišel až k věži a jal se proti ní bojovat; i přiblížil se až ke vchodu do věže podpálit ji ohněm;
53. a jedna žena na hlavu Avímelechovu shodila svrchní žernov a rozrazila jeho lebku.
54. I zavolal spěšně na mladíka nosícího jeho zbroj a řekl mu: Vytas svůj meč a usmrť mě, aby o mně neříkali: Zabila ho žena. Jeho mladík ho tedy probodl, takže umřel.
55. A když Isráélovi muži shledali, že Avímelech umřel, odešli každý k svému místu.
56. Tak Bůh vrátil zlo, jež Avímelech spáchal vůči svému otci zabitím svých sedmdesáti bratrů,
57. a všechno zlo mužů Šechemu vrátil na jejich hlavu, i ocitlo se na nich zlořečení Jótháma, syna Jerubbaalova.

Soudců 10:1-18
1. A po Avímelechovi povstal k vysvobození Isráéle Tólá, syn Púy, syna Dódova, muž Jissaschárův; ten bydlel v Šámíru v pohoří Efrájimově
2. a soudil Isráéle po dvacet a tři léta. A když umřel, byl pohřben v Šámíru.
3. A po něm povstal Jáír, Gileádí; ten Isráéle soudil po dvacet a dvě léta
4. a do stalo se mu třiceti synů, jezdících na třiceti oslech, a měli třicet měst; těm až po tento den dávají název Chavvóth-Jáír, jež jsou v zemi Gileádu.
5. A když Jáír umřel, byl pohřben v Kámónu.
6. A Isráélovy děti se jaly dále činit, co bylo v očích Hospodinových zlé; a no, jali se sloužit Baalím a Aštáróth a bohům Arámu a bohům Cídónu a bohům Móáva a bohům dětí Ammónových a bohům Pelištím a opustili Hospodina a přestali mu sloužit,
7. takže proti Isráélovi vzplál Hospodinův hněv, i vydal je napospas ruce Pelištím a ruce synů Ammónových.
8. Ti se v onom roce jali Isráélovy děti drtit a krušit na osmnáct let, všechny Isráélovy děti, jež byly na druhé straně Jordánu, v zemi Emórího, jenž byl v Gileádu.
9. A synové Ammónovi se jali překračovat Jordán k bojování proti Júdovi a proti Benjámínovi a proti domu Efrájimovu, takže Isráélovi nastala veliká úzkost.
10. I jaly se Isráélovy děti k Hospodinu křičet výrokem: Zhřešili jsme vůči tobě, a no, že jsme svého Boha opustili a jali se sloužit Baalím.
11. A Hospodin k Isráélovým dětem řekl: Zda ne od Egypťanů a od Emórího, od synů Ammónových a od Pelištím -
12. i Cídóním a Amálék a Máón vás stísnili, a když jste se jali ke mně křičet, vysvobodil jsem vás z jejich ruky,
13. a le vy jste opustili mne a jali jste se sloužit jiným bohům. Proto vás dále vysvobozovat nebudu;
14. jděte a křičte k bohům, v nichž jste našli zálibu, oni nechť vám v době vaší úzkosti poskytují vysvobození.
15. A Isráélovy děti k Hospodinu řekly: Zhřešili jsme; ty s námi nalož podle všeho, co bude dobré v tvých očích, jen nás, prosíme, tohoto dne vyprosť.
16. A odstranili zprostřed sebe cizí bohy a jali se sloužit Hospodinu, i stala se jeho duše netrpělivou pro svízel Isráélovu.
17. A synové Ammónovi byli svoláni a položili se v Gileádu; i synové Isráélovi se shromáždili a položili se v Micpě.
18. A lid, vůdcové Gileádu, řekli jeden k druhému: Kdo bude tím mužem, jenž bude začínat bojovat proti synům Ammónovým, bude všem obyvatelům Gileádu hlavou.

Žalmy 50:1-6
1. (Zpěv s hudebním doprovodem od Ásáfa.) BŮH, Bůh-Hospodin, mluví a volá zem od vzcházení slunce až po jeho zajití;
2. z Cijjónu, dokonalosti krásy, se Bůh zaskvěl -
3. náš Bůh přichází a nemlčí. Před jeho tváří sžírá oheň a vůkol něho je velmi rozbouřeno;
4. volá na nebesa shora a na zem stran souzení svého lidu:
5. Shromážděte mi mé zbožné, uzavřevší mou smlouvu nad obětí!
6. A nebesa hlásají jeho spravedlnost, ano, Bůh - on se chystá soudit! Seláh.

Přísloví 14:25-27
25. Svědek věrný vyprošťuje duše, a le klam ný vydechuje nepravdy.
26. V úctě k Hospodinu je silná důvěra; tam jeho děti mají útočiště.
27. Úcta k Hospodinu je studnice života k ujití před léčkami smrti.

Lukáš 16:1-31
1. A pravil i k [svým] učedníkům: Byl jakýsi bohatý člověk, jenž měl správce, a ten byl u něho uveden v podezření, jako by jeho vlastnictví promrhával.
2. I zavolal ho a řekl mu: Co to o tobě slyším? Odevzdej vyúčtování své správy, neboť již nebudeš moci být správcem.
3. A ten správce řekl sám v sobě: Co mám učinit? Vždyť můj pán ode mne odnímá správu. Kopat nejsem schopen, žebrat se stydím…
4. Vím, co učiním, abych, až budu ze správy sesazen, byl přijat do jejich domů.
5. I přivolal si po jednom všechny dlužníky svého pána a prvnímu pravil: Kolik dlužíš mému pánu?
6. A on řekl: Sto batů oleje. A on mu řekl: Tu máš svůj úpis, rychle sedni a napiš padesát.
7. Nato řekl jinému: A kolik dlužíš ty? A on řekl: Sto korů pšenice. I praví mu: Tu máš svůj úpis a napiš osmdesát.
8. A ten pán se o tom nespravedlivém správci vyslovil s uznáním, že se zachoval prozíravě, protože synové tohoto světa jsou vůči svému pokolení prozíravější než synové světla.
9. A já vám pravím: Čiňte si z mamonu nespravedlivosti přátele, abyste, až ho bude ubývat, byli přijat do těch věčných stanů.
10. Kdo je věren v nejmenším, je věren i v mnohém, a kdo je nespravedliv v nejmenším, je nespravedliv i v mnohém;
11. jestliže jste se tedy neukázali věrnými v mamonu nespravedlivém, kdo vám svěří to, co je pravé?
12. A jestliže jste se neukázali věrnými v tom, co patří druhému, kdo vám dá to, co je vaše?
13. Žádný čeledín nemůže být nevolníkem dvěma pánům; buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se jednoho přidrží a druhým pohrdne. Nemůžete být nevolníky Bohu i mamonu.
14. A všechny tyto věci slyšeli i farizeové; měli rádi peníze a jízlivě se mu pošklebovali.
15. I řekl jim: Vy jste takoví, že sami sebe ospravedlňujete před lidmi, Bůh však vaše srdce zná, protože to, co je mezi lidmi vysoce hodnoceno, je před Bohem ohavností.
16. Zákon a proroci byli až do Jana; od té doby se v blahé zvěsti hlásá Boží království a každý se do něho dobývá náporem,
17. je však snadnější, by pominulo nebe i země, než a by ze zákona padla jediná tečka.
18. Každý, kdo propouští svou ženu a žení se s jinou, cizoloží, a každý, kdo se žení s propuštěnou od muže, cizoloží.
19. I byl jakýsi bohatý člověk, i odíval se purpurem a kmentem a denně si skvěle dopřával;
20. a [byl] jakýsi chuďas jménem Lazar [, jenž], posetý vředy, ležel u jeho vrat
21. a toužil být nakrmen z drobtů, jež padaly ze stolu toho boháče; nadto přicházeli i psi a olizovali jeho vředy.
22. I stalo se, že ten chuďas umřel a byl od andělů odnesen do náruče Abrahamovy. A umřel i ten boháč a byl pohřben;
23. a v hádu pozvedl, jsa v mukách, své oči, i vidí z daleka Abrahama a v jeho náruči Lazara.
24. A on zvolal a řekl: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil koneček svého prstu do vody a ochladil můj jazyk, protože v tomto plameni trpím bolest.
25. Abraham však řekl: Dítě, vzpomeň si, že ty jsi ve svém životě plnou měrou obdržel své dobré věci a Lazar podobně věci zlé, nyní však je zde potěšován a ty trpíš bolest.
26. A při tom všem mezi námi a vámi trvale zeje veliká propast tak, aby ti, kdo chtějí přestoupit odtud k vám, nemohli, a ti odtamtud aby nepronikali k nám.
27. I řekl: Prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do domu mého otce,
28. neboť mám pět bratrů, tak, aby jim naléhavě svědčil, aby nepřišli i oni do tohoto místa muk.
29. Abraham mu však praví: Mají Mojžíše a proroky, nechť je poslechnou.
30. On však řekl: Nikoli, otče Abrahame, nýbrž kdyby se k nim odebral někdo od mrtvých, dají se na pokání.
31. I řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají si říci, ani kdyby někdo vstal zprostřed mrtvých.