A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 16

Jozue 21:1-45
1. A hlavy otců Lévíovců přistoupily k Eleázárovi, knězi, a k Jóšuovi, synu Núnovu, a k hlavám otců větví Isráélových dětí
2. a promluvili k nim v Šíle v zemi Kenáanu výrokem: Hospodin skrze Mojžíše rozkázal dát nám města k bydlení a jejich obvody pro náš dobytek.
3. Isráélovi synové tedy Lévíovcům ze svého dědictví na příkaz Hospodinův dali tato města a jejich obvody:
4. Vyšel tedy los čeledím Keháthího a dětem Áróna, kněze, z Lévíovců, se do stalo z dědictví z větve Júdovy a z větve Šimeóního a z větve Benjámínovy losem třinácti měst,
5. a dětem Keháthovým, jež pozůstávaly, losem z čeledí větve Efrájimovy a z větve Dánovy a z poloviny větve Menaššéovy desíti měst,
6. a dětem Géršónovým losem z čeledí větve Jissáschárovy a z větve Ášérovy a z větve Naftálího a z poloviny větve Menaššéovy v Bášánu třinácti měst;
7. dětem Merárího po jejich čeledích z větve Reúvénovy a z větve Gádovy a z větve Zevúlunovy dvanácti měst.
8. Tato města tedy a jejich obvody Isráélovi synové Lévíovcům dali losem podle toho, co rozkázal Hospodin skrze Mojžíše.
9. I dali z větve dětí Júdových a z větve dětí Šimeónových tato města, jež vyčetl i jmény,
10. a do stalo se jich dětem Árónovým od čeledí Keháthího, od dětí Lévího, neboť jim patřil první los;
11. i dali jim Kirjath-Arbu, město otce Anákova, to je Chevrón, v pohoří Júdově, a jeho obvody okolo něho,
12. a le pole toho města a jeho vsi dali Kálévovi, synu Jefunnéovu, v jeho držbu.
13. Dali tedy synům Áróna, kněze, Chevrón, město útočiště toho, kdo by někoho zabil, a jeho obvody, a Livnu a její obvody,
14. a Jattír a jeho obvody, a Eštemóu a její obvody,
15. a Chólón a jeho obvody, a Devir a jeho obvody,
16. a Ajin a jeho obvody, a Juttu a její obvody, Béth-šemeš a jeho obvody, devět měst z těchto dvou kmenů.
17. A z větve Benjámínovy Giveón a jeho obvody, Gevu a její obvody,
18. Anáthóth a jeho obvody, a Almón a jeho obvody, čtyři města.
19. Všechna města synů Árónových, kněží: třináct měst a jejich obvody.
20. A stran čeledí dětí Keháthových, Lévíovců, již pozůstávali z dětí Keháthových, těm se do stalo měst jejich losu z větve Efrájimovy;
21. dali jim tedy město útočiště toho, kdo by někoho zabil, Šechem v pohoří Efrájimově, a Gezer a jeho obvody,
22. a Kivcajim a jeho obvody, a Béth-chórón a jeho obvody, čtyři města.
23. A z větve Dánovy El-teké a jeho obvody, Gibbethón a jeho obvody,
24. Ajjálón a jeho obvody, Gath-Rimmón a jeho obvody, čtyři města.
25. A z polovice větve Menaššéovy Taenach a jeho obvody a Gath-Rimmón a jeho obvody, dvě města.
26. Všech měst deset a jejich obvody, pro čeledi Keháthových dětí, jež pozůstávaly.
27. A dětem Géršónovým z čeledí Lévíovců: z poloviny větve Menaššéovy město útočiště toho, kdo by někoho zabil, Gólán v Bášánu a jeho obvody, a Beešteru a její obvody, dvě města;
28. a z větve Jissaschárovy Kišjón a jeho obvody a Davrath a jeho obvody,
29. Jarmúth a jeho obvody, Én-ganním a jeho obvody, čtyři města;
30. a z větve Ášérovy Mišeal a jeho obvody, Avaddón a jeho obvody,
31. Chelkáth a jeho obvody, a Rechóv a jeho obvody, čtyři města.
32. A z větve Naftálího město útočiště toho, kdo by někoho zabil, Kedeš v Gálíle a jeho obvody, a Chammóth-Dór a jeho obvody, a Kartán a jeho obvody, tři města.
33. Všechna města Géršunního po jejich čeledích: třináct měst a jejich obvody.
34. A čeledím dětí Merárího, Lévíovcům, již pozůstávali, od větve Zevúlunovy Jokneám a jeho obvody, a Kartu a její obvody,
35. Dimnu a její obvody, Nahalál a jeho obvody, čtyři města. [
36. A z větve Reúvénovy Becer a jeho obvody, a Jácu a její obvody,
37. Kedemóth a jeho obvody, a Mé-faath a jeho obvody, čtyři města.].
38. A z větve Gádovy město útočiště toho, kdo by někoho zabil, Rámóth v Gileádu a jeho obvody, a Machanájim a jeho obvody,
39. a Chešbón a jeho obvody, Jaezér a jeho obvody; všechna města čtyři.
40. Všechna města pro děti Merárího po jejich čeledích, jež pozůstávaly z čeledí Lévíovců, to byl jejich los: dvanáct měst.
41. Všechna města Lévíovců vprostřed držby Isráélových dětí: čtyřiaosmdesát měst a jejich obvody.
42. Tato města byla, město jako město, s jejich obvody okolo nich; tak bylo se všemi těmito městy.
43. Dal tedy Hospodin Isráéli všechnu zem, již přísahou slíbil dát jejich otcům, i zaujali ji a usídlili se v ní
44. a Hospodin pro ně zjednal klid ze všech stran podle všeho, co jejich otcům přísahou slíbil, takže se nikdo ze všech jejich nepřátel nemohl postavit proti jejich tváři; všechny jejich nepřátele vy dal Hospodin v jejich ruku.
45. Nepadlo nic ze všech dobrých věcí, o nichž Hospodin k Isráélovým dětem promluvil; vše se uskutečnilo.

Jozue 22:1-34
1. Tehdy Jóšua povolával Reúvéního a Gádího a polovinu větve Menaššéovy
2. a řekl k nim: Vy jste zachovali vše, co vám rozkázal Mojžíš, nevolník Hospodinův, i na hlas můj jste uposlechli stran všeho, co jsem vám rozkázal.
3. Po těchto mnoho dní až po tento den jste své bratry neopustili a zachovávali jste nařízení rozkazu Hospodina, vašeho Boha.
4. Nyní pak dal Hospodin, váš Bůh, vašim bratrům klid podle toho, co k nim promluvil; nyní se tedy otočte a jděte si do svých stanů do země své držby, již vám dal Mojžíš, nevolník Hospodinův, na druhé straně Jordánu.
5. Jen velmi dbejte o vykonávání rozkazu a zákona, jejž vám Mojžíš, nevolník Hospodinův, rozkázal, o milování Hospodina, vašeho Boha, a o chození po všech jeho cestách a o zachovávání jeho rozkazů a o lpění na něm a o službu jemu celým svým srdcem a celou svou duší.
6. A Jóšua jim požehnal a propustil je, i odešli do svých stanů.
7. A polovinu kmene Menaššéova obdařil Mojžíš v Bášánu a Jóšua jeho polovinu obdařil na této straně Jordánu k západu, a když je Jóšua také propustil do jejich stanů, požehnal i jim
8. a pronesl k nim výrok: Vraťte se do svých stanů s mnoha bohatstvími a s velmi četnými stády, se stříbrem a se zlatem a s mosazí a s železem a se šatstvem ve veliké m množství; rozdělte se o lup od vašich nepřátel se svými bratry.
9. A děti Reúvenovy a děti Gádovy a polovina kmene Menaššéova se obrátili zpět a odebrali se z blízkosti dětí Isráélových, z Šíla, jež je v zemi Kenáanu, k odchodu do země Gileádu, do země své držby, v níž držby nabyli podle příkazu Hospodinova skrze Mojžíše.
10. A když přišli do končin Jordánu, jež jsou v zemi Kenáanu, zbudovali tam synové Reúvenovi a synové Gádovi a polovina kmene Menaššéova před Jordánem oltář, nápadně veliký oltář;
11. a Isráélovy děti uslyšely výrok: Hle, synové Reúvenovi a synové Gádovi a polovina kmene Menaššéova zbudovali naproti zemi Kenáanu v končinách Jordánu oltář naproti Isráélovým dětem.
12. To když Isráélovy děti uslyšely, sešlo se všechno shromáždění Isráélových synů do Šíla k vystoupení vojenskou výpravou proti nim.
13. Vyslali tedy Isráélovi synové k synům Reúvenovým a k synům Gádovým a k polovině kmene Menaššéova do země Gileádu Pincháse, syna Eleázára, kněze,
14. a s ním deset náčelníků, po jednom náčelníku na každý dům otce, ze všech větví Isráélových, z nichž každý byl tisícům Isráélovým hlavou domu jejich otců.
15. I přišli k synům Reúvenovým a k synům Gádovým a k polovině kmene Menaššéova do země Gileádu a promluvili s nimi výrokem:
16. Takto řeklo všechno shromáždění Hospodinovo: Co je toto za věrolomnost, jíž jste se věrolomně dopustili proti Isráélovu Bohu dnešním od vrácením od následování Hospodina ve svém zbudování si oltáře, svým dnešním vzbouřením proti Hospodinu?
17. Zda je nám nepravost Peóra málo, od níž jsme se po tento den neočistili, a č ve shromáždění Hospodinově nastala pohroma,
18. že se vy dnes musíte od vracet od následování Hospodina? A le budete-li se vy dnes proti Hospodinu bouřit, stane se, že se zítra bude hněvat na celé Isráélovo shromáždění.
19. A vůbec - je -li země vaší držby nečistá, přejděte si do země držby Hospodinovy, kde pobývá obydlí Hospodinovo, a nabuďte držby vprostřed nás; a le proti Hospodinu nechť se nebouříte, aniž budete zamítat nás ve svém zbudování si oltáře mimo oltář Hospodina, našeho Boha.
20. Zda se Áchán, syn Zerachův, věrolomně nedopustil věrolomnosti při odevzdaném, takže přišlo rozhněvání na celé shromáždění Isráélovo a nejen on sám zahynul ve své nepravosti?
21. A synové Reúvenovi a synové Gádovi a polovina kmene Menaššéova odpověděli a oslovili hlavy tisíců Isráélových:
22. Bůh bohů, Hospodin, Bůh bohů, Hospodin, ten ví, a Isráél, ten bude vědět: Jestliže ve vzbouření a jestliže ve věrolomnosti proti Hospodinu, - nechť nás nezachraňuješ tohoto dne! -
23. jsme se jali budovat si oltář k od vrácení od následování Hospodina a jestliže k vznášení na něm vzestupné oběti a oběti daru a jestliže k vykonávání na něm obětí pokojných hodů - Hospodin, on nechť vyvozuje důsledky,
24. nýbrž jestliže jsme toto neučinili z obavy z jedné věci, s myšlenkou, že později budou vaše děti k našim dětem pronášet výrok: Co je vám po Hospodinu, Bohu Isráélovu?
25. Vždyť Hospodin mezi nás a mezi vás, děti Reúvénovy a děti Gádovy, položil hranici, Jordán! Nemáte podílu v Hospodinu! A vaše děti způsobí, že naše děti přestanou mít Hospodina v úctě.
26. Řekli jsme tedy: Nuže, dávejme si práci se zbudováním oltáře, ne k vzestupné ani k jiné oběti,
27. nýbrž on bude svědkem mezi námi a mezi vámi a mezi našimi pokoleními po nás o věrné službě Hospodinu před jeho tváří našimi vzestupnými a jinými našimi obětmi a našimi pokojnými hody, a ť vaše děti později neříkají našim dětem: Nemáte podílu v Hospodinu!
28. Řekli jsme tedy: A jestliže to budou říkat k nám a neb k našim pokolením později, stane se, že řekneme: Vizte vypodobnění oltáře Hospodinova, jež zřídili naši otcové, ne k vzestupné ani k jiné oběti, nýbrž je ono svědkem mezi námi a mezi vámi.
29. Daleko nám od toho - bouřit se proti Hospodinu a od vracet se dnes od následování Hospodina, budovat oltář k vzestupné oběti, k oběti daru a k jiné oběti mimo oltář Hospodinův, jenž je před jeho obydlím!
30. A když uslyšel Pinchás, kněz, a náčelníci shromáždění a hlavy tisíců Isráélových, kteří byli s ním, slova, jež vyslovili synové Reúvenovi a synové Gádovi a synové Menaššéovi, bylo jim to vhod
31. a Pinchás, syn Eleázára, kněze, k synům Reúvenovým a k synům Gádovým a k synům Menaššéovým řekl: Dnes jsme poznali, že vprostřed nás je Hospodin, neboť jste se této věrolomnosti proti Hospodinu věrolomně nedopustili; vyprostili jste tudíž Isráélovy děti z ruky Hospodinovy.
32. I vrátil se Pinchás, syn Eleázára, kněze, a náčelníci z blízkosti synů Reúvénových a z blízkosti synů Gádových, ze země Gileádu, do země Kenáanu k dětem Isráélovým a přinesli odtamtud zvěst,
33. a ta zvěst byla Isráélovým dětem vhod, i jaly se Isráélovy děti velebit Boha a nemluvili o vystoupení vojenskou výpravou ke zpustošení země, v níž děti Reúvenovy a děti Gádovy bydlely.
34. A synové Reúvenovi a synové Gádovi o tom oltáři provolali: Že on je mezi námi svědkem, že Hospodin je Bůh.

Žalmy 46:7-11
7. Hospodin zástupů je s námi, záštitou je nám Bůh Jákóbův. Seláh.
8. Pojďte, shlédněte působení Hospodina, jenž na zem uvádí hrůzy,
9. zastavuje války až po okraj země, láme luk a rozsekává kopí, vozy ohněm spaluje:
10. Přestaňte a poznejte, že já jsem Bůh! Budu vyvyšován mezi národy, budu vyvyšován na zemi.
11. Hospodin zástupů je s námi, záštitou je nám Bůh Jákóbův. Seláh.

Přísloví 14:12-13
12. Je cesta před tváří člověka správná, a le její posledek - cesty smrti.
13. I při smíchu srdce bolívá a posledek radosti bývá zármutek.

Lukáš 13:1-22
1. I byli v téže době přítomni někteří, přinášející mu zprávu o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s krví jejich obětí.
2. I řekl jim v odpověď: Myslíte si, že tito Galilejci byli hříšní nad všechny Galilejce, protože vytrpěli takové věci?
3. Nikoli, pravím vám, nýbrž nebudete-li se kát, zahynete všichni taktéž.
4. Anebo oněch osmnáct, na něž padla ta věž v Siloamu a zabila je - myslíte si, že ti byli vinni nade všechny lidi, kteří obývají Jerúsalém?
5. Nikoli, pravím vám, nýbrž nebudete-li se kát, zahynete všichni podobně.
6. A pronášel toto přirovnání: Kdosi měl ve své vinici zasazený fíkovník, i přišel a hledal na něm ovoce, a nenašel.
7. I řekl k vinaři: Hle, tři léta přicházím a hledám na tomto fíkovníku ovoce, a nenacházím. Vytni jej - nač i tu zemi zbavuje úrodnosti?
8. On mu však v odpověď praví: Pane, ponechej jej i tento rok do té doby, než okolo něho zkopám zemi a naházím hnoje,
9. a urodí-li přece ovoce - … Jinak jej vytneš napříště.
10. I vyučoval v sobotu v jedné ze synagog.
11. A hle, [byla tam ] jedna žena, mající osmnáct let ducha nemoci, i byla shrbená a úplně neschopna se vzpřímit.
12. A Ježíš, vida ji, na ni zavolal a řekl jí: Ženo, jsi zproštěna své nemoci.
13. A položil na ni ruce, i narovnala se okamžitě a oslavovala Boha.
14. Představený té synagogy však, jsa pln nevole, že Ježíš vykonal uzdravení v sobotu, pravil v odpověď davu: Je šest dní, v nichž je záhodno pracovat, v těch tedy přicházejte a dávejte se uzdravovat, a ne dne sobotního.
15. Pán mu tedy odpověděl a řekl: Pokrytci! Ne ní tomu tak, že každý z vás v sobotu své hovězí dobytče nebo osla uvolňuje od jeslí, odvede a napájí?
16. A tato, jež je dcera Abrahamova, kterou Satan svázal, hle, na osmnáct let - nebylo záhodno, by dne sobotního byla od této vazby uvolněna?
17. A co tyto věci říkal, byli všichni, kdo mu byli odpůrci, naplňováni studem a všechen dav se radoval nade všemi těmi slavnými věcmi, jež se od něho děly.
18. I pravil: Čemu je Boží království podobno a k čemu je připodobním?
19. Je podobno zrnu hořčice, jež jeden člověk vzal a hodil do své zahrady, i vyrostlo a stalo se velikým stromem a v jeho větvích se jali hřadovat ptáci nebe.
20. A dále řekl: K čemu připodobním Boží království?
21. Je podobno kvasu, jejž jedna žena vzala a skryla do tří sat mouky, až byla všechna zkvašena.
22. I procházel města za městy a vsi za vsemi, vyučuje a konaje si cestu do Jerúsaléma.