A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 5

4 Mojžíšova 7:1-89
1. A v den Mojžíšova dokončení vztyčování obydlí, když je pomazal a posvětil je, i všechna jeho zařízení, i oltář a všechna náčiní k němu, také je pomazal a posvětil je, se stalo,
2. že náčelníci Isráélovi - oni byli hlavami domů svých otců, oni byli náčelníky větví, již stáli nad těmi, již byli podrobeni přehlídce - předložili
3. a před tvář Hospodinovu dopravili své obětní dary: šest krytých vozů a dvanáct kusů skotu, vůz za dva náčelníky a hovězí dobytče jednoho; i přivezli je blíže k průčelí stanu setkávání.
4. A Hospodin k Mojžíšovi pronesl výrok:
5. Vezmi je od nich, a ť jsou k sloužení službou stanu setkávání, a dej je Lévíovcům, každému podle povahy jeho služby.
6. A Mojžíš ty vozy a ten skot vzal a dal je Lévíovcům:
7. dva vozy a čtyři kusy skotu dal synům Géršónovým podle povahy jejich služby,
8. a čtyři vozy a osm kusů skotu dal synům Merárího podle povahy jejich služby pod správou Íthámára, syna Áróna, kněze.
9. A synům Keháthovým nedal, neboť jejich byla služba svatyně; nosili na ramenou.
10. A náčelníci předložili dary k odevzdání oltáře v den jeho pomazání, totiž před oltář předložili náčelníci každý svůj obětní dar.
11. A Hospodin k Mojžíšovi řekl: Každý náčelník k svému dni; tak budou předkládat každý svůj obětní dar.
12. Ten, jenž svůj obětní dar v první den předkládal, tedy byl Nachšón, syn Ammínádávův, patřící k větvi Júdově,
13. a jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
14. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
15. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
16. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
17. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Nachšóna, syna Ammínádávova.
18. V druhý den předložil Nathaneél, syn Cúarův, náčelník Jissáschárův;
19. předložil svůj obětní dar: jednu mísu ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
20. jednu pánvici z deseti šeklů zlata, plnou kouřidla,
21. jednoho mladého býka, jednoho berana, jednoho ročního beránka k vzestupné oběti,
22. jednoho chlupatce z koz k oběti za hřích
23. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Nathaneéla, syna Cúarova.
24. V třetí den náčelník synů Zevulúnových Elíáv, syn Chélónův;
25. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
26. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
27. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
28. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
29. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Elíáva, syna Chélónova.
30. Ve čtvrtý den náčelník synů Reúvénových Elícúr, syn Šedeúrův;
31. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
32. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
33. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
34. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
35. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Elícúra, syna Šedeúrova.
36. V pátý den náčelník synů Šimeónových Šelumíél, syn Cúríšaddájův;
37. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
38. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
39. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
40. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
41. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Šelumíéla, syna Cúríšaddájova.
42. V šestý den náčelník synů Gádových Eljásáf, syn Deúélův;
43. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
44. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
45. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
46. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
47. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Eljásáfa, syna Deúélova.
48. V sedmý den náčelník synů Efrájimových Elíšámá, syn Ammíhúdův;
49. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
50. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
51. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
52. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
53. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Elíšámy, syna Ammíhúdova.
54. V osmý den náčelník synů Menaššéových Gamliél, syn Pedáhcúrův;
55. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
56. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
57. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
58. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
59. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Gamliéla, syna Pedáhcúrova.
60. V devátý den náčelník synů Benjámínových Avídán, syn Gideóního;
61. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
62. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
63. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
64. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
65. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Avídána, syn Gideóního.
66. V desátý den náčelník synů Dánových Achíezer, syn Ammíšaddájův;
67. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
68. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
69. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
70. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
71. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Achíezera, syna Ammíšaddájova.
72. V jedenáctý den byl den náčelníka synů Ášérových Pageíéla, syna Ochranova;
73. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
74. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
75. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
76. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
77. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Pageíéla, syna Ochranova.
78. V dvanáctý den byl den náčelníka synů Naftálího Áchíry, syna Énánova;
79. jeho obětní dar: jedna mísa ze stříbra, její váha třicet a sto šeklů, jeden okřín ze stříbra, sedmdesát šeklů podle šeklu svatyně, obojí plné jemné mouky, zadělané olejem, k oběti daru,
80. jedna pánvice z deseti šeklů zlata, plná kouřidla,
81. jeden mladý býk, jeden beran, jeden roční beránek k vzestupné oběti,
82. jeden chlupatec z koz k oběti za hřích
83. a k oběti pokojných hodů dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů, pět ročních beránků; toto byl obětní dar Áchíry, syna Énánova.
84. Toto byly dary k odevzdání oltáře v den jeho pomazání od náčelníků Isráélových: dvanáct mis ze stříbra, dvanáct okřínů ze stříbra, dvanáct pánvic ze zlata;
85. jedna mísa ze stříbra třicet a sto šeklů a jeden okřín sedmdesát; všeho stříbra nádob dva tisíce a čtyři sta, podle šeklu svatyně;
86. dvanáct pánvic ze zlata, plných kouřidla, pánvice po deseti podle šeklu svatyně; všeho zlata pánvic dvacet a sto.
87. Všeho skotu k vzestupné oběti: dvanáct býků, dvanáct beranů, dvanáct ročních beránků a oběť dar u k nim; a dvanáct chlupatců z koz k oběti za hřích;
88. a všeho skotu k oběti pokojných hodů: dvacet a čtyři býci, šedesát beranů, šedesát kozlů, šedesát ročních beránků. Toto byly dary k odevzdání oltáře po jeho pomazání.
89. A kdykoli Mojžíš vešel do stanu setkávání mluvit s ním, tu slýchal hlas mluvícího k němu ze slitovnice, jež byla na skříňce svědectví, zprostřed dvou kerúbů; tak k němu mluvíval.

4 Mojžíšova 8:1-26
1. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
2. Promluv k Árónovi a řekni k němu: Při tvém rozžehání lamp bude těch sedm lamp svítit ku přední straně svícnu.
3. A Árón tak učinil: K přední straně svícnu se jal rozžehat jeho lampy podle toho, co Hospodin Mojžíšovi rozkázal.
4. A vypracování svícnu bylo toto: byl tepanou prací, až po svou patici, až po své květy byl on tepanou prací podle vidění, jež Hospodin dal vidět Mojžíšovi; tak svícen zhotovil i.
5. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
6. Vezmi Lévíovce zprostřed Isráélových dětí a očisť je;
7. a k jejich očištění s nimi budeš činit takto: Nastříkej na ně vodu k očišťování, i přejdou po celém svém mase břitvou a operou svá roucha, a ť se očistí.
8. A vezmou mladého býka a k němu oběť dar u, jemnou mouku zadělanou olejem, a druhého mladého býka budeš brát k oběti za hřích;
9. a musíš Lévíovce přivést blíže k průčelí stanu setkávání a svolat celé shromáždění Isráélových dětí;
10. Lévíovce tedy budeš přivádět blíže před tvář Hospodinovu a Isráélovy děti položí na Lévíovce své ruce
11. a Árón Lévíovce poobrací v oběť obracení tváři Hospodinově ze strany Isráélových dětí, a ť jsou k sloužení službou Hospodinu.
12. A Lévíovci musejí položit své ruce na hlavu těch býků, i učiň jednoho obětí za hřích a jednoho vzestupnou obětí Hospodinu k učinění zadost za Lévíovce;
13. i musíš Lévíovce postavit před tvář Árónovu a před tvář jeho synů a poobracet je v oběť obracení Hospodinu.
14. Tak budeš Lévíovce zprostřed Isráélových dětí vyčleňovat, i do stanou se Lévíovci mně.
15. A potom budou Lévíovci přicházet k obsluhování stanu setkávání. Tak je budeš očišťovat a obracet je v oběť obracení,
16. neboť oni jsou mi dáni - dáni zprostřed Isráélových dětí, místo protrhujícího každou dělohu, všeho prvorozeného mezi Isráélovými dětmi, jsem je vzal sobě,
17. neboť vše prvorozené mezi Isráélovými dětmi patří mně, mezi lidmi i mezi dobytkem; v den mého pobití všeho prvorozeného v zemi Egypta jsem si je posvětil,
18. a místo všeho prvorozeného mezi Isráélovými dětmi jsem vzal Lévíovce
19. a dal jsem Lévíovce darem Árónovi a jeho synům zprostřed Isráélových dětí k sloužení službou Isráélových dětí při stanu setkávání a k činění zadost za Isráélovy děti, a ť není mezi Isráélovými dětmi pohromy pro přibližování Isráélových dětí k svatyni.
20. I učinil Mojžíš a Árón a celé shromáždění Isráélových dětí s Lévíovci podle všeho, co Hospodin Mojžíšovi stran Lévíovců rozkázal; tak s nimi Isráélovy děti učinily;
21. a Lévíovci se očistili a oprali svá roucha a Árón je poobracel v oběť obracení tváři Hospodinově, i učinil za ně Árón zadost a očistil je.
22. A potom se Lévíovci jali přicházet k sloužení službou při stanu setkávání před tváří Árónovou a před tváří jeho synů podle toho, co Hospodin Mojžíšovi o Lévíovcích rozkázal; tak s nimi učinili.
23. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
24. Toto je, co se týče Lévíovců: od věku pětadvaceti let a výše bude přicházet k uskutečňování povolání ve službě stanu setkávání,
25. od věku padesáti let bude od povolání služby odstupovat a nebude již sloužit;
26. bude sice smět přisluhovat svým bratrům při stanu setkávání v zachovávání povinností, a le sám sloužit nebude. Takto budeš činit s Lévíovci při jejich povinnostech.

Žalmy 31:1-5
1. (Řediteli hudby. Zpěv s hudebním doprovodem od Dávida.) Na tebe, Hospodine, spoléhám, kéž nejsem nikdy zklamáván; zachraňuj mě ve své spravedlnosti,
2. nakloň své ucho ke mně, chvatem mě vyprosť, buď mi skálou útočiště, domem hradeb k mému vysvobození,
3. vždyť mé skalisko a má pevnost jsi ty; kéž mě tedy vzhledem k svému jménu vodíš a řídíš mě,
4. vyvádíš mě z té sítě, již mi zatajili, neboť ty jsi mé útočiště,
5. ve tvou ruku svěřuji svého ducha. Osvobodil jsi mě, Hospodine, věrný BOŽE;

Přísloví 11:4-6
4. V den hněvu neprospívá majetek, a le spravedlnost vyprošťuje ze smrti.
5. Spravedlnost bezúhonného upravuje jeho cestu, a le zlovolný padá svou zlovůlí.
6. Upřímné vyprošťuje jejich spravedlnost, a le zlovolní jsou polapováni svou žádostivostí.

Marek 9:1-29
1. A pravil jim: Věru, pravím vám: Z těch, kdo zde stojí, jsou někteří tací, že nikterak neokusí smrti, než uvidí Boží království přišedší v moci.
2. A po šesti dnech s sebou Ježíš bere Petra a Jakuba s Janem a vyvádí je samotné na vysokou horu do ústraní. A byl před nimi přeměněn
3. a jeho šatstvo se stalo třpytivým, běloskvoucím [jako sníh], jak je valchář na zemi nemůže vybělit.
4. I ukázal se jim Eliáš s Mojžíšem, a mluvili s Ježíšem.
5. A Petr v odpověď Ježíšovi praví: RABBI, je dobré, že jsme zde. I zřiďme tři stany, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.
6. Nevěděl totiž, co by měl promluvit, neboť byli jati velikou bázní.
7. I objevil se oblak, zastiňující je, a z toho oblaku zazněl hlas: Tento je můj milovaný Syn - jemu naslouchejte.
8. A pojednou, rozhlédnuvše se, již při sobě neviděli nikoho, nýbrž Ježíše samotného.
9. A když z té hory sestupovali, napomenul je důtklivě, aby nikomu nevypravovali, co uviděli, leč až Syn člověka vstane zprostřed mrtvých.
10. A toho výroku se chopili, dohadujíce se mezi sebou, co je to vstát zprostřed mrtvých.
11. I dotazovali se ho, pravíce: Proč říkají písmaři, že nejprve musí přijít Eliáš?
12. A on jim v odpověď řekl: Eliáš, přijda ovšem nejprve, napravuje všechny věci; a jak je psáno o Synu člověka, že musí mnoho vytrpět a ne být uznán za nic;
13. pravím vám však, že Eliáš i přišel a učinili mu, cokoli se jim zachtělo, podle toho, jak je o něm psáno.
14. A když přišel k učedníkům, uviděl okolo nich početný dav a písmaře s nimi se dohadující.
15. A hned, když ho uviděli, všechen dav, se velmi zarazili, a přibíhajíce zdravili ho.
16. I otázal se jich: Co se s nimi dohadujete?
17. A jeden z davu mu odpověděl: Učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, jenž má němého ducha;
18. a kdekoli ho uchvátí, trhá jím, i tvoří se mu pěna a skřípe svými zuby a chřadne. A řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vyhnali, a nedokázali to.
19. On však jim v odpověď praví: Ó, nevěřící pokolení, dokdy budu u vás? Dokdy vás budu snášet? Veďte ho ke mně.
20. I přivedli ho k němu, a když ho ten duch uviděl, hned jím zalomcoval, i padl na zemi a válel se a tvořila se mu pěna.
21. I otázal se jeho otce: Jak je tomu dávno, co se mu to stalo? A on řekl: Od útlého dětství,
22. a mnohokrát ho hodil i do ohně i do vod, aby ho zahubil; ale můžeš-li co, ustrň se nad námi a pomoz nám.
23. A Ježíš mu řekl: To to můžeš-li je: můžeš-li uvěřit; tomu, kdo věří, jsou všechny věci možné.
24. A ten otec toho hošíka hned vykřikl a pravil [se slzami]: Věřím, buď nápomocen mé nevěře!
25. Ježíš však, vida, že se tam sbíhá dav, toho nečistého ducha pokáral, pravě mu: Ty němý a hluchý duchu, nařizuji ti já: Vyjdi z něho a již do něho nevstupuj!
26. A vykřiknuv a velice [jím] zalomcovav, vyšel, i stal se jakoby mrtvým, takže většinou říkali, že umřel;
27. Ježíš však, chopiv se jeho ruky, ho pozvedl, i vstal.
28. A když vstoupil do domu, dotazovali se ho stranou jeho učedníci: Proč se ho nepodařilo vyhnat nám?
29. I řekl jim: Tento druh nemůže vyjít nijak jinak než skrze modlitbu a půst.