A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 4

4 Mojžíšova 5:1-31
1. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
2. Rozkaž Isráélovým dětem, a ť z tábora vypuzují každého malomocného a každého majícího výtok a každého znečištěného při mrtvém;
3. od mužského po ženské pohlaví je musíte vypudit, ven vůči táboru je musíte vypudit, a ť neznečišťují tábor těch, vprostřed nichž já pobývám.
4. A Isráélovy děti tak učinily; a no, vypudili je ven vůči táboru podle toho, co Hospodin k Mojžíšovi promluvil - tak Isráélovy děti učinily.
5. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
6. Promluv k Isráélovým dětem: Kdykoli muž nebo žena budou páchat některý ze všech hříchů lidí tím, že se dopustí vyslovené nepoctivosti proti Hospodinu, takže se ona duše proviní,
7. pak nechť svůj hřích, jejž spáchali, vyznají, a čím se kdo provinil, se vrátí ve vlastní hodnotě toho a musí se k tomu přidat pětina toho a dá se tomu, vůči němuž se provinil i.
8. A nemá-li ten člověk příbuzného k vrácení dluhu jemu, připadne vrácený dluh Hospodinu, knězi, mimo berana zadostučinění, jímž se za něho bude činit zadost.
9. I každá oběť věnování, patřící ke kterékoli ze svatých věcí Isráélových dětí, jež předkládají knězi, se bude do stávat jemu,
10. a číkoli svaté věci se jemu budou do stávat; co mu kdo bude dávat, se bude do stávat jemu.
11. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
12. Promluv k Isráélovým dětem a řekni k nim: Kdykoli se žena kteréhokoli muže bude odvracet a dopustí se vyslovené nevěry proti němu,
13. takže s ní jiný muž ulehne s výlev em semene, a před očima jejího muže to bude skryto, protože se ona utají, že byla znečištěna, a svědka proti ní nebude a nebude přistižena,
14. a le na něho přijde duch žárlivosti, takže se na svou ženu, jež byla znečištěna, jme žárlit, nebo na něho přijde duch žárlivosti, takže se jme žárlit na svou ženu, jež znečištěna nebyla,
15. pak ten muž svou ženu přivede ke knězi a přinese její obětní dar za ni, desetinu éfy hrubé mouky z ječmene; nesmí na ni nalít oleje a nesmí na ni dát kadidla, neboť ona je obětí dar u veliké žárlivosti, dar u připomínky, připomínající nepravost.
16. A kněz ji přivede blíže a postaví ji před tvář Hospodinovu,
17. i vezme kněz svatou vodu v nádobě z hlíny, a z prachu, jenž je na podlaze obydlí, kněz bude brát a dá do té vody,
18. a tu ženu kněz postaví před tvář Hospodinovu a obnaží hlavu té ženy, a oběť dar u připomínky (ona je obětí dar u veliké žárlivosti ) dá na její dlaně; a v ruce kněze bude voda veliké hořkosti, jež působí prokletí.
19. A kněz ji zapřisáhne a řekne k té ženě: Neulehl-li s tebou jiný muž a neodvrátila-li ses znečištěním, jsouc pod svým mužem, buď bezpečna před touto vodou veliké hořkosti, jež působí prokletí;
20. a le odvrátila-li ses, jsouc pod svým mužem, a znečistila-li ses, neboť si přilehnutí při tobě dovolil muž mimo tvého muže, -
21. pak kněz tu ženu zapřisáhne přísahou kletby, i řekne kněz té ženě: Nechť tě Hospodin činí kletbou a přísahou vprostřed tvého lidu, takže ti Hospodin dá bedro v padlé a lůno opuchlé,
22. a nechť tato voda, jež působí prokletí, vejde v tvé útroby učinit tvé lůno opuchlým a tvé bedro v padlým. A ta žena řekne: Ámén, ámén.
23. A kněz tyto kletby zapíše v knihu a smyje do té vody veliké hořkosti,
24. a tou vodou veliké hořkosti, jež působí prokletí, napojí tu ženu, a ť ta voda, jež působí prokletí, v ni k veliké hořkosti vejde.
25. A kněz z ruky té ženy vezme tu oběť dar u veliké žárlivosti a poobrací tu oběť dar u před tváří Hospodinovou a předloží ji na oltář
26. a hrstí kněz z té oběti daru nabere její pamětní část; tu dá na oltář obrátit v kouř. A potom tu ženu napojí tou vodou;
27. a když ji tou vodou napojí, stane se, jestliže se znečistila a dopustila vyslovené nevěry proti svému muži, že v ni ta voda, jež působí prokletí, vejde k veliké hořkosti, takže její lůno opuchne a její bedro v padne a ta žena se stane kletbou vprostřed svého lidu.
28. A jestliže se ta žena neznečistila a je ona čista, pak bude bezpečna a bude semenem oplodňována.
29. Toto je zákon o veliké žárlivosti, když se žena bude odvracet, jsouc pod svým mužem, a znečistí se,
30. nebo o muži, na něhož bude přicházet duch žárlivosti, takže se na svou ženu jme žárlit; pak tu ženu postaví před tvář Hospodinovu, a ť při ní kněz vykoná vše podle tohoto zákona.
31. Pak bude muž prost viny, a le ona žena svou nepravost ponese.

4 Mojžíšova 6:1-27
1. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
2. Promluv k Isráélovým dětem a řekni k nim: Kdykoli se muž nebo žena bude chtít oddělit slíbením slibu zasvěcence k zasvěcení Hospodinu,
3. bude se zdržovat vína i všeho opojného; nesmí pít octa z vína a ni octa z ničeho opojného, a ni nesmí pít žádné šťávy z hroznů a ni nesmí jíst hroznů čerstvých a ni sušených.
4. Po všechny dni svého zasvěcenectví nesmí jíst z ničeho, co je připravováno z vinné révy, od jader a ž po slupku.
5. Po všechny dni slibu jeho zasvěcenectví nesmí přes jeho hlavu přejít břitva; do vyplnění dní, jež zasvěcuje Hospodinu, bude svatá; nechá růst uvolněnost vlasů své hlavy.
6. Po všechny dni svého zasvěcenectví Hospodinu nesmí přistoupit k mrtvé osobě,
7. k svému otci a ni k své matce, k svému bratru a ni k své sestře; nesmí se při nich znečistit, když budou mrtvi, neboť na jeho hlavě je zasvěcenectví jeho Boha.
8. Po všechny dni svého zasvěcenectví bude on svatý Hospodinu
9. a kdykoli před ním někdo v okamžiku náhle bude umírat, takže se znečistí hlava jeho zasvěcenectví, pak svou hlavu v den svého očištění oholí, bude ji holit v sedmý den,
10. a v osmý den ke knězi ke vchodu stanu setkávání musí přinést dvě hrdličky nebo dvě mláďata holubice
11. a kněz učiní jedno obětí za hřích a jedno vzestupnou obětí a učiní za něho zadost stran toho, čím při tom mrtvém zhřešil, a v onen den jeho hlavu posvětí.
12. A on dni svého zasvěcenectví Hospodinu zasvětí a za provinění přivede ročního beránka, a le dřívější dni budou muset pro padnout, neboť jeho zasvěcenectví bylo znečištěno.
13. A toto je zákon zasvěcence v den vyplnění dní jeho zasvěcenectví: Bude se přivádět ke vchodu stanu setkávání
14. a předloží Hospodinu svůj obětní dar, jednoho bezvadného ročního beránka k vzestupné oběti a jednu bezvadnou roční ovečku k oběti za hřích a jednoho bezvadného berana k pokojným hodům
15. a ošatku nekvašených chlebů z jemné mouky, preclíků zadělaných olejem a nekvašených lívanců pomazaných olejem za oběť dar u k nim, a úlitby k nim;
16. to kněz předloží před tvář Hospodinovu a vykoná jeho oběť za hřích a jeho vzestupnou oběť
17. a toho berana bude činit obětí pokojných hodů Hospodinu s ošatkou nekvašených chlebů; také kněz vykoná jeho oběť dar u a jeho úlitbu.
18. A zasvěcenec u vchod u stanu setkávání oholí hlavu svého zasvěcenectví a vlasy hlavy svého zasvěcenectví vezme a dá na oheň, jenž bude pod obětí pokojných hodů.
19. A kněz vezme vařené rameno z berana a jeden nekvašený preclík z ošatky a jeden nekvašený lívanec; to dá na dlaně zasvěcence po jeho oholení si svého zasvěcenectví;
20. a kněz to poobrací v oběť obracení před tváří Hospodinovou; to je svaté a je to pro kněze kromě hrudi oběti obracení a kromě plece oběti věnování. A potom bude zasvěcenec smět pít víno.
21. Toto je zákon zasvěcence, jenž bude činit slib, jeho obětního daru Hospodinu k jeho zasvěcenectví, mimo to, na č bude stačit jeho ruka podle povahy jeho slibu; tak bude činit, jak slíbil, dle zákona svého zasvěcenectví.
22. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
23. Promluv k Árónovi a k jeho synům výrokem: Takto budete žehnat Isráélovým dětem, výrokem k nim:
24. Nechť ti Hospodin žehná a nechť tě zachovává,
25. nechť na tebe Hospodin svítí svou tváří a nechť je ti milostiv,
26. nechť k tobě Hospodin povznáší svou tvář a uděluje ti pokoj.
27. I uvedou na Isráélovy děti mé jméno a já jim budu žehnat.

Žalmy 30:8-12
8. K tobě, Hospodine, jsem volal, a no, k Pánu jsem úpěl:
9. Jaký zisk v mé krvi, v mém sestoupení do propasti? Zda tě prach bude chválit, tvou věrnost zvěstovat?
10. Slyš, Hospodine, a buď mi milostiv! Hospodine, buď mi pomocníkem!
11. Můj nářek jsi mi změnil v taneční rej, mou pytlovinu jsi uvolnil a opásal jsi mě radostí,
12. aby ti při hudbě zpívalo a neumlkalo oslavování. Hospodine, můj Bože, navždy tě budu chválit!

Přísloví 11:1-3
1. Váhy klamné - ošklivost Hospodinu, a le závaží řádné je mu libostí.
2. Když přijde pýcha, přijde hanba, a le moudrost je s pokornými.
3. Upřímné vodí jejich počestnost, a le věrolomné zase zničí jejich převrácenost.

Marek 8:22-38
22. A přichází do Béthsaidy; i přivádějí mu jednoho slepce a snažně ho prosí, aby na něho sáhl.
23. I chopil se ruky toho slepce, vyvedl ho ze vsi ven, a plivnuv do jeho očí, položil na něho ruce a dotazoval se ho, zda co vidí.
24. I vzhlédl a pravil: Vidím lidi, protože je zřím jako stromy, chodící.
25. Nato opět na jeho oči položil ruce, i nabyl zřetelného vidění a byl zase uveden do žádoucího stavu, i viděl na veškeré věci jasně.
26. I odeslal ho do jeho domu, pravě: Aniž do té vsi vstup, aniž to v té vsi komu pověz.
27. A Ježíš vyšel, i jeho učedníci, do vsí Césareje Filipovy a na cestě se svých učedníků dotazoval, pravě jim: Kdo praví lidé, že jsem já?
28. A oni mu odpověděli, pravíce: Že Jan, křtitel, a druzí, že Eliáš, další však, že jeden z proroků.
29. A on se jich dotazoval: Kdo však vy pravíte, že jsem? A Petr mu v odpověď praví: Ty jsi KRISTUS.
30. I napomenul je důrazně, aby o něm nikomu neříkali,
31. a počal je vyučovat, že Syn člověka musí mnoho věcí vytrpět a být zamítnut od starších a velekněží a písmařů, a být zabit a po třech dnech opět vstát,
32. a mluvil o té věci otevřeně. A Petr, vzav si ho k sobě, mu počal domlouvat,
33. on však, obrátiv se a uzřev své učedníky, domluvil Petrovi, pravě: Kliď se za mne, Satane, protože nemáš na mysli věci Boží, nýbrž věci lidí.
34. A přivolav si dav se svými učedníky, řekl jim: Kdo chce přijít za mnou, zřekni se sám sebe a chop se svého kříže a následuj mě.
35. Kdokoli totiž bude chtít zachránit své žití, ztratí je, kdokoli však své žití pro mne a blahou zvěst ztratí, zachrání je.
36. Copak bude člověku platné, jestliže získá celý svět a utrpí škodu na své duši?
37. Copak by člověk dal výměnou za svou duši?
38. Ano, kdokoli se v tomto cizoložném a hříšném pokolení zastydí za mne a za slova má, zastydí se za něho i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.