A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 3

4 Mojžíšova 3:1-51
1. A toto jsou rodokmeny Árónovy a Mojžíšovy v den Hospodinova hovoru s Mojžíšem na hoře Sínaji
2. a toto jsou jména synů Árónových: prvorozený Nádáv a Avíhú, Eleázár a Íthámár;
3. toto jsou jména synů Árónových, pomazaných kněží, jejichž ruku naplnil i k zastávání kněžství.
4. A le Nádáv a Avíhú před tváří Hospodinovou umřeli při svém předkládání nepatřičného ohně před tvář Hospodinovu v pustině Sínaje, a ne do stalo se jim synů; kněžství tedy v přítomnosti Áróna, jejich otce, zastával i Eleázár a Íthámár.
5. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
6. Přiveď blíže větev Lévího a postav ji před tvář Áróna, kněze, a ť ho obsluhují,
7. i budou dbát jeho nařízení a péče celého shromáždění před stanem setkávání o sloužení službou při obydlí
8. a budou mít na starosti všechna zařízení stanu setkávání a péči Isráélových dětí o sloužení službou při obydlí.
9. Lévíovce tedy musíš dát Árónovi a jeho synům; oni jsou mu dáni - dáni ze strany Isráélových dětí;
10. a Áróna a jeho syny musíš pověřit, a ť se věnují svému kněžství; a přiblíživší se neoprávněný bude muset být usmrcen.
11. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
12. A já - hle, jsem Lévíovce zprostřed Isráélových dětí vzal místo všeho prvorozeného, protrhujícího dělohu, z Isráélových dětí; i budou Lévíovci patřit mně,
13. neboť mně patří vše prvorozené. V den mého pobití všeho prvorozeného v zemi Egypta jsem si posvětil vše prvorozené v Isráélovi, od lidí po dobytek; budou patřit mně, já jsem Hospodin.
14. A Hospodin k Mojžíšovi v pustině Sínaje promluvil výrokem:
15. Podrob syny Lévího přehlídce podle domů jejich otců, podle jejich čeledí, všechny mužského pohlaví od věku jednoho měsíce a výše - ty musíš podrobit přehlídce.
16. A Mojžíš je na příkaz Hospodinův, podle toho, co mu bylo rozkázáno, přehlídce podrobil.
17. A toto byli synové Lévího ve svých pojmenováních: Géršón a Keháth a Merárí.
18. A toto jsou jména synů Géršóna podle jejich čeledí: Livní a Šimeí.
19. A synové Kehátha podle svých čeledí: Amrám a Jicchár, Chevrón a Uzzíél.
20. A synové Merárího podle svých čeledí: Machlí a Múší. Toto jsou oni, čeledi Lévího podle domů jejich otců.
21. Géršónova je čeleď Livního a čeleď Šimeího; toto jsou oni, čeledi Géršunního.
22. Přehlídce podrobených mezi nimi v počtu všech mužského pohlaví, od věku jednoho měsíce a výše, bylo sedm tisíc a pět set.
23. Čeledi Géršunního se ukládaly za obydlím k západu
24. a náčelníkem otcovského domu Géršunního byl Eljásáf, syn Láélův.
25. A předmětem péče synů Géršónových při stanu setkávání bylo obydlí, totiž stan, jeho příkrov a záclona vchodu stanu setkávání
26. a závěsy ohrady a záclona vchodu ohrady, jež byla u obydlí a u oltáře dokola, i s provazy k němu, ke vší službě v něm.
27. A Keháthova je čeleď Amrámího a čeleď Jicchárího a čeleď Chevróního a čeleď Uzzíélího; toto jsou oni, čeledi Keháthího,
28. v počtu všech mužského pohlaví od věku jednoho měsíce a výše osm tisíc a šest set majících na starosti opatrování svatyně.
29. Čeledi synů Keháthových se ukládaly po straně obydlí k jihu
30. a náčelníkem otcovského domu čeledi Keháthího byl Elícáfán, syn Uzzíélův.
31. A předmětem jejich péče byla skříňka a stůl a svícen a oltáře, tedy zařízení svatyně, jimiž obsluhovali, a záclona a všechna práce okolo toho.
32. A náčelníkem náčelníků Lévího byl Eleázár, syn Áróna, kněze, dozorce nad mající mi na starosti opatrování svatyně.
33. Merárího je čeleď Machlího a čeleď Múšího; toto jsou oni, čeledi Merárího,
34. a přehlídce podrobených mezi nimi v počtu všech mužského pohlaví od věku jednoho měsíce a výše šest tisíc a dvě stě,
35. a náčelníkem otcovského domu čeledi Merárího byl Cúríél, syn Avíchájílův; ukládali se po straně obydlí k severu.
36. A předmětem pověření synů Merárího opatrováním byla prkna obydlí a svlaky k němu a sloupy k němu a podstavce k němu a všechna práce okolo toho,
37. a sloupy ohrady dokola a jejich podstavce a kolíky k nim a provazy k nim.
38. A před obydlím k východu, před stanem setkávání ke vzcházení se ukládající: Mojžíš a Árón a jeho synové, věnující se opatrování svatyně stran péče Isráélových dětí; a přiblíživší se neoprávněný měl být usmrcen.
39. Všech přehlídce podrobených Lévíovců, jež na příkaz Hospodinův přehlídce podrobil Mojžíš a Árón, podle jejich čeledí, všech mužského pohlaví, od věku jednoho měsíce a výše, bylo dvaadvacet tisíc.
40. A Hospodin k Mojžíšovi řekl: Podrob přehlídce vše prvorozené mužského pohlaví, patřící k Isráélovým synům, od věku jednoho měsíce a výše, a zjisti počet jejich jmen;
41. i musíš vzít mně - já jsem Hospodin - Lévíovce místo všeho prvorozeného mezi Isráélovými syny a dobytek Lévíovců místo všeho prvorozeného mezi dobytkem Isráélových dětí.
42. A Mojžíš podle toho, co mu Hospodin rozkázal, vše prvorozené mezi Isráélovými syny přehlídce podrobil;
43. i bylo všeho prvorozeného mužského pohlaví v počtu jmen, od věku jednoho měsíce a výše, patřících k podrobeným přehlídce mezi nimi, dvaadvacet tisíc třiasedmdesát a dvě stě.
44. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
45. Vezmi Lévíovce místo všeho prvorozeného mezi Isráélovými dětmi a dobytek Lévíovců místo jejich dobytka; i budou Lévíovci patřit mně - já jsem Hospodin;
46. a částky výkupného za těch třiasedmdesát a dvě stě z prvorozenstva Isráélových dětí, o něž je ho více nad Lévíovce,
47. ty budeš vybírat po pěti šeklech na hlavu; budeš je vybírat podle šeklu svatyně; šekl je dvacet gér.
48. A ty peníze musíš dát Árónovi a jeho synům, částky výkupného za ty, o něž je více mezi nimi.
49. Mojžíš tedy peníze částek výkupného od těch, o něž bylo více než vykoupených Lévíovci, vybral,
50. od prvorozenstva Isráélových dětí vybral peníze, pětašedesát a tři sta a tisíc podle šeklu svatyně,
51. a dal Mojžíš ty peníze částek výkupného Árónovi a jeho synům na příkaz Hospodinův, podle toho, co Hospodin Mojžíšovi rozkázal.

4 Mojžíšova 4:1-49
1. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
2. Zjisti úhrn synů Keháthových zprostřed synů Lévího podle jejich čeledí, podle domů jejich otců,
3. od věku třiceti let a výše a ž po věk padesáti let, každého přistupujícího k povolání, k vykonávání zaměstnání ve stanu setkávání.
4. Toto bude služba synů Keháthových ve stanu setkávání, nanejvýš svatá:
5. že přijde Árón a jeho synové, když se bude tábor dávat na cestu, a sejmou oponu k zastření a přikryjí jí skříňku svědectví
6. a dají na ni kryt z kůže jezevce a shora prostřou roucho celé z modrého purpuru a vsunou tyče k ní patřící,
7. a na stůl přítomnosti budou prostírat roucho z modrého purpuru a dají na něj podnosy a pánve a číše a konvice k úlitbě; bude na něm i ustavičný chléb.
8. A na to budou prostírat roucho z červcového šarlatu a přikryjí jej příkrovem z kůže jezevce a vsunou tyče k němu patřící.
9. A vezmou roucho z modrého purpuru a přikryjí svícen k svícení a lampy k němu a kratiknoty k němu a zhášedla k němu a všechny nádoby na olej k němu, jimiž při něm obsluhují,
10. a dají jej a všechna náčiní k němu patřící do obalu z kůže jezevce a dají na nosítka.
11. A na oltář ze zlata budou prostírat roucho z modrého purpuru a přikryjí jej příkrovem z kůže jezevce a vsunou tyče k němu patřící;
12. a všechna náčiní k obsluze, jimiž ve svatyni obsluhují, vezmou a dají do roucha z modrého purpuru a přikryjí je příkrovem z kůže jezevce a dají na nosítka.
13. A oltář zbaví popela a prostřou na něj roucho z červeného purpuru
14. a dají na něj všechna náčiní k němu, jimiž při něm obsluhují, nádoby na oheň a vidlice a lopatky a pánve, všechna náčiní k oltáři, a prostřou na něj kryt z kůže jezevce a vsunou tyče k němu patřící.
15. A když dokončí Árón a jeho synové přikrývání svatyně a všech zařízení svatyně, když se bude tábor dávat na cestu, potom budou přicházet synové Keháthovi nosit, a le do toho, co je svaté, nesmějí zasahovat, jinak umřou. Tyto věci jsou ze stanu setkávání předmětem nošení synů Keháthových.
16. A předmětem dozoru Eleázára, syna Áróna, kněze, bude olej k svícení a kouřidlo z vonných koření a ustavičná oběť dar u a olej k pomazávání, dozoru nad celým obydlím a nade vším, co je v něm, ve svatyni a v jejích zařízeních.
17. A Hospodin k Mojžíšovi a k Árónovi promluvil výrokem:
18. Nesmíte dopustit vyhubení kmene čeledí Keháthího zprostřed Lévíovců,
19. učiňte jim tedy toto, a ť při svém přibližování k nejsvětější svatyni zůstanou naživu a neumřou: Nechť přicházejí Árón a jeho synové a zařadí je, muže za muže m k jeho práci a k jeho předmětu nošení,
20. a ť nepřicházejí zahlédnout to, co je svaté, a ne umřou.
21. A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
22. Zjisti úhrn synů Géršónových, i jich, podle domů jejich otců, podle jejich čeledí,
23. od věku třiceti let a výše po věk padesáti let je budeš podrobovat přehlídce, každého, kdo přistupuje uskutečňovat povolání, sloužit službou při stanu setkávání.
24. A toto bude služba čeledí Géršunního stran předmětu sloužení, totiž stran předmětu nošení:
25. že budou nosit koberce obydlí, totiž stan setkávání, jeho příkrov a příkrov z jezevčiny, jenž je na něm shora, záclonu vchodu stanu setkávání
26. a závěsy ohrady a záclonu vchodu, brány ohrady, jež je u obydlí a u oltáře dokola, a provazy k tomu a všechna náčiní k práci okolo toho; a vším, co se při tom má vykonat, tím budou sloužit.
27. Všechna služba synů Géršunního stran všeho, co mají nosit, a stran všeho, čím mají sloužit, se bude dít na příkaz Áróna a jeho synů; a vše, co mají nosit, jim budete svěřovat do opatrování.
28. Toto je služba čeledí synů Géršunního při stanu setkávání; a jejich povinnosti budou pod správou Íthámára, syna Áróna, kněze.
29. Synové Merárího - budeš je podrobovat přehlídce podle jejich čeledí, podle domů jejich otců,
30. od věku třiceti let a výše a ž po věk padesáti let je budeš podrobovat přehlídce, každého, kdo přistupuje k povolání sloužit službou při stanu setkávání.
31. A toto bude povinností jejich nošení stran vší jejich služby při stanu setkávání: prkna obydlí a svlaky k němu a sloupy k němu a podstavce k němu
32. a sloupy ohrady dokola a jejich podstavce a kolíky k nim a provazy k nim, se všemi náčiními k tomu a se vší prací okolo toho; a jmény budete vypočítávat předměty, jež budou mít za povinnost nosit.
33. Toto je služba čeledí synů Merárího, totiž všechna jejich služba při stanu setkávání pod správou Íthámára, syna Áróna, kněze.
34. A Mojžíš a Árón a náčelníci shromáždění podrobil i přehlídce syny Keháthího podle jejich čeledí a podle domů jejich otců,
35. od věku třiceti let a výše a ž po věk padesáti let, každého, kdo přistupoval k povolání, k službě při stanu setkávání;
36. i bylo přehlídce podrobených podle jejich čeledí dva tisíce sedm set a padesát.
37. Toto jsou přehlídce podrobení z čeledí Keháthího, každý, kdo sloužil při stanu setkávání, jež na příkaz Hospodinův skrze Mojžíše přehlídce podrobil Mojžíš a Árón.
38. A přehlídce podrobení ze synů Géršónových, podle jejich čeledí a podle domů jejich otců,
39. od věku třiceti let a výše a ž po věk padesáti let, každý, kdo přistupoval k povolání, k službě při stanu setkávání:
40. bylo tedy přehlídce podrobených mezi nimi podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, dva tisíce a šest set a třicet.
41. Toto jsou přehlídce podrobení z čeledí synů Géršónových, každý, kdo sloužil při stanu setkávání, jež na příkaz Hospodinův přehlídce podrobil Mojžíš a Árón.
42. A přehlídce podrobení z čeledí synů Merárího, podle jejich čeledí, podle domů jejich otců,
43. od věku třiceti let a výše a ž po věk padesáti let, každý, kdo přistupoval k povolání, k službě při stanu setkávání:
44. bylo tedy přehlídce podrobených mezi nimi podle jejich čeledí tři tisíce a dvě stě.
45. Toto jsou přehlídce podrobení z čeledí synů Merárího, jež na příkaz Hospodinův skrze Mojžíše přehlídce podrobil Mojžíš a Árón.
46. Všech, již byli přehlídce podrobeni, jež přehlídce podrobil Mojžíš a Árón a náčelníci Isráélovi, Lévíovce podle jejich čeledí a podle domů jejich otců,
47. od věku třiceti let a výše a ž po věk padesáti let, každý, kdo přistupoval k sloužení službou obsluhování a službou nošení při stanu setkávání,
48. bylo tedy přehlídce podrobených mezi nimi osm tisíc a pět set a osmdesát;
49. na příkaz Hospodinův je skrze Mojžíše ustanovil i, muže za muže m nad jeho službou a nad předmětem jeho nošení; byli tedy ustanoveni jím, jak Hospodin Mojžíšovi rozkázal.

Žalmy 30:1-7
1. (Zpěv s hudebním doprovodem. Píseň při zasvěcení domu; od Dávida.) Budu tě vyvyšovat, Hospodine, neboť jsi mě vytáhl a nerozradostnil jsi nade mnou mé nepřátele.
2. Hospodine, můj Bože, k tobě jsem se jal křičet o pomoc a uzdravil jsi mě,
3. Hospodine, vyzvedl jsi mou duši ze šeólu, oživil jsi mě z prostřed sestupujících v jámu.
4. Zpívejte při hudbě Hospodinu, jeho zbožní, a vzdávejte chválu při jeho svaté připomínce,
5. neboť v jeho hněvu je okamžik, v jeho blahovůli život; navečer trvá pláč, k jitru však plesání.
6. Já pak jsem si ve svém ubezpečení řekl: Nikdy se nemohu zviklat!
7. Hospodine, ve své blahovůli jsi mé hoře zjednal moc; skryl jsi svou tvář - byl jsem otřesen.

Přísloví 10:30-32
30. Spravedlivý se nikdy neviklá, a le zlovolní nebudou obývat zem.
31. Ústa spravedlivého dávají rašit moudrosti, a le jazyk zvráceností se bude vytínat.
32. Rty spravedlivého znají, co je potěšující, a le ústa zlovolných zvrácenosti.

Marek 8:1-21
1. V oněch dnech, když opět byl pohromadě početný dav a když neměli, čeho by pojedli, si přivolal své učedníky a praví jim:
2. Mám niterný soucit vůči davu, protože při mně zůstávají již tři dni a nemají, čeho by pojedli,
3. a propustím-li je do jejich domova s postem, omdlí na cestě, vždyť někteří z nich přišli zdaleka.
4. A jeho učedníci mu odpověděli: Odkud kdo bude moci tyto nasytit chlebem zde v pustotě?
5. I tázal se jich: Kolik chlebů máte? A oni řekli: Sedm.
6. I povelel davu usadit se na zemi, a vzav těch sedm chlebů a poděkovav, rozlámal je a podával svým učedníkům, aby jim je předkládali, i předložili je davu.
7. A měli několik rybek, i řekl, požehnav je, by byly předloženy i ty.
8. I pojedli a byli nasyceni, a posbírali zbytky úlomků, sedm košů.
9. A bylo jich asi čtyři tisíce, i propustil je.
10. A on hned se svými učedníky nastoupil do lodi a připlul do končin Dalmanuthy.
11. I vyšli farizeové a počali se s ním dohadovat, vyhledávajíce při něm znamení z nebe, aby ho pokoušeli.
12. A pozvednuv ve svém duchu, praví: Co toto pokolení vyhledává znamení? Věru, pravím vám: Znamení tomuto pokolení nikterak dáno nebude.
13. A zanechav je, nastoupil opět do lodi a odplul na druhý břeh.
14. I zapomněli vzít chléb a neměli s sebou v lodi než jeden bochník.
15. I napomínal je důtklivě, říkaje: Varujte se, chraňte se před kvasem farizeů a kvasem Héródovým.
16. I domlouvali se mezi sebou [, říkajíce]: Protože nemáme chleba.
17. A Ježíš, poznav to, jim praví: Co se domlouváte, protože nemáte chleba? Ještě nerozumíte, aniž chápete? [Ještě] máte své srdce zatvrzelé?
18. Oči majíce, nevidíte, a uši majíce, neslyšíte a nepamatujete si?
19. Když jsem těch pět chlebů rozlámal pro těch pět tisíc, kolik košíků plných úlomků jste nasbírali? Praví mu: Dvanáct.
20. A když těch sedm pro ty čtyři tisíce, kolik košů jste naplnili nasbíranými úlomky? A oni řekli: Sedm.
21. I pravil jim: Jak to, že ještě nechápete?