A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 2

4 Mojžíšova 1:1-54
1. A Hospodin k Mojžíšovi v pustině Sínaje, ve stanu setkávání, v první den druhého měsíce v druhém roce po jejich vyjití ze země Egypta, promluvil výrokem:
2. Zjistěte úhrn celého shromáždění Isráélových dětí podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, všechny mužského pohlaví podle jejich hlav,
3. od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku v Isráélovi; ty podle jejich vojenských oddílů budete podrobovat přehlídce, ty a Árón.
4. A bude u vás jeden muž za každou větev, muž, jenž bude hlavou domu svého otce;
5. a toto jsou jména mužů, kteří při vás budou stát: za Reúvéna Elícúr, syn Šedeúrův;
6. za Šimeóna Šelúmíél, syn Cúríšaddájův;
7. za Júdu Nachšón, syn Ammínádávův;
8. za Jissáschára Nethaneél, syn Cúárův;
9. za Zevulúna Elíáv, syn Chélónův;
10. za syny Josefovy, za Efrájima Elíšámá, syn Ammíhúdův; za Menaššéa Gamlíél, syn Pedáhcúrův;
11. za Benjámína Avídán, syn Gideóního;
12. za Dána Achíezer, syn Ammíšaddájův;
13. za Ášéra Pageíél, syn Ochránův;
14. za Gáda Eljásáf, syn Deúélův;
15. za Naftálího Achíra, syn Énánův.
16. Toto jsou povolávaní shromáždění, náčelníci větví svých otců; oni jsou hlavy tisíců Isráélových.
17. I vzal Mojžíš a Árón tyto muže, kteří byli označeni jmény,
18. a v první den druhého měsíce svolali celé shromáždění, i dali se po svých čeledích, podle domů svých otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, podle svých hlav, zapsat do rodových seznamů.
19. Podle toho, co Hospodin rozkázal Mojžíšovi, tak je podrobil i přehlídce v pustině Sínaje.
20. I bylo synů Reúvéna, prvorozeného Isráélova, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, podle jejich hlav, všech mužského pohlaví od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
21. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Reúvénově, šestačtyřicet tisíc a pět set.
22. Stran synů Šimeónových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, jeho podrobených přehlídce v počtu jmen, podle jejich hlav, všech mužského pohlaví od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
23. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Šimeónově: devětapadesát tisíc a tři sta.
24. Stran synů Gádových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
25. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Gádově: pětačtyřicet tisíc a šest set a padesát.
26. Stran synů Júdových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
27. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Júdově: čtyřiasedmdesát tisíc a šest set.
28. Stran synů Jissáschárových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
29. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Jissáschárově: čtyřiapadesát tisíc a čtyři sta.
30. Stran synů Zevulúnových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
31. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Zevulúnově: sedmapadesát tisíc a čtyři sta.
32. Stran synů Josefových: stran synů Efrájimových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
33. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Efrájimově: čtyřicet tisíc a pět set.
34. Stran synů Menaššéových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
35. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Menaššéově: dvaatřicet tisíc a dvě stě.
36. Stran synů Benjámínových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
37. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Benjámínově: pětatřicet tisíc a čtyři sta.
38. Stran synů Dánových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
39. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Dánově: dvaašedesát tisíc a sedm set.
40. Stran synů Ášérových, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
41. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Ášérově: jedenačtyřicet tisíc a pět set.
42. Stran synů Naftálího, jejich rodů podle jejich čeledí, podle domů jejich otců, v počtu jmen, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku,
43. podrobených přehlídce mezi nimi, patřících k větvi Naftálího: třiapadesát tisíc a čtyři sta.
44. Toto jsou ti, již byli přehlídce podrobeni, jež přehlídce podrobil Mojžíš a Árón a náčelníci Isráélovi; bylo jich dvanáct mužů, každý jednotlivec za dům svých otců;
45. a všech přehlídce podrobených z Isráélových synů podle domů jejich otců, od věku dvaceti let a výše, všech vycházejících k vojsku v Isráélovi,
46. všech, již byli přehlídce podrobeni, tedy bylo šest set tisíc a tři tisíce a pět set a padesát.
47. A le Lévíovcům, patřícím k větvi svých otců, nebylo určeno podrobit se přehlídce mezi nimi,
48. neboť Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
49. Jen větev Lévího nebudeš podrobovat přehlídce, aniž budeš zjišťovat úhrn jich mezi Isráélovými dětmi,
50. nýbrž ty ustanov Lévíovce nad obydlím svědectví a nade všemi jeho zařízeními a nade vším, co k němu patří; oni budou obydlí a všechna jeho zařízení nosit a oni je budou obsluhovat a okolo obydlí se ukládat,
51. a když se obydlí bude dávat na cestu, budou je skládat Lévíovci, a když se obydlí bude ukládat, budou je vztyčovat Lévíovci, a přiblíživší se neoprávněný bude muset být usmrcen.
52. A Isráélovy děti se budou ukládat každý u svého houfu a každý u své korouhve podle svých vojenských oddílů,
53. a Lévíovci se budou ukládat okolo obydlí svědectví, a ť nad shromážděním Isráélových dětí není rozhněvání; i budou Lévíovci dbát péče o obydlí svědectví.
54. A Isráélovy děti učinily podle všeho, co Hospodin rozkázal Mojžíšovi; tak učinili.

4 Mojžíšova 2:1-34
1. A Hospodin k Mojžíšovi a k Árónovi promluvil výrokem:
2. Isráélovy děti se budou ukládat každý u své korouhve při znameních podle domů svých otců; v odstupu vůkol vůči stanu setkávání se budou ukládat.
3. K východu tedy, ke vzcházení se ukládající: korouhev houfu Júdova podle jejich vojenských oddílů, a náčelník synů Júdových Nachšón, syn Ammínádávův,
4. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených mezi nimi, čtyřiasedmdesát tisíc a šest set.
5. A u něho se ukládající: větev Jissaschárova a náčelník synů Jissaschárových Nethaneél, syn Cúarův,
6. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených v něm, čtyřiapadesát tisíc a čtyři sta;
7. větev Zevulúnova a náčelník synů Zevulúnových Elíáv, syn Chélónův,
8. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených v něm, sedmapadesát tisíc a čtyři sta.
9. Všech, již byli přehlídce podrobeni, patřících k houfu Júdovu: sto tisíc a osmdesát tisíc a šest tisíc a čtyři sta podle jejich vojenských oddílů; budou se na cestu dávat nejprve.
10. Korouhev houfu Reúvénova k jihu podle jejich vojenských oddílů, a náčelník synů Reúvénových Elícúr, syn Šedeúrův,
11. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených v něm, šestačtyřicet tisíc a pět set.
12. A u něho se ukládající: větev Šimeónova a náčelník synů Šimeónových Šelúmíél, syn Cúríšaddájův,
13. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených mezi nimi, devětapadesát tisíc a tři sta;
14. a větev Gádova a náčelník synů Gádových Eljásáf, syn Reúélův,
15. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených mezi nimi, pětačtyřicet tisíc a šest set a padesát.
16. Všech, již byli přehlídce podrobeni, patřících k houfu Reúvénovu: sto tisíc a jedenapadesát tisíc a čtyři sta a padesát podle jejich vojenských oddílů; ti se budou na cestu dávat druzí.
17. Pak se bude dávat na cestu stan setkávání, houf Lévíovců vprostřed houfů; podle toho, jak se budou ukládat, tak se budou dávat na cestu, každý na své straně, podle svých korouhví.
18. Korouhev houfu Efrájimova podle jejich vojenských oddílů k západu, a náčelník synů Efrájimových Elíšámá, syn Ammíhúdův,
19. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených mezi nimi, čtyřicet tisíc a pět set.
20. A u něho větev Menaššéova a náčelník synů Menaššéových Gamlíél, syn Pedáhcúrův,
21. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených mezi nimi, dvaatřicet tisíc a dvě stě;
22. a větev Benjámínova a náčelník synů Benjámínových Avídán, syn Gideóního,
23. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených mezi nimi, pětatřicet tisíc a tři sta.
24. Všech, již byli přehlídce podrobeni, patřících k houfu Efrájimovu: sto tisíc a osm tisíc a sto podle jejich vojenských oddílů; ti se budou na cestu dávat třetí.
25. Korouhev houfu Dánova k severu podle jejich vojenských oddílů a náčelník synů Dánových Achíezer, syn Ammíšaddájův,
26. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených mezi nimi, dvaašedesát tisíc a sedm set.
27. A u něho se ukládající: větev Ášérova a náčelník synů Ášérových Pageíél, syn Ochranův,
28. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených mezi nimi, jedenačtyřicet tisíc a pět set;
29. a větev Naftálího a náčelník synů Naftálího Achíra, syn Énánův,
30. a jeho vojska, totiž přehlídce podrobených mezi nimi, třiapadesát tisíc a čtyři sta.
31. Všech, již byli přehlídce podrobeni patřících k houfu Dánovu: sto tisíc a sedmapadesát tisíc a šest set; budou se dávat na cestu jako poslední z jejich korouhví.
32. Toto jsou přehlídce podrobení z Isráélových dětí podle domů jejich otců; všech přehlídce podrobených z houfů podle jejich vojenských oddílů: šest set tisíc a tři tisíce a pět set a padesát.
33. A le Lévíovcům nebylo podle toho, co Hospodin rozkázal Mojžíšovi, určeno podrobit se přehlídce mezi Isráélovými dětmi.
34. I učinily Isráélovy děti podle všeho, co Hospodin Mojžíšovi rozkázal; tak se ukládali podle svých korouhví a tak se dávali na cestu, každý podle svých čeledí, po domech svých otců.

Žalmy 29:7-11
7. Hlas Hospodinův rozštěpuje plameny ohně,
8. hlas Hospodinův strachem naplňuje pustinu, strachem naplňuje Hospodin pustinu Kádéš.
9. Hlas Hospodinův působí, že laně rodí, a obnažuje lesy. A v jeho chrámě? On všechen praví: Sláva!
10. Hospodin trůnil za potopy a jako král bude Hospodin trůnit navždy.
11. Hospodin dává sílu svému lidu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.

Přísloví 10:26-29
26. Jako ocet zubům a kouř očím, tak ový je lenoch těm, kdo ho posílají.
27. Úcta k Hospodinu přidává dní, a le léta zlovolných se ukracují.
28. Doufání spravedlivých je radost né, a le naděje zlovolných hyne.
29. Cesta Hospodinova je posilou bezúhonnosti, a le zkázou pachatelům špatnosti.

Marek 7:14-37
14. A opět si přivolav dav, pravil jim: Naslouchejte mi všichni a chápejte:
15. Není nic, co z oblasti vně člověka do něho vchází, aby ho to mohlo znečistit, nýbrž ty věci, jež z něho vycházejí, to jsou ty, jež člověka znečišťují.
16. Má-li kdo uši k slyšení, slyš.
17. A když od davu vstoupil do domu, dotazovali se ho stran toho přirovnání jeho učedníci.
18. I praví jim: To jste i vy nechápaví? Neuvědomujete si, že nic co je zevnější a vchází do člověka, ho nemůže znečistit,
19. protože to nevchází do jeho srdce, nýbrž do jeho břicha a vychází do záchodu, a to všechny pokrmy očišťuje?
20. A pravil: Člověka znečišťuje to, co z něho vychází,
21. neboť zevnitř, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, cizoložství, smilstva, vraždy,
22. krádeže, hrabivost, zloby, lest, bezuzdnost, zlé oko, urážlivé mluvení, pýcha, nerozum.
23. Tato všechna zla vycházejí zevnitř a znečišťují člověka.
24. A vstal a odešel odtamtud do pohraničí Tyru a Sidónu, a vstoupiv do jednoho domu, přál si, by o tom nikdo nezvěděl, a nepodařilo se mu utajit se,
25. nýbrž o něm ihned uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha, i přišla a padla před ním k jeho nohám,
26. (a ta žena byla Řekyně, rodem Syrofoiničanka,) a žádala ho, aby toho démona z její dcery vyhnal.
27. [Ježíš] jí však řekl: Nechej děti, by byly nasyceny nejprve, není přece správné chléb dětí vzít a hodit štěňatům.
28. Ona však odpověděla a praví mu: Ba ano, Pane, vždyť i štěňata pod stolem žerou z drobtů děťátek.
29. I řekl jí: Pro toto slovo jdi, ten démon z tvé dcery vyšel.
30. A odešedši do svého domu, shledala, že ten démon vyšel a že její dcera leží na loži.
31. A vyšed opět z území Tyru a Sidónu, přišel středem území Dekapole k moři Galilejskému.
32. I přivádějí mu jednoho hluchého, jenž obtížně mluvil, a snažně ho prosí, aby na něho položil ruku.
33. I vzal si ho zvlášť stranou od davu, strčil své prsty do jeho uší a plivnuv sáhl na jeho jazyk;
34. a vzhlédnuv do nebe, vzdychl a praví mu: EFFATHA, to jest: Buď rozevřen.
35. A hned byly jeho uši rozevřeny a vazba jeho jazyka uvolněna, i mluvil správně.
36. A napomenul je důtklivě, aby to nikomu neříkali; čím důtklivěji však je on napomínal, tím ještě více to oni rozhlašovali
37. a upadali v přenesmírné ohromení, říkajíce: Dobře zařídil všechny věci - působí, by i hluší slyšeli i nemluvící mluvili.