Bible za jeden rok


Leden 20


Matouš 1:1-25
1. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:
2. Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry.
3. Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támary a Fáres zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.
4. Aram pak zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.
5. Salmon zplodil Boáze z Rachab a Boáz zplodil Obéda z Rút. Obéd pak zplodil Isaje.
6. Isaj zplodil krále Davida a král David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy.
7. Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Azu,
8. Aza zplodil Jozafata, Jozafat zplodil Jorama, Joram zplodil Oziáše.
9. Oziáš pak zplodil Joatama a Joatam zplodil Achaza. Achaz zplodil Ezechiáše.
10. Ezechiáš pak zplodil Manasese a Manases zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.
11. Joziáš pak zplodil Jekoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
12. Po zavlečení do Babylónu pak Jekoniáš zplodil Salatiela a Salatiel zplodil Zorobábela.
13. Zorobábel zplodil Abiuda a Abiud zplodil Eliakima, Eliakim pak zplodil Azora.
14. Azor potom zplodil Sádocha, Sádoch zplodil Achima a Achim zplodil Eliuda.
15. Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mátana, Mátan zplodil Jákoba.
16. Jákob pak zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus.
17. A tak[ bylo] celkem čtrnáct pokolení od Abrahama až do Davida, čtrnáct pokolení od Davida až do babylónského zajetí a čtrnáct pokolení od babylónského zajetí až do Krista.
18. Narození Ježíše Krista se událo takto: Když byla jeho matka Marie zasnoubena Josefovi, ještě než se sešli, ukázalo se, že je těhotná z Ducha Svatého.
19. Ale její muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl vystavit potupě, rozhodl se propustit ji potají.
20. Když pak o těch věcech přemýšlel, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za svou manželku, neboť to, co je v ní počato, je z Ducha Svatého.
21. Porodí pak syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."
22. Toto všechno se stalo, aby se naplnilo to, co Pán promluvil skrze proroka, který řekl:
23. "Hle, panna bude těhotná a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel," které se překládá: Bůh s námi.
24. Když se pak Josef probudil ze spánku, udělal, co mu přikázal Pánův anděl a přijal[ Marii] za svou manželku.
25. Ale nepoznal ji až do té doby, než porodila svého prvorozeného syna; a dal mu jméno Ježíš.