Bible za jeden rok


Září 17


1 Korintským 11:17-34
17. Když však přikazuji tyto věci, nechválím[ to,] že se nescházíte k prospěchu, ale ke škodě.
18. Především slyším, [že] když se scházíte v církvi, jsou mezi vámi roztržky, a zčásti tomu věřím.
19. Musí totiž mezi vámi být i sekty, aby se ukázali ti, kdo jsou mezi vámi[ vskutku] osvědčení.
20. Když se tedy spolu scházíte, není[ to] k tomu, abyste jedli Pánovu večeři;
21. vždyť každý si při jídle bere nejdříve svou večeři, a tak jeden hladoví a jiný je opilý.
22. Cožpak nemáte domy, abyste[ v nich] jedli a pili? Anebo pohrdáte Boží církví a zahanbujete ty, kteří[ nic] nemají? Co vám mám říci? Mám vás pochválit? Za toto[ vás] nechválím!
23. Neboť já jsem přijal od Pána to, co jsem vám také předal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24. a když vzdal díky, rozlomil[ jej a] řekl: "Vezměte, jezte, toto je mé tělo, které se láme za vás. Toto čiňte na mou památku."
25. Stejně tak i kalich, když povečeřel, se slovy: "Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. Toto čiňte, kdykoli byste[ jej] pili, na moji památku."
26. Neboť kdykoli byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.
27. A proto, kdokoli by jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodně, bude vinen tělem a krví Pána.
28. Ať tedy člověk prověří sám sebe a takto ať jí z toho chleba a pije z toho kalichu.
29. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sám sobě odsouzení, jelikož nerozsuzuje Pánovo tělo.
30. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a nemocní a mnozí usínají.
31. Kdybychom se totiž rozsuzovali sami, nebyli bychom souzeni.
32. Když jsme však souzeni, býváme Pánem vychováváni, abychom nebyli odsouzeni se světem.
33. A tak, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé.
34. A jestliže má někdo hlad, ať jí doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní věci pak zařídím, až přijdu.