Bible za jeden rok


Leden 19


1 Mojžíšova 1:1-31
1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
3. I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
4. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
5. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
6. I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
7. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
8. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
9. I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
10. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
11. Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.
12. Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
13. Byl večer a bylo jitro, den třetí.
14. I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
15. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.
16. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
17. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
18. aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
19. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
20. I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"
21. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
22. A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."
23. Byl večer a bylo jitro, den pátý.
24. I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
25. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.
26. I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."
27. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
28. A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."
29. Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
30. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
31. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

1 Mojžíšova 2:1-25
1. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.
2. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.
3. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
4. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe,
5. nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával.
6. Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch.
7. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
8. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.
9. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.
10. Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky.
11. Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato,
12. a zlato té země je skvělé; je tam také vonná pryskyřice a kámen karneol.
13. Jméno druhé řeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš.
14. Jméno třetí řeky je Chidekel; ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat.
15. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
16. A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst.
17. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."
18. I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."
19. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
20. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
21. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.
22. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.
23. Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest."
24. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
25. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

Žalmy 1:1-6
1. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2. nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
4. Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Přísloví 1:1-7
1. Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele,
2. jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti,
3. jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost,
4. aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.
5. Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
6. porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
7. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Matouš 1:1-25
1. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
2. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,
3. Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
4. Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,
5. Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje
6. a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,
7. Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,
8. Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.
9. Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše,
10. Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše,
11. Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
12. Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,
13. Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra
14. Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,
15. Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,
16. Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.
17. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.
18. Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
19. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
20. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
21. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
22. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
23. 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'.
24. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
25. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.