A A A A A
Bible za jeden rok
Září 30

Efezským 2:1-22
1. Také vy jste byli mrtvi pro své poklesky a hříchy.
2. V nich jste kdysi žili podle ducha tohoto světa, pod vlivem vládce mocností vzdušného prostoru, ducha to, který je nyní činný v dětech neposlušných.
3. Mezi nimi jsme také my všichni kdysi žili se svými tělesnými žádostmi, činíce, co tělo a smysly žádaly, a byli jsme od přirozenosti předmětem (Božího) hněvu tak jak ostatní.
4. Avšak Bůh, bohatý na milosrdenství – pro svou velikou lásku, kterou nás miloval,
5. i přesto, že jsme byli pro své hříchy mrtvi –přivedl nás k životu v Kristu, jehož milostí jste totiž spaseni.
6. A v Kristu Ježíši nás spolu (s ním) vzkřísil a umístil (nás) v nebesích,
7. aby ukázal v budoucnu přenesmírné bohatství své milosti svou dobrotivostí k nám v Kristu Ježíši.
8. Z milosti totiž jste skrze víru spaseni, a nikoliv ze sebe – Boží je to dar –
9. nikoli ze skutků, aby se nikdo nechlubil.
10. Vždyť jeho jsme dílem, byvše stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh připravil, abychom v nich žili.
11. Proto buďte pamětlivi, že kdysi vy, pohani podle těla – od obřezaných na těle rukou nazývaní „neobřezanými“ –
12. byli jste onoho času bez Krista, vyloučení ze společnosti izraelského národa a bez účasti na úmluvě zaslíbení, bez naděje a bez Boha na tomto světě.
13. Nyní jste se však vy, kteří jste kdysi byli daleko, sblížili v Kristu Ježíši skrze krev Kristovu.
14. Vždyť On je náš pokoj, On spojil v jedno obě strany, odstraniv dělicí stěnu ohrady, (pří činu) nepřátelství, tím,
15. že na svém těle zrušil zákon s jeho předpisy a ustanoveními, aby v své osobě jako zjednavatel pokoje přetvořil ty dvě (strany) v jednoho nového člověka,
16. a aby obě v jednom těle křížem smířil s Bohem tím, že na sobě samém usmrtil ono nepřátelství.
17. Tak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i pokoj těm, kteří byli blízko.
18. Neboť skrze něho my i vy v jednom Duchu máme přístup k Otci.
19. Tedy už nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž jste spoluobčané věřících a domácí Boží.
20. Jste postaveni na základě apoštolů a proroků a úhelným kamenem je sám Kristus Ježíš,
21. v němž se celá stavba pevně spojuje a roste v svatý chrám v Pánu;
22. v něm se i vy společně stavíte v příbytek Boží v Duchu.