A A A A A
Bible za jeden rok
Září 23

Galatským 1:1-24
1. Pavel apoštol – (ustanovený) nikoliv lidmi ani skrze člověka, nýbrž skrze Ježíše Krista a Boha Otce, jenž ho vzkřísil z mrtvých –
2. a všichni bratří, kteří jsou se mnou, křesťanským obcím galatským:
3. Milost vám a pokoj od Boha Otce a od Pána našeho Ježíše Krista,
4. který vydal v oběť sebe samého za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého světa, podle vůle Boha, Otce našeho;
5. jemu (buď) chvála na věky věků! Amen.
6. Žasnu, že tak rychle odpadáte od Toho, jenž vás povolal v milosti Kristově, k „jinému evangeliu“.
7. A není žádného jiného! To jsou jistí lidé, kteří vás matou a chtějí převrátiti evangelium Kristovo.
8. Avšak i kdybychom my nebo anděl s nebe kázal vám jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, buď proklet!
9. Jak jsme dříve řekli, opakuji i nyní: Hlásá-li vám někdo jiné evangelium než to, které jste přijali, buď proklet!
10. Neboť což se snažím nyní získati (přízeň) lidí, nebo Boha? Anebo usiluji o to, abych se líbil lidem? Kdybych se ještě lidem chtěl zalíbit, nebyl bych služebníkem Kristovým.
11. Bratří, oznamuji vám: Evangelium, které já hlásám, není lidského původu.
12. Vždyť jsem je od člověka ani nepřijal ani se mu od něho nenaučil, nýbrž (přijal jsem je) ze zjevení Ježíše Krista.
13. Slyšeli jste přece, že jsem dříve žil v židovství a že jsem nadmíru pronásledoval Církev Boží a ji ničil;
14. že jsem předčil mezi židy mnohé (své) vrstevníky v svém národě, jsa přílišným horlitelem pro podání svých otců.
15. Když se však zalíbilo Tomu, jenž si mě vyvolil v lůně mé matky a povolal svou milostí
16. zjeviti na mně svého Syna, abych ho hlásal mezi pohany, neobrátil jsem se hned na lidi,
17. ani jsem nešel do Jerusalema k těm, kdož byli přede mnou apoštoly, nýbrž jsem odešel do Arabie a pak jsem se opět vrátil do Damašku.
18. Potom po třech letech jsem přišel do Jerusalema, abych osobně poznal Petra, a pobyl jsem u něho patnáct dní.
19. Jiného však z apoštolů jsem neviděl, leda Jakuba, bratra Páně.
20. A co vám píši – hle, Bůh je svědek – není lež.
21. Potom jsem se odebral do krajin v Syrii a Kilikii.
22. Křesťanským obcím v Judsku, spojeným v Kristu, zůstal jsem však osobně neznám; toliko z doslechu věděli:
23. Ten, který nás dříve pronásledoval, káže nyní tu víru, kterou dříve ničil.
24. I velebili pro mne Boha.