Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Září 19

2 Korintským 11:1-15
1. Kéž byste snesli ode mne trochu mé nerozumnosti! Ano, sneste to ode mne!
2. Neboť já horlím pro vás horlivostí Boží, vždyť jsem vás zasnoubil muži jednomu, Kristu, abych vás mu předvedl jako čistou pannu.
3. Bojím se však, aby snad – jako had svedl Evu svou lstivostí – nebyla porušena vaše mysl (a neodvrátila se) od upřímnosti ke Kristu.
4. Vždyť přichází-li někdo a hlásá jiného Krista, kterého jsme nehlásali, anebo přijímáteli jiného ducha, kterého jste nepřijali, anebo jiné evangelium, které jste nedostali, klidně to snášíte.
5. Myslím však, že jsem nezůstal v ničem za těmi „nadapoštoly“,
6. a nejsem-li zběhlý v řeči, přece ne v poznání, neboť ve všem jsme vám to zjevně ukázali.
7. Či jsem zhřešil tím, že jsem sám sebe pokořoval, abyste vy byli povýšeni, pokud jsem vám totiž zadarmo kázal evangelium Boží?
8. Jiné křesťanské obce jsem oloupil, protože jsem (od nich) přijal podporu, abych vám sloužil.
9. A když jsem byl u vás a trpěl jsem nouzi, nikomu jsem nebyl na obtíž; neboť mé nouzi odpomohli bratří, kteří přišli z Makedonie, a všemožně jsem se chránil a chránit se budu, abych vám nebyl na obtíž.
10. (Jakože) je ve mně pravda Kristova, (pravím): Nikdo mi v krajinách achajských nezabrání, abych se tím chlubil.
11. Proč? Že vás nemiluji? Bůh to ví.
12. Ale co činím, to také budu činiti, ježto bych rád odňal záminku těm, kdož ji hledají, aby v tom, čím se chlubí, byli shledáni jako my.
13. Neboť takoví lidé jsou apoštolé nepraví, pracovníci lstiví, kteří se (jen) za apoštoly Kristovy vydávají.
14. A není divu! Vždyť i satan se přeměňuje v anděla světla.
15. Není to tedy nic zvláštního, jestliže se také jeho služebníci přeměňují v služebníky spravedlnosti; jejich konec bude však podle jejich skutků.