A A A A A
Bible za jeden rok
Září 18

2 Korintským 10:1-18
1. Já sám pak, Pavel, zapřísahám vás při tichosti a mírnosti Kristově, já, který prý do očí jsem mezi vámi tak ponížený, ale za zády si na vás troufám!
2. Ale prosím [vás], abych se, až budu u vás, nemusil odvážit (vystoupiti) s tou rozhodností, s kterou pomýšlím směle vystoupiti proti jistým lidem, kteří se o nás domnívají, že žijeme podle těla.
3. Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla.
4. Vždyť zbraně, jimiž bojujeme, nejsou tělesné, ale mají moc od Boha zbořiti hradby.
5. Boříme klamné mudrování a všelikou pýchu, která se povyšuje proti poznání Boha, jímáme každou mysl, aby poslouchala Krista,
6. a jsme hotovi potrestati každou neposlušnost, dokud nebude vaše poslušnost dokonalá.
7. Na to hleďte, co je před očima! Důvěřuje-li si někdo, že je Kristův, ať uvažuje zase u sebe, že právě jako on je Kristův, jsme i my.
8. Neboť i když se něco více pochlubím naší mocí, kterou nám dal Pán, k vašemu povznesení a ne k vaší zkáze, nebudu zahanben.
9. Aby se nezdálo, že vám svými listy naháním strach. –
10. Říkají totiž: „Listy jsou důrazné a mocné, ale jeho osobní vystupování je slabé a řeč hodná opovržení.“ –
11. Kdo takto mluví, ať má na mysli: Jakými jsme v psaném slově, když jsme nepřítomni, takými budeme též skutkem, až budeme u vás.
12. Neboť se neosmělujeme rovnati se nebo přirovnávati k jistým lidem, kteří se sami doporučují a v své nerozumnosti se měří sami sebou a přirovnávají se sami k sobě.
13. My však se nebudeme chlubiti bez míry, nýbrž podle míry působení, které nám Bůh vyměřil a které sahá až k vám.
14. Neboť se nečiníme neoprávněně velikými, jako bychom k vám nedosahovali, vždyť až i k vám jsme přišli s evangeliem Kristovým.
15. Nechlubíme se bez míry cizími pracemi, naději však máme, poroste-li vaše víra, že velmi vzrosteme mezi vámi podle zákona našeho působení,
16. že budeme moci kázati evangelium (také) za vaše území, aniž se budeme chlubiti v cizím působišti tím, co (již jiní) připravili.
17. „Ale kdo se chlubí, ať se v Pánu chlubí!''
18. Vždyť se neosvědčil ten, kdo se sám doporučuje, nýbrž ten, koho doporučuje Bůh.