A A A A A
Bible za jeden rok
Září 1

1 Korintským 11:17-34
17. Toto, co (nyní) nařizuji, není vám k chvále, neboť se scházíte nikoli k lepšímu, nýbrž k horšímu.
18. Předně totiž slyším, že při vašem společném shromáždění bývají mezi vámi roztržky, a částečně tomu i věřím;
19. neboť i rozštěpení musí býti mezi vámi, aby se ukázalo, kteří jsou mezi vámi osvědčení.
20. Když tedy se scházíte dohromady, nebývá to již slavení večeře Páně,
21. neboť každý napřed bere svou večeři při jídle, a jeden lační, kdežto druhý je napilý.
22. Což nemáte domy k jídlu a pití? Či snad pohrdáte Církví Boží a zahanbujete ty, kdož (nic) nemají? Co vám mám říci? Mám vás chváliti? V této věci (vás) nechválím.
23. Neboť já jsem přijal od Pána to, co jsem vám též odevzdal: Pán Ježíš té noci, v které byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej
24. a řekl: „[Vezměte a jezte!] Toto je Tělo mé, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku!“
25. Podobně vzal po jídle i kalich a řekl: „Tento kalich je nová úmluva (potvrzená) mou Krví; to čiňte, kdykoli (jej) budete píti, na mou památku!“
26. Kdykoliv totiž budete jísti tento chléb a píti kalich, smrt Páně budete zvěstovati, dokud nepřijde.
27. Proto kdo bude jísti tento chléb nebo píti kalich Páně nehodně, proviní se proti Tělu a Krvi Páně.
28. Ať zpytuje však každý sám sebe a pak ať z toho chleba jí a z kalichu pije;
29. neboť kdo jí a pije [nehodně], odsouzení sobě jí a pije, poněvadž nesoudí náležitě o Tělu [Páně].
30. Proto je mezi vámi mnoho nemocných a slabých, a mnozí zesnuli.
31. Kdybychom sami sebe posuzovali, nebyli bychom souzeni.
32. Jsme-li však souzeni Pánem, jsme vychováváni, abychom nebyli s tímto světem zavrženi.
33. Proto, moji bratří, když se scházíte k hodům, čekejte jedni na druhé!
34. Má-li někdo hlad, ať pojí doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní věci uspořádám, jakmile přijdu.