A A A A A
Bible za jeden rok
Srpen 8

Římanům 9:1-15
1. Pravdu mluvím v Kristu, nelžu, a spolu se mnou vydává svědectví v Duchu svatém moje svědomí,
2. že mám velký zármutek a bez ustání bolest v svém srdci.
3. Přál bych si věru, abych já sám byl zavržen Kristem pro své bratry, kteří jsou podle těla mými příbuznými.
4. Vždyť to jsou Izraelité, jim patří přijetí za syny, sláva, úmluva, dání zákona, bohoslužba i zaslíbení;
5. jejich jsou otcové a z nich je podle těla Kristus. Ten je nade všechno, Bůh velebený na věky. Amen.
6. To však (neznamená), že by zmařeno bylo slovo Boží. Neboť ne všichni, kdož pocházejí z Izraele, jsou Izraelité.
7. A nejsou všichni proto dítkami Abrahamovými, že jsou jeho potomky. Ale „v Izákovi se ti dostane potomstva“.
8. To znamená: nejsou dítkami Božími ti, kdož jsou dítkami jen podle těla, nýbrž ti se počítají k potomstvu, kdož jsou dítkami podle zaslíbení.
9. Slovo zaslíbení totiž zní takto: „O tomto čase (za rok) přijdu, a Sára bude míti syna.“
10. A tak tomu bylo nejen u ní, nýbrž i u Rebeky. Ta počala (dva syny) z jednoho (muže), z Izáka, našeho otce.
11. Neboť když se ještě nenarodili a dosud nic dobrého ani zlého neučinili – aby dále platil úradek Boží o vyvolení nikoli podle skutků, nýbrž z vůle Toho, jenž povolává –
12. bylo jí řečeno: „Starší bude sloužiti mladšímu,“
13. jak je psáno: „Jakuba jsem si zamiloval, Esaua jsem pojal v nenávist.“
14. Co tedy řekneme? Což jest u Boha nespravedlnost? Naprosto ne!
15. Neboť řekl Mojžíšovi: „Smiluji se nad tím, nad kým se chci smilovati, a slituji se nad tím, nad kým se chci slitovati.“