Instagram
English
A A A A A
Římanům 5:1-21
1. Poněvadž jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze Pána našeho Ježíše Krista.
2. Skrze něho máme vírou i přístup k té milosti, v níž žijeme, a honosíme se nadějí na slávu [dítek] Božích.
3. A nejen to, nýbrž také se honosíme souženími, neboť víme,
4. že soužení vede k vytrvalosti, vytrvalost k osvědčení a osvědčení pak k naději;
5. naděje však nezklame, neboť láska Boží je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
6. Neboť proč zemřel Kristus, když jsme byli ještě slabí, v pravý čas za hříšníky?
7. Vždyť za spravedlivého stěží kdo umírá; za dobrého totiž se snad někdo přece i odhodlá zemříti.
8. Bůh však ukazuje svou lásku k nám tím, že Kristus zemřel za nás [v pravý čas], když jsme byli ještě hříšníci.
9. Mnohem spíše tedy budeme nyní, poněvadž jsme ospravedlněni jeho krví, uchováni skrze něho od hněvu (Božího).
10. Jestliže jsme totiž byli smrtí jeho Syna smířeni s Bohem, když jsme byli jeho nepřáteli, tím spíše, když jsme byli smířeni, budeme zachováni jeho životem.
11. A nejen to, nýbrž honosíme se i v Bohu skrze Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní dosáhli smíření.
12. Proto, jako skrze jednoho člověka přišel hřích na tento svět a skrze hřích smrt, a tak na všechny lidi přišla smrt, poněvadž všichni zhřešili...
13. Až do zákona totiž byl hřích na světě, ale poněvadž nebylo zákona, hřích se (lidem) nepřičítal.
14. Přece však smrt panovala od Adama až do Mojžíše také nad těmi, kdož nezhřešili podobným přestoupením jako Adam. Ten byl předobrazem budoucího (Adama).
15. Avšak s darem není tomu tak jako s proviněním. Neboť umřelo-li jich mnoho proviněním toho jednoho, tím spíše se daru Boží milosti dostalo milostí jednoho člověka, Ježíše Krista, mnohým v míře přehojné.
16. A není to s darem tak, jako s hříšným činem toho jednoho. Rozsudek totiž nad proviněním toho jednoho (vedl) k odsouzení, dar milosti však (vede) z mnoha provinění k ospravedlnění.
17. Neboť jestliže proviněním jednoho, a právě toho jednoho, kralovala smrt, mnohem spíše ti, kdož dostávají hojnost milosti a daru ospravedlnění, budou kralovati v životě (věčném) skrze jednoho: Ježíše Krista.
18. Nuže, jak s proviněním jednoho (přišlo) odsouzení na všechny lidi, tak zase spravedlivým činem jednoho (přichází) na všechny lidi ospravedlnění, vedoucí do života.
19. Neboť jako se neposlušností jednoho člověka stalo jich mnoho hříšníky, tak se zase poslušností jednoho stane jich mnoho spravedlivými.
20. K tomu pak přistoupil zákon, takže se rozmohlo provinění. Kde se však rozmohl hřích, nad míru se rozhojnila milost,
21. aby jako hřích kraloval ve smrti, tak i kralovala milost spravedlností k životu věčnému skrze Ježíše Krista, Pána našeho.